Tarık Buğra 100 Yaşında Öykü ve Deneme Yarışması

Türkiye geneli resmî/özel tüm ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, Tank Buğra’yı doğumunun 100. yılında yad etmek amacıyla “Tarık Buğra 100 Yaşında Öykü ve Deneme Yarışması”.

ANTALYA ERÜNAL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
TARIK BUĞRA 100 YAŞINDA ÖYKÜ VE DENEME YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ:
Tarık BUĞRA’yı doğumunun 100. Yılında öykü ve deneme ile yâd ediyoruz. Bu yarışmanın amacı ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler arasında yaratıcı yazarlığı teşvik etmek, Türkçenin etkili kullanımını özendirerek öğrencilerimizi düşünmeye, yazmaya yönlendirmek, Tarık BUĞRA’yı ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yakından tanıtmaktır.

KONU: Serbest

HEDEF KİTLE: Tüm devlet okulları ve özel okullardaki ortaokul ve lise öğrencileri(Ortaokul 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri ile lise öğrencileri iki farklı kategoride değerlendirilecektir.)

DÜZENLEYEN: Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi

KATILIM ŞARTLARI:

• Yarışma; tüm Türkiye’deki ortaokul(7. ve 8. sınıf) ve lise öğrencilerine açıktır.

• Erünal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri bu yarışmaya katılamaz.

• Yarışmacılar, yarışmaya öykü ya da deneme türünde bir eserle katılabilir.

• Yarışma dili Türkçedir.

• Yarışma, öykü ve deneme dalında açılmıştır.

• Yarışmaya katılacak eserler esbl.oyku.deneme@gmail.com adresine gönderilecektir.

• Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya
bulundurmayacaktır.

• Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen yapıtlar değerlendirme dışı tutulacaktır.

• Gönderilen eserlerin son sayfalarında, yarışmacı öğrencinin adı-soyadı, okulu, öğrenci
velisinin (açık rızasıyla) telefon ve adres bilgileri bulunmalıdır.

• Yarışmaya son başvuru tarihi 22.03.2019’dur.Başvuru tarihinden sonra gelen eserler,
değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Yarışmaya katılan eserlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş
olması, başkası tarafından yazılmamış ve bütünüyle başvurana ait olması, kısmen ya da tamamen başka bir eserden kopya edilmemiş olması, daha önce bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanması için izin verilmemiş olması gerekmektedir.

• Yarışma için gönderilen eser, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
a- Bilgisayarda Word belgesi olarak A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm/yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
b-Yapıt, Times New Roman yazı fontu, 11 (on bir) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır. c-Eserler deneme türünde 2 sayfayı öykü alanında ise 10 sayfayı geçmemelidir.

• Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını
kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan, bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

• Yarışmaya gönderilen hiçbir eser iade edilmeyecektir. Katılan eserlerin süresiz olarak
saklanması ve yayımlanması hakkı Ekşinin kendi rızası olmak kaydıyla Erünal Sosyal Bilimler Lisesine aittir.

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak
ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

• Yarışmaya katılan kişiler, şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.

• Eserler “özgünlük, yazım noktalama, Türkçenin etkili kullanımı, türe uygunluk” ölçütleri ile her
ölçüt 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

• Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü, gerekli gördüğü durumlarda Şartname
üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi: 22/03/2019
Sonuçların Açıklanması:03/05/2019 Ödül Töreni: 19/05/2019

ÖDÜLLER:
Ortaokul ve lise kategorilerinde deneme ve öykü alanlarında birinci olan katılımcılara Tarık Buğra Kitap Seti verilecektir.