TÜBİTAK 1601 Çağrısı

TÜBİTAK
TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB)
1601 – TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE
ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI
Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve
Yürütülmesi
2015 Yılı Çağrısı
Bu çağrı duyurusu, 1601 – TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite
Artırılmasına Yönelik Destek Programı Uygulama Esasları çerçevesinde yapılmıştır. Çağrıda
belirtilmeyen hususlar için söz konusu uygulama esaslarındaki hükümler geçerli olacaktır.
1. Çağrı Kodu:
1601-2015-1
2. Çağrı Başlığı:
Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programları Oluşturulması ve Yürütülmesi
3. Çağrının Konusu, Amacı ve Kapsamı:
1. 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek
Programı kapsamında açılan bu çağrı ile üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik
algısının yerleşmesi ve başarılı iş fikirlerinin erken dönemlerde hayata geçirilmesi
amacıyla; üniversitelerin, öğrencilerine ve öğretim elemanlarına yönelik girişimcilik
sertifika programları başlatması ve yürütmesi hedeflenmektedir.
2. Girişimcilik Sertifika Programından sadece üniversiteye kayıtlı ön lisans, lisans ve
lisansüstü öğrencileri ile öğretim elemanları faydalanabilir. Program, üniversite
öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca, öğretim elemanlarının ise özel program
dahilinde tamamlayabilecekleri modüler bir yapı içerecektir.
3. Bu çağrı kapsamında projesi desteklenen her üniversite için, destek süresi sonunda (3.
yılın sonunda) girişimcilik sertifika programını başarıyla tamamlamış katılımcı sayısının,
üniversitenin çağrıya başvuru sırasındaki kayıtlı öğrenci sayısına oranının en az %1
olması hedeflenmektedir.
4. Çağrıya başvuran üniversiteler, yukarıda belirtilen hedefleri karşılayacak eğitim
modüllerinin içeriğini http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/g-ser-kat.pdf
adresindeki Eğitim Modülleri Kataloğu ve proje öneri bilgileri formunda yer alan Eğitim
Modülü Bilgi Formunu kullanarak oluşturacak ve bu modüllerle program akışını
tasarlayacaklardır.
5. Başvuru dosyasında programı oluşturan her bir eğitim modülü için bir Eğitim Modülü
Bilgi Formunun doldurulması gerekir. Eğitim Modülü: katılımcıları belirli konularda
bilgilendirmeyi amaçlayan sözlü anlatım, sunum, yerinde ziyaret (teknik gezi, vb.),
uygulama, ekip çalışmaları gibi; süresi, kapsamı, yöntemi ve amacı önceden belirlenmiş
öğretici etkinliklerdir.
6. Girişimcilik Sertifika Programını oluşturan Eğitim Modülleri toplamda en az 42 saat
olacaktır. 1 saatlik eğitim modülü en az 45 – 60 dakika arasındaki öğretici etkinlikleri
ifade etmektedir.
7. Girişimcilik Sertifika Programında
adresinde yayımlanan Modül Kataloğunda belirtilen toplam 30 saatlik zorunlu
modüllerin tamamının programda yer alması gerekirken, seçmeli olanlardan en az 42
saati tamamlayacak modüller seçilebilir.
8. TÜBİTAK, Eğitim Modülleri Kataloğunu güncellemek için yılda bir kez proje
yürütücülerinin katılımıyla çalıştay düzenleyebilir. TÜBİTAK, bu çalıştayda sunulan
öneriler doğrultusunda, ayrıca gerek gördüğü durumlarda Eğitim Modülleri Kataloğunu
güncelleyebilir. Güncel katalog yeni çağrılarda zorunlu olarak dikkate alınırken
desteklenmesi uygun bulunan ve projeleri devam eden üniversiteler yeni eğitim
modüllerini programlarına almakta ya da eski programlarını sürdürmekte serbesttir.
9. Eğitim modüllerinin verileceği sınıflarda en az 15 en fazla 50 katılımcı yer alması
gerekir. Aynı modülün birden fazla sınıfta aynı zamanda verilmesi hususu, eğitmen ve
katılımcı kapasitesine bağlı olarak proje yürütücüsünün kararına bırakılmıştır.
4. Çağrıya Başvurabilecek Kuruluşlar:
Türkiye’de yerleşik üniversiteler başvurabilir. Her üniversiteden sadece bir başvuru kabul
edilecektir.
TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek
Programının 1601-2013-1 Çağrısında desteklenen üniversiteler bu çağrıya başvuramazlar.
5. Proje Bütçesi ve Ödemeye İlişkin Esaslar:
Destek Şekli ve Oranı:
Hibe şeklinde %100 destek sağlanacaktır.
Desteklenen Gider Kalemleri:
1. Proje Teşvik İkramiyesi(PTİ)
a) Proje yürütücüsüne ve diğer proje personeline her ay için Proje Teşvik
İkramiyesi (PTİ) verilecektir. Her proje kapsamında sadece bir proje yürütücüsü
desteklenecektir. Dönem içerisinde açılan sınıf sayısına bağlı olarak
desteklenebilecek en fazla proje personeli sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

* Proje yürütücüsü ve diğer proje personeli toplamı
b) Girişimcilik Sertifika Programında eğitmenlere verdikleri eğitim modülü saati
üzerinden PTİ verilecektir. Desteklenecek üniversite haricinde başka bir
üniversitede görevli öğretim elemanının eğitim vermesi durumunda bu kişiler
PTİ ya da hizmet alımı yoluyla desteklenecektir. Üniversite dışından öğretim
elemanı olmayan bir kişinin eğitim vermesi durumunda vereceği eğitim, hizmet
alımı yoluyla desteklenecektir.
c) Proje yürütücüsü ve diğer proje personelinin sertifika programlarında eğitim
vermesi durumunda, verdiği modüllerin saatine karşılık gelen toplam katkı ücreti,
aylık PTİ ücretine ayrıca eklenir.
d) PTİ alan kişilere bir ayda ödenebilecek toplam PTİ tutarı, çalıştığı üniversite
tarafından bir yılda ödenmekte olan brüt ücret ve benzeri ödemelerin bir aya
tekabül eden tutarının % 75’ini aşamaz.
e) PTİ için Bilim Kurulu’nun belirlediği üst sınırlar aşılamaz. 2015 yılı için
belirlenen üst sınırlar eğitim modülü saat ücreti için 120 TL/saat, proje
yürütücüsü için 1000 TL/ay, diğer proje personeli için 500 TL/aydır.
2. Hizmet alımları
a) Girişimcilik Sertifika Programında desteklenen üniversite dışından kişilerin
verecekleri eğitim hizmeti, eğitim modülü saati üzerinden desteklenecektir.
b) 2015 yılı için belirlenen eğitim modülü saat ücreti üst sınırı 120 TL/saattir.
3. Toplantı ve organizasyon giderleri
a) Sertifika Programı kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin giderler,
etkinliklere davet edilen kişilerin ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ve proje
ekibinin proje faaliyetlerine ilişkin ekonomi sınıfı ulaşım giderleri
desteklenecektir.
b) Toplantı ve organizasyon giderleri proje bütçesinin %10’unu aşamaz.
6. Özel Şartlar:
1. Bu çağrı kapsamında desteklenmesi kabul edilen projeler en fazla 36 ay
desteklenecektir.
2. Birinci yılda girişimcilik sertifika programını başarı ile tamamlayan katılımcıların
sayısının üniversitenin çağrıya başvuru sırasındaki kayıtlı öğrenci sayısına oranı
%0.3’ün (binde üç) altında kalması durumunda ikinci yıla ait “toplantı ve organizasyon
giderleri” desteklenmez.
3. İlk iki yılda girişimcilik sertifika programını başarı ile tamamlayan katılımcıların
sayısının üniversitenin çağrıya başvuru sırasındaki kayıtlı öğrenci sayısına oranı %0.8’in
(binde sekiz) altında kalması durumunda TÜBİTAK projeyi yürürlükten kaldırır.
4. Proje sonunda girişimcilik sertifika programını başarı ile tamamlayan katılımcıların
sayısının üniversitenin çağrıya başvuru sırasındaki kayıtlı öğrenci sayısına oranı %1’in
(yüzde bir) altında kalması durumunda, desteklenen üniversite “Üniversitelerde
Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi” konulu çağrılara 3 yıl
süre ile başvuramaz.
5. Çağrı kapsamında başvurusu yapılan projeler, Uygulama Esasları çerçevesinde panel
yöntemiyle değerlendirilerek uygun bulunan projeler desteklenecektir.
6. Bu çağrı duyurusunda kullanılan dönem kavramı üniversitelerde akademik takvimde
kullanılan dönem olmayıp, 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite
Artırılmasına Yönelik Destek Programı Uygulama Esaslarında tanımlanmıştır.
7. Proje Destek Başlangıç Tarihi 01 Haziran 2015 olarak belirlenmiştir.
8. Üniversite, çağrı duyurusunda belirtilen tarihler arasında istenilen bilgi ve belgeleri
TÜBİTAK’a iletecektir. TÜBİTAK gerek gördüğünde ek bilgi veya belge talebinde
bulunabilir.
7. Değerlendirme Ölçütleri:
Çağrı başvuruları aşağıdaki ölçütlere göre panel yöntemi ile değerlendirilecektir.
a) Önerilen Sertifika Programının çağrı hedefleriyle uyumu,
b) Önerilen Sertifika Programının eğitsel niteliği ve planının uygunluğu,
c) Üniversitenin eğitim altyapısının uygunluğu,
d) Eğitmenlerin niteliği,
e) Önerilen Sertifika Programının yaygın etkisi,
f) Üniversitenin sağlayacağı ek kaynaklar.
8. Destek ve İzleme Süreci:
1. Desteklenecek projelerin sözleşmesinde proje dönem tarihleri belirtilir.
2. Proje yürütücüsü her dönem sonunda proje faaliyetlerini içeren dönemsel faaliyet
raporunu hazırlar ve TÜBİTAK’a dönem bitiş tarihinden sonraki iki ay içinde sunar.
3. Üniversite, TÜBİTAK’ın para transferi yapabileceği ve yapılan ödemeleri
denetleyebileceği projeye özel, kamu bankasında bir banka hesabı açtıracaktır.
4. Taraflarca proje sözleşmesinin imzalanmasını takiben özel hesaba ait bilgilerin
TÜBİTAK’a bildirilmesini müteakip, TÜBİTAK destek kapsamına alınan hizmet
alımları ile toplantı ve organizasyon giderlerini proje özel hesabına aktarır.
5. Proje kapsamında üniversiteye yapılacak PTİ ödemeleri, her dönemin sonunda
sunulacak olan Faaliyet Raporu değerlendirmesinin tamamlanmasını takiben, o dönem
için destek kapsamına alınan bütçe esas alınarak üniversite tarafından açılacak özel
hesaba transfer edilir.
9. Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2013
Yılı Çağrısı ile Desteklenen Projelerle İlgili Hususlar:
1. TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek
Programının 1601-2013-1 Çağrısında destek alan üniversiteler, bu çağrının 3. ve 5.
Bölümündeki tüm maddeleri kendi programlarında uygulayarak destek alabilirler.
2. Projeleri devam eden üniversiteler güncel eğitim modülleri kataloğunu kullanmak, proje
personeli ile toplantı ve organizasyon gider kalemlerinden faydalanmak istemeleri
durumunda değişiklik taleplerini TÜBİTAK’a sunar ve TÜBİTAK tarafından uygun
bulunması durumunda ilgili değişiklikleri yaparak projelerini yürütebilir.
3. Projeleri devam eden üniversiteler için ödenecek PTİ ve eğitim modülü saat ücreti üst
sınırlarında TÜBİTAK’ın değişiklik yapması durumunda ilgili ödemeler belirlenen yeni
ücretler üzerinden yapılır. TÜBİTAK’ın desteklenen gider kalemlerinde değişiklik
yapması durumunda üniversiteler bu değişikliklere göre projelerini yürütür.
4. Projeleri devam eden üniversitelerin bu çağrının 3. ve 5. Bölümündeki maddeleri kendi
programlarında uygulamalarına yönelik taleplerinin TÜBİTAK tarafından uygun
bulunması durumunda; söz konusu maddelerin uygulandığı birinci yılda girişimcilik
sertifika programını başarı ile tamamlayan katılımcıların sayısının üniversitenin
değişiklikleri talep ettiği sıradaki kayıtlı öğrenci sayısına oranı %0.3’ün (binde üç)
altında kalması durumunda sonraki yıla ait “toplantı ve organizasyon giderleri”
desteklenmez.
Proje sonunda girişimcilik sertifika programını başarı ile tamamlayan katılımcıların
sayısının üniversitenin değişiklikleri talep ettiği sıradaki kayıtlı öğrenci sayısına oranı
%0.8’in (binde sekiz) altında kalması durumunda, desteklenen üniversite
“Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi” konulu
çağrılara 3 yıl süre ile başvuramaz.
10. Çağrı ve Proje Takvimi:
Aşama Tarih
Çağrı Başvuru Tarihi 17 Şubat – 10 Nisan 2015
Sonuçların Açıklanması 05 Mayıs 2015
Destek başlangıcı 01 Haziran 2015
11. Başvuru Şekli:
1. Başvuru belgelerine www.tubitak.gov.tr internet adresinde yer alan “1601 Yenilik ve
Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” sayfasından
ulaşılacak olup, proje başvurusu aşağıdaki belgelerden oluşacaktır:
a) Proje Öneri Bilgileri Formu
b) Özet Bilgi Formu
c) Eğitim Modülleri Takvimi
c) Eğitmenlerin Özgeçmişleri
d) Eğitim Modülü Bilgi Formları
e) Diğer Ekler (hizmet alımı varsa mutabakat sözleşmesi vb. veya proforma fatura)
2. Başvuru dosyasında yer alan belgelerin her sayfası proje yürütücüsü tarafından
paraflanacaktır.
3. Başvuru dosyası Times New Roman yazı tipinde 12 punto 1.15 aralıkla hazırlanmalıdır,
Ekler hariç 30 sayfayı geçmemelidir.
4. Başvuru belgelerinin ıslak imzalı aslı ve elektronik kopyası (CD ortamında, PDF* ve
Microsoft Excel formatında), aşağıda belirtilen adrese elden veya posta/kargo ile teslim
edilecektir. Elden teslim ya da kargoya veriliş tarihi en geç 10 Nisan 2015 saat 17.00
olan başvurular kabul edilecektir.
Başvuru Adresi:
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)
Tunus Caddesi No:80, 06100 Kavaklıdere/Ankara
* PDF dokümanı, uygun dönüştürücü programı kullanılarak oluşturulmalı ve dosya
büyüklüğü 15MB’ın altında olmalıdır.
12. İlgili Dokümanlar:
1601 TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek
Programı Uygulama Esasları
Proje Öneri Bilgileri Formu
13. Diğer Hususlar:
1. TÜBİTAK, bu çağrıda belirtilen hususlarda ve programa ilişkin diğer dokümanlarda
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
2. Desteklenecek projelerde ödenecek PTİ ve eğitim modülü saat ücreti üst sınırlarında
TÜBİTAK’ın değişiklik yapması durumunda ilgili ödemeler belirlenen yeni ücretler
üzerinden yapılır. TÜBİTAK’ın desteklenen gider kalemlerinde değişiklik yapması
durumunda üniversiteler bu değişikliklere göre projelerini yürütür.
3. TÜBİTAK’ın çağrıda belirttiği kapsam ve eğitim modüllerinde değişiklik yapması
halinde TÜBİTAK bu değişiklikleri üniversitelere bildirir ve üniversiteler bu
değişiklikleri uygular.
Bilgi İçin:
Ali Başçiftçi
TEYDEB
Tel: 0 312 468 53 00/ 2640
E-posta: ali.basciftci@tubitak.gov.tr

 

 

 

1601 – TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI

 

 

 

ÜNİVERSİTELERDE GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI OLUŞTURULMASI VE YÜRÜTÜLMESİ ÇAĞRI BAŞVURUSU

 

 

 

 

PROJE ÖNERİ BİLGİLERİ FORMU

AGY601

 

 

 

 

 

 

 

          PROJE ADI            :

          KURULUŞ ADI       :

         

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜBİTAK


İÇİNDEKİLER

 

Bölüm A – Kuruluş Bilgileri 3

Bölüm B – Projenin Tanıtımı 5

Bölüm C – Öğretim Programı 7

Bölüm D – Kuruluşun Projeyle İlişkili Yetenek, Deneyim ve Olanakları 8

Bölüm E – Proje Yönetimi 8

Bölüm F – Proje Bütçesi 10

Ekler

BÖLÜM A –KURULUŞ BİLGİLERİ

 

 

A.1.1

Kuruluşun Açık Adı
Adresi
Tel : E-Posta :
Faks : Web Adresi :
Öğretim elemanı sayısı :

Açık öğretim programları dışında kayıtlı öğrenci sayısı :

 

 

A.1.2

Projenin Adı
Proje Başlama Tarihi : Proje Bütçesi (TL) :
Proje Süresi (ay) :
Proje süresince açılması hedeflenen toplam sertifika programı sayısı :

Proje süresince sertifika programlarından faydalanması hedeflenen katılımcı sayısı :

 

 

A.1.3

Proje Yürütücüsü
Adı, Soyadı T.C. Kimlik No :
Ünvanı/Görevi
Yazışma Adresi
Tel : Faks : E-Posta :

 

 

A.1.4

Kuruluş Yetkilisi
Adı, Soyadı T.C. Kimlik No :
Unvanı/Görevi
Tel : Faks : E-Posta :

 

A.1.5

Proje Yürütücüsünün Taahhütü
 

(………….. Proje Adı) adlı bu proje önerisi, 1601 – TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek Programı Uygulama Esasları’na ve Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi Çağrı Duyurusundaki şartlara uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Proje isminin ve tanıtımının TÜBİTAK tarafından yayınlanmasına izin veriyorum.

 

 

 

 

 

Proje Yürütücüsü Adı Soyadı

İmzası

 

Tarih

 

                                                                                                  

 

 

 

A.1.6

Rektörlük Onayı
 

(………….. Proje Yürütücüsü Adı ve Soyadı)’ın, 1601 – TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek Programı Uygulama Esasları ile Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi Çağrı Duyurusundaki şartlara uygun hazırladığı (………….. Proje Adı) adlı proje başvurusunu TÜBİTAK’a sunmasını onaylıyorum.

 

 

 

 

Kuruluş Kaşesi

(Rektör) Adı Soyadı

İmzası

Tarih

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM B – PROJENİN TANITIMI

 

B.1 ÖZET

 

B.1.1

 

Proje Adı :

 

 

<En fazla 1 sayfa>

Projenin Özeti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1.2

 

Anahtar Kelimeler :

 

B.2- PROJENİN ÇAĞRIYA UYUMU

 

 

 

 

 1. Projenin çağrıyla ilişkisini açıklayınız.

 

 

 1. Projenin çağrı hedeflerini nasıl sağlayacağını açıklayınız.

 

 

 1. Projenin hedeflerini ve beklenen sonuçlarını anlatınız.

 

 

 1. Projeden beklenen etkiyi anlatınız.

 

 

 1. Projenin eğitsel niteliği hakkında bilgi veriniz.

 

 

 

 

 

 

 


BÖLÜM C – ÖĞRETİM PROGRAMI

 

 

 
 1. Önerilen sertifika programında yer alan modülleri, zorunlu/seçmeli bilgisini, modüllerin saatini ve toplam modül saatini gösteren öğretim programını tablo halinde veriniz. (Hedef kitleye göre farklı programların planlanması durumunda her program için ayrı olarak düzenlenmelidir.)

 

No Modül Kodu Modül Adı Zorunlu/ Seçmeli Modül Saati
1 GSER01 Girişimciliğin Temelleri Z 8
2
3
4
5
6
TOPLAM  

 

 

 1. Hangi eğitim modülünü hangi eğitmenin anlatacağını tablo halinde veriniz. Eğitmenlerin özgeçmişlerini EK’e koyunuz.

 

NOT: Belirlenmemiş eğitmenler için öngörülerinizi anlatınız. “Eğitmen 1”, “Eğitmen 2” vb uygun bulduğunuz bir gösterim kullanınız.

 

Modül Kodu Modül Adı Eğitmen Adı
GSER01 Girişimciliğin Temelleri Eğitmen 1

Eğitmen 2

Eğitmen 3

Eğitmen 4

 

 

 1. Önerilen sertifika programında yer alan tüm modüllerin Eğitim Modülleri Bilgi Formlarını hazırlayarak EK’te veriniz.

 

 

 


BÖLÜM D – KURULUŞUN PROJEYLE İLİŞKİLİ YETENEK, DENEYİM VE OLANAKLARI

 

 

Kuruluşunuzun çağrı konusuyla ilgili yetenek, deneyim ve olanaklarını anlatınız:

 

a.       Akademik ve destek personeli, alet-teçhizat, yazılım, kütüphane, bilgi birikimi vb.

NOT: Yalnızca projeyle ilişkili olanları anlatınız.

 

b.      Gerçekleştirdiğiniz benzer veya ilişkili çalışmalar ve etkinlikleri kısaca anlatınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM E – PROJE YÖNETİMİ

 

 

E.1-PROJENİN ORGANİZASYONEL YAPISI

 

 

 

 1. Projenin nasıl yönetileceğini açıklayınız, proje ekibinin görev ve sorumluluklarını kısaca tanımlayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2 PROJE EKİBİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

 

E.2.1 PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ÖZGEÇMİŞİ

Ad Soyad
Projedeki Görevi
Öğrenim Durumu

1.

2.

3.

İş Deneyimi (Genel)

1.

2.

3.

İş Deneyimi (Proje Yönetimi)

1.

2.

3.

Girişimcilik Alanında Verdiği Eğitimler

1.

2.

3.

Girişimcilik ve Proje Yönetimi Alanlarında Aldığı Eğitimler, Sahip Olduğu Sertifika ve Beceriler

1.

2.

3.

Yayınları (En fazla 5 adet)

1.

2.

3.

4.

5.

E.2.2 DİĞER PROJE PERSONELİ ÖZGEÇMİŞ(LER)İ

Ad Soyad
Projedeki Görevi
Öğrenim Durumu

1.

2.

3.

İş Deneyimi

1.

2.

3.

İş Deneyimi (Proje Yönetimi)

1.

2.

3.

Girişimcilik Alanında Verdiği Eğitimler

1.

2.

3.

Girişimcilik ve Proje Yönetimi Alanlarında Aldığı Eğitimler, Sahip Olduğu Sertifika ve Beceriler

1.

2.

3.

Yayınları (En fazla 5 adet)

1.

2.

3.

4.

5.

 

NOT: EĞİTMENLERİN ÖZGEÇMİŞLERİNİ  EK’E KOYUNUZ

 


BÖLÜM F – PROJE BÜTÇESİ

 

 

F.1 – PROJE TEŞVİK İKRAMİYESİ (PTİ) TUTAR FORMU

 

Sıra No Eğitim Modülü

Kodu-Adı-Zorunlu/Seçmeli(Z/S)

Modül Saati1 Modülün verilme sayısı2  

Dönemsel Modül Saati3

Saat Ücreti4 (TL)  

Dönemsel Tutar5 (TL)

Toplam Tutar6 (TL)
I* II* III* IV* V* VI* I* II* III* IV* V* VI*
1
2
3
4
5
TOPLAM
Sıra No Proje Yürütücüsü ve Diğer Proje Personelinin Adı ve Soyadı Aylık Ücreti4 (TL)  

Dönemsel Tutar7 (TL)

Toplam Tutar6 (TL)
I* II* III* IV* V* VI*
1
2
3
GENEL TOPLAM (TL)

 

 

1     Modül bilgi formunda yer alan eğitim modülü saati

2     Eğitim modülünün 3 yılda kaç kez verileceği

3     İlgili dönemde açılacak modülün toplam saati

4     TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenen üst sınır aşılamaz.

5     Saat ücreti x Dönemde açılacak modül toplam saati

6     Dönemsel tutarların toplamı

7     Proje yürütücüsü / diğer proje personelinin aylık ücreti x talep edilen ay

*    Bir proje dönemi  6 aydır.

 

 

 

 

 

F.2- HİZMET ALIMI GİDERLERİ TAHMİNİ MALİYET FORMU

 

SıraNo Hizmet alınacak Kurum Eğitim Modülü

Kodu-Adı-Zorunlu/Seçmeli

Modül Saati1 Modülün verilme sayısı2  

Dönemsel Modül Saati3

Saat Ücreti4 (TL)  

Dönemsel Tutar5 (TL)

Toplam Tutar6 (TL)
I* II* III* IV* V* VI* I* II* III* IV* V* VI*
1
2
3
4
5
TOPLAM

 

 

 

1     Modül bilgi formunda yer alan eğitim modülü saati

2     Eğitim modülünün 3 yılda kaç kez verileceği

3     İlgili dönemde açılacak modülün toplam saati

4     TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenen üst sınır aşılamaz.

5     Saat ücreti x Dönemde açılacak modül toplam saati

6     Dönemsel tutarların toplamı

*    Bir proje dönemi 6 aydır.

 

 

 

 

 

 1. 3 – TOPLANTI VE ORGANİZASYON GİDERLERİ TAHMİNİ MALİYET FORMU

 

SıraNo Hizmet alınacak Kurum Hizmetin Açıklaması Hizmet Alımının Proje Faaliyetleriyle İlişkisi Dönemsel Tutar (TL) Toplam Tutar** (TL)
I* II* III* IV* V* VI*
1
2
3
4
5
TOPLAM

 

 

 

*    Bir proje dönemi  6 aydır.

**  Dönemsel tutarların toplamı

 

 

 

 

 

 

 

 

F.4 – TOPLAM PROJE MALİYETİ (TL)

 

Sıra No GİDER TÜRÜ DÖNEMSEL DAĞILIM TOPLAM TUTAR
I. DÖNEM* II. DÖNEM* III. DÖNEM* IV. DÖNEM* V. DÖNEM* VI. DÖNEM*
1 Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)
2 Hizmet Alımları
3 Toplantı ve Organizasyon Giderleri
Dönemsel Toplam xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TOPLAM PROJE MALİYETİ

 

 

* Proje toplam maliyetinin, 6 aylık dönemler için belirtilen tarihler arasına denk gelen tutarlarını belirtiniz.

 

 

 

EK 1

 

ÖZET BİLGİ FORMU

 

 

 1. Üniversitenin öğretim elemanı sayısı :

 

 1. Açık ve uzaktan öğretim programları dışında,
 • Ön lisans programlarına kayıtlı öğrenci sayısı :
 • Lisans programlarına kayıtlı öğrenci sayısı :
 • Yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenci sayısı :
 • Doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı :

 

Öğrenci sayılarına ilişkin Üniversitenizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak onaylı belgeyi EK’e koyunuz.

 

 1. Toplam proje bütçesi :

 

 1. Önerilen sertifika programının süresi :

(Hedef kitleye göre farklı programların planlanması durumunda her program için ayrı olarak verilmelidir.)

 

 1. Proje hedefleri :
  DÖNEM TOPLAM
I II III IV V VI
Açılması hedeflenen sertifika programı sayısı              
Sertifika programlarından faydalanması hedeflenen katılımcı sayısı              

 

 1. Önerilen sertifika programında uygulanacak zorunlu devam oranı:

 

 1. Önerilen sertifika programına katılanların başarısını ölçmede uygulanacak yöntemler:

 

 

 

 1. Üniversitenin 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programına yaptığı başvuru ve söz konusu program kapsamında destek bilgileri :

 

  2012 2013 2014
1513 Programı başvurusu      
1513 Programı desteği      

 

 

 1. Üniversitenin TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeks bilgileri :

 

  2012 2013 2014
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksindeki sırası      
Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü boyutundaki puanı      
Toplam puanı      

 


EK 2

 

EĞİTİM MODÜLLERİ TAKVİMİ

 

Açmayı planladığınız sertifika programları için eğitim modüllerini ve zaman planını gösteren çizelgeler hazırlayınız.

(Hedef kitleye göre farklı programların planlanması durumunda her program için ayrı olarak düzenlenmelidir.)

 

 

Modül Kodu Modül Adı Zorunlu/
Seçmeli
Modül Saati Eğitmen KASIM’15
3 5 7 10 12 14 17 19 21 24 26 28
GSER01 Girişimciliğin Temelleri Z 8 Halil Demir 2 2 4
GSER02 İş Modellemesi Z 12 Özlem Korkmaz 2 2 4 2 2
GSER05 Proje Önerisi Hazırlama ve Uygulamalı Proje Yönetimi Z 12 Ferhat Kaya 4 2 2 4
GSER04 Tecrübe Paylaşımı Z 6 1 1
Modül Kodu Modül Adı Zorunlu/
Seçmeli
Modül Saati Eğitmen ARALIK’15
1 3 5 8 10 12 15 17 19 22 24 26 29
GSER21 İş Planı Hazırlama S 8 Şirin Solmaz 2 2 2 2
GSER14 Etkili Sunum Z 6 Ahmet Berrak 2 2 2
GSER29 Pazarlama Yönetim S 8 Serap Demircan 4 2 2
GSER30 Finansal Yönetim S 8 Ufuk Şahin 2 2 4
GSER04 Tecrübe  Paylaşımı Z 6 1 1 1 1

 

 

NOT: Yukarıdaki çizelge örnek olarak verilmiştir.

 


EK 3

 

EĞİTMENLERİN ÖZGEÇMİŞLERİ

 

Ad Soyad
Öğrenim Durumu

1.

2.

3.

İş Deneyimi

1.

2.

3.

Girişimcilik Alanında Verdiği Eğitimler

1.

2.

3.

Girişimcilik ve Proje Yönetimi Alanlarında Aldığı Eğitimler, Sahip Olduğu Sertifika ve Beceriler

1.

2.

3.

Yayınları (En fazla 5 adet)

1.

2.

3.

4.

5.

Proje Kapsamında Vereceği Modüller

1.

2.

3.

 

 

EK 4

 

 

 

GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

EĞİTİM MODÜLÜ BİLGİ FORMU

Modülün Adı Modülün Kodu Yıllık Verilme Sıklığı Modül Toplam Saati
  Teori

 

Uygulama

 

Modülün Kategorisi (Birini işaretleyin):
1. Zorunlu Modül  
2. Seçmeli Modül  
Eğitmenin Adı-Soyadı, Unvanı, Kurumu ve İletişim Bilgileri (tel, eposta)
Modülün Amacı
Modülün Öğrenme Çıktıları
Modülün İçeriği
Eğitim Yöntemi (Sınıf içi ders verme, seminer, grup çalışması, sınıf dışı etkinlik, …)
Ders Kitabı/Ana Kaynak
Önerilen Diğer Kaynaklar