STEM Eğitimi Okul Kulüpleri

STEM Eğitimi Okul Kulüpleri

Bilindiği üzere Scientix Projesinin amacı, okullarda öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini ve ilgilerini ortaya çıkarmaya yönelik öğrenci merkezli disiplinler arası STEM eğitiminin yaygınlaştırmaktır. Scientix Portalına http://scientix.eu adresinden ulaşılabilmektedir. Avrupa Okul Ağı – European Schoolnet tarafından yürütülen Scientix Projesinde Bakanlığımızı temsilen Genel Müdürlüğümüz, 30 Avrupa ülkesi ile birlikte 2014 yılından itibaren Scientix Projesi Ulusal Destek Noktasıdır.

Genel Müdürlüğümüz tarafından Scientix Projesi kapsamında çeşitli illerde STEM Eğitimi Çalıştayları düzenlenmektedir. Söz konusu çalıştaylar sonucunda STEM eğitimi proje etkinliklerinin okullarımızda daha etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi için STEM Eğitimi Kulüp faaliyetlerinin 2569 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği doğrultusunda yaygınlaştırılmasının gerekli olduğu tespit edilmiştir. STEM Eğitimi Kulüpleri’nde okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim okullarında, genel liselerde ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenlerimizin ders dışı saatlerde öğrencilerini bilim insanlığına ve mühendisliğe yönlendinnek için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM eğitimi projelerini gerçek leşt i reb i leceği öngörü 1 mekted i r.

İlgi yazı ile tüm okullarımıza duyurulan STEM Eğitimi Öğretmen El Kitabf’nda yer alan STEM Eğitimi Proje süreçleri ve STEM eğitimi öğrenme ortamlarının oluşturulmasıyla ilgili öneriler doğrultusunda proje tabanlı öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenme ve öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine yönelik öğrenme etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği STEM Eğitimi Kulüplerinin okullarımızda oluşturulmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünüze bağlı tüm okul müdürlüklerine ve öğretmenlerimize 2569 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği doğrultusunda okullarında STEM Eğitimi Kulüpleri kurabilecekler.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü