Tarım ve Tohum Fotoğraf Yarışması

Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB)
“Tarım ve Tohum” Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

Yarışmanın Adı: “Tarım ve Tohum” Fotoğraf Yarışması.

Yarışmanın Konusu: İnsan hayatının en önemli ve en temel ihtiyacı olan gıdaların temelini
oluşturan tarımdır. Tarımsal üretimde ise en önemli unsurlardan biri olan tohum hem
mucizevi bir oluşum hem de insanlığın vazgeçilmezidir. İşte bu kareleri deklanşörünüzle
kaydetmeye çağırıyoruz sizleri…

Yarışmanın Amacı: Yurt çapında kişilerin tarımsal üretime olan ilgisini artırmak, yaratıcı
çalışmalarını desteklemek, toplumda tarım ve tohumun öneminin yaygınlaştırılmasını
sağlamak amacıyla “Tarım ve Tohum ” konulu fotoğraf yarışması düzenlenmiştir.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş: Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB).

Yarışma Bölümleri:
Yarışma; dijital (sayısal): Renkli fotoğraf olmak üzere tek kategoridedir.

Katılım Koşulları:
1. Fotoğraf yarışması; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF Temsilcisi ve TODAB çalışanları ile
birinci derece yakınları dışında, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, tüm kişilere açıktır.
2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli eserle katılabilir.
4. Gönderilecek eserler, T.C. kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır.
5. Fotoğrafların, fotoğraf makinesiyle ve yarışmacı tarafından çekilmiş olması
gerekmektedir. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması
durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
6. Fotoğrafın orijinal olması ve dijital ortamda değiştirilmemiş olması gerekmektedir.
Keskinlik, kontrast, saturasyon, ışık ve renk ayarları, “crop”lama gibi basit müdahalelerin
dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş; fotoğrafın belgesel değerini
değiştirecek şekilde orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan
objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Aksine
davranış kural ihlali sayılır. Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range) tekniği
kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
7. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar
ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya
kabul edilir.
8. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan
elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; katılımcı hakkında kural ihlali
işlemi yapılır. Anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların
sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış
yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi
gerekir.
9. Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan
katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara
katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
10. Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya
da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği
(TODAB)’ne gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
11. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Tohum Dağıtıcıları Alt
Birliği (TODAB) sorumlu olmayacaktır.
12. Bu yarışmaya fotoğraf göndererek katılanlar tüm katılım şartlarını kabul etmiş
sayılacaktır.
13. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Tohum Dağıtıcıları Alt
Birliği (TODAB), Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin
kararları geçerlidir.

Telif (Kullanım) Hakları:
– Dereceye girerek ödül ve sergileme alan fotoğraflar Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği
(TODAB)’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten
itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB)’nin
tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi
yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser
sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir; kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu
süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla
ilgili olarak kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da
olmayacağını kabul etmektedir.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
– Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
– Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB)’nin yarışmacının kural ihlalinden doğacak maddi
ve manevi zararları tazmin hakkı saklıdır.
– Yarışma sonuçları Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB)’nin http://www.todab.org.tr
adresinden ve TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://tfsf.org.tr ve
www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinden ilan edilecektir. Ödül alan fotoğraflar
TFSF web sayfalarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2016’da
kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi/yüklenmesi doğrudan
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri
takip edilerek gerçekleşecektir.
3. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon
linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini
kullanacaklardır.
4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı
da geçmemelidir.
7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ,
Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler
küçük olmalıdır.
8. İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için “omery” veya “oeril” veya “oeyil” gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Digital Color) >
DC).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt
çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının “yeniden doğuş” adlı 1
no’lu fotoğrafı için adlandırma “TRomeryDC1_yeniden_dogus” biçiminde
yapılmalıdır…
9. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf
gönderilmesi yarışmaya katılmayı sağlamaz.

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 02 Kasım 2015
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 19 Şubat 2016 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 26 Şubat 2016
Sonuç Bildirim Tarihi : 04 Mart 2016
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 11 Mart 2016

Ödüller:
Birincilik 2000.- TL
İkincilik 1500.- TL
Üçüncülük 1000.- TL
Mansiyon (5 adet) 500.- TL
Sergileme (En fazla 40 adet) 100.- TL

İlk üç dereceye girenler ve aileleri (toplam en fazla 3 kişi) 11 Mart 2016 tarihinde yapılacak
Ödül Töreni’ne davet edilerek, ödülleri verilecektir.

Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):
Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği’ni temsilen
Türkiye Tohumcular Birliği’ni temsilen
Tarım Kredi Kooperatifleri’ni Temsilen
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nü temsilen
Pankobirlik Genel Müdürlüğünü Temsilen
Fotoğraf sanatçısı, derneği ve varsa FIAP unvanı
Fotoğraf sanatçısı, derneği ve varsa FIAP unvanı

Seçici kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.

TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

Yarışma Sekreteryası:
Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB)
Olgunlar Caddesi Konur Sokak No: 50/7
Bakanlıklar Çankaya/ANKARA
Sorumlu kişi: Mustafa Doğan – Genel Sekreter
Mehmet Şahin – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
E-posta: info@todab.org.tr
Telefon: 0312 4181697
Cep Tel: 0546 852 58 52
web sayfası: http://www.todab.org.tr

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2016/009
numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi yer alacaktır.