TÜBİTAK 2237-A Mühendislik ve Sağlık Bilimlerinde TÜBİTAK 2209 Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi

TÜBİTAK 2237-A
TÜBİTAK 2237-A Mühendislik ve Sağlık Bilimlerinde TÜBİTAK 2209 Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi

TÜBİTAK BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından önerilen “Mühendislik ve Sağlık Bilimlerinde TÜBİTAK 2209 Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi” projesi üç gün sürecek bir proje yazma eğitimi olarak kurgulanmıştır.

Projenin temel amaçları:

 • Üniversite öğrencilerine proje yazım süreçleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak,
 • Uygulamalı olarak verilecek eğitimle öğrencileri TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programına yönelik projeler hazırlamaya yönlendirmek,
 • Uşak Üniversitesi’nde yürütülen öğrenci projesi sayısını arttırmaktır.

 

TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri desteği lisans ve önlisans düzeyindeki öğrencileri araştırma yapmaya teşvik eden, akademik anlamda öğrencilere proje hazırlama ve yürütme tecrübesi yanında birçok beceri kazandıran bir destek türüdür. Bu sebeple, üniversite öğrencilerinin proje hazırlaması ve bu destek programına yönelik farkındalıklarının arttırılması, kendilerinin hem akademik hem kişisel gelişim süreçlerinde önem taşımaktadır.

Özellikle sağlık ve mühendislik bilimleri öğrencilerinin, yapacakları çalışmaları projelendirme sürecine daha üniversite öğrencisi iken dahil olmaları, meslek hayatına atıldıklarında katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarmalarına da katkı sağlayacaktır. Öğrencilerin proje yazmaya teşvik edilmesi, proje kültürünün kendilerine aşılanması, üniversitedeki proje başvurularının ve mevcut başvurulardaki kabul oranlarının artması, projenin hedefleri arasında yer almaktadır. Bunun için, eğitim sürecinde hazırlanan proje önerilerinin bir sonraki çağrı döneminde TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programına proje başvurusu olarak sunulması planlanmaktadır. Eğitim programı sonunda katılımcılar;

 • Proje konusu belirleyebilme,
 • Projede uygulanacak yöntemin (nitel, nicel, karma vb.) yazımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilme,
 • Projedeki iş paketlerinin projeye katkı oranlarını belirleyebilme,
 • Projedeki riskler için B planını tanımlayabilme,
 • Projenin ölçülebilir verilerle anlatılabilmesi için literatür taraması yapabilme,
 • Projede ekip halinde çalışma kültürünü öğrenme,

gibi öğretim hedeflerine ve kazanımlara sahip olabileceklerdir.

Projedeki eğitim yöntemleri ve öğrenme faaliyetleri ile katılımcıların proje yazma konusunda bilgi ve becerilerinin artması hedeflenmektedir. Projedeki öğretim yöntem ve teknikleri proje tabanlı öğrenme yaklaşımının yöntem ve tekniklerini içerecektir. Öğrenciler, uygulamalı derslerdeki öğrenim deneyimleriyle yazdıkları projeleri sunabilecektir. Proje kapsamındaki Proje Tabanlı Öğrenme Yöntem ve Teknikleri/Öğrenme Faaliyetleri Tablo 1’de sunulmuştur.

Proje tabanlı öğrenme ile öğrenciler grup halinde çalışma fırsatı bulacaklardır. Böylelikle, iş birliği, sorumluluk alma ve takım çalışması gibi becerileri gelişecektir. Oluşturulacak proje grupları ile benzer alanlarda öğrenim gören öğrencilerin disiplinler arası etkileşime dayalı öğrenmeyi keşfetmesi sağlanacaktır. Bütçe hazırlama, iş planı yapma gibi uygulama çalışmalarıyla yaşamsal becerilerine katkı sunulacaktır. Eğitim salonunda mevcut olan bilgisayarlarla proje grupları poster sunumu hazırlayacaklardır ve böylelikle teknoloji kullanım becerileri de artacaktır. Özellikle proje fikri belirlemeleri ve grup arkadaşları ile ilgili yerlerin yazımı konusunda tartışmaları eleştirel düşünme becerilerine katkı sunarak, bilişsel becerilerini geliştirecektir. Proje yazma eğitimi kapsamında yer alan projenin amaç ve hedefinin belirlenmesi, bütçenin oluşturulması, iş ve zaman yönetimi gibi konular öğrencilerin öz-denetim becerileri kazanmasını da sağlayacaktır.

Katılımcı Kriterleri:

 • Mühendislik ve Sağlık Bilimlerinde öğrenim görüyor olmak veya Sağlık/Teknik Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olmak,
 • Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir TÜBİTAK 2209 proje hazırlama eğitimine katılmamış olmak,
 • TÜBİTAK 2209-A ya da 2209-B projesi yürütmemiş olmak,
 • TÜBİTAK-ARBİS veri tabanına kayıtlı olmak ya da kabul edildiği takdirde kayıt yaptırmak.

 

Sınırlı sayıda katılımcı eğitime dahil edileceği için alttaki şartları sağlayan öğrencilere öncelik verilecektir:

 • TÜBİTAK 2209-A ya da 2209-B kapsamında reddedilmiş projesi bulunmak,
 • Başvuru sırasında bir proje önerisi ile başvurmak,
 • Transkript not ortalaması yüksek olmak.

TÜBİTAK BİDEB 2237-A MÜHENDİSLİK VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE TÜBİTAK 2209 ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ (16-18 EKİM 2023)

https://tubitak2237.usak.edu.tr