TESYEV BURSU

Vakfımız, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerden birinde okuyan veya Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir, başarılı, % 40 ve üzeri derecede engelli öğrencilere, yönetmelikle belirlenen adaylık ve seçilme şartlarını yerine getirmeleri halinde burs yardımı yapmaktadır.

2013-2014 eğitim-öğretim döneminde Vakfımızdan burs yardımı almakta olan öğrenci sayısı 500’dür.

Burslar her yılın Ekim ayı ile bir sonraki yılın Haziran ayı (dahil) arasında geçen 9 aylık öğretim süresince ödenmekte, diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

2014-2015 eğitim-öğretim dönemi için aylık burs tutarı, lise öğrencileri için 170.-TL, yüksek öğrenim öğrencileri için ise 350.-TL olup, ödemeler, her ayın ilk haftası içerisinde bursiyerin banka hesabına havale edilmek suretiyle yapılmaktadır.

TESYEV’in gerekli mali kaynağa sahip olması ve bursiyerin başarısızlığı veya maddi durumunda düzelme gibi burs ödemesine mani bir durumunun ortaya çıkmaması halinde, kayıtlı olunan öğretim kurumunun öğretim programını kapsayan süre tamamlanıncaya kadar burs yardımımız devam etmektedir.

TESYEV bursu karşılıksızdır. Ancak, gerçeklerin saklanması, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacı olan başka birinin burs almasına mani olarak, haksız gelir elde edenlere yapılan burs ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri alınmaktadır. Bu nedenle burs ödemesine başlanmadan önce, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasının kurallarını ve müeyyidelerini kabul ettiğine dair bir taahhütname alınmaktadır.

TAAHHÜTNAME

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV)’na eğitim bursu almak üzere müracaatta bulunmam nedeniyle, TESYEV tarafından ilan edilen Burs Yönetmeliği Esaslarını ve burs duyurusunu okudum / okuttum.
Bursiyer olarak seçilmem halinde, söz konusu esaslar doğrultusunda;
* Uygulamayla ilgili olarak TESYEV tarafından talep edilecek bilgi ve belgeleri zamanında, eksiksiz ve doğru olarak vereceğimi veya verilmesini sağlayacağımı,
* Geçerli bir mazeretim olmadığı müddetçe, TESYEV tarafından düzenlenecek ve davet edileceğim tanıtıcı, eğitici ve sosyal faaliyetlere katılmayı, bilgi ve becerim ölçüsünde bu faaliyete katkıda bulunmayı,
* Burs almama esas teşkil eden ve müracaat formumda beyan ettiğim, eğitim, maddi ve sosyal durumumda veya adreslerimde herhangi bir değişiklik olması halinde TESYEV’e derhal yazılı olarak bildirimde bulunmayı,
* Öğretim Kurumundaki tutum ve davranışlarım ile not durumumun TESYEV tarafından takip edilmesini,
* Bursiyer veya aile olarak yukarıdaki maddelerde belirtilen hususların aksine bir davranışımızın TESYEV tarafından tespit edilmesi veya Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bursun devamına mani bir durumun ortaya çıkması halinde bursun kesilmesini ve bir daha ödeme yapılmamasını,
* Müracaat formunda beyan edilen bilgi ve ekindeki belgelerle TESYEV tarafından daha sonra istenecek bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmadığı, yalan beyanda bulunulduğu veya burs verilmesine mani bir durumun tarafımca gizlendiği tespit edildiğinde, bursun derhal kesilmesini ve ayrıca, başlangıcından itibaren TESYEV’den almış olduğum bursun tamamının, yasal faiziyle birlikte geri alınmasını,
Peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih . …../ …../ …………

BURSİYERİN

Adı, soyadı :

Adresi :

E-mail Adresi :

Öğretim Kurumu :

İmzası :

BURSİYER ADAYI OLABİLMEK İÇİN;
1.Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, herhangi bir kamu veya özel kurumdan maaş veya ücret alınmamalı, herhangi bir mal varlığı ve geliri bulunmamalıdır.
2.Vakfımız dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır (öğrenim ve harç kredisi alınabilir).
3.Örgün eğitim türüne devam edilmelidir (Açık öğretim, dışarıdan eğitim, yaygın eğitim öğrencileri burs uygulaması dışındadır).
4.Yüksek öğrenim öğrencileri kayıt oldukları yıl başvuruda bulunmalı veya ara sınıflardan başvuru yapıyor ise son sınıfta okuyor olmamalıdır (Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç).

BURS BAŞVURUSUNUN ZAMANI VE ŞEKLİ:
Burs başvuruları, her yıl TESYEV tarafından yüksek öğrenim kurumları vasıtasıyla ve TESYEV’in web sitesinden yapılan duyuruyu takiben, Ekim ayında yapılır.

Yükseköğretim bursları için müracaat, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılmalıdır. Sadece, bünyesinde burs komisyonu bulunmayan yüksek öğretim kurumu öğrencilerinin doğrudan Tesyev’e yapacakları başvurular kabul edilmektedir.

Burs başvurusu, TESYEV’in web sitesinden, bürosundan veya duyuru yapılan öğretim kurumundan temin edilebilecek formların eksiksiz ve doğru olarak doldurulması ve ekinde istenen belgelerle birlikte teslim edilmesi suretiyle ilan edilen ayda yapılmaktadır.

Başvuru formuna aşağıda belirtilen belgeler eklenmelidir;
1- 4 adet fotoğraf
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
4- Adli sicil kaydı
5- İkametgâh kağıdı (Ailenin kayıtlı bulunduğu yerden alınmış)
6- Devlet Hastanesinden alınmış, engel % sini belli eden sağlık raporu
7- Anne, baba ve öğrenciye ait gayrimenkul olup olmadığına dair Tapu Sicil Müdürlüğünden
alınacak belge
8- Varsa anne, baba veya öğrenciye ait yeşil kart fotokopisi veya sosyal yardımlaşma
ve dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi.
9- Anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu
10- Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
11- Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi
12- Yüksek öğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için ÖSS sonuç belgesinin bir örneği ve
kaydolunan öğretim kurumunu ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi
13- Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not
ortalamasını gösteren not dökümü belgesi ve üst sınıfa kaydolduğunu gösteren öğrenci
belgesi
14- İş Bankası hesap cüzdanının fotokopisi

Lise bursları için müracaat, TESYEV’in web sitesinden veya bürosundan temin edilecek başvuru formları doldurulmak ve ekinde istenen belgeler de teslim edilmek suretiyle, veliler ( Anne, baba veya akraba ) tarafından yapılır.

Başvuru formunun ekinde aşağıda belirtilen belgeler bulunmalıdır.
1- Anne ve Babanın gayrimenkulu olup olmadığına dair Tapu Sicil Müdürlüğünden alınacak
belge
2- Varsa anne,baba veya öğrenciye ait yeşil kart fotokopisi veya sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi.
3- Anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,
4- Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
5- Engel Raporu (Engel % si belirtilmiş sağlık kurulu raporu)
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi
7- Devam edilen liseyi ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi
8- Karne (ara sınıf öğrenciler için)
9- Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi
10- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
11- Adli sicil kaydı
12- 4 Adet vesikalık Fotoğraf
13- İkametgah kağıdı (Ailenin kayıtlı bulunduğu yerden alınmış)
14- İş Bankası hesap cüzdanının fotokopisi

BURSİYERLERİN SEÇİMİ
Bursiyerlerin belirlenmesi ve seçiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeş ve okuyan kardeş sayısı, barınılan yurt ya da konut durumu gibi maddi unsurlar ile öğrenim görülen okul veya sınıf, giriş puanı, okulun giriş taban-tavan puanı, öğrenim süresince alınan dersler, notlar ve genel not ortalaması ile karne gibi başarı durumunu belirleyici unsurlar etkendir.

Bursiyer adaylarının başvuru formunda yer alan beyanları ile okul dosyalarındaki bilgilerin doğruluğu, diğer vakıf, dernek, vs. kurumlardan burs alıp almadığı hususları araştırılmakta, okullardan bilgi alınmaktadır.

Bursiyer adaylarının nihai değerlendirmesi, belirlenmesi ve onayı, Tesyev Burs Komitesinin teklifi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılmaktadır.

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR, YARDIM ve EĞİTİM VAKFI Adres: Hattat Halim Sok. No:13 Kat:3 Balmumcu 34349 – Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon: +90 212 274 10 32 – +90 212 274 11 71 (pbx)
Faks: +90 212 274 04 47 – +90 212 275 81 44
E-posta: [email protected]

http://www.tesyev.org/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.