TARIM SİGORTALARI HAVUZU FOTOĞRAF YARIŞMASI

TARIM SİGORTALARI HAVUZU (TARSİM)
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

GİRİŞ
Üreticilerin tüm doğal afetlere karşı güvence altına alınarak, gelirlerinde istikrarı
sağlayabilecek, geniş kapsamlı, sürdürülebilir bir tarım sigortası sisteminin kurulabilmesi
amacıyla, 5363 Sayılı “Tarım Sigortaları Kanunu” 21.06.2005 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanarak, yürürlüğe girmiş ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kurulmuştur.
Bu Kanun, bir yandan çiftçinin ödeyeceği sigorta primine Devlet desteği verilebilmesini
sağlarken, diğer yandan sigortacılık uygulamalarını standart hale getirmeyi, teminat
kapsamını genişletme ve çeşitlendirmeyi, tazminat ödemelerinin zamanında yapılabilmesini,
tarım sigortalarının ülke genelinde geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir
sistem kurmaktadır. Kısaca TARSİM olarak adlandırılan bu Sistem’in kâr amacı
bulunmamaktadır ve temeli gönüllülük esasına dayanmaktadır. Yapılacak sigortalar
karşılığında üstlenilen riskler, sigorta şirketlerinin çiftçilerden aldıkları primler ve Devlet’in
sağlayacağı prim destekleri, bu Havuz’da toplanmakta, çiftçilerin uğrayacağı zararlar bu
Havuz’dan karşılanmaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU
Tarımsal üretimi tehdit eden doğal riskler nedeniyle meydana gelen kayıplar, üreticinin
gelirinde dalgalanmalara neden olmakta, üretim faaliyetinin sürdürülmesini kesintiye
uğratmaktadır. Bitkisel ve hayvansal üretimde meydana gelecek bu kayıpların önlenebilmesi
ve azaltılabilmesi için en etkili sistem Tarım Sigortası’dır.
TARSİM, düzenlediği “Tarım ve Risk” konulu fotoğraf yarışmasında, tarım faaliyetlerinin
önemini vurgulayarak ve bu faaliyetlerin kesintiye uğramasının olumsuz sonuçlar
doğurabileceğine işaret ederek; tarım sigortaları ile ilgili ülke genelinde farkındalığı artırmayı
ve yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

KATILIM
Seçici Kurul Üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu
(TFSF) temsilcisi, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) üst düzey yöneticileri, İstanbul
Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği İktisadi İşletmesi (İFSAK) Yönetim Kurulu Üyeleri ve
birinci derece yakınları dışında, Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş herkesin
katılımına açıktır.

GENEL KATILIM ŞARTLARI
– Katılımcılar, yarışmaya en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir.
– Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır.
– Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme
almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri, yarışmaya
katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanlı yapılan
herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda,
katılımcıya kural ihlali işlemi uygulanır.
– Kural ihlaline sebebiyet veren fotoğrafın izin ve telif hakları ile ilgili sorumluluk, fotoğrafı
ileten katılımcıya aittir.
– Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınarak, ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibi, ödülü iade
eder. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı
doğurmaz.
– Kural ihlali yapan kişilerin Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı
yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha
önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması
durumunda, TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz
olarak kısıtlanır.
– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar, bu
yarışmaya katılamaz.
– Fotoğraflar, Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz olarak sunulabilir.
– Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde,
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
– Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar
yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesnenin/objenin eklendiği, var olan bir
nesnenin/objenin çıkarıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
a) Fotoğraflar çevrimiçi (online) olarak, http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sitesinden
yüklenecektir.
b) Fotoğrafların ilgili sayfaya yüklenebilmesi için, üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi, üye olunduktan sonra sistemden e-posta ile gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar, eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
c) Yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
d) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede; ç, ı, ğ, ö, ş, ü
karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
e) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D
dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
f) İsimlendirme, aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Ülke kodundan sonra, fotoğraf sahibinin ismi en fazla 5 (beş) karakter olacak
biçimde yazılmalıdır (Örnek: Çetin Kaya için “ckaya”).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra numarası (1’den 4’e kadar) rakamla yazılmalı ve bundan sonra alt
çizgi eklenmelidir. ( _ )
5. adım: Alt çizgiden sonra, fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır (Örnek: “TRckayaD1_ornekfoto” veya “TRckayaD2_ornekfoto”)
g) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında kaydedilmelidir. Yüklenecek
fotoğraflar 2 Mb’tan küçük, 4 Mb’tan büyük olmamalıdır.
h) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde, onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresi ile
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde, problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.
i) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlarda, TARSİM ve İFSAK sorumlu
olmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Katılımcı, derece, mansiyon alan ve satın alma uygulanabilecek fotoğrafının /
fotoğraflarının Tarım Sigortaları Havuzu – TARSİM’in basılı ve görsel yayın ve
materyallerinde, düzenlenebilecek sergilerde süresiz ve sınırsız olarak kullanım hakkını
verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince fotoğrafının/fotoğraflarının çoğaltma,
işleme, temsil/umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Tarım
Sigortaları Havuzu – TARSİM’e izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler
için, fotoğraf sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve
fotoğrafın/fotoğrafların kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için herhangi bir
telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve
taahhüt eder. Fotoğrafların kullanım hakkı TARSİM ve eser sahibine ait olacaktır.
– Derece, mansiyon alan ve satın alma uygulanan fotoğraflar, TARSİM’in basılı ve görsel
yayın ve materyallerinde, web sitelerinde, düzenlenecek sergilerde süresiz ve sınırsız
olarak, fotoğrafçı ismi belirtilerek kullanılabilecektir.
– Yarışmada başarılı olan eserler, TARSİM’in www.tarsim.gov.tr web sitesi ile TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve web sitelerinde yayınlanacak
ayrıca, TFSF yayını olan Almanak 2016’da yer alacaktır. Bu yayınlar için zaman
sınırlaması yoktur.
– Sergi düzenlenmesi durumunda, sergide yer alacak fotoğraflar, TARSİM tarafından
bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
– Fotoğraflar bastırıldıktan sonra TARSİM arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz
konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
– Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
– Yarışmaya katılan yarışmacılar, bu Şartname’de belirtilen tüm hususları kabul etmiş
sayılacaklardır.
– Şartnamede belirtilmeyen konularda, TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi ve TARSİM ile TFSF Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sıra ile)
Gültekin ALKURT – Fotoğraf Sanatçısı
İsmail KEMALOĞLU – TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı
Tanju AKLEMAN – İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı, Fotoğraf Sanatçısı
Seçici Kurul, tüm üyelerin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme
tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi
durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.
TFSF Temsilcisi: Çetin KAYA

ÖDÜLLER
1.lik Ödülü : 4.000.- TL
2.lik Ödülü : 3.000.- TL
3.lük Ödülü : 2.000.- TL
Mansiyon (4 adet) : 1.000.- TL
Satın Alma (En fazla 20 adet) : 100.- TL

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın Başlama Tarihi : 02.07.2015
Son Başvuru Tarihi : 31.12.2015 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : Şubat 2016
Sonuçların Açıklanması : Şubat 2016
Ödül Töreni : Daha sonra duyurulacaktır.
TARSİM, yarışma takviminde belirtilen tarihlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU
Yarışma sonuçları, www.ifsak.org.tr, www.tfsf.org.tr ve ww.tarsim.gov.tr adreslerinden
duyurulacaktır. Dereceye giren ve mansiyon alan katılımcılara ödülleri düzenlenecek törende
takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu fotoğraflara layık görülen sıra Seçici Kurul’un
takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde
bu sıra boş bırakılacaktır.

İLETİŞİM
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
İlgili: Çetin KAYA
Adres: İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2, Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 292 1807
E-posta: iletisim@ifsak.org.tr
Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2016/002 numara ile
onaylanmıştır