Toyota Teknik Proje Yarışması 2014

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-TOYOTA İŞBİRLİĞİ
İLE İLK ve ORTAÖĞRETİM OKULLARI ARASI TEKNİK PROJELER YARIŞMASI PROTOKOLÜ

PROJE HEDEFLERİ

İlk ve Ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin;
• Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyabilecek, bilimsel düşünceye sahip, lider bireyler olarak yetiştirilmelerine katkıda bulunmak,
• Proje deneyimi edinmeleri,
• İlgi ve yetenekleri doğrultusunda edindikleri bilgi ve becerileri farklı alanlarda da kullanabilmeleri,
• Girişimcilik, bilimsel düşünme, yaratıcı zekâ ve rekabet bilinçlerini geliştirebilmeleri,
• Ekip halinde çalışma deneyimi kazanmaları,
• Bilgi teknolojilerini kullanmaları,
• Kalite ve verimlilik bilincini geliştirmeleri,
• Araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri,
• Bilimsel düşünme yeterliliği kazanmaları,
• Proje tasarlama, geliştirme, oluşturma ve uygulama deneyimi edinmeleri,
• Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızın erken yaşlarda keşfedilmesi ve var olan yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

PROJENİN KAPSAMI

Bu yarışma, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm ortaokul ve tüm liselerin öğrencilerini kapsamaktadır.

PROJE ÇALIŞMASI ALANLARI

1- Çevre
2- Otomasyon

Bu alanlarla ilgili proje formatı ve örnek çalışmaları görmek için;
www.tubitak.gov.tr
www.meb.gov.tr adresleri kullanılabilir.

PROJE SÜRESİ

2013–2014 Eğitim-Öğretim yılı içinde;

a- 18 KASIM 2013 – 30 NİSAN 2014 tarihleri arasında süreç ve sonuçlandırma
b- 15 MAYIS 2014 tarihinde dereceye giren projelere ödüllerin verilmesi ve dereceye giren projelerin sergilenmesini kapsamaktadır.

PROJENİN UYGULAMA BASAMAKLARI

1-BAŞVURU

Proje başvuruları 18 KASIM 2013- 14 ŞUBAT 2014 arasında okul müdürlüklerine yapılacaktır. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri başvuruları toplu olarak 08 MART 2014 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Ekibine göndereceklerdir. Zamanında yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Projelerin değerlendirilmesi 25- 30 NİSAN 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

2-DUYURU
Proje yarışmasının tüm okullara/öğrencilere duyurulmasında:
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlükleri sorumludur.

Duyuru
a- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine resmi yazıyla, gerekirse toplantı düzenleyerek,
b- İnternet aracılığıyla (www.sakarya.meb.gov.tr) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin web adreslerini ziyaret ederek,
c- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine duyurular asılarak,
d- Okullara tanıtım ve duyuru afişleriyle yarışma duyurusu yapılacaktır.

3-İLETİŞİM
Gerekli Çalışma ve Bilgileri:
İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Salih CANBAL ve
AR-GE Ekibi Üyesi Ziya ÖZBEK
İnternet : www.sakarya.meb.gov.tr
E-mail : ozbekziya@hotmail.com
Tel : 251 36 14
15
16
DAHİLİ 1217

4-PROJE ESASLARI
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü – TOYOTA işbirliği ile gerçekleşen İlköğretim ve Ortaöğretim okulları Teknik Proje Yarışması’na katılan projelerde:

a- Proje gruplarında en fazla iki öğrenci çalışabilir.
b- Projelerin değerlendirilmesinde;
• Proje konusunun orijinalliği ve yaratıcılığı,
• Proje tasarımında dikkat, beceri ve özen,
• Proje konusunu incelerken kurduğu sebep-sonuç ilişkisi ve açıklık
• Projenin yazım ve takdim kalitesi gibi hususlara önem verilecektir.

• Daha önceden Yerel ve Ulusal düzeyde gerçekleşen yarışmalara katılan (derece alsın veya almasın) projeler TOYOTA Teknik Proje Yarışması’na kesinlikle katılamazlar. Katılmış olduğu tespit edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha sonra yarışmalara katıldığı belirlenirse ödülleri geri alınacak ve doğacak maddi ve manevi kayıplardan kendileri sorumlu olacaklardır.

c- Öğrenciler birden fazla projeyle yarışmaya katılabilirler.

5-PROJE
DANIŞMANI
Her farklı proje için 1 öğretmen proje danışmanı olarak görev alabilir. Aynı öğretmen isterse birden fazla projenin danışmanlığını yürütebilir. Yalnız birden fazla ödül alması durumunda sadece bir ödül verilir. Dereceye giren projeler ödüllendirilirken proje bazında onu hazırlayan öğrenciler ve danışman öğretmeni dikkate alınacaktır.

7- DANIŞMA VE KOORDİNASYON
KURULU
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanlığında;
a- İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
b- TOYOTA Kurumsal İletişim Bölüm Temsilcileri
c- SAÜ’den akademisyenler
d- İl Milli Eğitim Projeler Koordinasyon Ekipleri (PKE) Birimi Sorumlusu
e- Sivil Toplum Kuruluşlarından temsilcilerden oluşur.

GÖREVLERİ;
a- Proje çalışmalarının uygulama esaslarını belirlemek
b- İl değerlendirme komisyonunu oluşturmak
c- Ödül esaslarını ve ödülleri belirlemek
d- Projenin uygulama sürecinde gerekli bilgi, kontrol ve desteği sağlamak

8- İL PROJE
YARIŞMASI
YÜRÜTME BİRİMİ
Görevleri;
a- Yarışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini ve planlanmasını sağlamak
b- Yarışma sonunda il düzeyinde ödül töreni düzenlemek
c- MEM tarafından okullara gönderilen formları takip etmek
d- Gönderilen projeleri EK-1 formuna işlemek
e- Gönderilen projelerin EK-2 Başvuru formuna uygunluğunu kontrol etmek
f- Hazırlanan projeleri ölçütlerine göre denetlemek
g- Yarışmaya katılan okulları EK-3 formuna göre değerlendirmek ve sonuçları ilan etmek.

9- İL PROJE
YARIŞMASI
DEĞERLENDİRME
KURULU
İl Proje Yarışması Değerlendirme Kurulu, Danışma ve Koordinasyon Kurulu tarafından bir protokol kapsamında oluşturulur. Kurul, üniversite, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlüklerinden talep edilecek olan ve proje konusunda deneyimli, alanında uzman akademisyen yada öğretmenlerden ayrıca Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş’nin belirleyeceği teknik iki yetkiliden oluşturulacaktır.
Bu bağlamda, yarışma elemelerinde 2 proje alanında 2 ayrı bilim kurulu oluşturulması, her kurulda toplam en az 5 üyenin yer alması sağlanacaktır. Komisyonun belirlenmesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü değişiklik yapabilir.

Görevi; öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri, proje raporlarına, yapılacak sunumlara ve EK-3 teki ölçütlere göre değerlendirmek ve il genelinde her dalda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinciye kadar olan ödül ve mansiyon alan projeleri seçmektir.

OKUL PROJE
YARIŞMASI
YÜRÜTME VE
DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU

Okul Müdürü ya da görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında;
a- Okulda bulunan zümre başkanları,
b- Okulda bulunan meslek alanlarından birer öğretmen,
c- En az iki kültür dersi öğretmeni,
d- Meslek kuruluşları temsilcilerinden oluşur.
Görevleri;
a- Öğrencileri yarışma hakkında bilgilendirmek,
b- Öğrencileri yarışmaya katılmaya teşvik etmek,
c- Sorumlu olduğu öğrencilerin EK-2 formunu doldurmalarına rehberlik etmek,
d- Projeye esas olan alan öğretmenleri ile işbirliği yapmak,
e- Okul yönetimi ile işbirliği yaparak proje için gereken araç gereç teminini sağlamak,
f- Öğrencilerin hazırladığı projelerden yarışmaye katılacak olanları belirleyerek Okul Proje Yürütme Komisyonuna sunmak, okul ve il düzeyinde yapılacak sunumlarda öğrenciye rehberlik etmek,
g- Yarışmanın okulda sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
h- Hazırlanan projeleri üstyazı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirmek,
i- Projesi birinci olan öğrenciye İl Geneli Değerlendirmesinde refakat etmek

10- ÖDÜLLER Öğrencilere;
• Birinciler (her 2 kategoride) Tablet bilgisayar.
• İkinciler (her 2 kategoride) Dijital fotoğraf makinesi
• Üçüncüler (her 2 kategoride) Kol Saati
• Dördüncü ve beşinci, altı, yedi, sekiz, dokuz ve onuncuya (her 2 kategoride) mansiyon verilecektir.
• Projesi ödül alan Proje danışmanı öğretmenlere, Proje Değerlendirme Komisyonuna ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Ekibi Üyelerine çeşitli ödüller verilecektir.
NOT: Dereceye giren projeler ödüllendirilirken proje grubu içinde yer alan öğrenci sayısı kadar ödül verilecektir.(proje grubunda en fazla iki öğrenci olabilir )

12- ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ
HAZIRLIKLARI İÇİN GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Tören ve sergi alanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toyota Türkiye’nin belirleyeceği tarih ve yerde yapılacak olup törende ödüller dağıtılacaktır. Törenin tamamı bir gün önceden görevli öğretmen ve öğrencilerle birlikte prova edilecektir.
Hazırlıklar;

(TOYOTA)
• Tören akışının planlanması
• Tören alanının Organizasyonu
• Ödüllerin tören yerine nakli
• Davetiye hazırlanıp bastırılması
• Sergi ve tören alanlarının düzenlenmesi
• Kokteyl organizasyonu
• Sunucu ile tören akışının törenden 2 gün önce paylaşılması

(MİLLİ EĞİTİM)
• Sunucuların tespiti
• Sunucuya dereceye giren okul-öğrenci-proje adı listesinin temini
• Projelerin Bir gün önceden sergi alanına getirilmesi
• Davetiye dağıtımı
• Sergi için gereken sunum panosu vb. malzemelerin temini ve sergi alanına 2 gün önceden getirilmesi

13- EKLER

EK-1. İlçe Bildirim Formu
EK-2. Proje Yarışması Başvuru Formu (öğrenci tarafından doldurulacak, danışman öğretmen ve müdür imzaları bulunacak)
EK-3. Proje Değerlendirme Kriterleri

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ İşbirliği ile yukarıda Çerçeve Programı belirtilen İlköğretimler ve Ortaöğretim kurumları arası Serbest Teknik Projeler Yarışması Protokolü tarafların karşılıklı onayı ile kabul edilmiştir.

Cengiz BELGİN Selim Yavuz SANDIKÇI
Kurumsal Strateji Planlama Grubu Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü
TOYOTA Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ

Projeler Koordinasyon Ekip Üyesi :Ziya ÖZBEK

 

 

 

EK-1

PROJE YARIŞMASINA KATILAN İLÇE BİLDİRİM FORMU

 

YARIŞMAYA KATILAN  İLÇE  ADI:………………………………………

 

SIRANO OKULUN ADI YARIŞMAYA KATILDIĞI PROJE SAYISI YARIŞMAYA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI
ÇEVRE OTOMASYON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

 

AÇIKLAMA:

  1. Bu form İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince doldurularak İl Milli Eğitim AR-GE Birimine en geç 8 Mart 2014 tarihi mesai bitimine kadar elden teslim edilecek ve ozbekziya@hotmail mail adresine internet ortamında gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelecek formlar dikkate alınamayacaktır.
  2. Bu form,  başvuruda bulunan okul sayısına göre birden fazla sayfa olabilir.
  3. Okulun başvuruda bulunduğu proje dalları sayılarıyla yazılacaktır

EK-2

PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

 

 

PROJE YARIŞMASINA KATILAN OKULUN

 

ADI                            :

TELEFONU             :

PROJENİN ADI:

PROJE ALANI/DALI:

PROJENİN AMACI:

 

 

PROJEDEN HEDEFLENENLER:

 

 

PROJENİN YÖNTEMİ:

 

 

PROJENİN MALİYETİ:

PROJENİN PAYDAŞLARI(OKULUN DESTEK ALDIĞI KURULUŞLAR):

 

PROJENİN SÜRESİ:

PROJENİN SONUÇLARI:

 

KAYNAKÇA:

 

PROJE DANIŞMANININ

 

ADI SOYADI BRANŞI TELEFON E-MAİL

 

PROJEYİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLERİN (en fazla 2 öğrenci)

ADI SOYADI ALANI/DALI                            SINIFI YAŞI CİNSİYETİ

…../…./………                                                                                                …../…./………

OKUL MÜDÜRÜ                                                                          PROJENİN DANIŞMAN ÖĞRETMENİ

Adı Soyadı                                                                                                        adı soyadı

İmza-mühür                                                                                                       imza

 

 

 

 

 

NOT:  Form projenizi ifade etmeniz için yeterli değilse bu belgeye Word belgesi veya resim ekleyebilirsiniz.

 

EK-3

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

PROJENİN HAZIRLANDIĞI OKUL:

 

PROJENİN ADI:

 

PROJE DANIŞMANI:

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

5 EN İYİ, 1 EN KÖTÜ
1 PROJENİN ÖZGÜNLÜĞÜ

 

5

4

3

2

1

2GERÇEK BİR PROBLEM SAPTANMIŞMI

 

 

5

4

3

2

1

3YARARLILIK (EKONOMİK, SOSYAL)

 

 

5

4

3

2

1

4PROJE İŞLEM BASAMAKLARININ İFADE EDİLİŞİ

5

4

3

2

1

5PROJE SÜRECİNİN PLANLILIĞI

 

 

5

4

3

2

1

6UYGULANABİLR VE KULLANIŞLI OLMASI

5

4

3

2

1

7KAYNAK TARAMASI

5

4

3

2

1

8ÇALIŞMAYI DESTEKLEYECEK GEREKLİ VERİ TOPLANMIŞMI

5

4

3

2

1

9SONUÇ VE ULAŞABİLİRLİK

5

4

3

2

1

10ÖZÜMSEME VE HAKİMİYET

5

4

3

2

1

 

 

 

PROJE YARIŞMASI YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 

BAŞKAN                              ÜYE                       ÜYE                     ÜYE               ÜYE

 

Adı Soyadı                      Adı Soyadı                            Adı Soyadı          Adı Soyadı       Adı Soyadı

 

Toyota Teknik Proje Yarışması