TR83 Bölgesi Genç Akademisyenlerinin Ufuk Avrupa ve Diğer Dış Kaynaklı Bilimsel Program Çağrılarına Başvuru Kapasitesinin Arttırılması

Bu etkinliğin amacı; öncelikle yeni kurulan Samsun Üniversitesi?ni proje kültürünü benimsemiş, yenilikçi ve rekabetçi bir üniversite yapma hedefi ile TR83 Bölgesindeki üniversitelerde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) kayıtlı bulunan doktora yeterlilik sınavını geçmiş doktora öğrencileri ile en fazla 4 yıl önce doktorasını tamamlamış araştırmacı ve akademisyenlerin Avrupa Birliği?nin Ar-Ge ve Yenilik Programı Ufuk Avrupa kapsamındaki programlar ile diğer AB ve Dış Kaynaklı araştırma fonları için proje yazma ve yönetme konusunda kapasitelerini geliştirmektir.

Teorik eğitim ve atölye çalışmalarından oluşacak olan eğitim 5 gün sürecektir. Eğitimin kapsamı, detaylı programda da belirtildiği üzere toplam 40 saati kapsayacak olan aşağıdaki konulardan oluşacaktır.

Proje, Program, Operasyon kavramları (1 saat)
Üniversite, Sanayi İşbirliği Kavramı (1 saat)
AB Çerçeve Programları Nedir? Ufuk Avrupa Programı nedir? (2 saat) Ufuk Avrupa Çağrılarının Takibi (1 saat)
Ufuk Avrupa Çağrıları Nasıl Okunmalıdır? (2 saat)
Proje Teklifi Yazım Aşamaları (2 saat)
Başlangıç Aşaması ? Proje Özeti Yazımı (Uygulama – 2 saat)
Başlangıç Aşaması – Ortak Bulma ve Ortak Olma (Uygulama-2 saat)
Başlangıç Aşaması – Konsorsiyum Oluşturma (Uygulama – 1 saat)
Planlama Aşaması – İş Kırılımlarının ve İş Paketlerinin Oluşturulması (1 saat)
Planlama Aşaması Proje Takviminin Hazırlanması (2 saat)
Planlama Aşaması – Tahmini Bütçe Oluşturma (1 saat)
Planlama Aşaması – Uygulama (2 Saat)
Etki (Impact) Bölümünün Hazırlanması (2 saat)
Mükemmeliyet ( Excellence) Bölümünün Hazırlanması (2 saat)
Mantıksal Çerçevenin Oluşturulması ( 2 saat)
Teknolojik Hazır Bulunma Düzeyinin Tespiti ? Yazımı (TRL) ( 2 saat)
Riskler ve Önleme Stratejileri (1 saat)
Detaylı Bütçe Hazırlama ve Uygulama (2 saat)
Teklif Formu 4 ve 5.Kısımların Hazırlanması (1 saat)
Ufuk Avrupa Proje Teklif Yazımı – Uygulama ve Pratik Yönlendirme (2 saat)
Deneyim Paylaşımı (2 saat)
Proje Sunumları (1 saat)
Projelerin Değerlendirilmesi (1 saaat)
Açılış, Kapanış ve Değerlendirme (3 saat)
Katılımcılarda Aranan Koşullar:

Katılımcıların seçilmesinde bir takım koşullar göz önünde bulundurulacaktır. Bunlar;
-Araştırmacıların doktora yeterliliğini geçmiş ve doktorasını tamamlamasının üzerinden en fazla 4 yıl geçmiş olması,
-Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,
-Etkinliğe bir proje önerisi veya en azından bir proje fikri ile katılıyor olması,
-Şehir dışından gelecek olanlar için herhangi bir seyahat engeli bulunmaması gerekmektedir.
Başvuru formunda bu kriterlere ilişkin sorular bulunacaktır.

Ayrıca katılımcılar seçilirken aşağıdaki kriterler de göz önünde bulundurulacaktır;

-Kadın ve erkek katılımcı sayılarının dengeli bir dağılımda olması gözetilecektir.
-TÜBİTAK tarafından da önceliklendirildiği üzere, katılımcıların etkinliklere en fazla 5 kez katılabilmesi, etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde başarı kriterinin esas alınması, (2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programından destek almış/alıyor ise öncelik tanınır) sağlanacaktır. -Adayların kişisel bilgisayarlarını yanlarında bulundurması gerekmektedir.
-Etkinliğin internet sitesinde ve sosyal medya ortamlarında duyurular yapılarak etkinliğe katılmak isteyenlerin başvuruda bulunmasına imkân sağlanacaktır.
-Seçilecek katılımcıların dengeli dağılımının (farklı okul/kurum/şehirlere göre) olmasına özen gösterilecektir. Bu bölgedeki üniversitelerin doktora program sayılarıyla orantılı olarak katılımcı sayıları aşağıdaki gibi planlanmıştır.
Samsun; 10 aday, Amasya; 6 aday, Tokat; 6 aday, Çorum; 8 aday

Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek giderleri proje kapsamında TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

https://ufukavrupa.samsun.edu.tr/etkinlik-hakkinda