TAREKSAV Bursu

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI (TAREKSAV) BURSU

2012 / 2013 DÖNEMİ BURS BAŞVURULARI HAKKINDA AÇIKLAMA

A. BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Vakıf burs talebinde bulunan öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

2. Türkiye’de ikamet ediyor olması,

3. Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmaması,

4. Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim hariç) ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından her hangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış veya halen öğrenime devam ediyor olması,

5. Ara sınıfta okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ise, tekrara ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması,

6. Yüksek lisans ve doktorada tez süresi dahil iki yılı tamamlamamış olması,

7. Okumak için mali durumu yetersiz olması ve Vakıf’tan burslu kardeşinin bulunmaması,

8. Gelir getirici bir işte çalışıyor olmaması,

9. Toplumu rahatsız edecek, Vakıf amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara sahip olmaması,

10. Üniversite ve Kamu kuruluşlarınca verilenler haricinde, özel kuruluşlardan burs almaması,

11. Başvuru belgesini gerçeğe uygun olarak doldurmak ve belgelendirilmesi istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz olarak zamanında Vakfa teslim etmiş olması,

12. Beyan edilen bilgiler ile Vakfa teslim edilen belgeler ve/veya Vakıfça elde edilecek bilgi ve belgeler arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması,

Gerekmektedir.

B. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Eğitim bursu başvuruları internet ortamında (www.tareksav.org.tr adresinden) yapılacaktır. Posta, faks, mail ve elden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Adaylar “Eğitim Bursu Başvuru Formu (EK:2)”nu doldurmadan önce, EK:1 (Eğitim Bursu Başvuru Kriterleri Belgelendirme Çizelgesi)’ni inceleyecek, belgesini temin edemeyeceği bir kriteri “Eğitim Bursu Başvuru Formu (EK:2)”nda işaretlemeyecektir.

3. Eğitim Bursu Başvuru Formu (EK:2) aynı zamanda değerlendirme kriterlerini de içerdiğinden, belgelendirilmesi istenen bilgiler belgeye dayalı olmak üzere, tüm bilgiler doğru ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.

4. Başvuru Formunda belgelendirilmesi istenen bilgiler kesinlikle belgelendirilecek, belgeler ise ilgili kurum, kuruluş ve makamlarca onaylı (mühürlü ve yetkili imzalı) olacaktır.

5. İnternet ortamında başvurusunu tamamlayan aday, doldurmuş olduğu “EK:2 Eğitim Bursu Başvuru Formu”nun mutlaka yazılı çıktısını alarak imzalayacak ve istenen belgelere ilave edilerek bir “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası” hazırlayacaktır.

6. Başvuru süresinin sona ermesini müteakip; Vakıf, internet ortamında alınan başvurulara göre bilgisayar ortamında elde edilen puan ve sıralamaya göre “Eğitim Bursu aday listesi”ni oluşturacak ve internet ortamında ilan edecektir. Açıklanan aday listede ismi bulunan adaylar hazırlamış oldukları “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası”nı elden veya posta ile ilan edilen süre içerisinde Vakıf adresine teslim edeceklerdir.

7. Aday listede ismi yer almayan öğrenciler “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası”nı Vakıf adresine kesinlikle göndermeyecektir. Gönderilmesi halinde teslim alınmayacak, alınmış olsa dahi her hangi bir değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

C. BAŞVURU SÜRESİ

Eğitim Bursu başvuruları 01 Eylül 2012 tarihinde başlayıp 30 Eylül 2012 tarihinde sona erecektir.

D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ İLANI

1. Burs başvuruları iki aşamada değerlendirilecektir.

a) Vakıf, İnternet ortamında yapılan burs başvurularının değerlendirmesini yapacak ve Ekim Ayı içerisinde, en yüksek puandan başlayarak daha düşük puana doğru yapılacak sıralama ile burs kontenjanı kadar aday liste oluşturacaktır. Vakıf, oluşturulan burs aday listesini www.tareksav.org.tr adresinden ilan edecektir.

b) Vakıf, teslim edilen “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası” belgeleri ile adayın Eğitim Bursu Başvuru Formu bilgilerini karşılaştıracak, internet başvuru bilgileri ile dosya belgeleri uyuşan adayları aldıkları puana göre asil listeye dahil edecek ve sonucu www.tareksav.org.tr adresinden ilan edecektir. İnternet başvuru bilgileri ile dosya belgeleri uyuşmayan(en az bir bilgi/belge uyuşmaması halinde bile) ve/veya yalan beyanda bulunulduğu tespit edilmesi halinde adaylar ikinci bir işleme gerek duyulmaksızın derhal elenecektir. Bu durumda Vakfın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

E. BAŞVURU SAHİBİNDEN İSTENECEK BELGELER

Vakıftan burs almak için başvuran, başvurusu kabul edilerek aday listede ismi açıklanan öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenecektir.

1. Vakıf resmi internet sitesi (www.tareksav.org.tr) adresinden yapmış olduğu “Eğitim Bursu Başvuru Formu” çıktısı (resimli ve imzalı olarak),

2. İki adet vesikalık fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılmış olacak),

3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4. Nüfus Müdürlüğünden alınacak onaylı “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,

5. Üniversiteye yeni kayıt olanlar için, yerleştirildiği yüksek öğrenim programını bildirir ÖSYM Sonuç Belgesi ve kayıt yaptırdığına dair belge ile başarı sıralamasını gösterir ÖSYM sonuç belgesi,

6. Ara sınıf öğrencileri için, Üniversitenin ilgili ve yetkili makamlarınca onaylı “Öğrenci Not Durum Belgesi(Transkript)” ve Öğrenci Belgesi,

7. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için, Üniversitenin ilgili Enstitüsünce tezli yüksek lisans veya doktora programına kabul edildiğine dair belge, ikinci sınıfta okuyanlar için ise ayrıca Üniversitenin ilgili ve yetkili makamlarınca onaylı “Öğrenci Not Durum Belgesi(Transkript)”,

8. Aile gelir durumu belgesi (aile çalışanlarının onaylı maaş bordrosu, çiftçilik yapanların Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması ve ilgili İl/İlçe Tarım Müdürlüğünden alacağı onaylı ÇKS belgesi ile aylık tarımsal gelirini gösterir onaylı belge, esnaf olanların ilgili meslek kuruluşundan alacağı aylık gelir durumunu gösteren onaylı belge, işsiz olanlar için ise SGK’dan herhangi bir yerden maaş almadıklarına veya tescili olmadığına dair yazı veya muhtaçlık yazısı),

9. Anne/baba emekli ise emeklilik cüzdanı fotokopisi ve ”SGK Emekli maaşı bordrosu onaylı,

10. Ailede engelli olan varsa engelli bireyin sağlık raporu (ilgili makamlardan onaylı ve bir yıl içerisinde alınmış olmalı),

11. Ailede şehit ve/veya gazi varsa ilgili makamlardan alınan onaylı belgesi,

12. Öğrenci kardeş var ise ilgili okul idaresince onaylı öğrenci belgesi,

13. Anne baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,

14. Anne ve/veya babanın Tarım Kredi Kooperatifleri Teşkilatı mensubu (çalışan veya emekli) ise kurum kimlik kartı fotokopisi veya ilgili makamdan alınmış onaylı belge,

15. Anne ve/veya baba Tarım Kredi Kooperatifi ortağı ise; aktif ortak olduğuna dair ilgili Kooperatiften alınmış ve en az son üç yıllık ikrazat bakiyesini gösterir “ortak hesap hareketi” onaylı belgesi,

16. Ailenin oturduğu ev kira ise kira kontratı fotokopisi, lojmanda oturuyor ise ilgili makamdan onaylı yazı,

17. Öğrenci başka bir şehirde ise ikamet durumunu bildirir belge (yurt idaresi yazısı veya kendi adının da olduğu kira kontratı),

18. Adli sicil kaydı,

19. Banka Bilgi formu,

F. EVRAK TESLİMİ

1. Aday listede ismi yer alan bursiyer adayları, “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası”nı ilan tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde “Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Kazakistan Cd. No:139 Kat:3 Emek / ANKARA” adresine elden veya posta ile teslim edeceklerdir.

2. “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası”nın, Vakıf adresine zamanında teslim edilmemesi (postadaki gecikme dahil) halinde yapılmış başvuru geçersiz sayılacak ve ilgili aday elenecektir. Bu durumda Vakfın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

G. BURSLARIN ÖDEME ZAMANI

Eğitim Bursu, her eğitim ve öğretim yılında Ekim – Haziran ayları arasında 9 (dokuz) ay süresince her ayın ilk Cuma günü bursiyerlerin banka hesaplarına havale edilerek ödenecektir.

H. BURS VERİLME SÜRESİ VE YENİLEME

1. Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumun olmaması şartıyla öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresince verilir. Eğitim süresine hazırlık sınıfları dahil edilir.

2. Ön lisans öğrencilerine azami iki yıl, lisans hazırlık sınıfı öğrencilerine azami bir yıl, lisans öğrencilerine azami dört yıl, lisans öğrenim süresi dört yıldan daha fazla olanlar (Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik Fakülteleri gibi) için ise yüksek öğrenim kanunu ile belirlenen azami süre kadar, yüksek lisans öğrencilerine azami iki yıl, doktora programı öğrencilerine azami iki yıllık sürelerle verilebilecektir.

3. Vakıf, her yıl Haziran Ayında burslu öğrencilerine yönelik internet (www.tareksav.org.tr) adresinden duyuru yaparak, öğrencilerin başarı durumu ile disiplin durumunu bildirir ilgili makamdan Onaylı “Öğrenci Not Durum Belgesi (Transkript)” ve Öğrenci Belgesini isteyecektir. Burslu öğrenci, istenen belgeleri en geç Üniversitelerin takip eden yeni eğitim ve öğretim döneminin başlangıcına kadar Vakıf adresine elden veya posta yolu ile teslim edecektir. Aksi takdirde, burs bağlanma şartlarını kaybetmiş sayılacak ve takip eden dönemde bursu yenilenmeyecektir.

http://www.tareksav.org.tr/2012/basvuruformu.php