TEVİTÖL Bilim ve Sanat Haftası Fotoğraf Yarışması

TEVİTÖL Bilim ve Sanat Haftası “Merak” temalı Fotoğraf Yarışması

1. Yarışmanın Adı:
“TEVİTÖL Bilim ve Sanat Haftası Fotoğraf Yarışması”dır.

2. Yarışmanın Amacı:
Okulumuzda her sene düzenlenen Bilim&sanat Haftası kapsamında düzenlenen bu
fotoğraf yarışmasının temel amacı, haftamızın sanat yönünü vurgularken aynı zamanda bilim
ve sanat kavramlarını toplum üzerindeki algılanışını tespit etmek, bununla beraber fotoğraf
sanatının toplumdaki yerini yüceltmek, önemini vurgulamaktır. “Bilim ve Sanat” konulu
fotoğraf yarışmasından elde edilen gelir, okulumuzda her eğitim-öğretim yılının son
haftasında -okul öğrencilerinden oluşan- bir komite tarafından düzenlenen Bilim & Sanat
Haftası kapsamında yapılacak çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere komiteye
bağışlanacaktır. Bilim&Sanat Haftası, yoğun bir akademik yılın ardından bilim, sanat ve
eğlencenin harmanlanarak okul öğrencilerinin rahatlamasını ve öğrencilerin vizyonunu
genişletmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Bilim ve Sanat Haftası, ders yılı boyunca okulumuz
öğrencileri tarafından yürütülen çeşitli etkinlik ve gecelerin bağlanmasını ve gelecek yıllara
unutulmayacak deneyimlerin aktarılmasını sağlamaktadır. Katılımcılar, bu etkinlik
aracılığıyla Bilim ve Sanat Haftası’na destek olurken aynı zamanda bilim ve sanat
kavramlarını fotoğraf sanatı aracılığıyla kendi bakış açılarından bizlere sunma imkanı
bulacaklar. Yarışma sonucunda her üç kategoride de ilk 10’a girmeye hak kazanan eserler
Bilim ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında sergilenecektir.

Yarışmanın Konusu:
“Merak”

3. Yarışma Sekretaryası:
Koordinatör: Mehtap Malumbo
Ezgi Cemre Er
Telefon No: +90 532 690 8194
E-Posta Adresi: tevitolfoto@gmail.com
Fotoğraflar e-posta ile yukarıda belirtilen adrese teslim edilecektir.

4. Yarışma Bölümleri:
Yarışma, ortaokul örencileri ve lise öğrencileri tarafından gönderilen eserler olmak üzere üç
kategoride değerlendirilecektir. Eser dijital (sayısal): renkli veya siyah-beyaz olabilir.

5. Katılım Şartları:
● Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve K.K.T.C. genelinde ortaokul öğrencileri, lise
öğrencilerine, ayrıca 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara
açıktır.
● Yarışmaya, her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla
katılabilir.
● Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme
almamış olması gerekmektedir. Fotoğrafın yarışma organizasyonları dışında
sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil
etmez.
● Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda
yapılan diğer bir yarışmada ödül ve sergileme aldığının tespit edilmesi halinde, ödül
ve sergileme iptal edilir, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
● Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına
ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlalidir. Böyle bir
durumun tespiti halinde yarışmacı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
● Katılımcı, yarışma sonu teslim ettiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Seçici Kurul, katılımcıların
fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul
etmez.
● Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir.
Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. Ġstenen
ölçülere uymak koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir. Gerek duyulduğunda
fotoğrafların ham halleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım koşullarına uymayan
fotoğrafların ödül alsa dahi, ödülleri iptal edilir. Ġptal edilen fotoğrafın yerine başka
bir fotoğraf konulmaz.
● Yarışmada ödül alan eserler yarisma.tevitol.org adresinden duyurulacak ve
katılımcılara mail yoluyla bildirilecektir.
● Yarışmaya şehir dışından katılan ve ödül almış fotoğraf sanatçılarının ödül töreninde
yol masrafları ve konaklama masrafları kendilerine aittir.
● Değerlendirme sonrasında kural ihlali yaptığı anlaşılan katılımcının ödül, unvan ve
her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül
sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya
alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
● Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, yarisma.tevitol.org
adresinden düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacak ve katılımcılara mail yoluyla
bildirilecektir.
● Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz
tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan
ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, TEVİTÖL Bilim ve Sanat Haftası
Komitesi tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir.
Bu nedenle, gerek duyulduğu takdirde; TEVİTÖL Bilim ve Sanat Haftası Komitesi
ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
● Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman
içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
● Düzenleyici kurum, bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu
geri çevirme yetkisine sahiptir.
● Yarışma son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici Kurul gerekli
bulduğu durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
● Bu yarışmaya katılanlar, tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

6. Telif (Kullanım) Hakları:
● Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının; TEVĠTÖL Bilim
ve Sanat Haftası Komitesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla
münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Kullanım hakları
TEVĠTÖL Bilim ve Sanat Haftası Komitesi ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı
gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye
giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil,
umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için TEVĠTÖL Bilim ve Sanat
Haftası Komitesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan
eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin
yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname
için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan
ve taahhüt eder. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde
kullanılması sebebiyle TEVĠTÖL Bilim ve Sanat Haftası Komitesi’nin hiçbir
sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
● Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
TEVİTÖL Bilim ve Sanat Haftası Komitesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler
ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
● Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının
çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın
organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan
dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

7. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
● Fotoğraflar e-posta ile tevitolfoto@gmail.com adresine teslim edilecektir. Alternatif
hiçbir gönderi kabul edilmeyecektir.
● Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve
paspartu olmamalıdır.
● Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg formatında, 12 sıkıştırma ile
kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da
geçmemelidir.
● Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç,
Ğ, Ġ, Ö, ġ, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. Ġngilizce harfler ve alt çizgi
( _ ) kullanılabilir.
● Tüm harfler küçük olmalıdır.
● 1.Adım: Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin Ezgi Cemre Er için ecer veya ezgie veya ezger gibi).
● 2. Adım: Sonraki karakter fotoğrafın sıra no’su olmalı, bu rakamla yazılmalı (1’den
4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
● 3. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek
şekilde yazılmalıdır. (Örn: “ezgie1_bilim_sanat” gibi…)
● Eserlerin gönderilmesinde kaynaklanabilecek olası sorunlardan TEVİTÖL Bilim ve
Sanat Haftası Komitesi sorumlu olmayacaktır.

7. Seçici Kurul (Jüri):
– Prof. Dr. Güler Ertan (Emekli profesör)
– Erkan Yurt (Ġstanbul Büyükçekmece Fotoğraf Derneği fotoğraf eğitmeni)
– Gılcan Mete Delibay (Sony Fotoğraf elçisi, Gılcan Mete Düşler Akademisi kurucusu,
fotoğraf eğitmeni)
– Ahmet Erdem (Instagram Fenomeni fotoğraf sanatçısı)
– Kamber Ceylan (TEVİTÖL Görsel sanatlar öğretmeni)

8. Yarışma Takvimi:
Yarışma ilanı → 16 Aralık 2015
Son Katılım → 7 Mart 2016
Seçici Kurul Değerlendirilmesi → 8 Mart – 30 Nisan 2016
Sonuçların açıklanması→ 2 Mayıs 2016
Ödül Töreni ve Sergileme → 8 Haziran 2016

9. Ödüller:

Ortaokul Öğrencileri için,
Birinciye, Sony değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesi, İstanbul’da Gılcan Mete Delibay ile
fotoğrafçılık atölyesi (saha çalışması).
İkinciye, Sony Premium kulaklık, Gılcan Mete Delibay’ın düzenlediği gezilerden 2 tanesine
ücretsiz katılım hakkı.
Üçüncüye, Sony Taşınabilir USB şarj aleti, Gılcan Mete Delibay’ın düzenlediği gezilerden 1
tanesine ücretsiz katılım hakkı.

Lise Öğrencileri için,
Birinciye, Sony değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesi, İstanbul’da Gılcan Mete Delibay ile
fotoğrafçılık atölyesi (saha çalışması) ve Gılcan Mete Düşler Atölyesinde bir hafta staj
imkanı.
İkinciye, Sony Premium kulaklık, İstanbul’da Gılcan Mete Delibay ile fotoğrafçılık atölyesi
(saha çalışması) ve Gılcan Mete Delibay’ın düzenlediği gezilerden 1 tanesine ücretsiz katılım
hakkı.
Üçüncüye, Sony taşınabilir USB şarj aleti, Gılcan Mete Delibay’ın düzenlediği gezilerden 2
tanesine ücretsiz katılım hakkı.

18 ve üzeri katılımcılar için,
Birinciye, Sony değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesi, Ġstanbul’da Gılcan Mete Delibay ile
fotoğrafçılık atölyesi (saha çalışması), Gılcan Mete Düşler Atölyesinde bir hafta staj imkanı
ve Gılcan Mete Delibay’ın düzenlediği gezilerden 1 tanesine ücretsiz katılım hakkı.
İkinciye, Sony Premium kulaklık, İstanbul’da Gılcan Mete Delibay ile fotoğrafçılık atölyesi
(saha çalışması) ve Gılcan Mete Delibay’ın düzenlediği gezilerden 2 tanesine ücretsiz
katılım hakkı.
Üçüncüye, Sony Taşınabilir USB şarj aleti, İstanbul’da Gılcan Mete Delibay ile fotoğrafçılık
atölyesi (saha çalışması) ve Gılcan Mete Delibay’ın düzenlediği gezilerden 1 tanesine
ücretsiz katılım hakkı.

Sponsorlarımız;
Sony
Gılcan Mete Düşler Atölyesi