Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Bilimsel Akıl Yürütme Uygulamaları

Projenin hedef kitlesi Ülkemiz genelinde görev yapmakta olan Fen Bilimleri Öğretmenleridir.

Ülkemiz fen bilimleri dersi öğretim programının vizyonu, kaliteli ve üretken bir gelecek için yetiştireceğimiz bireylerin sahip olmaları gereken 21.yy becerileri (sorgulayan, akıl yürütebilen, karar verme becerisi olan vb.) ve teknoloji destekli öğrenme ortamlarının gereğine vurgu yapmaktadır. Bu amaçla sözü edilen yenilikçi öğretim yöntemlerinin sınıf ortamına yansıtılmasında fen bilimleri öğretmenleri başat bir role sahiptir.

Bu proje ile fen bilimleri öğretmenlerinde akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesi ve bu becerilerin teknoloji desteği ile sınıf ortamlarına yansıtılmasına yönelik yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Proje ile ayrıca fen bilimleri öğretmenlerine bilimsel bakış açısı kazandırmak, günlük yaşam ile bilim-teknoloji-toplum-çevre-birey arasındaki etkileşimi kavratmak, kendi sınıf içi etkinliklerinde bunları yansıtmak ve kullanmalarını teşvik etmek hedeflenmektedir.

Prof. Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN
Proje Yürütücüsü

Başvuru

Proje, olanakları doğrultusunda, toplam 45 ortaokul fen bilimleri öğretmeni ile sınırlıdır. Proje uygulaması için başvuracak ortaokul fen bilimleri öğretmenlerinin seçiminde cinsiyet ve coğrafik bölge, daha önce benzer bir etkinliğe katılıp katılmama ve dizüstü bilgisayara sahip olup olmama durumları göz önünde bulundurulacaktır.

Başvuru Takvimi

Başvuru tarihleri: 30 Nisan -6 Mayıs 2018

Katılımcı listesinin duyurulması: 08 Mayıs 2018

Katılımcılar için kesin kayıt onay verme son tarihi: 10 Mayıs 2018

Proje Uygulaması: 23-30 Haziran 2018

Projeye katılmaya hak kazanan asil listedeki katılımcıların kesin kayıt için onay vermemeleri durumunda yedek katılımcılar ile iletişime geçilecektir.

taybu@deu.edu.tr