TRAKYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDEKİ PROFESÖR. DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA ATAMADA ARANACAK EK KOŞULLAR

 

AMAÇ

 

Madde 1- Trakya Üniversitesi birimlerindeki akademik kadrolara başvuracak olan adaylar hakkında daha sağlıklı karar verebilmeyi sağlamak, başvurularla ilgili olarak rapor veren öğretim üyelerine, atamaya yetkili amir ve kurullara kolaylık ve değerlendirmelerde birliktelik sağlamak ve diğer taraftan, adayların kendilerini hazırlamalarını ve kendi durumlarını değerlendirmelerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmiştir.

 

BAŞVURU

 

Madde 2- Adaylar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun’un 23, 25 ve 26. maddelerinde “aranan asgari koşulların yanında, Yükseköğretim kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler.” hükmü gereğince asgari koşulları, varsa asgari koşulların yanında ek koşullar kapsamında belirlenen hususlarla ilgili bilgi ve belgeleri başvurusuna ekler.

 

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 

Madde 3- Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların başvurularını değerlendirmek için görevlendirilecek öğretim üyelerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere, konularında yapmış oldukları çalışmalarla, kendilerini bilimsel olarak kanıtlamış ve hala bilimsel aktivitesini sürdüren Trakya Üniversitesi’nden, Türkiye’deki diğer Üniversitelerden, İleri Teknoloji Enstitülerinden ve (Türkiye’de ilgili bilim ve sanat alanında yeterli öğretim üyesi bulunamıyorsa, gereği halinde kullanılmak üzere) yurt dışındaki üniversitelerdeki öğretim üyelerinden oluşan bir veri tabanından yararlanılır. Öğretim üyesi veri tabanı her bilim alanı için Rektörlükçe hazırlanır ve belirli dönemler itibarı ile güncelleştirilir.

 

Madde 4- Adayların başvurularını değerlendirmek üzere seçilen öğretim üyelerine bu esaslar bildirilir. Değerlendirme raporunun bu esaslara uygun olarak hazırlanması istenir. Raporun ayrıca, adayların akademik ve bilimsel niteliklerini ayrıntılı olarak ortaya koyacak analitik inceleme sonuçlarına dayalı ve bu sonuçları yansıtan kapsam ve içerikte olması gereği belirtilir.

 

ÖN DEĞERLENDİRME

 

Madde 5- Adayların  2547 Sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları ve Üniversitemizce aranan  ek koşulları sağlayıp sağlayamadıkları başvurularında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik faliyetleri, nicelikleri ve nitelikleri yönünden, ayrıntıları Ek 1’de belirtilen bir puanlama sistemi uyarınca, bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Aynı başlıklı yayınların (makale, bildiri, poster) puanlamasında en yüksek puanlı olan dikkate alınır, diğerleri değerlendirmeye alınmaz. Bu ilkeler kapsamında belirlenen en az puanların altında kalan başvurular değerlendirilmez. Ön değerlendirme kurulu Rektör tarafından atanır.

 

Madde 6- Adaylardan yeterli sayıda “temel eser” koşullarını sağlamaları da istenir. Temel eser koşulu için, başvurulan kadronun yer aldığı temel alanlar için Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen doçentlik başvuru koşulu esas alınır. Doçent ve Profesörlerden, Doçentlik başvuru koşullarına ek olarak istenen ulusal ve uluslararası yayınlarla ilgili olarak temel eser hariç, eserin/eserlerin yayınlanacağı dergiden sağladıkları kabul yazıları (acceptance)’ında eserin/eserlerin yayınlanacağı cilt ve sayının da yer alması gerekir.

 

Yardımcı Doçentlik

 

Madde 7-  Yardımcı Doçent kadrosuna ilk defa atanacaklar 2547 Sayılı Kanun’un 23 (b) (2) fıkrası uyarınca jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim dalında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150-200 kelimelik çevirinin her iki aşamasından da 70 puan almış olmak. Başvurduğu anabilim veya bilim dalı belli bir dille ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermekle yükümlüdürler.

 

Yardımcı Doçent kadrosuna yükseltilip atanabilmek için Ek 1`deki puanlama sisteminde, en az yarısı A grubunda tanımlı uluslararası yayınlardan olmak üzere, aşağıdaki çizelgede yer alan asgari puanlar ön koşul olarak aranır (Tablo 1) . Bulunulan Yardımcı Doçent kadrosuna yeniden atanabilmek için ise, Yardımcı Doçentliğe yapılan son atamadan itibaren geçen 3 yılda Ek-1’deki puanlama sisteminden aşağıdaki çizelgede belirtilen asgari puanları alma ön koşulu aranır (Tablo 1).

Tablo 1: Yardımcı Doçentlik Kadrosuna İlk Atama ve Yeniden Atama Asgari Puan Çizelgesi (*)

Akademik Birim İlk Atama Yeniden Atama
Tıp Fakültesi (1)(2) 40 20
Müh.Mim. Fak.(3)   – Bilgisayar ve Mak.Müh. Bölümü

– Mimarlık Bölümü

20

20

20

15

Fen-Edebiyat Fak. 20 20
Eğitim Fak. (4) 20 15
İktisadi ve İd.Bil.Fak. 20 20

(1)     Tıp Fakültesinde ikinci atanma sonrasındaki atamalarda 10 puanın A grubunda tanımlı Uluslararası yayınlardan olması koşulu aranır.

(2) Tıp Fakültesinde başvurulan bilim alanında uzmanlık veya doktora belgesine sahip olmak.

(3) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün yeni kurulmuş olması nedeniyle ek koşul aranmaz,

 (4) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nün gelişmekte olması nedeniyle ek koşul aranmaz

(*) Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarda Tablo 1’deki ek koşullar aranmaz.

 

DOÇENTLİK

 

Madde 8- Doçent kadrosuna atanabilmek için;

a-)Üniversitelerarası Kurul’un belirlediği asgari kriterleri sağlamış olmak

Tablo 2: Doçentlik başvurularında aranan minimum yayın koşulları.(*)

 

Alan Eser Sayısı Uluslar arası Yayın Puanı

(A.1-A.13)

Toplam Puan
Tıp(1) 3 (A.3) 50 90
Mühendislik  (2) 3 (A.3) 40 60
Mimarlık 1 (A.3, G.1); 1(A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, F.4, F.5, F.6, F.7) 30 60
Fizik-Kimya-Biyoloji 3 (A.3) 40 60
Matematik- İstatistik 1 (A.3) 30 60
Eğitim   (3) 1 (A.3, A.6); 1 (A.2, A.3, A.6, A.9, B.4, B.6) 30 60
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler 4 (A.1, A.2, A.3, A.6, A.9, A.12, B.1(4),B.3(4), B.4, B.6, B.9, B.10) 30 (5) 60
Yabancı Diller 1(A.3) ;1(A.2,A.3,A.6,A.9,B.4,B.6) 30 60

 

(1) ”Eğiticilerin Eğitimi Kursu Sertifikası sahip olmak (Fakülte dışında başvuracak adaylarda koşul aranmayacak, ancak göreve başladıktan sonra yapılacak ilk Eğitimcilerin Eğitimi Kursu’na katılmaları zorunlu olacaktır.)

(2) Mühendislik alanında Gıda Mühendisliği Bölümü’nün yeni kurulmuş olması nedeniyle ek koşul aranmaz,

(3) Eğitim alanında Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nün gelişmekte olması nedeniyle ek koşul aranmaz

 (4) Ders kitabı hariç.

(5) Derginin kapak sayfasında “Uluslar arası hakemli bir dergidir” ibaresi olması gerekir.

(*)Yukarıdaki alanlarla ilgili eğitim yapan Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Tabo 2’deki ek koşullar aranmaz.

 

 

Profesörlük

 

Madde 9- Profesör kadrosuna yükseltilip atanabilmek için;

a) Başvurulan kadronun yer aldığı bilim alanı için Tablo 3`te tanımlanan yayın ve puan koşullarını sağlamış olmak.

b) En az 2 (iki) lisansüstü çalışmasının yürütücülüğünü üstlenmiş ve birini tamamlayıp sonuçlandırmış olmak.

( Eğitim alanında Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne, Yüksekokullara ve Meslek Yüksekokullarına başvurularda bu şart aranmaz.

c) Doçentlik sonrası yapılmış eserlerden birinin, “Temel Eser” olarak sunulması zorunluluğu vardır.

 

Tablo 3: Profesörlük başvurularında aranan minimum yayın koşulları. (*)

 

 Alan Eser Sayısı Uluslar arası Yayın Puanı

(A.1-A.13)

Toplam Puan
Tıp   (1),(2) 5 (A.3) 90 150
Mühendislik (3) 4 (A.3) 70 120
Mimarlık 1 (A.3,G.1); 2(A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, F.4, F.5, F.6, F.7) 50 120
Fizik-Kimya-Biyoloji 4 (A.3) 70 120
Matematik- İstatistik 2 (A.3) 50 120
Eğitim   (4) 1 (A.3) ; 2 (A.2, A.3, A.6, A.9, B.4, B.6) 50 120
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler 5 (A.1, A.2, A.3, A.6, A.9, A.12, B.1(5),B.3(5), B.4, B.6, B.9, B.10) 50 (6) 120
Yabancı Diller 1(A.3) ; 2(A.2, A.3,A.6,A.9,B.4,B.6) 50 120

 (1) ”Eğiticilerin Eğitimi Kursu Sertifikasına sahip olmak (Fakülte dışında başvuracak adaylarda koşul aranmayacak, ancak göreve başladıktan sonra yapılacak ilk Eğitimcilerin Eğitimi Kursu’na katılmaları zorunlu olacaktır.)

(2) Profesörlüğe atama için, Doçentlikten sonra en az iki adet (A.3) eser olmalı ve bunlardan en az bir tanesinde aday birinci isim olmalıdır.

(3) Mühendislik alanında  Gıda Mühendisliği Bölümü’nün yeni kurulmuş olması nedeniyle ek koşul aranmaz,

(4)Eğitim alanında Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nün gelişmekte olması nedeniyle ek koşul aranmaz

 (5)Ders kitabı hariç

(6)Derginin kapak sayfasında “Uluslararası hakemli bir dergidir” ibaresi olması gerekir.

(*)Yukarıdaki alanlarla ilgili eğitim yapan Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Tablo 3’deki ek koşullar aranmaz.

 

ÖZEL DURUMLAR

Madde 10-

a)Devlet Konservatuvarı ile özel yetenek gerektiren güzel sanatlar ve spor ile ilgili bölümler için Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçentlik sınavı için belirlenen ilgili başvuru koşulları esas alınır. Bu birimlerdeki Profesörlük başvurularında Doçentlik için arananlardan daha fazla ve artan yoğunlukta akademik çalışma ve temel eser koşulu aranır. Yardımcı Doçent ilk atama veya yeniden atamada ise adayın akademik çalışmaları dikkate alınarak düzenlemiş jüri raporları değerlendirilir.

b)Fakültelerin bünyesinde bölüm olarak açılması uygun görülen ancak, henüz öğrenci alamayan bölümlerle, Fakülteler bünyesinde yeni kurulacak bölümlere başvuran Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarında ek koşul aranmaz.

 

DEĞERLENDİRME RAPORU

 

Madde 11- Adayın başvurusunu değerlendirmek üzere, başvurduğu bilim alanında oluşturulan veri tabanından usulüne uygun olarak seçilen öğretim üyelerinden kişisel değerlendirme raporu istenir. Bu raporda, adayların 2547 sayılı Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşullar ve  Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ek koşulları sağlayıp sağlayamadıkları açıkça belirtilir. Madde 5`de tanımlı puanlama sistemi, tek başına bir değerlendirme unsuru olarak kullanılamaz. Puanlamaya dayalı ön değerlendirme ve yayın koşulunun sağlanmış olması akademik yükseltme ve atamalarda adaylar için bağlayıcı bir hak oluşturmaz.

 

Bu koşulları sağladıkları saptanmış olan adayların, bilimsel yayınları ile ilgili bilim alanındaki yerleri ve potansiyelleri (yayınlarının sürekliliği, yayınlarına yapılan uluslararası atıflar, yürüttüğü veya katıldığı bilimsel araştırmalar) derinlemesine değerlendirmeye tabi tutulur.

 

Bu değerlendirmenin yanında adayın, eğitime katkısı (verdiği lisans ve lisansüstü dersleri; yönettiği yüksek lisans ve doktora tezleri; geliştirdiği ders ve programlar), mesleki deneyim ve katkıları (uluslararası mesleki üyelikler; diğer uluslararası etkinlikler ve yurtdışı deneyimi; aldığı bilimsel, akademik ve mesleki ödüller; mesleki çalışmaları ve sanayiye dönük etkinlikleri), Üniversite yönetimine katkısı ve diğer üniversite hizmetleri gerekli ağırlıkta dikkate alınır.

 

İlan edilen kadrolara, kadro sayısı kadar başvuru olması halinde, değerlendirme raporunda aday veya adayların atanmaya değer görülüp görülmedikleri, gerekçeleri ile ve açıkça belirtilir. Kadrolara, kadro sayısından çok başvuru olması halinde, raporlarda olumsuz değerlendirme gerekçeleri ile açıkça, olumlu değerlendirme ise tercih edilen aday veya adayların tercih sırası ile mutlaka belirtilmelidir.

 

ÖZET RAPOR

 

Madde 12- İlgili Fakülte Dekanı, Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü veya Enstitüsü Müdürü, adayın başvurusunu değerlendiren öğretim üyelerinden gelen kişisel raporların derlenmesi amacı ile bir özet rapor hazırlar. Adayın başvuru esnasında verdiği evrakın bir kopyası özet rapor dosyasına koyulur. Bu dosyada çalışmaların ve yayınların kopyaları değil sadece listeleri bulunur.

 

YÜRÜRLÜK:

 

“Trakya Üniversitesi birimlerindeki Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına atamada aranacak ek koşullar Üniversitemiz Senatosunca kabul edilip Yükseköğretim Kurulu’nca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 

 

  EK-1
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA ATAMADA ARANACAK EK KOŞULLAR PUAN SİSTEMİ

A.ULUSLARARASI YAYINLAR PUAN
1. a- İnternet ile web adresine ulaşılabilen ve en az 5 yıl faaliyet gösteren uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş, ISBN numarası olan, barkodlu- indeksli ve yayınevinin açık adresini içeren bilimsel ve mesleki kitap veya ders kitabı yazarlığı

 

40
1. b- İnternet ile web adresine ulaşılabilen ve en az 5 yıl faaliyet gösteren uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş, ISBN numarası olan, barkodlu- indeksli ve yayınevinin açık adresini içeren bilimsel ve mesleki e-kitap veya e-ders kitabı yazarlığı

 

10
 1. a- İnternet ile web adresine ulaşılabilen ve en az 5 yıl faaliyet gösteren uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş, ISBN numarası olan, barkodlu- indeksli ve yayınevinin açık adresini içeren bilimsel ve mesleki kitaplarda (kongre, sempozyum, workshop, v.b. bildiri kitapları hariç) bölüm yazarlığı.

 

30
 1. bİnternet ile web adresine ulaşılabilen ve en az 5 yıl faaliyet gösteren uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş, ISBN numarası olan, barkodlu- indeksli ve yayınevinin açık adresini içeren bilimsel ve mesleki e-kitaplarda (kongre, sempozyum, workshop, v.b. bildiri kitapları hariç) bölüm yazarlığı.

 

5
 1. Science Citation Index (SCI), SCI- Expanded, Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makale ve derleme yazarlığı.

 

20
 1. Science Citation Index (SCI), SCI- Expanded, Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş vaka takdimi ve teknik not yazarlığı.

 

10
 1. Science Citation Index (SCI), SCI- Expanded, Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş editöre mektup.
3
 1. a- Science Citation Index (SCI), SCI- Expanded ,Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) dışındaki diğer uluslararası indeksler tarafından taranan Editörler kurulunun en az yarısı uluslararası editörlerden oluşan, son beş yıldır düzenli olarak yılda en az iki kez yayımlanan hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye dışında basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makale ve  derleme yazarlığı. 
12
 1. b- Science Citation Index (SCI), SCI- Expanded ,Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) dışındaki diğer uluslararası indeksler tarafından taranan Editörler kurulunun en az yarısı uluslararası editörlerden oluşan, son beş yıldır düzenli olarak yılda en az iki kez yayımlanan hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye’de basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makale ve  derleme yazarlığı. 

 

8
 1. a- Science Citation Index (SCI), SCI- Expanded ,Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) dışındaki diğer uluslararası indeksler tarafından taranan Editörler kurulunun en az yarısı uluslararası editörlerden oluşan, son beş yıldır düzenli olarak yılda en az iki kez yayımlanan hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye dışında basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş vaka takdimi, teknik  not yazarlığı
6
 1. b- Science Citation Index (SCI), SCI- Expanded ,Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) dışındaki diğer uluslararası indeksler tarafından taranan Editörler kurulunun en az yarısı uluslararası editörlerden oluşan, son beş yıldır düzenli olarak yılda en az iki kez yayımlanan hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye’de basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş vaka takdimi, teknik  not yazarlığı

 

4
 1. Science Citation Index (SCI), SCI- Expanded ,Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) dışındaki diğer uluslararası indeksler tarafından taranan Editörler kurulunun en az yarısı uluslararası editörlerden oluşan, son beş yıldır düzenli olarak yılda en az iki kez yayımlanan hakemli uluslararası dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş editöre mektup yazarlığı.

 

2
 1. a- Editörü belli ve editörler kurulu uluslararası katılımlı olan, son 5 yıldır düzenli olarak yılda en az 2 kere basılan ve hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye dışında basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makale, derleme yazarlığı,

 

8
 1. b- Editörü belli ve editörler kurulu uluslararası katılımlı olan, son 5 yıldır düzenli olarak yılda en az 2 kere basılan ve hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye’de basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makale, derleme yazarlığı,

 

6
 1. a- Editörü belli ve editörler kurulu uluslararası katılımlı olan, düzenli olarak basılan hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye dışında basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş vaka takdimi, teknik not yazarlığı,
4
 1. b- Editörü belli ve editörler kurulu uluslararası katılımlı olan, düzenli olarak basılan hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye’de basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş vaka takdimi, teknik not yazarlığı,
2
 1. Editörü belli ve editörler kurulu uluslararası katılımlı  olan, düzenli olarak basılan hakemli uluslararası dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş editöre mektup yazarlığı,

 

1
 1. Periyodik olarak 1-4 yılda bir düzenlenen ve bilimsel hakem kurulu olan Uluslararası düzeyde tanınmış bir cemiyet veya dernek tarafından düzenlenen kongre veya sempozyumda,
 
    a. Sunulan ve tam metni yayımlanan sözel bildiri yazarlığı. 8
    b. Sunulan ve özeti yayımlanan sözel bildiri yazarlığı. 4
    c. Sunulan ve yayımlanmayan sözel bildiri yazarlığı. 2
    d. Tam metni veya özeti yayımlanan poster bildiri yazarlığı.

 

2
 1. Uluslararası yayınevleri tarafından basılan ansiklopedilerde madde yazarlığı.

 

10
 

B. ULUSAL YAYINLAR

 

 
 1. ISBN numarası, internette ulaşılabilir web adresi ve yayınevinin adresini içeren ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş
 
   a. Bilimsel ve mesleki kitap veya ders kitabı yazarlığı 20
   b. Bilimsel ve mesleki kitap veya ders kitabı çevirisi

 

10
 1. Ulusal yayınevleri tarafından basılmasına karar verilen bilimsel ve mesleki kitap veya ders kitabı yazarlığı,

 

12
3. ISBN numarası, internette ulaşılabilir web adresi ve yayınevinin adresini içeren ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş  
    a. Kitaplarda (kongre, sempozyum, workshop, v.b. bildiri kitapları hariç) bölüm yazarlığı 8
    b. Çeviri kitaplarda bölüm/bölümler yazarlığı. (Aynı çeviri kitabında)

 

4
 1. TÜBİTAK  Dizininde yer alan dergilerde makale yazarlığı.

 

10
 1. a) TÜBİTAK  Dizininde yer alan dergilerde derleme, teknik not ve vaka takdimi yazarlığı
5
    b) Editöre mektup

 

3
 1. Son 5 yıldır düzenli olarak çıkan ve senede en az 2 kere basılan ve 5 ayrı Üniversiteden hakemli olan Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makale yazarlığı ile Olimpik spor branşlarının ilgili federasyonlarınca çıkarılan dergilerde yayımlanmış makale yazarlığı.

 

8
 1. Son 5 yıldır düzenli olarak çıkan ve senede en az 2 kere basılan ve 5 ayrı Üniversiteden hakemli olan Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş derleme, teknik not ve vaka takdimi yazarlığı

 

3
8. Ulusal diğer dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makale, derleme, teknik not ve vaka takdimi yazarlığı

 

2
9. Ulusal bir cemiyet veya dernek tarafından, periyodik olarak, 1-4 yılda bir düzenlenen bilimsel hakem kurulu olan, bir kongre veya sempozyumda,  
    a. Sunulan ve tam metni yayımlanan sözel bildiri yazarlığı 6
    b. Sunulan ve özeti yayımlanan sözel bildiri yazarlığı 3
    c. Sunulan ancak yayımlanmayan sözel bildiri yazarlığı 2
    d. Tam metni veya özeti yayımlanan poster bildiri yazarlığı 2
10. Ulusal yayınevleri tarafından basılan ansiklopedide madde yazarlığı 6
C. HAKEMLİK, EDİTÖRLÜK VE DİĞER ETKİNLİKLER  
 1. İnternet ile web adresine ulaşılabilen ve en az 5 yıl faaliyet gösteren uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş, ISBN numarası olan, barkodlu- indeksli ve yayınevinin açık adresini içeren bilimsel ve mesleki kitap editörlüğü.
15
 1. Science Citation Index (SCI), Social Science Citation ındex (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan hakemli dergilerde,
 
    a. Editörlük 20
    b. Editör Yardımcılığı veya Yayın kurulu üyeliği 10
    c. Hakemlik

 

5
 1. Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranmayan hakemli uluslararası dergilerde,
 
    a. Editorlük 10
    b. Editör Yardımcılığı veya Yayın kurulu üyeliği 5
    c. Hakemlik

 

3
4. Türkiye’ de düzenlenen tüm uluslararası ya da yurtdışında periyodik olarak düzenlenen hakemli bir kongre veya sempozyumda,  
    a. Editörlük, kongre başkanlığı ve sekreterlik x kongre sayısı 5
    b. Panel başkanlığı, panelistlik veya konuşmacı 5
    c. Oturum başkanlığı veya eş başkanlığı 3
    d. Hakemlik

 

3
 1. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş kitaplarda editörlük

 

10
6. TÜBİTAK dizininde yer alan dergilerde  
    a. Editörlük 10
    b. Editör Yardımcılığı veya Yayın kurulu üyeliği 5
    c. Hakemlik

 

3
7. Ulusal hakemli dergilerde  
    a. Editörlük 5
    b. Editör Yardımcılığı veya Yayın kurulu üyeliği 3
    c. Hakemlik

 

2
8. Ulusal bir cemiyet veya kuruluş tarafından periyodik olarak düzenlenen hakemli bir kongre veya sempozyumda,  
    a. Editörlük, kongre başkanlığı ve sekreterlik x kongre sayısı 3
    b. Panel başkanlığı, panelistlik veya konuşmacı 3
    c. Oturum başkanlığı veya eş başkanlığı 2
    d. Hakemlik

 

2
9. Uluslararası bilimsel, sanat, kültür ve spor yarışmalarında jüri üyeliği.

 

5
 1. Ulusal bilimsel, sanat, kültür ve spor yarışmalarında jüri üyeliği.

 

3
 1. Uluslararası üne sahip bir cemiyet veya kuruluş tarafından yayımlanan ansiklopedi bilim kurulu üyeliği

 

10
12.Ulusal üne sahip bir cemiyet veya kuruluş tarafından yayımlanan ansiklopedi bilim kurulu üyeliği 5
D. BİLİMSEL ATIFLAR (*)  
 1. Uluslararası yayınevleri (A1’de tanımlanan) tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş bilimsel, mesleki ve ders kitaplarında verilen her bir atıf

 

2
 1. Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan hakemli dergilerde verilen her bir atıf
2
 1. Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranmayan hakemli uluslararası dergilerde verilen her bir atıf

 

1
 1. Ulusal yayınevleri (B1’de tanımlanan) tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş bilimsel, mesleki ve ders kitaplarında verilen her bir atıf

 

1
 1. TÜBİTAK dizininde veya Ulusal hakemli dergilerde verilen her bir atıf

 

1
(*) Bilimsel atıflarda her sıradaki yazar aynı puanı alır.

 

 
E. PATENTLER (*)

 

 
 1. Uluslararası patent

 

40
 1. Ulusal patent

 

30
 1. Faydalı model ve/veya Endüstriyel Tasarım Tescili

 

15
(*) İlgili puanlar; (I.ORTAK ÇALIŞMALARDA PUAN DAĞILIMI da dikkate alınarak) aşağıda gösterildiği gibi 5 aşamada verilir.

 

Başvurunun kabulünde                       :%10’u

Patent bülteninde yayınlandığında     :%20’si

Araştırma raporu sonuçlandığında     :%30’u

İnceleme raporu sonuçlandığında      :%30’u

Patent belgesi alındığında                   :%10’u

 

 
F.BİLİMSEL ÖDÜLLER

 

 
 1. Uluslararası bilim ödülü

 

40
 1. Ulusal bilim ödülü (TÜBİTAK, TÜBA)

 

30
 1. Ulusal bilim teşvik ödülü (TÜBİTAK, TÜBA)

 

20
 1. Uluslararası kongre ve yarışmalarda, bilim, sanat ve kültür ve spor etkinliklerinde alınan derece

 

30
 1. Uluslararası kongre ve yarışmalarda, bilim, sanat ve kültür ve spor etkinliklerinde alınan mansiyon

 

15
 1. Ulusal kongre ve yarışmalarda, bilim, sanat ve kültür ve spor etkinliklerinde alınan derece

 

15
 1. Ulusal kongre ve yarışmalarda, bilim, sanat ve kültür ve spor etkinliklerinde alınan mansiyon

 

7
8. Ulusal kuruluş ve derneklerce verilen bilim ve teşvik ödülü

 

10
9. Üniversitemizce verilen bilim teşvik ödülü 10
G. ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

 
 1. Yurtdışı kaynaklı ve uluslararası katılımlı tamamlanmış proje yürütücülüğü

 

20
 1. Yurtdışı kaynaklı ve uluslararası katılımlı tamamlanmış projede görev alma

 

8
 1. Ulusal kuruluşlar (TÜBİTAK, TÜBA, DPT, TTGV, KOSGEB) tarafından desteklenen proje yürütücülüğü

 

10
 1. Ulusal kuruluşlar (TÜBİTAK, TUBA, DPT, TTGV, KOSGEB) tarafından desteklenen tamamlanmış projede görev alma
5
 1. Trakya Üniversitesi veya başka bir üniversitenin Araştırma Fonu tarafından desteklenen tamamlanmış proje yürütücülüğü
5
 1. Trakya Üniversitesi veya başka bir üniversitenin Araştırma Fonu tarafından desteklenen tamamlanmış projede görev alma

 

3
H. TEZ DANIŞMANLIĞI

 

 
 1. Tamamlanmış doktora veya tıpta uzmanlık tezleri
 
    a.  Tek başına danışmanlık 8
    b. Asil danışmanlık 5
    c. Yardımcı (ikinci) danışmanlık

 

3
 1. Tamamlanmış yüksek lisans tez danışmanlığı

 

5
I. ORTAK ÇALIŞMALARDA PUAN DAĞILIMI

 

 
 1. Ortak bir çalışmada alınacak puan

 

 
    a.Birinci yazar % 70
    b.İkinci yazar % 50
    c.Üçüncü yazar % 30
    d.Dördüncü yazar ve diğerleri % 20
    e. Farklı merkezli çalışmalarda çalışma grubu üyelerinin her biri % 20