Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 2015

Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 2015
20-21-22 Ekim 2015
İstanbul

E- Posta: projemarmara@gmail.com
Web: http://stkam.marmara.edu.tr/ http://kamureform.sbmyo.marmara.edu.tr/

*Sempozyum; Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Uygulama Merkezi (STKAM), Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Siyasal
Bilgiler Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.
*Marmara Üniversitesi, TÜBİTAK ve COST işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

SEMPOZYUM TAKVİMİ
• Sempozyum Tarihi: 20-21-22 Ekim 2015
• Bildiri Özeti Göndermek İçin Son Tarih: 29 Mayıs 2015
• Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 12 Haziran 2015
• Bildiri Tam Metinlerinin Teslimi İçin Son Tarih: 31 Temmuz 2015

SEMPOZYUM ANA TEMALARI
– Kamu Yönetiminde Katılım ve Demokratikleşme
– Kamu Yönetiminde Performans Ölçümü
– Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik

SEMPOZYUM ALT BAŞLIKLARI
– Kamu Yönetiminde Kuram ve Yöntem
– Kamu Politikaları
– Yerel ve Bölgesel Kalkınma
– Kamu ve Yerel Yönetim Reformları ve Uygulama Örnekleri
– Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformu ve Reform Dönemleri
– Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
– Stratejik Planlama ve Kamu Yönetimi
– Kamuda Performans Odaklı Yönetim Anlayışı ve Sürdürülebilirliği
– Kamu Yönetiminde Performans Göstergeleri
– Kamu Sektörü-Özel Sektör Ortaklığı
– Kamu Harcama Yönetiminde Bütçe Reformları/5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
– Küreselleşme, Yerelleşme Söylemleri ve Yönetim Anlayışının Dönüşümü
– Modernizm, Postmodernizm Tartışmaları Ekseninde Yeni Yönetim Modeli
– Demokrasi, Siyasi Partiler, Sivil Toplum, Devlet-Piyasa-Sivil Toplum İlişkileri ve Yönetim
– Yönetim ve Denetim İlişkisi: Ombudsmanlık ve Türkiye’de Uygulanabilirliği
– Seçimler, Siyasi Partiler, İktidar-Muhalefet İlişkisi, Seçme, Seçilme ve Demokratikleşme Çabaları
– Siyasal Katılım: Kamu, Yerel ve Sivil
– Medya ve Siyaset, Ordu ve Siyaset, Baskı ve Çıkar Grupları ve Yönetime Etkisi
– E-Devlet Uygulamaları, İnovasyon
– Yerel Yönetimler
– Yerelleşme ve Merkezileşme
– Sosyal Belediyecilik
– Yerel Yönetimlerde Stratejik Bütçe Yönetimi
– AB ve Yerel Yönetimler
– Bölgesel Kalkınma Ajansları
– Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi
– Yönetişim
– Kurumsallaşma VE Kurumsal Yönetim
– Kentsel Yaşam Kalitesi Yönetimi ve Yerel Yönetimler
– Stratejik Planlama ve Yerel Yönetimler
– Kamu Yönetimi ve Etik
– Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimlerde Kriz Yönetimi ve Uygulama Örnekleri
– Kentsel Dönüşüm
– Türkiye’de Kentleşme Analizi
– Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilirlik
– Sürdürülebilir Ulaşım Politikaları ve Uygulama Örnekleri
– AB ve Türkiye İlişkilerinin Yönetim Anlayışına Etkisi

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI
Prof. Dr. Mehmet Emin ARAT
Marmara Üniversitesi Rektörü

DÜZENLEME KURULU
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Yüksel DEMİRKAYA
Marmara Üniversitesi,
Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi,
Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Sempozyum Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Yaşar KABATAŞ Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Ateş Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Melemen Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mert Uydacı Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. İclal Attila Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Nihal Ekin Marmara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ALPASLAN Marmara Üniversitesi
Uzman Mehmet KARA Marmara Üniversitesi
Öğr. Gör. Murat TÜYSÜZ Marmara Üniversitesi
Dilek TOPCU Marmara Üniversitesi- TÜBİTAK Proje Asistanı
Gamze ÇÜRÜKSULU Marmara Üniversitesi- TÜBİTAK Proje Asistanı
Gonca TÜRGEN Marmara Üniversitesi- TÜBİTAK Proje Asistanı

SEMPOZYUM AMAÇ VE KAPSAMI
– Türkiye’de 12 farklı üniversiteden, alanında uzman 27 akademisyenin katılımıyla I. Stratejik Kamu Yönetimi
Sempozyumu 24 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirildi. I. Sempozyumda, kamu yönetimi ve yerel yönetimlerde yapılan
reformlar neticesinde şekillenen stratejiler ve farklı uygulama örnekleri analiz edildi.
– TÜBİTAK-COST ve Marmara Üniversitesi işbirliği ile yürütülen “Yerel Yönetim Reformları: Uluslararası
Karşılaştırma” (Loc-Ref) başlıklı proje kapsamında, “Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu (SKYS) 2015 için
hazırlık süreci başladı.
– Kamu yönetimi alanındaki değişim rüzgârı Batı Avrupa ülkeleri ile Türkiye’yi hemen hemen aynı zaman diliminde
tesiri altına almıştır. Son 25 yılda kamu yönetimi alanında yapılan tüm iyileştirme çalışmaları, reform düzenlemeleri,
uygulamaları ve neticelerine ilişkin literatür temelli araştırmalara ulaşmak mümkündür. Ancak bu çalışmaların
uluslararası zenginlikte tartışılmasına ve değerlendirilmesini mümkün kılacak sürdürülebilir nitelikli bilimsel
etkinliklerin sayısı oldukça azdır.
– Stratejik kamu yönetimi anlayışını kuvvetlendirecek; çok yönlü araştırmaların, kullanılabilir verilerin, analitik inceleme
ve değerlendirmelerin kategorize edilmesine imkan sağlayacak bilimsel zenginlikte bir platforma ihtiyaç duyulmaktadır.
24 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen “Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu” ile bu platforma olan gerekliliğin bir
kez daha hissedilmesi, bu etkinliğin sürdürülebilir bir çerçevede geliştirilmesi yönündeki düşünceleri
kuvvetlendirmiştir.
– Yılda bir defa düzenlenmesi planlanan Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu ile kamu yönetiminin farklı
birimlerindeki uygulama pratikleri ve bilimsel çalışmalar ile stratejik kamu yönetimi anlayışını farklı disiplinler
üzerinden kavramsal çerçeveye oturtmaya çalışan akademisyenlerin bir araya gelmesi mümkün olacaktır.
– Uluslararası karşılaştırma teması ile farklı ülke deneyimlerinin bir araya gelmesine imkan sağlayacak bu etkinlik ile
alanda çalışan araştırmacıların işini kolaylaştırılacak, yeni grup çalışmaları ve proje hazırlıkları için uygun ortam
oluşturulacak ve küresel anlamda bilimsel bir doygunluk yakalanacaktır.
– Yeni kamu yönetimi anlayışının bir ürünü olarak ortaya çıkan strateji odaklı hareket etme ve bu çerçevede yapılan kamu
yönetimi reformların yeterince anlaşılması, tartışılması ve akademik analizlerin yapılması gereklidir. Bunun için bilinç
ve farkındalığın artmasını sağlayacak çalışmaların hayata geçirilmesi elzemdir. Seri olarak düzenlenmesi planlanan
sempozyum ile ulusal düzeyde bu bilinç ve farkındalığın oluşturulması, akademik platformlarda ülke olarak temsil
gücümüzün arttırılması planlanmaktadır.
– Ülke deneyimlerinin yapılan etkinliğe referansla uluslararası arenada paylaşılması bu sayede mümkün olacaktır. Bu
alanda yöneticiler, araştırmacılar ve doktora öğrencilerinin kullanabileceği analiz ve değerlendirmeler içeren
uluslararası karşılaştırmalı veriler ortaya çıkacak, gelecek dönem araştırmacılarının bilimsel araştırma yapma
konusundaki ilgileri arttırılacaktır.
– Türkiye’nin kamu yönetimi alanında yapmış olduğu reform çalışmalarının detaylı veri ve analizlerinin diğer
araştırmacılarla paylaşılması, tartışılması ve dış gözlemci yorumlarıyla zenginleştirilmesi, ülkemizin bilinirliğini ve
uluslararası birçok yayında değerlendirilmesini sağlamış olacaktır. Bu sayede Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki
araştırmacıların ülkemize ilgilerinin artması ve benzer diğer projelerde birlikte çalışılması ve birçok bilimsel
araştırmada Türkiye deneyiminin de analiz edilmesi sağlanacaktır.
– Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumları ile Avrupa’da düzeyinde üst düzey araştırmacı, bürokrat ve doktora
öğrencilerinin akademik bir platformda kamu sektörü reform ve uygulama süreçlerini değerlendirilmesi mümkün
olacaktır.

PROGRAM
– Sempozyum programı tam bildirilerin değerlendirilmesinden sonra ilan edilecektir.
KONAKLAMA VE ULAŞIM HAKKINDA
– Sempozyum konaklama ve ulaşım bilgileri ilerleyen tarihlerde ilan edilecektir.
İLETİŞİM
– Adres:
– Marmara Üniversitesi Rektörlük, 34413 Sultanahmet
İstanbul / TÜRKİYE
Tel: 0 212 518 16 00
http://www.marmara.edu.tr/universite/yerleskeler#sultanahmet
– Telefon:
– 0216 308 88 43-1189
– 0216 308 93 48-1189
– 0216 308 93 48-1189
– E- Posta: projemarmara@gmail.com
– Web: http://stkam.marmara.edu.tr/
http://kamureform.sbmyo.marmara.edu.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.