Ana SayfaeTwinning Öğretmen ProjeleriTEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI

TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI

TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI

Arzu AYYILDIZ
Hakan YÜKSEL
Mehmet KÖYLÜ
Selen ERDOĞAN
Ümit ÖZTÜRK
BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1. Giriş
İyi bir kariyer planı doğru desteklenen bir mesleki gelişimle mümkündür. Mesleki
gelişimin de tüm gelişim alanlarında olduğu gibi çocukluktan itibaren desteklenmesi gerekir.
Bu noktada temel eğitim sonrası kariyer danışmanlığı projesi kesitsel olarak ortaokul
dönemini hedeflemiştir. Bu kapsamda kısa vadede öğrencilerin kendilerine en uygun liseyi,
uzun vadede ise en uygun mesleği ve meslek eğitimini seçebilmesi noktasında gereken bilgi,
tanıtım ve organizasyonlar beşinci sınıftan itibaren öğrencilere periyodik olarak
sunulmalıdır. Bu noktada sekizinci sınıf, öğrencilerin artık bilgi ile tanıştığı değil aldığı
bilgilerle karar verdiği bir sınıf düzeyi olmalıdır.

Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesi “Geleceğiniz, geleceğimizdir”
fikrinden hareketle temel eğitimden ortaöğretime uzanan süreçlere ilişkin tanıtım,
bilgilendirme, ilişkilendirme iş ve işlemlerine genişlik kazandırmak, birliktelik sağlamak,
kılavuzluk ve kaynaklık etmek amacıyla geliştirilmiştir.

Lise türlerini tanıtıcı kaynakların yetersizliği ve dağınıklığı, okulların içerik olarak
gelişimsel bir yapı ile tanıtılamaması, tercih ve yerleştirme süreçlerinde yaşanan aksaklıklar,
kurumlara bu konuda kaynaklık ve kılavuzluk edecek bir yapının olmaması, özel eğitim
gereksinimli öğrenciler için temel eğitimden ortaöğretime uzanan süreci yöneten,
yönlendiren ve güncel bilgiyi aynı anda sunan bir sisteme duyulan ihtiyaç, tanıtım,
yönlendirme ve rehberlik gibi kariyer danışmanlığı süreçlerinin eğitimdeki teknolojik
gelişmelere entegre edilmesine duyulan ihtiyaç, temel eğitimden ortaöğretime uzanan sürece
ilişkin tanıtım, bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarının sadece 8. sınıf düzeyinde değil
kademeli olarak 5. sınıf düzeyinden başlayarak yapılmasına duyulan ihtiyaç bu projenin
yapılmasını gerekli kılmıştır.

2. Problem Durumu
Temel eğitimden ortaöğretime uzanan süreçte öğrencinin doğru kariyer planı
yapabilmesi için ilgi ve yeteneklerini fark etmesine, lise türleri ile ilgili bilgi almasına,
ulaşım, pansiyon, puan gibi çeşitli parametrelere göre liseleri kurum olarak tanımasına,
mesleki alan ve dalları ayrıntılı incelemesine, tercih/yerleştirme/nakil süreçlerine ilişkin
danışmanlık almasına ve velilerinin sistematik olarak bilgilendirilmesine duyulan ihtiyaç bu
projenin doğmasına zemin hazırlamıştır.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1 Çalışmanın Amaçları
Bu proje ile Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sürecinde öğrencilere ilgi, yetenek
ve bireysel özelliklerini tanıma fırsatı sağlama, mevcut ortaöğretim türlerini ve ortaöğretim
kurumlarını tanıtma, bu süreçte kendisine rehberlik etme, velilere ve öğretmenlere konuya
ilişkin kaynak sağlama amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ihtiyacı karşılaması amacıyla bir
web sitesi hazırlanmıştır.

3.2 Çalışmanın Hedefleri
Kısa vadede öğrencilerin kendilerine en uygun liseyi, uzun vadede ise en uygun
mesleği ve meslek eğitimini seçebilmesi noktasında gereken bilgi, tanıtım ve
organizasyonları öğrenci ve velilerine sistematik olarak sunarak en doğru kariyer planına
oluşturmaları hedeflenmektedir.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.