TÜBİTAK 2237-A Lisansüstü Öğrencilere Yönelik “Nitelikli Soru Nasıl Yazılır?” Eğitimi

TÜBİTAK 2237-A BİLİMSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİ DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME ALANINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİM

NİTELİKLİ SORU NASIL YAZILIR?

Bilişsel Gelişim Sürecine Göre Soru Yazma, Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Araçlarında Geçerlilik, Güvenirlik, Madde Yanlılığı ve Bilişsel Tanı Modellerine Dayalı Değerlendirme

Katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri Tübitak tarafından tahsis edilen etkinlik bütçesinden karşılanacaktır.

AMACIMIZ

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi eğitim ve öğretim etkinliklerinin kalitesini arttırmada önemli bir yere sahiptir. İyi bir ölçme ve değerlendirmenin ölçme yapan kişinin (ölçmeci) bu noktadaki yeterliliği ile doğru orantılı olduğu kabul edilir. Öğrenci değerlendirmede en önemli noktalardan biri onun gelişiminin farklı boyutlarda olabileceği yönünde farkındalık sahibi olmaktır. Öğrenci gelişimi bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarda olabilir. Öte yandan bilişsel gelişim süreci temel bilgilerin hatırlanması, bu bilginin kavranması ve yeni problemlere uyarlanabilmesi gibi alt düzey zihinsel becerileri gerektirirken; problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, araştırma yapma gibi üst düzey zihinsel becerileri de gerektirmektedir. Bu anlamda ölçmecinin her bir gelişim sürecine uygun farklı ölçme tekniklerini tanıması, etkinleştirmesi ve geliştirmesine yönelik bilgi sahibi olması gerekir. Bu nedenle ölçme araçlarından elde edilen ve daha çok nicel olarak ifade edilen puanların anlamlı biçimde sunulmasını sağlayacak yeterliliği, bir başka deyişle ölçme aracıyla ve maddelerle neyi ölçmek istediklerini tanımlama yeterliliklerini ölçmecilere kazandırabilmek için bir etkinlik düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur.

Bu bağlamda etkinliğin amacı, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanında lisansüstü eğitim yapmakta olan öğrencilere ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapmakta olan araştırmacı öğretmenlere, öğrencilerin bilişsel gelişim süreçlerine uygun şekilde sınıf içi ölçme araçlarının hazırlanması, geçerlilik ve güvenirliklerinin belirlenmesi, ölçme araçlarının puanlanması, üst düzey becerilere uygun soru yazma, bilişsel tanı modellerine dayalı ölçme aracı geliştirme ve ölçme aracında yer alan maddelerde yanlılığın belirlenebilmesi noktalarında yeterlilik kazandırmak olarak belirlenmiştir.

KAPSAM

Eğitimin planlanmasında ‘eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanında lisansüstü eğitim gören öğrencilerin, ve araştırmacı öğretmenlerin sınıf içi ölçme ve değerlendirmede yaşadıkları sıkıntıları gidermeleri yolunda uygulamalı olarak ölçme aracı geliştirme sürecine odaklanılmıştır. Bu kapsamda öğrenci seviyesine ve programda yer alan kazanımlara uygun seçmeli maddelerden (çoktan seçmeli, doğru yanlış ve eşleştirmeli testler) ve açık uçlu maddelerden (kısa yanıtlı açık uçlu, uzun yanıtlı açık uçlu ölçme araçları, performans değerlendirme) oluşan ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması yer almaktadır. Eğitim kapsamında;

Hedeflerin sınıflandırılması,

Belirtke tablosunun hazırlanması,

Nitelikli madde yazma,

Üst düzey zihinsel becerilere dayalı madde yazabilme,

Değişen madde fonksiyonu analizi

Performans görevi hazırlama ve puanlama

Ölçme aracının güvenirliğini ve geçerliğini belirleme

Madde analizi

Ölçme aracına uygun puanlama yapılması ve not verme

Bilişsel tanı modellerinin tanıtılması (DINA vb.) ve bu model ile test geliştirme süreci

yer almaktadır. 4 gün sürecek olan eğitim etkinliği özellikle uygulamaya dayalı olacak ve katılımcıların eş zamanlı olarak soru yazma becerisini geliştirmeyi hedefleyecektir.

EĞİTİM KONULARI VE EĞİTMENLER

1. Ölçmede Temel Kavramlar Dr. Öğr. Üyesi Gülden KAYA UYANIK

2. Kapsam Geçerliği ve Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi Neşe ÖZTÜRK GÜBEŞ

3. Taksonomi ve Kazanım, Nitelikli Seçmeli Madde Yazma Dr. Öğr. Üyesi Erkan ATALMIŞ

4. Üst Düzey Açık Uçlu Madde Yazma Uygulamaları Prof. Dr. Nuri DOĞAN

5. Performans Değerlendirme-Puanlama Anahtarı Geliştirme Dr. Öğr. Üyesi Ömer KUTLU

6. Madde Analizi Dr. Öğr. Üyesi Şeyma UYAR

7. Bilişsel Tanı Modelleri Doç. Dr. T. Oğuz BAŞOKÇU

8. Değişen Madde Fonksiyonu Doç. Dr. Güçlü ŞEKERCİOĞLU

KATILIMCILARIN SEÇİM KRİTERLERİ

​Tübitak 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenen eğitim için katılımcıların seçilmesinde aşağıdaki ölçütler dikkate alınacaktır:

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında lisansüstü eğitim yapmakta olan öğrenciler bu etkinliğe katılabilecektir.

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında lisansüstü eğitim yapan öğrencilerden, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda öğretmen olarak görev yapan veya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde görev yapmakta olan araştırmacı öğretmenler etkinliğe katılabileceklerdir.

​​

Etkinliğe başvuran katılımcı sayısının 20’yi aşması durumunda;

Etkinliğe kabul edilecek lisansüstü öğrencilerde MEB’e bağlı kurumlarda öğretmen olarak çalışmayanlara yönelik katılımcıların seçiminde başarı kriteri olarak tez konularında bilişsel gelişim sürecini ölçmeleri dikkate alınacaktır.

Araştırmacı öğretmenlerde ya da MEB’e bağlı kurumlarda ölçme ve değerlendirme merkezlerinde çalışan kişilerde 35 yaş altı olması kriteri aranacaktır.

​​

Katılımcılar farklı üniversite/kurum/şehirlere göre seçilecektir.

Daha önce aynı düzeyde eğitim almış olanlar ve bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmış olanlar katılımcı olarak seçilememektedir.​

Etkinlik 20 katılımcı ile sınırlı tutulacaktır.

Etkinlik Yeri
Tübitak 2237-A projesi kapsamında desteklenen nitelikli soru yazmaya yönelik eğitim, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi, Lavanta Tepesi Hotel’inde gerçekleştirilecektir.


Konaklama
Katılımcılar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi’nde yer alan Lavanta Tepesi Hotel’de konaklayacaklardır. Sabah kahvaltısı ile öğle ve akşam yemekleri de bu otelde verilecektir.

Başvuru yapanların öğrenci kimlik belgelerinin çift yüzlü fotokopilerini veya öğrenci belgelerini seymayukselster@gmail.com adresine göndermeleri önemle rica olunur.

Son başvuru tarihi: 12 Şubat 2020

Tübitak 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı Kapsamında Desteklenen Etkinlik Kayıt Formu