TARİH PROJELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Tarih projeleri, yukarıda belirtilen tarih alanlarından birinde, teorik veya pratik bir
sorunu aydınlatmaya yönelik projelerdir. Bu sebeple tarih projeleri, temelde geçmişte
meydana gelmiş olaylarla veya kişilerle, yahut siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel
yaşamla ilgili oldukları için, ister istemez dönemlerinin arşiv belgelerine, kronik veya ve
kayiname denilen tarih kitaplarına, dönemden kalma çeşitli mahiyette başka kitaplara
ve yerine göre bugün ayakta kalmış tarihsel yapılara, bunların kitabe (epigrafi) denilen
yazıtlarına, mezar yazıtlarına ve hatta o döneme ait sikke denilen paralara (meskukat,
numizmatik) dayanmak durumundadırlar. Tarihçinin kullanacağı temel materyaller
genellikle bunlardır. Eğer modern zamanlar tarihi söz konusuysa, bunlara, gazeteleri,
dergileri, ses ve görüntü kasetlerini de eklemelidir. Bunlar olmadan tarih yazılamaz.

Projelendirilecek araştırma konusunu iyi seçmek, ilk önce dikkat edilecek husustur.
Hem konu, hem de onunla ilgili sorun veya sorunlar çok açık, belirgin ve net olmalı,
sınırları, projenin çerçevesi net bir şekilde çizilmelidir. Çünkü bu, o projenin sağlıklı bir
biçimde sonuçlandırılabilmesinin temel şartıdır.
Ayrıca, projelendirilecek konunun daha önce çalışılıp çalışılmadığına da bakmalıdır.
Bu sebeple ilgili modern literatür üzerinden mutlaka bir tarama yapmak gerekir.
Konu çalışılmamışsa mesele yoktur. Şayet çalışılmışsa, boş bırakılan yanları olup
olmadığına, çözüme kavuşturulmamış problemleri bulunup bulunmadığına dikkat
etmeli, eğer böyle ise, o çalışılmış konunun aydınlatılmamış taraflarıyla ilgili projeler
hazırlanabilir.
Araştırma konuşu seçildikten sonra yapılacak en önemli şey, onula ilgili hangi
materyallerin bulunduğuna bakmaktır. Hakkında hiçbir materyal bulunmayan konular
ne kadar orijinal, ne kadar çekici ve gerekli olurlarsa olsunlar, projelendirilemezler. Bu
takdirde o konu terk edilmelidir.
Bu aşamalardan geçildikten sonra, araştırmanın gerekçesi çok açık ve ikna edici
bir biçimde ortaya konulmalıdır. İyi gerekçelendirilmemiş projeler, konuları ne kadar iyi
seçilmiş, ne kadar orijinal olursa olsun, kabul görmeme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Son aşamada, projede uygulanacak yöntemin belirlenmesi ve çok iyi anlatılması
söz konusudur. Yöntemi iyi belirlenmemiş projeler, yukarıdaki şartlar ne kadar yerine
getirilirse getirilsin, kesinlikle ikna edici olamazlar.