SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI

EGE ÜNİVERSİTESİ
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 
 
 1. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI  
 
“Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçin Logo Tasarımı”
 
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nin kurumsal yapısında kullanılmak üzere kurum
logosunun güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur.   Bu sebeple, fakültenin ulusal ve uluslararası
boyutta tanıtılması amacına yönelik olarak, çalışma konularını tanıtıcı, anlaşılabilir, özgün,
estetik ve akılda kalıcı bir logoyu belirlemek üzere  Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
logo tasarım yarışması düzenlemektedir.  
 
2. YARIŞMAYA KATILIM VE TEKNİK KOŞULLAR  
 
2.1. Yarışma, 18 yaşını doldurmuş, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları
dışındaki, tüm profesyonel ve amatör grafik tasarımcılarına açıktır.
2.2. Birden fazla kişinin ortak bir tasarımla yarışmaya katılması halinde tasarım sahiplerinin
her birinin bu Şartname’de belirlenen şartları sağlaması zorunludur. Bu durumda tasarım
sahiplerinin idare ile ilişkilerinin yürütülmesini teminen tasarım sahiplerinden birini temsilci
olarak belirlemeleri gerekmektedir. Tasarım sahiplerinden her biri idareye karşı müşterek ve
müteselsil olarak sorumludurlar.
2.3. Katılımcılar en fazla 3 tasarımla yarışmaya katılabilirler.
2.4.Tasarımlar hem “Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi” ifadesi içerecek şekilde hem de
yazısız kullanıma uygun olarak tasarlanabilir.
2.5. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, logonun
kullanım alanları göz önüne alındığında; her türlü basılı materyal, (broşür, gazete, dergi vb.)
için dört renkli baskı tekniğine (ofset-trigromi) ve dijital ortamlara uygunluğu düşünülmelidir.
Ayrıca, rozet, bayrak, anahtarlık, plaket/şilt vb. her türlü promosyon ürünü ve açık hava
materyalleri üzerinde, İnternet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta içeriğinde
kullanılabilir olması göz önünde bulundurulmalıdır.
2.6. Logo, iki adet A4 kağıt ve bir CD yada DVD ile sunulacaktır:
Birinci A4 kağıda, uzun kenarı 15 cm’i geçmeyecek şekilde renkli olarak logo basılacaktır.
İkinci A4 kağıdın yarısına siyah-beyaz olarak, aynı kağıdın diğer yarısına da logonun negatif
kullanımı %25 küçültülmüş ölçeği ile teslim edilmelidir. Bu iki A4 kağıda alınan çıktılar
paspartulanmamalı ya da kartona yapıştırılmamalıdır.
 
2.7. Tasarımlar elle çizilmiş veya eskiz olarak uygulanmış şekilde kabul edilmez. Tasarımlar
vektörel formatta, CMYK ve RGB renk modunda, Adobe Illustrator, FreeHand ya da 2
 
CorelDraw programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak ve her çalışmanın 300 DPI
çözünürlükteki JPEG versiyonlarıyla birlikte CD yada DVD ortamında hazırlanmalıdır.
Vektörel formattaki bitmiş tasarım, postayla gönderilecek  şekilde bir CD yada DVD(-R)
içerisinde hem orijinal hali (.ai, .cdr, .fh, .eps) hem de JPEG formatına çevrilmiş hali ile
kaydedilerek yollanmalıdır.
 
2.8.  Hazırlanan tasarımlar asla Word yada başka bir kelime işlemci içine konulup
gönderilmemelidir. Tasarımlar bir CD yada DVD’ye konacaksa, bu DVD üzerine tekrar
yazılıp silinebilir DVD-RW olmamalıdır. Sıradan, tek kullanımlık bir CD yada DVD
kullanılmalı, DVD’ye kaydetme hızı mümkün olan en düşük hızda kaydetmeli, kaydederken
finalize edilmelidir (closed session).
 
2.9. Yarışmaya sunulan tasarımların, Türk Patent Enstitüsünce (TPE) daha önce korunmaya
alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olması gerekmektedir.  
2.10. Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması gerekmektedir. Yarışmaya katılanlar
tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Tasarımların
daha önce başka yarışmalarda ödül almamış veya yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 
2.11. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül
veya ücret kesinlikle talep edemez; yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan
çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını
kabul etmiş sayılırlar.
 
 
3. TASARIMLARIN TESLİM ŞEKLİ  
 
3.1.  Tasarıma katılımcı tarafından altı rakam ve iki harften (örn: 123456MD) oluşan bir
rumuz verilmesi gerekmektedir. Yarışmaya birden fazla tasarımla katılanlar her tasarım için
farklı rumuz kullanmalıdırlar.
 
3.2.  Rumuz, paket üzerine, CD yada DVD’nin üzerine ve tasarım çıktısının arkasına
yazılmalıdır. Yarışmacı tasarım için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenlemelidir. Kapalı
kimlik zarfının üzerinde, katılımcının tasarımı için kullandığı  “RUMUZ”  ile  “EÜ SU
ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI” ibaresi bulunmalıdır.
 
3.3.  Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı
bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içine ekte sunulan katılımcı formu konulmalıdır. 
 
3.4. Yarışmaya birden fazla tasarımla katılan katılımcılar, her tasarım için ayrı ayrı CD
kullanmayacaklar, tüm tasarımları aynı CD’ye yada DVD’ye kaydedeceklerdir. Başvurular 16
Ocak 2012 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacak olup, tasarımlar yarışma katılım
koşullarına uygun olarak 29 Şubat 2012 tarihi saat 17:00’e kadar aşağıdaki adrese
iadeli-taahhütlü posta, yoluyla gönderilebilecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan
gecikme, kaybolma veya tasarımlardaki bozulmalardan dolayı EÜ SU ÜRÜNLERİ
FAKÜLTESİ sorumlu olmayacaktır. 
 
3.5. Çalışmalarda ve ek dosyalarında rumuz dışında herhangi bir imza, simge vb. işaret
bulunmamalıdır. Aksi halde bu çalışma jüri önüne çıkmadan diskalifiye edilecektir.
 
4. KULLANIM KOŞULLARI VE YASAL HAKLAR  
 
4.1.  Katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya
görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile patent ve markalara ilişkin olanlar
dahil diğer mevzuattan kaynaklanan her türlü haklarını kendilerine verilen ödül karşılığında,
fakültenin her türlü basılı materyalinde, dijital ortamda, yazışma ve web sayfasında fakülte
tarafından uygun görülecek diğer alanlarda kullanılmak üzere süresiz kısıtlamasız ve gayri
kabili rücu olarak EÜ Su Ürünleri Fakültesi’ne tamamen devrettiklerini ve söz konusu
hakların bütünüyle EÜ Su Ürünleri Fakültesi’ne ait olacağını, 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan umuma arz salahiyeti hakkının kullanımı hususunda EÜ
Su Ürünleri Fakültesi’ni yetkili kılarak, tasarımların  Şartname’de belirtilen  şekilde
kullanılmasını sonradan men etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.  
4.2.  Tasarımın kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül
sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı katılımcıya
ait olup, doğabilecek sorunlardan Ege Üniversitesi ya da seçici kurul üyeleri sorumlu
tutulamaz. Yarışmacılar seçici kurulun ve Ege Üniversitesinin kararlarına saygı
göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
4.3.  EÜ Su Ürünleri Fakültesi, yarışmaya katılan ve ödüle layık görülen tasarımları,
katılımcıların isimlerini vermek suretiyle, her türlü yayın organında kamuoyuna açıklayabilme
ve bültenlerinde yayınlayabilme hakkına sahiptir.  
4.4.  Birincilik ödülüne layık görülen tasarımın EÜ Su Ürünleri Fakültesi logosu olarak
kullanılmasına karar verilmesi durumunda, çizim, basım, vb. gibi aşamalarda çalışma
sahibinden uygulamada teknik destek istenebilir ve EÜ Su Ürünleri Fakültesi tasarım
üzerinde değişiklik isteme/yapma hakkına sahiptir. Bunun için ödül tutarı dışında katılımcıya
bir ödeme yapılmaz.
 
4.5. Yarışmaya katılan ancak ödüle layık görülmeyen tasarımlar, katılımcıların talep etmeleri
halinde yarışma sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren iki ay içerisinde teslim edilen
adresten alınabilir. Bu süre zarfında geri alınmayan tasarımlardan EÜ Su Ürünleri Fakültesi
sorumlu değildir. 
4.6.  EÜ Su Ürünleri Fakültesi, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir
aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda EÜ Su Ürünleri Fakültesi teslim
edilen tasarımların tarafınca kullanılmayacağını taahhüt eder.  
4.7. Başvuru formunu imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve
seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır. 
 
5. YARIŞMA TAKVİMİ
 
Başvuru tarihleri: 16 Ocak-29 Şubat 2012
Jüri değerlendirme tarihleri: 29 Şubat-10 Mart 2012
Sonuçların açıklanma tarihi: 12 Mart 2012
Ödül Töreni: 15 Mart 2012
 
 
6. DEĞERLENDİRME 
 
6.1. Aşağıda belirtilen hususlara uymayan tasarımlar Seçici Kurul kararı ile yarışmadan
çıkarılır: 
(i) Şartnamede belirtilen şekilde teslim edilmeyen tasarımlar, 
(ii) Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen hususlardan herhangi birine uymayan
tasarımlar.
 
 
7. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Değerlendirme Jürisi
Prof.Dr. Zafer Özden, EÜ İletişim Fakültesi 
Prof.Dr. Yakup Öztuna, Güzel Sanatlar Fakültesi 
Prof.Dr. Adnan Tokaç, EÜ Su Ürünleri Fakültesi 
Prof.Dr. Özdemir Egemen, EÜ Su Ürünleri Fakültesi 
Prof.Dr. Semra Cirik, EÜ Su Ürünleri Fakültesi 
Prof.Dr. Zafer Tosunoğlu, EÜ Su Ürünleri Fakültesi 
Doç.Dr.Merih Tekin Bender, E.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Yrd.Doç.Dr. Dizar Ercivan Zencirci, E.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Nedim SÖNMEZ, 50. Yıl Köşkü Koordinatörü 
 
 
8. ÖDÜLLER  
 
8.1. Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen tasarımlara aşağıdaki ödüller verilecektir:
 
Birincilik ödülü: 4.000TL. Ayrıca Teşekkür Plaketi/belgesi
 
İkincilik Ödülü: 2.000TL. Ayrıca Teşekkür Plaketi/belgesi
 
Üçüncülük Ödülü: 1.000TL. Ayrıca Teşekkür Plaketi/belgesi
 
+ 3 adet mansiyon
 5
 
8.2. Birden fazla ödüle layık görülmesi durumunda katılımcı kazandığı en yüksek ödülü alır.
Aynı tasarımcıya iki adet ödül verilmeyecektir.
 
8.3. Ödüle layık görülen tasarımlar, başvuru tarihi bitiminden itibaren en kısa sürede
değerlendirilerek Fakültenin Web Sayfasından (egefish.ege.edu.tr) kamuoyuna
duyurulacaktır. Ayrıca sonuçlar katılımcıların adresine yazılı olarak bildirilir.  
8.4. Birincilik ödülü, aynı veya birbirine çok benzer olduğu düşünülen tasarım sahipleri
arasında paylaştırılabilir. Bu hususta takdir yetkisi Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığına aittir.
 
 
9. İLETİŞİM VE YARIŞMA SEKRETERYASI
 
Başvuru Adresi:
 
“Su Ürünleri Fakültesi Logo Yarışması”
EÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı Sekreterliği
E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri 35100 Bornova/İZMİR TÜRKİYE
 
Yarışma Sekreteryası: 
Yrd.Doç.Dr. Levent Yurga
e-mail:sufak_dekanlik@mail.ege.edu.tr
 
Tasarımların İnternet üzerinden maille yollanacağı mail adresi:
sufak_dekanlik@mail.ege.edu.tr
 
 
 
10. DİĞER HÜKÜMLER  
 
10.1. Katılımcılar, Yarışma’ya gönderdikleri tasarımları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya
görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile patent ve markalara ilişkin olanlar
dahil diğer mevzuattan kaynaklanan her türlü haklarını kendilerine verilen ödül karşılığında,
fakültenin her türlü basılı materyalinde, dijital ortamda, yazışma ve web sayfasında fakülte
tarafından uygun görülecek diğer alanlarda kullanılmak üzere süresiz kısıtlamasız ve gayri
kabili rücu olarak EÜ Su Ürünleri Fakültesi’ne tamamen devrettiklerini ve söz konusu
hakların bütünüyle EÜ Su Ürünleri Fakültesi’ne ait olacağını, 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan umuma arz salahiyeti hakkının kullanımı hususunda EÜ
Su Ürünleri Fakültesi’ni yetkili kılarak, tasarımların Şartname’de belirtilen şekilde
kullanılmasını sonradan men etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.  
10.2. Ödüle layık görülen tasarımların daha önceden EÜ Su Ürünleri Fakültesi tarafından
tescil edilmiş, tescil başvurusu yapılmış, korunmaya alınmış olmasına karşın bu durumun
saklanması ve/veya tasarımın özgün olmadığının sonradan anlaşılması halinde ödül iptal
edilecektir. Bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü sorunun hukuki yaptırımı ile süreçlerin
maddi yaptırımı katılımcıya ait olacak, doğabilecek sorunlardan EÜ Su Ürünleri Fakültesi
sorumlu olmayacaktır.  6
 
10.3. EÜ Su Ürünleri Fakültesi, yarışmaya katılan ve ödüle layık görülen tasarımları,
katılımcıların isimlerini vermek suretiyle, her türlü yayın organında kamuoyuna
açıklayabilecek ve bültenlerinde söz edebilecektir.  
10.4. Birincilik ödülüne layık görülen tasarımın Su Ürünleri Logosu olarak kullanılmasına
karar verilmesi halinde EÜ Su Ürünleri Fakültesi, çizim, basım, vb. gibi aşamalarda çalışma
sahibinden uygulamada teknik destek isteyebilir.
 
10.5. EÜ Su Ürünleri Fakültesi, birincilik ödülüne layık görülen tasarımın fakülte logosu
olarak kullanılmasına karar verilmesi halinde, tasarım üzerinde değişiklik isteme/yapma
hakkına sahiptir.  
10.6. Yarışmaya katılan ancak ödüle layık görülmeyen tasarımlar, katılımcıların talep
etmeleri halinde yarışma sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren iki ay içinde teslim edilen
adresten alınabilirler. Bu süre zarfında geri alınmayan tasarımlardan EÜ Su Ürünleri
Fakültesi sorumlu değildir. 
10.7. EÜ Su Ürünleri Fakültesi, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir
aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda EÜ Su Ürünleri Fakültesi teslim
edilen tasarımların tarafınca kullanılmayacağını taahhüt eder. Böyle bir durumda o tarihe
kadar gönderilen eserler EÜ Su Ürünleri Fakültesi tarafından karşılanarak iade edilir. Bu
ilanın duyurulmasına müteakip gönderilen işlerden EÜ Su Ürünleri Fakültesi sorumlu
değildir.
10.8. Başvuru formunu imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını
ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır. Başvuru formu olmayan çalışma jüri
değerlendirmesine girmeksizin diskalifiye edilecektir.