TARİH PROJESİ – TARİH ÖĞRETİMİNE YENİ YAKLAŞIM: ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE QR

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
TARİH PROJESİ

TARİH ÖĞRETİMİNE YENİ YAKLAŞIM: ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE QR KULLANIMI

Günümüz toplumlarının gelişmişlik düzeyleri meydana getirdikleri bilim ve teknoloji ile doğru orantılı olarak ilerlemektedir. Teknoloji alanında yaşanmakta olan önemli gelişmeler eğitim alanında da yeniliklerin yaşanmasında etkili olmaktadır.

Bu araştırmanın amacı, öğrenciler tarafından sevimsiz ve sıkıcı olarak adlandırılan aynı zamanda
öğrenilmesi zor olarak bilinen tarih derslerinin teknoloji yardımıyla hem öğrenilmesini kolaylaştırmak hem de sevilen eğlenceli bir ders haline getirmektir. Bununla birlikte artırılmış gerçeklik ve QR teknolojisinin eğitim açısından potansiyelini ortaya koyarak eğitimciler tarafından daha fazla tanınmasını ve kullanılmasını sağlamak temel amacımızdır.

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Ayrıca araştırmamızla
ilgili örnek olay uygulaması yapılmıştır. “İstanbul’un Fethi” konusu örnek uygulama konusu olarak seçilmiştir. Konunun interaktif hale getirilmesinde Aurasma uygulaması ve quick response
oluşturma programları kullanılmıştır.

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; Artırılmış gerçeklik ve QR teknolojisi kullanımının;
konuların daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunma, soyut kavramları somutlaştırma, konuları
görselleştirerek daha kolay anlaşılmasını sağlama, öğrencin öğrenme sürecinden zevk almasını
sağlama, öğrencilerin kendi öğrenme ortamları üzerinde kontrole sahip olmalarına imkân vermesi
gibi birçok konuda katkı sağladığı değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, teknolojide yaşanan bu hızlı değişim ve gelişimden eğitimin faydalanmaması
düşünülemezdi. Özellikle z kuşağı olarak bilinen ve teknoloji ile iç içe büyümüş olan günümüz
gençlerine eğitimde teknolojiyi sunmak ve yazılı/basılı ders materyallerine teknolojiyi entegre
etmek onların hem kalıcı öğrenmelerini sağlayacak hem de derslere olan ilgilerini artıracaktır.

Muhammet Berat YILDIRIM

Danışman
Osman KAYNAR