TÜBİTAK 2237 A Kuramdan Uygulamaya Sistematik Literatür İnceleme Kursu

TÜBİTAK 2237 A
TÜBİTAK 2237 A

Bilimsel araştırmaların amacı problem çözmektir. Problemlerin çözümüne de hipotezi doğrulama, araştırma sorusuna cevap verme ve değişkenler arasındaki ilişkileri belirleyerek ulaşılmaktadır. Fen ve sağlık bilimlerinde bilimsel araştırma süreçleri benzer olmasına rağmen, sosyal bilimleri ve özellikle eğitim bilimlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda yöntem bölümü diğer alanlardan farklılaşmaktadır. Böylece eğitim araştırmalarında aynı işlem basamaklarına ve tanımlara sahip birçok yöntemin farklı isimlendirmelerle kullanıldığını görmek mümkündür. Bu isimlendirmeler arasında içerik analizi ile ilgili tanım farklılıklarının oldukça yaygınlaştığı görülmektedir. Bu anlamda içerik analizinin kullanıldığı birçok çalışmanın (betimsel/tematik içerik analizi, meta-sentez, meta-analiz, bibliyometrik analiz) günümüzde eğitim araştırmalarında karşımıza çıktığına şahit olunmaktadır. Bu yöntemlerin dikkat çeken özelliklerinden biri de sistematik literatür inceleme yaklaşımları çatısı altında toplanmış olmalarıdır.

Bu proje kapsamında eğitim alanında öğrenim gören doktora öğrencilerinin tüm sistematik literatür incelemeleri (betimsel içerik analizi, meta-sentez, meta-analiz, bibliyometrik analiz) hakkında teorik bilgi sahibi olmaları ve bu sistematik literatür incelemelerinin nasıl gerçekleştirildiğine yönelik birinci elden beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Katılımcılar

Bu etkinlik, eğitim alanında (Beden Eğitimi ve Spor, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Özel Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Temel Eğitim, Yabancı Diller Eğitimi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi) doktora yapan 20 öğrenci olmak üzere toplam 20 lisansüstü öğrenci ile yürütülmesi planlanmaktadır. Katılımcı seçim kriterleri aşağıda verilmiştir.

-Başvuru sırasında ilk ön şartlardan biri yukarıda bahsedilen programlardan birine kayıtlı olmak ve ders aşamasını tamamlamış olmalarıdır. Bunun nedeni ders aşamasını tamamlayarak bilimsel altyapısı belirli düzeylere ulaşan lisansüstü öğrencilerinin sistematik literatür tarama yöntemlerini daha iyi kavrayacağı düşünülmektedir. Aksi halde ders döneminde nitel ve nicel araştırma yöntemleri hakkında bilgi ve deneyim olmayan katılımcıların zorlanacağı düşünülmektedir.

-İkinci ön şart ise başvuru yapan lisansüstü öğrencilerinin bağlı bulundukları üniversite veri tabanlarına uzaktan erişim yapabiliyor olmaları, internet ve bilgisayar imkanlarına sahip olmalarıdır. Veri tabanları açısında tarama sürecinde üniversite dışı bağlantılarda veri tabanlarına erişim sınırlı olabilmektedir.

-Her bir anabilim dalından bir doktora öğrencisi olmak üzere farklı anabilim dallarında öğrencilerin katılmasına özen gösterilecektir.

-Başvuru olmayan anabilim dallarının kontenjanları fazla başvuru olan anabilim dallarında kullanılacaktır.

-20 asıl kayıt alınmasının yanında 10 öğrencinin yedek olarak kayıt yapması sağlanacaktır. Böylece asil olarak kabul edilen öğrenciler arasında çeşitli nedenlerden dolayı uygulama haftası katılamayan olduğunda yedek adayların eğitime dahil edilmesi mümkün olacaktır.

-Katılımcıların seçiminde cinsiyet açısından yeterli sayıya ulaşılması durumda bay ve bayan sayılarının dengeli olması sağlanacaktır.

-Proje ekibinden herhangi biriyle birinci derece akrabalığı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

-Ayrıca katılımcıların başarısızlık veya ceza nedeniyle eğitime ara vermemiş olmamaları gözetilecektir.

-Katılımcıların belirlenmesinde mümkün olduğunca üniversite, bölüm, bölge ve şehir gibi özellikler değerlendirilecek olup homojen/dengeli bir dağılımın sağlanmasına çalışılacaktır.

-Bir anabilim dalında birden fazla başvuru olması durumda öncelik sırası lisansüstü ders başarı ortalamalarına bakılarak belirlenecektir.

-Diğer taraftan katılımcıların daha önce TÜBİTAK projelerinde benzer bir eğitim almamış olmalarına özen gösterilecektir. Almamış olanlara öncelik verilecektir.

Proje Başvuru Takvimi
Başvurular 9-20 Ağustos 2021 (20 Ağustos saat 17:00’a kadar)
Etkinlik tarihleri 6-10 Eylül 2021

Düzenleme Kurulu Başkanı/Etkinlik Yürütücüsü:
Doç. Dr. İsa DEVECİ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Detay ve Başvuru :