TED TAM EĞİTİM BURS SINAVI BAŞVURUSU

Burs Sınavı Başvuru Süresi: 07 Ocak–03 Mart 2013
Sınav Tarihi ve Saati: 06 Nisan 2013 Cumartesi /09.30

1.Burs Sistemiyle İlgili Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar
Türk Eğitim Derneği, kuruluşundan bugüne yaklaşık 48.000 “başarılı ancak maddi imkanları
yetersiz” öğrenciye karşılıksız burs imkanı sağlamıştır.
Türk Eğitim Derneği burs uygulamaları Burs Birimi tarafından yürütülmektedir.
Burs Birimi temelde Tam Eğitim Bursu öğrencilerinin burs sistemine kabulünden üniversite
yaşamlarının sonuna kadar, hem burs hizmetlerinden yararlanabilmeleri hem de psiko-sosyal
gelişimlerini en sağlıklı şekilde tamamlayabilmeleri için gereken desteği vermeyi amaç
edinmektedir.
Bu çerçevede, Burs Birimi’nin sorumlulukları arasında öncelikle öğrencilerin burs sistemine
dahil olmalarını sağlayacak bursluluk sınavının hazırlanması, sınavda başarılı olan
öğrencilerin ev ziyaretlerinin yapılması, eğitim süreçlerinde rehberlik ve psikolojik
danışmanlık hizmetlerinden yararlanması; akademik başarılarının ve psiko-sosyal
gelişimlerinin takibi yer almaktadır.
Bu süreçlerin gerçekleştirilmesinde Burs Birimi uzmanları; başta öğrenciler ve aileleri olmak
üzere, TED okullarının PDR birimleri ve Türk Eğitim Derneği Gönüllü Grupları ile sıkı bir iş
birliği içerisinde çalışmaktadır.
TAM EĞİTİM BURSU (TEB)
Tam Eğitim Bursu(TEB); başarılı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam
edemeyen öğrencilerin öğrenim masraflarının üniversite eğitiminin sonuna kadar
karşılanmasına yönelik olan Türk Eğitim Derneği burs uygulamalarından biridir.
Tam Eğitim Bursu, destek verilen öğrencilerin, eğitim ücretleri, servis ücretleri, yemek
giderleri, giyim giderleri, kitap-kırtasiye harcamaları, cep harçlıkları ve yatılı
okullarımızda okutuluyor olması halinde pansiyon giderlerinin üniversite eğitiminin
sonuna kadar karşılanmasını kapsamaktadır.
Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrencinin “Hak ve Yükümlülükleri” öğrencinin
velisiyle karşılıklı imzalanacak olan Tam Eğitim Bursu Taahhütnamesi Madde-4’te şu şekilde
belirlenmiştir:
Öğrenci, aşağıdaki koşullardan herhangi bir tanesinin gerçekleşmesi halinde burs hakkını
kaybetmektedir. Bu koşullar şunlardır:
Öğrencinin Bursunun Kesileceği Durumlar
-Öğrencinin herhangi bir şekilde, bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi
vb.’den burs alması,
-Öğrencinin sınıf tekrarı yapması,
-Öğrencinin yıl sonu akademik başarı ortalamasının 4.50’nin altında olması
-Öğrencinin her dönem için karnesinde temel derslerden birinden 3 ve 3’ün
altında not bulunması,
-Öğrencinin Disiplin cezası alması,
-Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi
kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi,
-Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması,
-Öğrencinin eğitim aldığı TED Okulu ve TED Genel Merkezi tarafından
gerçekleştirilen sosyal aktivitelere mazeret göstermeksizin katılmaması.
Öğrencinin Bursunun Kesileceği Ve Öğrenciye Yapılan Ödemelerin Geri
Alınacağı Durumlar
-Öğrencinin burs almaktan ya da kendine gösterilen TED Okulu’nda okumaktan
vazgeçmesi,
-Öğrencinin devam ettiği bölümü ve/veya sınıfı bitirmesi ve mücbir sebep olmaksızın
bir bölüm ve/veya üst sınıfta öğrenimine devam etmemesi,
-Aile gelirinde, TED Genel Merkezi tarafından belirlenmiş kriterin üzerinde değişikliğin
olması ve bu durumun bildirilmemesi halinde, değişikliğin vuku bulduğu tarihten sonra
yapılan ödemeler,
-Öğrenci ve/veya Veli/Vasisi’nin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe
aykırı olduğunun saptanması,
Yukarıda belirtilen sebeplerden herhangi birisi dolayısıyla öğrencinin bursunun sona ermesi
durumunda, Tam Eğitim Bursu kapsamında öğrenciye yapılan tüm harcamalar, işlemiş yasal
faizi ve %50 fazlası ile birlikte öğrenci ile veli veya velilerinden veya vasisinden müşterek ve
müteselsil olarak talep ve tazmin olunur.
Tam Eğitim Bursu alan öğrenciler öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını TED
Okullarında yatılı ya da gündüzlü olarak sürdürmektedir!
-Yatılı Bursluluk: Tam Eğitim Bursu kapsamında Türk Eğitim Derneği’nden yatılı burs alan
öğrenciler, yatılı olarak eğitim veren okullarımızdan TED Polatlı Koleji veya TED Karabük
Koleji’ne, kontenjanlarımız dahilinde ve okulların öğrenci alım prosedürleri dikkate
alınarak devam ederler.
TED Polatlı Koleji’nde erkek öğrenciler için yatakhane bulunmaktadır.
TED Karabük Koleji’nde ise hem erkek hem de kız öğrencilere yatılı eğitim olanağı
sunulmaktadır.
TED okullarının bulunmadığı illerden burs başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları
“yatılılık” için değerlendirilmektir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler yatılı
okullarımız olan TED Polatlı Koleji ve TED Karabük Koleji’ne yerleştirilecektir.
– Gündüzlü Bursluluk: Tam Eğitim Bursu kapsamında Türk Eğitim Derneği’nden burs alan
gündüzlü öğrenciler, Türkiye genelinde hizmet veren 24 TED okulunda eğitim alırlar.
Okullarımızın bulunduğu 24 ildeki öğrencilerin başvuruları, kontenjanlarımız dahilinde ve
okulların öğrenci alım prosedürleri dikkate alınarak gündüzlü eğitim almak üzere
değerlendirilmektedir.
Önemli Not: TED Ankara Koleji’nde Tam Eğitim Bursu kapsamında eğitim almak üzere
sınava giren adaylardan, Türk Eğitim Derneği’nin Tam Eğitim Bursu Sınavı’nın yazılı ve
mülakat aşamasında başarılı olduktan sonra TED Ankara Koleji’nin Ara Sınıflar Giriş
Sınavı’na da girmeleri ve bu sınavda başarılı ilk beş öğrenci içinde yer almaları
istenmektedir.
www.turkegitimdernegi.org.tr adresinden okullarımızın listesine ulaşabilirsiniz!
2. Başvuru
2.1. Başvuru Koşulları
Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu Sınavına başvurmak isteyen adaylar bu kılavuzu
dikkatlice okuyarak ve yönergelere uygun bir biçimde online başvuru formunu
doldurmalıdırlar.
Burs başvurusu yapacak olanların;
– T.C. vatandaşı olması,
– Ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıfa devam ediyor olması,
– En son bitirdiği sınıfa ait karnesinde, yıl sonu başarı ortalamasının 85-100 aralığında
olması,
– Yatılı eğitim almayı tercih eden öğrencilerin yatılılık için uygun olması,
– Türk Eğitim Derneği tarafından belirlenen ekonomik yetersizlik kriterlerine uygun koşulları
taşıması (ailenin aylık geliri en fazla 2200 TL olabilir, aynı ilden başvuran ve yaklaşık
puanları alan öğrencilerden ekonomik durumu daha düşük olan tercih edilecektir.)
TED okullarında eğitimlerine devam eden öğrenciler Tam Eğitim Bursu Sınavı’na
başvuruda bulunamazlar!
2.2. Başvuru Formunun Doldurulması
Türk Eğitim Derneği burs başvuru formu Öğrenci Bilgileri, Okul Bilgileri, Öğrencinin Ailesine
Ait Bilgiler olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.
Başvuru formunun öğrencinin devam ettiği okuldaki bir yetkili ya da sınıf öğretmeni
tarafından dikkatlice ve yönergeye uygun bir biçimde doldurulması önerilir.
Form doldurulduktan sonra sayfanın en sonunda yer alan “kaydet” butonuna
basılmalıdır. Adaylar formda belirttikleri her bilgiyi istendiğinde belgeyle ibraz etmek
zorundadır.
2.2.1. Bilgilerin Doldurulması
Öğrenci Bilgileri:
1. T.C. Kimlik Numarası
Nüfus cüzdanınızda T.C. Kimlik Numarası alanı bulunmaktadır. Bu alanda onbir haneli bir
sayı yer almaktadır. Başvuru formundaki T.C. kimlik numarası alanı, nüfus cüzdanınızdaki bu
sayıyı yazmanız için düzenlenmiştir. Nüfus cüzdanlarındaki seri ve no karşısındaki yazılı olan
harf ve rakamlar T.C. kimlik numarası değildir. Bu nedenle bu harf ve rakamların T.C. kimlik
numarası alanına yazılmaması gerekir. Eski nüfus cüzdanlarında T.C. kimlik numarası
yoktur.
Nüfus cüzdanlarında T.C. kimlik numarası olmayan adaylar, bağlı bulundukları İlçe Nüfus
Müdürlüklerinden alacakları “Vukuatlı Nüfus Kayıt” örneğinden veya “http//tckimlik.nvi.gov.tr”
internet adresinden T.C. kimlik numaralarını öğrenebileceklerdir.
2. Ad
Adaylar adlarını büyük harflerle ve ayrılan bölüme yazmalıdır. Birden fazla adı olanlar isimler
arasında boşluk bırakmalıdır.
3. Soyad
Adaylar soyadlarını büyük harflerle ve ayrılan bölüme yazmalıdır.
4. Baba Adı
Adaylar baba adlarını büyük harflerle ve ayrılan bölüme yazmalıdır.
5. Doğum Tarihi
Adaylar doğum tarihlerini gün/ay/yıl olarak yazmalıdır.
6. Cinsiyeti
Uygun seçenek seçilmelidir.
7. Burs Alıyor musun?
Adaylar burs alıp almama durumlarına göre uygun seçeneği seçmelidir.
Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu’nu almaya hak kazanan öğrenciler başka hiçbir
kurum ya da kuruluştan karşılıklı veya karşılıksız burs almamalıdır. Halen bir kurum ya
da kuruluştan burs alan öğrencilerinden Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu’nu
almaya hak kazanmaları halinde burslarının iptali istenmektedir.
8. Engelin Var mı?
Engeli olmayan adaylar “Yok” seçeneğini, engelli adaylar ise engel türlerini belirten seçeneği
seçmelidir.
9. Engelinden Dolayı Sınavda Gözetmen İstiyor musun?
Engeli nedeniyle gözetmen desteği talebinde bulunan adaylardan durumlarını
gösteren heyet raporu istenecektir.
Öğrenci Okul Bilgileri:
1. İl
Adaylar okullarının bulunduğu ili seçmelidir.
2. İlçe
İle bağlı ilçeyi seçmelidir.
3. Okul Adı
Adaylar halen devam etmekte oldukları okulun adını seçmelidir.
Önemli Not: TED okullarında eğitimine devam eden öğrenciler bursluluk sınavına
müracaat edemezler!
4. Şu Anda Okuduğun Sınıf
Burs başvurusunda bulunan adaylar ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıfa devam ediyor
olmalıdır. Belirtilen sınıf düzeyindeki öğrenciler bir üst sınıftan itibaren burs almaya başlar.
Lütfen şu anda okuduğunuz sınıf düzeyini dikkate alarak seçiniz.
5. Şube
Adaylar halen devam etmekte oldukları şube adını yazmalıdır.
6. Öğrenci No
Adaylar mevcut okul numaralarını yazmalıdır.
7. Geçen Seneki Karne Notun (100 lük sisteme göre girin)
Burs başvurusunda bulunan adayların geçen sene aldıkları karnede not ortalamalarının
(geçen seneye ait karnenin yıl sonu başarı ortalaması) 85-100 aralığında olması
gerekmektedir. Adaylar geçen yıla ait yıl sonu başarı ortalamalarını 100’lük sistemde
yazmalıdır.
Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler:
1. Anne-Babanın Hayatta Olma Durumu
Anne-babanın durumuna uygun seçenek seçilmelidir.
2. Anne-Babanın Yaptığı İş
Anne ve/veya babası çalışan adaylar bu bölümde anne ve/veya babanın yaptığı işi
seçmelidir.
3. Anne-Baba Birlikte mi?
Anne-babanın medeni durumuna uygun seçenek seçilmelidir.
4. Ailenin Sosyal Güvenlik Durumu
Bu bölümde öğrencinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun hizmetlerinden yararlanıp
yararlanamaması durumuna göre en uygun seçenek seçilmelidir. Sosyal güvenlik durumu
Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu kriterleri arasında olmamakla birlikte, özellikle
yatılı eğitim almayı tercih eden öğrencilerimiz için değerlendirmeye alınan önemli bir
bilgidir.
5. Ev Durumu
Adaylar bu alanda oturdukları evin mülkiyet durumuna göre uygun olan seçeneği seçmelidir.
6. Evde Yaşayan Toplam Kişi Sayısı (öğrenci dahil)
Adaylar bu alanda evde yaşayan bütün bireyleri (kendileride dahil) gözönünde bulundurarak
yazacaktır.
7. Evde Çalışan Kişi Sayısı
Adaylar çalışan aile fertlerinin sayısını belirtmelidir.
8. Evde Çalışan Kişilerin Toplam Aylık Geliri (TL)
Adaylar bu alanda ailede çalışan bireylerin aylık gelirlerinin toplamını, maaş belgelerindeki
tutarları dikkate alarak belirtmelidir.
Adaylardan burs almaya hak kazanmaları halinde bu bölümdeki beyanlarını
belgelemeleri istenecektir. Beyan edilen bilgilerle tutarsız belgeler sunulması
durumunda adayın burs hakkının iptali Türk Eğitim Derneği’nin insiyatifindedir. Gelir
durumuna ilişkin değerlendirme yapılırken adayın yaşadığı ilin sosyo-ekonomik
koşulları da dikkate alınacaktır!
Not: Burs alacak öğrencilerin belirlenmesi aşamasında, yapılan TEB sınavında
yaklaşık puanı alan öğrencilerden ekonomik durumu daha düşük olan tercih
edilecektir.
9. Oturduğun Evin Adresi
Adaylar ikamet ettikleri adresi ayrıntılı ve dikkatli bir biçimde yazmalıdır.
10. Ev Telefonu
06 Nisan 2013 tarihinde yapılacak olan yazılı sınavda başarılı olan adaylara mülakat
bilgisi telefonla iletileceğinden adaylar ev telefonlarını alan kodu belirterek dikkatli ve
eksiksiz bir biçimde yazmalıdır.
11. Cep Telefonu
06 Nisan 2013 tarihinde yapılacak olan yazılı sınavda başarılı olan adaylara mülakat
bilgisi telefonla iletileceğinden adaylar velilerine ait cep telefonu numarasını dikkatli
ve eksiksiz bir biçimde yazmalıdır.
Adaylar bütün bölümlerde istenen bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra başvuru
formunun en altında yer alan “kaydet” butonuna basmalı ve mümkünse başvuru
ekranının bir kopyasını yazdırmalıdır.
Önemli Not: Sınav Merkezleri, Sınav merkezlerine yönlendirilen il ve ilçeler ve adayın
burs almaya hak kazanması halinde eğitimine devam edeceği okul bilgisi ile yatılıgündüzlü
eğitim alma durumu Tablo-1’de detaylı olarak gösterilmektedir. Lütfen
inceleyiniz!
UYARI: Tam Eğitim Bursu başvuruları için, başvuru bitimi tarihi olan 03 Mart 2013
tarihinden sonra ön değerlendirme yapılacak; sınava girmesi uygun bulunan
öğrencilerin sınav giriş belgeleri www.turkegitimdernegi.org.tr adresinde
yayınlanacaktır. Adaylara posta yoluyla hiçbir bilgi ya da belge gönderilmeyecektir.
Yanlış girilen bilgilerinizi 03 Mart 2013 Saat : 24:00’e kadar güncelleyebilirsiniz.

TED Ankara Koleji’ne yalnızca 5. sınıftan 6. sınıfa geçecek olan öğrenciler
alınacaktır.
TED İstanbul Koleji’ne Tam Eğitim Bursu kapsamında öğrenci alınmayacaktır.

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin