TMMOB Sanayi Kongresi 2011

Sanayi Kongresi 2011`in ana teması Bölgesel Kalkınma Öncelikli İstihdam Odaklı Sanayileşme olarak belirlendi. İki gün sürecek olan kongreye birçok mühendis, tanınmış iktisatçı ve sosyal bilimci konuşmacı olarak katılacak.

16 Aralık Cuma günü saat 10.00`da başlayacak kongrede açılış konuşmalarından sonra Prof. Dr. Korkut Boratav dünya ve Türkiye ekonomisi üzerine genel bir değerlendirme yapacak.
Kongrenin ilk günü,
·    Sanayide politikalar ve değişimler oturumunda Prof. Dr. İşaya Üşür sanayi ve sanayileşme kavramını yeniden düşünmek, Prof Dr. Gülten Kazgan dünya ve Türkiye`de sanayi politikası ve değişimler,
·    Sanayide teknoloji, enerji ve çevre oturumunda Prof. Dr. Hacer Ansal istihdamda teknoloji sorunları, Prof. Dr. Çağlar Güven enerji ve çevre politikaları, teknolojiye etkisi,
·    Türkiye sanayinde bölgesel eşitsizlik ve kalkınma önceliği oturumunda DPT eski Müsteşarlarından Prof. Dr. Bilsay Kuruç sanayi ve planlama, Yard. Doç. Dr. Berna Güler Müftüoğlu bölgesel gelişmede kalkınma ajansları, Dr. Serdar Şahinkaya sanayileşme ve bölgesel gelişmeye Türkiye Sanayileşme Stratejisi Belgesi üzerinden bakış üzerine bildiriler ile istihdamı yoğun madencilik, tarım ve gıda sektörleri üzerine Maden, Ziraat ve Gıda Mühendisleri Odalarının alan araştırmaları sunulacak.

Cumartesi günü ise,
·    Sanayide iş güvenliği ve istihdam sorunları oturumunda DİSK Temsilcisi Dr. Serkan Öngel esnek üretim, iş güvenliği ve ücretler, iktisatçı yazar Mustafa Sönmez sanayide taşeronlaşma, verimlilik, fason üretim, Prof. Dr. İzzettin Önder sanayi ve tarımda kayıt dışı istihdam,
·    Sanayide mühendisler ve mesleki eğitim konulu oturumda Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi Dinçer Mete sanayide mühendislerin rolü, önemi ve sorunlar, Makina Yüksek Mühendisi ve Bilim ve Teknoloji Dergisi yazarı Harun Aykut GÖKER mühendislik eğitiminde Ar-Ge, üniversite-sanayi işbirliği, Doç. Dr. Kemal Yıldırım mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması,
·    Sanayide finansman, yabancı sermaye, kamu ve özel sektör yatırımları konulu oturumda Yard. Doç. Dr. Şule Daldal reel sektör yatırımları ve finansal yapı arasındaki ilişkiler, Türkiye Kalkınma Bankası`ndan Oktay Küçükkiremitçi ve Emrah Ersoy Sanayide Yabancı Sermaye Yatırımları, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu Sanayide Kamu ve Özel Sektör Yatırımları: Sermayede Dönüşüm ve Finansallaşma,
·    Günümüz sanayileşme politikası ve alternatif öneriler oturumunda Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi Melih ŞAHİN Orta Vadeli Programda sanayi, Ar-Ge ve KOBİ`ler, Prof. Dr. Nesrin Sungur ve Dr. Ercan Sarıdoğan Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir ulusal ve bölgesel kalkınma için bir öneri, küresel rekabet gücü destek sistemi, Prof. Dr. Aziz Konukman Sanayi Stratejisi Belgesi öncüsü iki raporun değerlendirilmesi, Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi Yavuz Bayülken Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (TMMOB Raporu) ve Prof. Dr. Oktar TÜREL Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi üzerine bildiriler sunacaklar.

Forumda ise sonuç bildirisi için salondan katkılar alınacak, yapılacak tartışmalar ve kongre boyunca dile getirilen görüşler Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu tarafından toplu bir şekilde değerlendirilecek.

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2011 PROGRAMI

1.GÜN, 16 ARALIK 2011 CUMA
09.00–10.00    KAYIT
10.00–10.45    AÇILIŞ KONUŞMALARI
    Ali Ekber ÇAKAR / MMO Yönetim Kurulu Başkanı
    Mehmet SOĞANCI / TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
AÇILIŞ OTURUMU:    DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ
    Oturum Başkanı: Emin KORAMAZ
10.45–11.15    Dünya ve Türkiye Ekonomisinin Genel Değerlendirilmesi   
Prof. Dr. Korkut BORATAV / Ankara Üniversitesi
11.15–11.30    Kahve Arası   
1. OTURUM:    SANAYİDE POLİTİKALAR VE DEĞİŞİMLER
    Oturum Başkanı: H. Serdar HARP / İMO Yön. Kur. Bşk.
11.30–12.00    Sanayi ve Sanayileşme Kavramını Yeniden Düşünmek   
    Prof. Dr. İşaya ÜŞÜR / Gazi Üniversitesi İİBF Ekonomi Bölümü
12.00–12.30    Dünya ve Türkiye`de Sanayi Politikası ve Değişimler    
    Prof Dr. Gülten KAZGAN / Bilgi Üniversitesi
12.30–13.30    Yemek Arası
2. OTURUM:    SANAYİDE TEKNOLOJİ, ENERJİ VE ÇEVRE
    Oturum Başkanı: Cengiz GÖLTAŞ/EMO Yön. Kur. Bşk.
13.30–14.00    İstihdamda Teknoloji Sorunları   
    Prof. Dr. Hacer ANSAL / Işık Üniversitesi
14.00–14.30    Enerji ve Çevre Politikaları, Teknolojiye Etkisi   
    Prof. Dr. Çağlar GÜVEN / ODTÜ Endüstri Müh. Bölümü
3. OTURUM:    TÜRKİYE SANAYİNDE BÖLGESEL EŞİTSİZLİK VE KALKINMA ÖNCELİĞİ
    Oturum Başkanı: Eyüp MUHCU/Mimarlar O. Yön. Kur. Bşk.   
14.30–15.00    Sanayi ve Planlama   
    Prof. Dr. Bilsay KURUÇ / DPT Eski Müsteşarı
15.00–15.30    Bölgesel Gelişmede Kalkınma Ajansları: Kim İçin, Ne İçin?   
Yard. Doç. Dr. Berna Güler MÜFTÜOĞLU / Marmara Üniversitesi, İİBF
15.30–16.00    Sanayileşme ve Bölgesel Gelişmeye Türkiye Sanayileşme Stratejisi Belgesi Üzerinden Bakış
    Dr. Serdar ŞAHİNKAYA / Siyasal Bilgiler Fakültesi
16.00–16.15    Kahve Arası
4. OTURUM:    ALAN ARAŞTIRMASI   
    Oturum Başkanı: R. Petek ATAMAN / Gıda MO Yön. Kur. Bşk.
16.15–18.00    İstihdamı Yoğun Sektörler: Madencilik, Tarım ve Gıda   
    Alan Araştırması – Maden, Ziraat ve Gıda Mühendisleri Odaları

2.GÜN, 17 ARALIK 2011 CUMARTESİ

5. OTURUM:    SANAYİDE İŞ GÜVENLİĞİ VE İSTİHDAM SORUNLARI
        Oturum Başkanı: Mehmet BESLEME/KMO Yön. Kur. Bşk.
10.30 -11.00    Esnek Üretim, İş Güvenliği ve Ücretler   
        Dr. Serkan ÖNGEL / DİSK Temsilcisi
11.00 -11.30    Sanayide Taşeronlaşma, Verimlilik, Fason Üretim   
        Mustafa SÖNMEZ / Araştırmacı, Yazar, İktisatçı
11.30 -12.00    Sanayi ve Tarımda Kayıtdışı İstihdam    
        Prof. Dr. İzzettin ÖNDER / İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
12.00–13.00    Yemek Arası
6. OTURUM:    SANAYİDE MÜHENDİSLER VE MESLEKİ EĞİTİM
    Oturum Başkanı: Turhan TUNCER/ZMO Yön. Kur. Bşk.   
13.00 -13.20    Sanayide Mühendislerin Rolü, Önemi ve Sorunlar   
        Dinçer METE / Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi
13.20 -13.40    Mühendislik Eğitiminde Ar-Ge, Üniversite-Sanayi İşbirliği   
        Harun Aykut GÖKER / Makina Yüksek Mühendisi, Bilim ve Teknoloji Dergisi Yazarı
13.40 -14.00    Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması   
        Doç. Dr. Kemal YILDIRIM / Gazi Üniversitesi
7. OTURUM:    SANAYİDE FİNANSMAN, YABANCI SERMAYE, KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI
        Oturum Başkanı: Necati UYAR / ŞPO Yön. Kur. Bşk.   
14.00 -14.20    Reel Sektör Yatırımları ve Finansal Yapı Arasındaki İlişkiler   
        Yard. Doç. Dr. Şule DALDAL / Marmara Üniversitesi İİBF
14.20 -14.40    Sanayide Yabancı Sermaye Yatırımları
        Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ, Emrah ERSOY / Türkiye Kalkınma Bankası 
14.40 -15.00    Sanayide Kamu ve Özel Sektör Yatırımları: Sermayede Dönüşüm ve Finansallaşma
        Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU / Marmara Üniversitesi
15.00–15.20    Kahve Arası
8. OTURUM:    GÜNÜMÜZ SANAYİLEŞME POLİTİKASI VE ALTERNATİF ÖNERİLER
        Oturum Başkanı: Mehmet TORUN / Maden MO Yön. Kur. Bşk.   
15.20 -15.40    Orta Vadeli Programda Sanayi, Ar-Ge ve KOBİ`ler    
        Melih ŞAHİN / Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi
15.40 -16.00    Türkiye Ekonomisinde Sürdürülebilir Ulusal ve Bölgesel Kalkınma İçin Bir Öneri: Küresel Rekabet Gücü Destek Sistemi
        Prof. Dr. Nesrin SUNGUR / Marmara Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
        Dr. Ercan SARIDOĞAN / Marmara Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
16.00 -16.20    Sanayi Stratejisi Belgesi Öncüsü İki Raporun Değerlendirilmesi    
        Prof. Dr. Aziz KONUKMAN / Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
16.20 -16.40    Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (TMMOB Raporu)    
        Yavuz BAYÜLKEN / Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi,    TMMOB Adına
16.40 -17.00    Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi    
        Prof. Dr. Oktar TÜREL
9. OTURUM:    FORUM. TARTIŞMALAR-DEĞERLENDİRME
        Oturum Başkanı: Ali Ekber ÇAKAR / MMO Yön. Kur. Bşk.   
17.00–17.30    Tartışmalar, Sonuç Bildirisi Taslağı İçin Öneriler Salondan Sorular ve Katkılar
17.30–18.00    Kongre Değerlendirme ve Yorum   
        Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU / Marmara Üniversitesi