TÜBİTAK 2237-A Sucul Ekosistemlerde Araştırma Yöntemleri

Sucul Ekosistemlerde Araştırma Yöntemleri
TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

Etkinliğin TUBİTAK 2237-A Bilimsel Eğiitm Etkinlikleri Destekleme Programları Başkanlığı tarafından kabul edilmiştir.15-21 Şubat 2022 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir. Etkinliğe davet edilecek katılımcının yol, iaşe, konaklama, kırtasiye ve teknik araç giderleri etkinliğin TUBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda karşılanacak olup katılımcılardan hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir.

Daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenen “Sucul Ekosistemlerde Araştırma Yöntemleri” bilimsel eğitim etkinliği 2019 yılında Antalya’da yüz yüze gerçekleştirilmiş; 2021 yılında ise doğrudan desteklenerek 2 (iki) defa uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu yıl yüz yüze yapılması için başvurulan etkinlikte, katılımcıların doğal hayatın vazgeçilemez bir parçası olan su sistemlerini, sucul ekosistem ve canlılarını daha iyi kavrayabilmeleri, sucul ekosistemlerden örneklemeleri etik kurallara uygun şekilde geniş kapsamlı yapılabilmeleri, istatistiksel analizleri yapabilme ve verileri yorumlayabilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yine son zamanlarda ülkemiz denizlerinde görülen, ekosistem ve sucul canlılar için tehlike arz eden su kirliliği, alg patlamaları, ötrofikasyon konularına geçen dönemde gerçekleştirilen etkinliklerde olduğu gibi, bu dönem gerçekleştirilecek etkinlikte de ağırlık verilecektir. Ayrıca biyoteknoloji dersleri ile sucul ekosistemlerde oluşabilecek bu tür problemlere karşı sensor, biyolojik ajan gibi güncel teknolojilerle çözüm arayışı için katılımcıların ufuk açıcı bilgiler verilmesi planlanmaktadır. Yine sucul canlıların kabuk gibi atıkları ile kitin/kitosan gibi biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve muhtemel uygulamaları tartışılacaktır.
Sucul bir ekosistemde araştırma yapmak, temelde sucul ekosistem kavramlarının, canlıların ve su/arazi parametrelerinin tanınması, örnekleme ve ölçüm yapılması, örneklerin etiketlenmesi ve sabitlenerek laboratuara getirilmesi, çalışma verilerinin istatistiksel olarak yorumlanması adımlarından oluşmaktadır. Laboratuar çalışmalarında kullanacakları parametreler (tür teşhisi, toksisite deneyi, patoloji çalışmaları, biyokimyasal aktivitelerin belirlenmesi gibi) ise araştırmacının bilim alanı ile ilgili olup uzun süreli birikim ve tecrübeye dayanmaktadır. Ancak sucul ekosistem içerisinde hangi konuya ilgi duyarsa duysun çalışmalarının doğru ve etik kurallara uygun bir şekilde yürütülmesi ve yorumlanabilmesi için arazi, örnekleme araçları, nekropsi ve verileri yorumlama adımları, sucul ekosistemlerde araştırma yapmak için temel adımlar olup bu aşamaların eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu nedenle “Sucul Ekosistemlerde Araştırma Yöntemleri” başlıklı projemiz, sucul ekosistemlerle ilgilenen lisansüstü öğrenci/genç araştırmacıların sucul ekosistemde çalışmanın temel adımlarını kapsamaktadır.
* İlk aşamada katılımcılara okyanus, deniz ve iç suların ekolojik bölgeleri tanıtılacaktır.
* Sucul ekosistem canlılarının habitatları, ekolojik ihtiyaçları ve kültür yöntemleri hakkında
bilgi verilecektir.
* Bilimsel çalışmada uyulması gereken etik kurallar, etik dışı davranışlar ve etik kurul konuları aktarılarak araştırmacılara yol gösterilecektir.
* Bir su örneğinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesinde hangi parametrelerin kullanılacağı ve ölçme yöntemleri anlatılacaktır.
* Bir su sisteminde arazinin nasıl planlanacağı, arazide can güvenliğinin nasıl alınacağı, su, sediment, plankton ve balık örneklerinin toplanması uygulamalı olarak anlatılacak ve her
katılımcının uygulaması istenecektir.
* Sucul ekosistemde bol bulunan kozmopolit türlerden biyoteknolojik öneme sahip materyallerin üretilmesi ve teknolojiye kazandırılması ile ilgili konular anlatılacaktır.
*Sucul ekosistemlerde karşılaşılabilecek element kirliliği, bakteriyel kirlenme, alg patlamaları
gibi konulara güncel biyo/nanoteknoloji ışığında çözüm önerileri tartışılacaktır.
* İstatistiğin temel tanımlarından bahsedilerek, bir deneyin istatistik olarak nasıl tasarlanacağı
uygulamalı olarak anlatılacaktır. Katılımcılar gruplara ayrılacak, her grup kendi bilgisayarlarında kuracağımız istatistik programı (SPSS) ile örnek bir deney düzeneği oluşturacak ve katılımcılara sunacaktır.
* Verilerin normal dağılım testi, tek ve çift yönlü varyans analiz testlerinin nasıl yapılacağı ve
yorumlanacağı örnek veri üzerinde uygulamalı olarak gösterilecektir. Yine katılımcı gruplarından örnek verilerle testlerin yapılması, yorumlanması ve sunulması sağlanarak
katılımcıların istatistik yorum kabiliyetlerinin artmasına katkı sağlanacaktır.
* Eğitimler alanında çok sayıda çalışma, yayın, bildiri, proje yaparak tecrübe kazanmış öğretim üyeleri tarafından teorik ve uygulamalı olarak yenilikçi bir yaklaşımla gerçekleşecektir.
* Sucul ortamdan örnekleme, balıklarda nekropsi ve yaş tayini gibi uygulamalı dersler etkinliğin yapıldığı ilde sahil kenarında gerçekleştirilecektir. Uygulama sırasında kullanılacak olan Nan Sen su alma kabı, plankton kepçesi, sediment kepçesi, seki diski, multiparametre cihazı (pH, EC, tuzluluk, oksijen probları ile), formaldehit, örnekleme şişeleri, kasık-çizme Erciyes Üniversitesi’nde mevcut olup etkinlikler boyunca kullanılabilecektir.
* Etkinlik 20 kişilik katılımcı ile Antalya’da gerçekleştirilecektir. Katılımcılar etkinliğin gerçekleşeceği otelde 2’şer kişilik odalarda konaklatılacaktır. Katılımcıların kendi dizüstü bilgisayarları ile etkinliğe katılımı zorunludur. Katılımcı, eğitmen ve yardımcı personellerden kesinlikle hiçbir harcama kalemi altında (konaklama, yemek, yol, teknik araç, kırtasiye, sertifika vb.) ücret talep edilmeyecektir.
* 7 gün olarak öngörülen proje süresince, sucul ekosistemlerle çalışma yapmak isteyen lisansüstü öğrenci/genç araştırmacıların konularında bir adım daha ileriye gidebilmesi, farklı kurum/kuruluş/üniversitelerde görev yapan akademisyenlerle tanışması, bilgi alışverişinde bulunması ve ileriki zamanlarda birlikte araştırma yapabilmeleri açısından önemli bir fırsat
sunacaktır.
* Etkinlikte görev alacak eğitmenlerin özgeçmişlerinden de görüleceği gibi alanlarında yayın ve projelerle uzmanlığını ortaya koymuş, sucul ekosistem ve istatistik alanlarına hakim, bu tür etkinlik programlarında deneyimli ve yurt dışı tecrübelerine sahip olmaları projenin verimli bir şekilde yapılabilirliğini göstermektedir.
Not: Etkinlikte 20 katılımcı beklenmektedir

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

2 + 9 =