TÜBA ÜSTÜN BAŞARILI GENÇ BİLİM İNSANLARINI ÖDÜLLENDİRME PROGRAMI ESASLARI

AMAÇ
GEBİP, uluslararası nitelikte bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve ülkemizdeki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

KAPSAM
Bu program, TÜBA’nın ilgilendiği tüm bilim dallarında çalışan, sağlık bilimlerinde uzmanlık derecesine sahip, diğer bilim dallarında doktora derecesi almış ve Türkiye’de çalışan veya Türkiye’de çalışma kararını vermiş, 37 yaşını doldurmamış genç bilim insanlarını kapsar.

GEBİP Akademi Başkanlığı tarafından oluşturulan GEBİP Ana Komitesi ve GEBİP Uzmanlar Komiteleri tarafından yürütülür.

YÜRÜTME ESASLARI

PROGRAMLA İLGİLİ DUYURU:
Her yıl, bir sonraki yıl başvurularının hangi tarihler arasında yapılacağı ve ödüllendirilecek bilim insanı sayısı Konsey tarafından tespit edilir.

Program, başvuru tarihinden önce ilgili üniversitelere ve kurumlara yazılı olarak duyurulur. Ayrıca basın yolu  ve Akademinin web sayfası ile duyuru yapılır.
  
BAŞVURULAR:  
Başvurular, adayların kendileri tarafından yapılabileceği gibi, ilgili Üniversite ve Kurumun Rektör ve en üst düzey Yöneticisi ile TÜBA Asli ve Şeref Üyeleri tarafından aday gösterilmek sureti ile de yapılabilir.

Başvuru, ekteki GEBİP Başvuru Formu ile yapılır.

BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME VE PROGRAMI İZLEME:
Başvurular, istenilen bilgilerin tamam olup olmadığı konusunda TÜBA bünyesinde bir ön değerlendirmeden geçirilir. Daha sonra dosyalar GEBİP  Ana Komitesi tarafından gözden geçirilir ve adayın başvuru tarihine kadar yapmış olduğu çalışmaların bilimsel düzeyi bir değerlendirmeye tabi tutulur ve bu bakımdan uygun bulunan başvurular, ilgili Uzmanlar Komitesi’ne gönderilir. Söz konusu Uzmanlar Komitesi referanslardan ve hakem görüşlerinden de yararlanarak adayları değerlendirir. Gerektiğinde yurt dışındaki bilim insanlarının görüşlerine de başvurulabilir. Bu değerlendirme sonucunda uygun bulunan adaylar mülakata çağırılır. Mülakatta başarılı bulunan adaylar, kendi aralarında bir sıralamaya tabi tutulur ve Akademi Konseyi’ne sunulur.

Komitelerin sıralamalarında başarılı olduğu belirlenen ancak, bütçe olanakları yetersizliğinden ödül verilememiş olanlar yeniden başvurduklarında veya önerildiklerinde doğrudan değerlendirmenin mülakat aşamasına alınırlar.

GEBİP PROGRAMINA SEÇİLEN GENÇ BİLİM İNSANLARININ ÇALIŞMALARINI İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ:
Ödül verilen genç bilim insanlarının bilimsel etkinlikleri danışman (mentör) olarak görevlendirilen Akademi üyeleri tarafından izlenir ve değerlendirilir.

GEBİP Programı dahilinde ödül verilen bilim insanları her altı ayda bir o süredeki bilimsel etkinlikleri ve yayınları hakkında danışmanlarına ayrıntılı bir rapor verirler.

Danışmanlar her altı ay sonunda adayın bilimsel etkinlikleri ile ilgili değerlendirmelerini Akademi Konseyi’ne iletir. Akademi Konseyi, kendisine gelen değerlendirmeleri de göz önünde tutarak, ilgili genç bilim insanının ödülünün sürdürülmesini, durdurulmasını veya sonlandırılmasını karara bağlar.

Akademi Konseyi gerek duyarsa ödemeleri neden göstermeksizin her zaman durdurabilir veya sona erdirebilir.
Ödüllendirilme süresi üç yıldır.

ÖDÜL ESASLARI

ÖDÜL MİKTARI:
Adaylara verilecek ödül miktarı, Akademi’nin yıllık bütçe olanakları çerçevesinde her yıl Akademi Konseyi tarafından belirlenir. Ödemeler net olarak altı ayda bir yapılır.

ÖDÜLÜN KULLANILMA BİÇİMİ:
Ödülün 1/4’ü serbestçe kullanılır; 3/4’ü ise doğrudan doğruya yapılan çalışmalarla ilgilidir (sarf malzemeleri, makine teçhizat ve hizmet alımı ve yurtiçi ve yurtdışı kongre katılım harcamaları gibi) ve belgelenmesi gerekir.

Verilen ödülün mutlaka verildiği yılda harcanması gerekmez, bu ödül ilgili bilim insanının programı bir yıl daha uzatıldığı takdirde takip eden yılda da kullanılabilir.

EK ÖDENEK
GEBİP Ödül Sahibi bilim insanlarımızın genç araştırmacı yetiştirmelerini teşvik etmek amacıyla, danışmanı oldukları doktora öğrencisi için harcanmak  üzere, kendilerine bir ek maddi destek verilir. Doktora öğrencisi birden fazla olması durumunda, ek ödenekte bir artış  yapılmaz.

Üzerinde , yeterlik sınavını başarmış, tez aşamasında doktora öğrencisi bulunan GEBİP Ödül Sahibine  her yıl Konsey tarafından belirlenen tutarda bir ek ödenek verilecektir. Adı geçen ek ödenek iki eşit taksit olarak Ödül Sahibinin ödeneğine eklenecektir. Ek ödeneğin doktora öğrencisi/öğrencileri  için harcanması ve Ödül Sahibinin dönem sonlarında harcama belgelerini, diğer belgelerle birlikte Akademiye sunması beklenmektedir. Ek ödenek, öğrencinin araştırma programıyla ilgili harcamalarda kullanılabileceği gibi, bir harcama pusulası ile öğrenciye de ödenebilecektir.

Yukarıda bahsedilen uygulama bağlamında, üzerinde doktora öğrencisi olan GEBİP Ödül Sahiplerinin ek ödenekten yararlanmak için Akademiye başvurmaları ve öğrencinin doktora programında bağlı olduğu Enstitüden alacağı öğrencilik belgesini Akademiye ulaştırmaları gerekmektedir.

YÜRÜRLÜK MADDESİ
Bu esaslar, Konsey tarafından 24.03.2007 tarihli Konsey toplantısında kabul edilmiş ve aynı tarihte  yürürlüğe girmiştir.

* 17 Mart 2001 Tarih ve 82 Sayılı Konsey Toplantısında kabul edilen Esaslar üzerinde 29 Haziran 2004 ve 23 Eylül 2004 tarihlerinde yapılan düzenlemelerden sonra 24 Mart 2007 Tarih ve 159 Sayılı Konsey Toplantısında son haline getirilmiştir.

TÜBA-GEBİP 2012 Yılı Programı…

TÜBA-GEBİP Başvuru Formu…

TÜBA-GEBİP Aday Öneri Formu…

TÜBA- GEBİP Sonrası Desteği…