TÜBİTAK 2237-A İngilizce Öğretmeni Adaylarına Yönelik İngilizce Dijital Ders Tasarımı Kursu

TÜBİTAK 2237-A
İngilizce Öğretmeni Adaylarına Yönelik İngilizce Dijital Ders Tasarımı Kursu

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı 2021/1 Çağrısı kapsamında desteklenen “İngilizce Öğretmeni Adaylarına Yönelik İngilizce Dijital Ders Tasarımı Kursu” adlı etkinlik için düzenlenmiştir.

Değerli Öğrenciler,

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmelerle birlikte eğitimde dijital dönüşüm ve dijital ders tasarımları her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır. Dünyada ve ülkemizde 2020 başlarında görülen ve halen devam eden salgının da etkisiyle eğitimde dijitalleşme süreci tüm hızıyla devam etmekte ve gerek öğrenciler gerekse öğretmenler bu sürece uyum sağlamaya çalışmaktadır.

Bu doğrultuda lisans öğrencilerinin ingilizce dersi dijital ders hazırlama becerilerini geliştirmek için hazırlanan ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” kapsamında gerçekleştirilecek olan ‘İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik İngilizce Dijital Ders Tasarım Kursu’, tamamen ÜCRETSİZ bir şekilde 14.10.2021 – 16.10.2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak planlanmıştır.

Kursa katılmak isteyen ve başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler en geç 20.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar ilgili sayfadaki başvuru formunu doldurup göndermeleri gerekmektedir. Katılımcıların belirlenmesi işlemi son başvuru tarihinden sonra 14 iş günü içerisinde yapılacak ve seçilen katılımcılar telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirileceklerdir. Sizleri de etkinliğimizde görmekten mutluluk duyacağız.

Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ
Proje Yöneticisi ve Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi ABD, Kurupelit Kampüsü, Atakum-SAMSUN

14-16 EKİM 2021
Samsun (Çevrimiçi)

Eğitimde dijital materyal geliştirme ve dijital içeriklerin kullanımıyla ilgili vurgular aslında salgından çok önce 23 Ekim 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyon belgesinde açıkça belirtilmiştir. Vizyon belgesinde, dijital içerikleri etkin olarak kullanma ve geliştirme kültürü edinmiş lider öğretmenler yetiştirilerek, bu kültürün okullarda yaygınlaşması sağlanacağı ifade edilmektedir. Aynı şekilde vizyon belgesinin yabancı dil eğitimi ile ilgili bölümünde de; İngilizce öğreniminin çevrimiçi ve mobil teknolojilerle destekleneceği, öğrencilerin ana dili İngilizce, Almanca, Fransızca olan öğretmenleri izleyebilmeleri, yaşayan dile ulaşmaları, çevrim içi yazma ve tartışma etkinliklerini yapabilmeleri için dijital ortamlar oluşturulacağı ve tüm dijital içerikler öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerinin bütüncül olarak geliştirildiği temalar bağlamında tasarlanacağı açıkça ifade edilmektedir (MEB, 2018). Görüldüğü üzere, vizyon belgesinde ortaya konulan hedeflere ulaşma noktasında bugünün öğretmen adayları yani geleceğin öğretmenlerine çok önemli bir sorumluluk ve misyon yüklenmektedir.

Ancak öğretim programları Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen Eğitim Fakültelerinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan İngilizce Öğretmenliği lisans programında öğrencilere sadece 1. yarıyılda 3 kredilik ‘Bilişim Teknolojileri’ ve 3. yarıyılda 2 kredilik ‘Öğretim Teknolojileri’ isimli teknoloji içerikli dersler sunulmaktadır. Genel kültür ders kategorisinde sunulan ‘Bilişim Teknolojileri’ dersinde genel olarak teknoloji okur yazarlığına ilişkin bir içerik sunulmaktadır. Aynı şekilde meslek bilgisi kategorisinde sunulan ‘Öğretim Teknolojileri’ dersinde ise genel bir perspektiften eğitimde bilgi teknolojileri, öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması, öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar vb. içerik sunulmaktadır. Görüldüğü üzere programda İngilizce alan eğitimi bağlamında teknoloji destekli dijital içerik oluşturma ve teknoloji entegrasyonu noktasında öğrencilere herhangi bir ders sunulmamaktadır (YÖK, 2018). 18 Ağustos 2020 tarihinde YÖK’ün Eğitim Fakültelerine yetki devri kararı kapsamında lisans programlarında “Alan Eğitimi Dersleri, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri ve Genel Kültür Dersleri” kategorileri göz önünde tutmak kaydıyla Eğitim Fakültelerinin ilgili kurulları yetkilendirilmişti. Ancak hâlihazırda alana özgü teknoloji entegrasyonu nokrasında programlar arasında bir uygulama birliği söz konusu değildir.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca açıklanan ve İngilizce öğretmenliğine kaynak oluşturan bölümler arasında İngilizce Öğretmenliği bölümünün yanında İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dil Bilimi, Çeviri Bilim (İngilizce) ve İngiliz Dili ve Kültürü bölümlerine de yer verilmektedir (MEB-TTKB, 2014). Dolayısıyla bu bölüm öğrencilerinin de yabancı dil öğretiminde teknoloji kullanımı ve İngilizce dijital ders tasarımı bağlamında kendilerini yetiştirmeleri gerekmektedir.

Tüm bunlardan hareketle ‘İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik İngilizce Dijital Ders Tasarımı Kursu’ isimli etkinliğimizin amacı; Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerinin İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dil Bilimi, Çeviri Bilim (İngilizce) ve İngiliz Dili ve Kültürü 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören İngilizce Öğretmen adaylarının İngilizce dijital ders tasarımı için gerekli bilgi ve teknoloji araçlarının kullanımı konusunda farkındalıklarını artırmak, bu araçların farklı dil becerileri özelinde sınıf içi kullanımlarını tanıtmak ve öğretmen adaylarının pedagojik ve alan bilgilerini teknoloji bilgileriyle bütünleştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda etkinlikle İngilizce öğretmen adaylarının; başta dört temel beceri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere bu temel becerilerin alt becerilerini de kapsayacak şekilde teknoloji destekli öğretim olanaklarıyla ilgili hem teorik hem de uygulama düzeyinde eğitim almaları hedeflenmektedir.

Kurs kapsamında; İngilizce dijital ders tasarımında temel ilkeler, dijital ders tasarımının tarihsel süreci, güncel uygulamalar; İngilizce öğretiminde teknoloji destekli dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi; İngilizce dil becerilerinin tümleşik öğretiminde bilgi ve iletişim araçlarından yararlanma; telaffuz ve dilbilgisi öğretiminde teknoloji kullanımı ve İngilizce öğretiminde dijital ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanımı konuları teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır. Yabancı dil öğretiminde teknoloji kullanımı alanında yetkin akademisyenlerin yer alacağı kursta İngilizce dijital bir dersin planlama aşamasından dersin hedefleri ve kazanımları doğrultusunda ölçme ve değerlendirme aşamasına kadar tüm boyutları uygulamalı olarak ele alınacaktır.

PROJE BAŞVURU KRİTERLERİ

50 asil 25 yedek katılımcının yer alacağı bu kursa, ilgi ve yeterlik açısından belli ölçütler dikkate alınarak katılımcı seçimi yapılacaktır.

Katılımcıların aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekmektedir.

1- Başvuruda bulunanlar; Türkiye’de vakıf veya devlet üniversitelerinin İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dil Bilimi, Çeviri Bilim (İngilizce) ve İngiliz Dili ve Kültürü bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında lisans eğitimi görüyor olmalıdır.

2- Başvuruda bulunanların not ortalaması 4 üzerinden 3,00 ve üzerinde olmalıdır. (Eşitlik durumunda genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) daha yüksek olan adaylar tercih edilecektir. Başarı sıralamaları aynı olan (GANO dâhil) adayların seçiminde ise etkinliğe başvuru tarihleri dikkate alınacaktır.)

3- Proje kapsamında; katılımcıların % 50’si (25 öğrenci) İngilizce Öğretmenliği 3. veya 4. sınıf öğrencilerinden; % 50’si (25 öğrenci) diğer lisans programlarının 3. veya 4. sınıf öğrencilerinden olmak üzere toplamda 50 katılımcıya yer verilecek olup, başvurular arasından 50 asil ve 20 (10 İngilizce öğretmenliği ve 10 diğer bölümlerden olmak üzere) yedek katılımcı seçilecektir.

4- Yeterli başvurunun olması durumunda öncelikli olarak daha önce aynı ve/veya benzer bilimsel etkinliklerden katılımcı olarak yararlanmamış olmak göz önünde bulundurulacaktır.

5- Projeye katılımcılarının belirlenmesinde mümkün olduğunca üniversite, bölge, şehir ve cinsiyet gibi özellikler değerlendirilecek olup dengeli bir dağılımın sağlanmasına çalışılacaktır.

6- Daha önce herhangi bir TÜBİTAK projesine katılmamış olan adaylara öncelik verilecektir. Başvuran katılımcı adaylarının proje yürütücüsü ve eğitimcilerinin herhangi biriyle birinci derece akrabalığı olmaması ön şartlardan biridir. Başvuruların değerlendirilmesi etkinliğin düzenleme kurulundaki akademisyenler tarafından bir ekip olarak objektif bir şekilde yapılacaktır.

7- Adayların web sitesinde bulunan başvuru formunu titizlikle ve dikkatle doldurmaları önem arz etmektedir. Seçim sürecinde, belirlenen kontenjandan fazla başvuru olması durumunda, not ortalamasının esas alınmasının yanı sıra, başvuru formunda sorulan ‘Neden bu eğitime katılmak istiyorsunuz?’ sorusuna verilen cevaplar da dikkate alınacaktır.

Değerlendirme sonunda etkinliğe katılmaya hak kazanan ve kazanamayan tüm adaylara, sonuçlarla ilgili bilgi verilecektir.

TÜBİTAK BİDEB 2237-A: İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik İngilizce Dijital Ders Tasarım Kursu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnkHMlE7QtWsJlz9Wt0r8pT9HCbjndlN9Fs717GXvD7GvG6Q/viewform