TeknoGP 2 Proje Yarışması

ATA TEKNOKENT GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

(TEKNO-GP)

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sağlık, Yazılım-Bilişim, Turizm, Hayvancılık, Tarım, Yenilenebilir enerji ve Çevre teknolojileri gibi teknoloji alanları başta olmak üzere, bölgede öne çıkan sektörlerde girişimciliğin artması, girişimcilik kültürünün gelişmesi, girişimlerin katma değer üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan kuruluşlara dönüşerek Erzurum başta olmak üzere bölgemizin geleceğine yön vermesini sağlamak üzere düzenlenecek girişimcilik programları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 

Programın açıklaması

Madde 2- (1) Program bir girişimcilik programıdır ve ayrı 3 etap’tan oluşur.

 1. Etap ön kuluçka programını içermektedir ve bu etap girişimci ruhuna sahip, iş fikrini hayata geçirmek isteyen, ticari hayata girerek kendini ispatlamayı düşünen, akademik çalışmalarını ticarileştirmek isteyen ve mevcut işletmesini yeni projelerle güçlendirmek isteyen girişimcilerin başvurduğu etaptır. Girişimciler bu etapta ücretsiz eğitimler alır, projesini yatırımcılara sunmaya hazır hale getirir. Bu etapta girişimcilere KOSGEB girişimcilik eğitimi verilir ve girişimci KOSGEB’den sertifika alır. Ayrıca PCM, Ar-Ge destekleri ve Sunum teknikleri gibi eğitimlerle girişimciler ticari hayata hazırlanır. (1.Etap Eğitim Programı Ek:1) Ön kuluçkaya alınan girişimcilere ücretsiz çalışma alanı imkânları sunulur ve projelerini iş planına dönüştürmeleri istenir. Hazırlanan iş planları ile birlikte proje sunumları hazırlanır ve 2. Etap’a hazır hale getirilir. 1.etap sonunda projeler jüri karşısında sunulur ve toplam 6 proje ödül almaya hak kazanır.
 2. Etap Proje pazarı etkinliğini içermektedir ve bu etapta ön kuluçka programından gelen girişimci adayları projelerini Proje pazarında sergilerler. Ayrıca Proje pazarının açılış günü yapılacak ödül töreninde önkuluçkadan gelen girişimcilerden jüri sunumu sonucunda yapılacak değerlendirme ile toplam 6 proje ödüllendirilecektir ve 3.Etab’a geçmeye hak kazanacaklardır.
 3. Etap Kuluçka programını içermektedir ve bu Etap’a proje pazarında ödül alan girişimciler alınacaktır. Ön kuluçkadan gelen girişimciler bu etap’ta şirketleşecek eğitimler almaya başlayacaklardır. (3.Etap Eğitim Programı Ek:2) ATA Teknokent’in 1 yıllık ücretsiz ofis ve altyapı desteklerini alacak olan kuluçka firmaları eğitim ve mentorlükler ile ticari hayatta sağlam adımlarla ilerleyeceklerdir.

 

Başvuru genel şartları

Madde 3- (1) Programa başvurular aşağıdaki genel ilkelere göre yapılır;

 1. a) Programa, akademisyenler, üniversite öğrencileri, gerçek veya tüzel kişiler katılabilir.
 2. b) Programa kişisel olarak başvuru yapılabileceği gibi bir proje ekibi olarak da başvurulabilir.(En fazla 4 kişilik grup)
 3. c) Programa bir katılımcı en fazla iki proje ile başvuru yapılabilir,

ç) Proje değerlendirme kurulu üyeleri ile danışmanlığını yaptığı kişiler veya projeler katılamaz,

 1. d) Programa katılacak projenin daha önce üretilmemiş, piyasaya sürülmemiş ve herhangi bir kurum ya da kuruluş ile üretim anlaşması yapılmamış olması gerekir.
 2. e) Programa katılan projeler başka kurum ve kuruluşlardan Ar-Ge, yatırım, girişim, vb. destek almış olabilir.
 3. f) Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün sorumluluk fikir sahibine aittir.
 4. g) Etkinlikte sergilenecek olan projeler hakkında üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında fikri hak ihlali nedeniyle açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler projeye başvuruda bulunmuş fikir sahibi tarafından üstlenilecektir. Bu konuda ATA Teknokent ve paydaşlarının hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Başvuru Kategorisi

Madde 4- Tekno-GP programına başvuru yapacak olan proje sahipleri kendi durumlarına göre aşağıdaki kategorilerden birini seçerek başvuracaklardır; her kategori kendi arasında değerlendirileceği için doğru kategoride yer alınması önemlidir.

 1. a) Kategori – Yeni Girişimci Kategorisi: Bu kategoriye henüz şirket kurmamış olan üniversite öğrencileri, mezunları, 2. ve 3. kategoriye girmeyen kişiler katılacaktır.
 2. b) 2.Kategori – Akademisyen Kategorisi: Bu kategoriye üniversitede görevli akademisyenler, araştırmacılar, okutmanlar ve uzmanlar katılacaktır.
 3. c) 3.Kategori – Firma Kategorisi: Bu kategoriye şirketini program son başvuru tarihi itibariyle bir yıl içerisinde kurmuş firma sahipleri katılacaktır.

 

Başvuru özel şartları

Madde 5- Programa başvurularda aşağıdaki özel ilkeler göz önünde bulundurulur.

 1. a) Kategoriden başvuracak olan girişimciler henüz şirket kurmamış olmaları gerekmektedir.
 2. b) 2. Kategoriden başvuracak olanlar Akademisyenler herhangi bir üniversitede görevli uzman, okutman, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi olabilir, (görev belgesi istenecektir)
 3. c) 3. Kategoriden başvuracak olan firmaların başvurularını şirket sahibi, ortağı, yöneticisi veya çalışanı yapması gerekir, (durumunu belgelemesi istenecektir) ayrıca program son başvuru tarihi itibariyle bir yıl içerisinde kurulduğunu vergi levhası ile belgelemesi gerekecektir.

 

Başvuracak projelerin kapsamı

Madde 6- Tekno-GP programına başvuracak projelerin aşağıdaki özelliklerden en az birini kapsaması gerekir.

 1. a) Yeni bir ürün üretilmesi/geliştirilmesi,
 2. b) Ürün kalitesi ya da standardının mevcut teknoloji ile yükseltilmesi,
 3. c) Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulanması,

ç) Dünyada mevcut yeni teknolojileri Türkiye koşullarına uyarlanması,

 1. d) Türkiye’de mevcut teknolojik alt yapının ve birikimin yükselmesine, gelişmesine katkıda bulunması,
 2. e) Teknolojik bilginin ticari bir ürüne dönüşmesine öncülük edilmesi,

 

Proje sektörü

Madde 7 –Tekno-GP programına; Sağlık, Turizm, Hayvancılık, Tarım, Yenilenebilir Enerji, Çevre teknolojileri, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Yazılım ve Bilişim ile diğer sektörlerden proje önerileri ile başvuru yapılabilir.

 

 

1.Etap Proje Sunumu

Madde 8-

(1) Bağımsız değerlendirme aşamasını geçen ve önkuluçka programına katılarak eğitimleri tamamlayan proje sahipleri jürilere sunum yapacaklardır. Bunun için yönetmeliğin değerlendirme kriterleri bölümünde yer alan (madde 13) konuları içeren toplam 5 dk’lık bir sunum(Powerpoint) hazırlamaları gerekir.

(3) Proje sahiplerinin jüri sunumu için gereksinimlerini (teknik altyapı) ayrıca bildirmeleri gerekir.

 

2.Etap proje sunumu

Madde 9-

(1) Proje Pazarında tüm proje sunumları poster sunumu (70*100 ebadında) şeklinde olacaktır.

(2) Prototip var ise prototip sergisi için gereksinimler (masa, priz, alan büyüklüğü vb.) mutlaka belirtilmelidir.

 

 

Başvuru yolları

Madde 11- (1) Programa 03/11/2015 ile 15/01/2016 tarihleri arasında İnternet sitemiz www.teknogp.atateknokent.com.tr üzerinden proje başvuru formu doldurularak başvuru yapılmalıdır.

 

Başvuru formuna eklenmesi gereken belgeler;

Madde 12  

(1) Başvuru formuna aşağıda yer alan belgeler eklenmelidir.

 1. a) Proje sahibi ve ekibinin CV leri,
 2. b) Başvuru sahibi akademisyen ise görev belgesi (Atama kararı, Rektörlük resmi yazısı vb.)
 3. c) Başvuru sahibi firma adına başvuru yaptıysa firma yetkilisi, ortağı veya çalışanı olduğunu gösteren belge (imza sirküsü, işe giriş bildirgesi vb.)
 4. d) Ayrıca varsa proje ile ilgili Rapor, Deney sonucu gibi dokümanlar ve Video, Fotoğraf gibi veriler de yukarıda yer alan belgelere eklenebilir.

 

Başvurunun tamamlanması

Madde 10

(1) Sisteme projeler yüklendikten sonra başvuru tamamlanmış olacaktır. Başvuruyu onayladıktan sonra değişiklik yapılamayacaktır.

(2) Program son başvuru tarihi ve saatinden sonra yüklenen projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

Diğer hususlar

Madde 11

Projeler son başvuru tarihi olan 15/01/2016 saat 17.00’a kadar sisteme yüklenebilecektir.

 

PROJE DEĞERLENDİRME KURULU (BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ) OLUŞTURULMASI VE PROJELERİN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİ

 

Madde 12 – (1) Projeler internet üzerinden alındıktan sonra ATA Teknokent uzmanları ve paydaş temsilcilerinden oluşan ön değerlendirme kurulu tarafından genel başvuru şartları açısından ön inceleme yapılır ve uygunluğu değerlendirilerek seçilen projeler bağımsız değerlendiricilere gönderilir.

(2) Bağımsız değerlendiriciler her sektörde ayrı ayrı olmak üzere 3 uzmanın yer aldığı toplam 10 farklı kuruldur. Bağımsız değerlendiriciler kurulu, projeleri değerlendirirken, internet üzerinden oluşturulan değerlendirme formunu doldururlar.

(3) Her proje iki ayrı bağımsız değerlendiriciye gönderilir. Bağımsız değerlendiricilerin bir projeye verdiği puanlar arasında 15 ve üzerinde fark olması durumunda 3. Bağımsız değerlendiriciye proje gönderilir.

 

Projeler değerlendirilirken dikkate alınan kriterler

Madde 13 – (1) Proje değerlendirmesinde aşağıda yer alan kriterler dikkate alınır;

(a) Projenin genel özellikleri;

1) Teknik Olarak Yapılabilirlik

2) Ar-Ge durumu

3) Elde edilecek sonuç

(b) Yenilik özellikleri

1) Yeni ürün olması

2) Ürün geliştirmeye yönelik olması

3) Farklı sektörlere uyarlanmasına yönelik olması

(c) Pazar ve Rekabet özellikleri

1) Pazarlanabilme durumu

2) Rekabet edebilme durumu

3) Pazarlama stratejisi

(ç) Proje organizasyon özellikleri

1) Ekibin uygunluğu

2) İşbirliği planları

3) Finansman planları

(2) Kriterler değerlendirilirken her bir kriter için 100 puan üzerinden puanlama yapılır ve yukarıda yer alan kriterlerden;

(a) kriteri için verilen puanların toplamının %40’ı,

(b) kriteri için verilen puanların toplamının %30’u,

(c) kriteri için verilen puanların toplamının %15’i,

(d) kriteri için verilen puanların toplamının %15’i,

alınarak toplam puan oluşturulur.

(3) Toplam puan sıralamasına göre projelerin sıralaması belirlenir. Eşitlik durumunda önce (a) kriterinde alınan toplam puanlara bakılır ve yüksek olan üst sırada yer alır. (a) kriterinin toplam puanının eşit olması halinde sırasıyla (b), (c) ve (d) kriterlerinde aynı yöntem uygulanır. Tüm kriterlerin toplam puanının eşit olması halinde başvuru gün ve saatine bakılır.

 

Ödül

Madde 14- (1) Proje kapsamında dereceye giren projelere aşağıda yer alan ödüller verilecektir.

 1. a) Yeni Girişimci Kategorisi;

Birincilik Ödülü                          :20.000

İkincilik Ödülü                          :15.000

Üçüncülük Ödülü                       :10.000

Dördüncülük Ödülü                   :5.000

 1. b) Akademisyen Kategorisi

Birincilik Ödülü                          :15.000

 1. c) Firma Kategorisi

Birincilik Ödülü                          :15.000

(2) Ödül almaya hak kazanan girişimciler ödülleri kullanabilmeleri için bu yönergenin bir eki olan “ödül kullanım sözleşmesindeki” taahhütleri yerine getirmesi gerekir.

 

Ödül töreni

Madde 15 – (1) Ödül töreni 16/04/2016 tarihinde Proje Pazarı programının açılış töreninde gerçekleştirilecektir.

 

Program takvimi

Madde 16 – (1) Proje süreci aşağıdaki takvime bağlı olarak yürütülecektir;

Başvuru başlangıç tarihi                                   : 03 Kasım 2015

Son Başvuru Tarihi                                          : 15 Ocak 2016

Önkuluçka dönemi başlangıç tarihi                 : 14 Şubat 2016

Proje pazarı                                                      : 16 Nisan 2016

Kuluçka dönemi başlangıç tarihi                     : 17 Nisan 2016

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.