TAREKSAV Vakfı eğitim bursu başvurusu

Tarım Kredi Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı (TAREKSAV)’nca 2019-2020 eğitim döneminde üniversitede okuyan veya okumaya hak kazanarak kayıt yaptırmış başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere Ekim 2019 ayından başlayarak Haziran 2020 ayına kadar 9 ay süresince aylık karşılıksız eğitim bursu verilecektir. Burs verilme şartlarını eğitim süresince taşıyan öğrencilere, eğitimleri süresince burs verilmeye devam edilecektir.

Vakfın eğitim bursu için başvurular 16.09.2019-04.10.2019 tarihleri arasında internet ortamında yapılacaktır.

BURS BAŞVURU ŞARTLARI
Vakıftan burs talebinde bulunan öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Türkiye’de ikamet ediyor olması,

Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmaması,

Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim hariç) lisans programlarından herhangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış veya halen öğrenime devam ediyor olması,

Ara sınıfta okuyan lisans öğrencisi ise, tekrara ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması, Ancak not ortalaması 2.5 ve üstü olan (tıp fakültesi öğrencilerinde not ortalaması 2.00 ve üstü ) ve en fazla 2(iki) dersten başarısız olan öğrencilerin burs başvuruları da Yönetim Kurulu Kararı ile değerlendirmeye alınabilecektir.

Okumak için mali durumu yetersiz olması ve Vakıf’tan burslu kardeşinin bulunmaması,
Gelir getirici bir işte çalışıyor olmaması,

Toplumu rahatsız edecek, Vakıf amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara sahip olmaması,

Üniversite ve Kamu kuruluşlarınca verilenler haricinde, özel kuruluşlardan burs almaması,

Başvuru belgesini gerçeğe uygun olarak doldurmak ve belgelendirilmesi istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz olarak zamanında Vakfa teslim etmiş olması,

Beyan edilen bilgiler ile Vakfa teslim edilen belgeler ve/veya Vakıfça elde edilecek bilgi ve belgeler arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması,gerekmektedir.
Aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilerin yeni burs başvuruları kabul edilemeyecektir:
Açık ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Özel üniversite öğrencilerinden burs oranı %100’ ün altında olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler.

Öğrenim Dönemi Burs Başvurusu için Tıklayınız