Tıbbi Burslar ve Eğitim Destekleri

Tıp Bursu
Tıbbi Burslar ve Eğitim Destekleri

Yarının Sağlıkçıları Bursu’na başvurunu yaptın mı?
Tıp, İş Sağlığı ve Güvenliği veya Sağlık alanında bir branşta lisans düzeyinde öğrenim görüyorsan sen de burs başvurunu hemen yapabilirsin!
Unutma son başvuru tarihi 30 Eylül 2021.

Başvuru koşullarını sağlayarak burs almaya hak kazanan öğrencilere 2021 – 2022 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde verilmesi için belirlenen aylık burs ücreti tıp öğrencileri için 1.500 Türk Lirası, sağlık bölümleri için 1.250 Türk Lirasıdır. Burslar, Eylül – Haziran arası için (10 ay) ödenir. Diğer aylar için ödeme yapılmaz.

2021 – 2022 Eğitim-Öğretim Dönemi boyunca mikrocerrahi ve rekonstrüksiyon ile iş kazalarına bağlı acil tıp branşlarını destekleyen dallarda eğitim görenler olmak üzere, tıp öğrencilerine ve sağlık konusunda lisans düzeyinde eğitim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine burs sağlayacak.

TİSK MİKROCERRAHİ VE REKONSTRÜKSİYON VAKFI
TIBBİ BURSLAR VE EĞİTİM DESTEKLERİ YÖNETMELİĞİ

İşbu Yönetmelik TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Resmi Senedi 4f maddesi
hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Amaç:
1. Bu Yönetmelik, “TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Tıbbi Burslar ve Eğitim
Destekleri Yönetmeliği” olarak isimlendirilir. İşbu Yönetmelik Vakfın başta mikrocerrahi
ve rekonstrüksiyon ile iş kazalarına bağlı acil tıp branşlarını destekleyen dallarında
eğitim görenler olmak üzere tıp doktorlarına, tıp öğrencilerine ve sağlık konusunda
eğitim gören öğrencilere yönelik sağlayacağı burslar, eğitim destekleri, tıp konusundaki
proje ve ar-ge destekleri ve bu konudaki eğitim kurumları ile iş birliği konularını kapsar.

Metin içerisindeki tanımlar:
2. Tıp doktoru: YÖK’e bağlı veya YÖK’ün denkliğini kabul ettiği yurtdışı tıp fakülteleri ve
enstitülerden mezun olmuş T.C. vatandaşı doktorlar.
Tıp Öğrencisi: YÖK’e bağlı veya YÖK’ün denkliğini kabul ettiği yurtdışı tıp fakültelerinde
eğitim görmekte olan T.C. vatandaşı doktor adayları.
Sağlık Alanındaki Öğrenciler: YÖK’e bağlı veya YÖK’ün denkliğini kabul ettiği yurtdışı
eğitim kurumlarında, rekonstrüktif cerrahi ve acil tıp uygulamalarını destekleyen
hemşirelik, her türlü tıbbi teknisyen, terapi bölümlerinde eğitimlerine devam eden T.C.
vatandaşı öğrenciler.
Tıp Fakülteleri: Tıp doktoru yetiştirmek için kurulmuş YÖK’e bağlı veya YÖK’ün
denkliğini kabul ettiği yurtdışı eğitim kurumları
Sağlık Eğitimi Veren Kurumlar: Yukarıda sayılan sağlık alanındaki öğrencilere sağlık
bilimleri eğitimi veren yurtiçi ve yurtdışı kurumlar
Tıp Bursları Komisyonu: Yönetim Kurulu üyelerinin arasından seçilen ve dört üyeden
teşkil eden komisyondur.
Proje ve Ar-ge destekleri: İş kazasına bağlı oluşan organ kayıplarına yönelik ekipman,
protez, yazılım ve donanım projelerine yönelik destekler.

GENEL KURALLAR
Madde 3: Vakfın kaynakları kullanılarak verilecek olan burslarda aşağıdaki kurallar geçerlidir.
a) Burslar YÖK’e bağlı veya YÖK’ün denkliğini kabul ettiği yurtdışı tıp fakülteleri ve sağlık
eğitimi veren kurumlarda eğitim gören T.C vatandaşı öğrencilere sağlanır.
b) Bursların kontenjanı, kapsam ve koşulları, burs tutarı, ödeme şekli ve bursa başvuran
öğrencilerde bursların devamı için aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir. Burs koşulları Yönetim Kurulu tarafından her yıl güncellenebilir.
Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara Vakıftan burs verilemez.
Verilmeye başlanmışsa bu durumun tespiti halinde burs ödemesi derhal durdurulur.

MALİ KAYNAK:
Madde 4: Yönetim Kurulu her yıl verilecek toplam burslar, eğitim destekleri, tıp konusundaki
proje ve ar-ge desteklerinin tutarını Mütevelli Heyet tarafından onaylanan bütçe esasları
çerçevesinde belirlemeye yetkilidir. Verilecek her türlü burs, eğitim desteği, proje ve ar-ge
desteği ve eğitimlerin sayısı ve parasal olarak miktarı, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından bütçede
bu madde kapsamında ayrılan ödenek göz önüne alınarak, eğitim görülen kurum seviyesine
göre tespit edilir.

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 5: Vakıf bursları karşılıksızdır. Burs alan öğrenciler çalışmaya başladıktan sonra kendisi
gibi başka öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla bağış yapmaya teşvik edilir. Bu
suretle alınan bağışlar ilgili eğitim bursu ödeneğine eklenir.

BURS KOŞUL VE KAPSAMLARININ BELİRLENMESİ, DUYURULMASI
Madde 6:
a) Burslar için her yıl ayrılacak yardım miktarı, Yönetim Kurulu tarafından bu yönetmeliğin
4.cü maddesi kapsamında belirlenir.
b) Burs başvuruları ile ilgili duyuru, Vakfın internet sitesinden yapılır, gerekirse iş
yerlerinde, gazetelerde, diğer mecralarda, ünivesitelerde ve hastanelerde ilan edilir.
c) Burs müracaatlarının değerlendirilmesi, bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli
şartların kontrolü çalışmaları Tıp Bursları Komisyonu tarafından yürütülür.
d) Burs tahsis değerlendirilmelerinde ihtiyaç kriteri göz önüne alınabilir.

BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, VAKIF’A BİLDİRİM
Yeni Bursiyer:
Madde 7: Başvuru yapan bursiyer adayları aşağıdaki belgeleri Vakıf merkezine teslim eder:
a) Eğitim görülen kurumdan onaylı öğrenci belgesi, not çizelgesi,
b) Nüfus cüzdan örneği,
c) Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler.

Eski Bursiyer:
Madde 8: Önceki yıllardan bursu devam eden bursiyerlerin akademik ve disiplin durumları her
dönem sonunda komisyon tarafından incelenir. Bursiyerler, devam durumlarını gösteren
belgeleri Vakfa iletmekle yükümlüdürler.

Bursiyer Bildirimlerinin Kontrolü:
Madde 9: Vakıf gerek görürse verilen bilgilerin doğruluğunu eğitim kurumlarından araştırabilir.
Araştırma sonucunda bilgilerde yanlışlık olduğu saptanırsa kontenjan iptaline gidilebilir. Bunun
için KVKK’na uygun olarak, bilgi talebine ilişkin öğrenciden muvafakat yazısı alınır.

BURS ÖDEMELERİ
Madde 10: Burs kapsamında aylık nakit ödemeler Eylül- Haziran dönemi 10 ay esas alınarak
yapılır. Öğrenciye ödemeler aylık olarak yapılır, gerektiğinde Vakıf Yönetim Kurulu ödeme
dönemlerini değiştirebilir. Burs tutarı öğrencinin banka hesabına ödenir.

BURSUN SÜRESİ VE DEVAM KOŞULLARI
Madde 11: Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü
programın normal öğrenim süresi kadardır. Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin burs
sürelerine bir yıl eklenir. Bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam
eder.

BURSUN KESİLMESİNİ GEREKTİREN DURUMLAR
Madde 12: Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda,
söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir:
a) Sınıf tekrarı yapan veya fiilen öğrenciliğe devam etmeyen,
b) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle eğitim kurumundan ilişkisi kesilen veya Vakıf
yönetimine bilgisini vermeden öğretim kurumunu değiştiren,

c) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,
d) Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Vakıf dışında başka kaynaklardan aylık nakit
ödeme şeklinde burs alan,
e) Disiplin cezası alan,
f) Herhangi bir bir suçtan hüküm giyen,
g) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan,
h) Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmeyen,
i) Öğrenimi geçici bir süre için eğitim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan,
j) Vefat eden,
k) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj veya öğrenim dönemi dışında
yapılan çalışmalar hariç),

Madde 13: Yatay geçiş ile başka bir eğitim kurumuna aynı branşta geçen öğrencinin bursu
devam eder.

Madde 14: Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Vakıf’a iletilmesi üzerine
yürürlüğe konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemeler, bursiyerden talep
edilir.

Madde 15: Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/dışı eğitim
programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu eğitim kurumundan
diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde
yurtiçinde/dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

EĞİTİM KURUMUNUN SORUMLULARINDAN İSTENEBİLECEK BİLGİ VEYA BELGELER
Madde 16: Vakıf bursiyerlerin eğitim gördüğü kurumlardan, bursiyerlerin başarı, disiplin,
mezuniyet ve başka kurumlardan burs alıp almadığına ilişkin olarak belge ve bilgi isteyebilir.

BURS ALMAYA YENİDEN HAK KAZANMA
Madde 17: Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır.
a)Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi,
b)Öğretim kurumundan kaynaklanan nedenlerle zamanında sağlanamayan bilgi ve
belgelerin bursun kesilme süresi bir dönemi aşmamak koşuluyla Vakfa iletilmesi,
Bu maddede belirtilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması, gerekli bilgi ve
belgelerin Vakıf tarafından alındığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olur ve geriye dönük
ödeme yapılmaz.

DİĞER DESTEKLER (Yüksek Lisans, Eğitim Destekleri, Proje ve Ar-Ge Destekleri)
Madde 18:
Vakıf, tıp doktorlarından başta mikrocerrahi ve rekonstrüksiyon ile iş kazalarına bağlı acil tıp
alanlarında olmak üzere, uzmanlık ve ileri mesleki eğitim yapmak isteyenler ile sağlık
alanındaki öğrencilerden yüksek lisans, doktora yapmak isteyenlere, Tıp Bursları
komisyonunun teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı dahilinde, yurt içi ve yurt dışında eğitim
desteğinde bulunabilir.
Vakıf, amaçları çerçevesinde, başta mikrocerrahi ve rekonstrüksiyon alanında olmak üzere,
eğitim araştırma kurumlarında yürütülen, iş kazasına bağlı organ kayıplarına yönelik ekipman,
protez, yazılım, donanım projelerine kaynak sağlayabilir.
Bu amaçla Vakıf, Tıp fakülteleri ve sağlık personeli yetiştiren kurumlara doğrudan da destekte
bulunabilir.

İDARİ HÜKÜMLER:
Madde19: Bu Yönetmelik, Vakıf Mütevelli Heyetince kabul edildiği 29 Mart 2021 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Madde 20: Vakıf tarafından burs verilen bursiyerler için düzenli olarak dosya oluşturulacak ve
bursiyerlerin mezuniyetleri sonrasında da Vakıf tarafından iletişim içinde olması sağlanacaktır.
Bu konuda Vakıf personeli görevli ve sorumlu olacaktır.

Yürütme:
Madde21: Bu yönetmelik Hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.
Madde22: Bu yönetmelikte kapsanmayan konular hakkında yapılacak işlemler Yönetim
Kurulunun yetkisindedir.