STEM Eğitimi İçin Önerileri

STEM Eğitimi İçin Önerileri

21. yüzyıl becerilerinden; problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, sistemli ve yaratıcı
düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi sağlayacak yeteneklerin öğrencilere kazandırılması
STEM eğitimlerini zorunlu kılmaktadır. Öğrencilerin ders içeriklerinin yanı sıra hayatta sorgulama, araştırma,
problem çözme becerilerinin fark etmeleri, üzerinde düşünmeleri, bir araya gelmeleri ve çözüm üretmeleri,
ürün geliştirebilme ve buluş yapma becerileri geliştirilerek etraflarında bir öğrenme ağı oluşturmaları için
STEM eğitimlerine başlanmasının gerekli olduğu görülmektedir.
Ülkemizde STEM eğitimine geçiş için yapılması için öneri niteliğinde atılması gereken adımlar ve yapılması
gereken çalışmalar aşağıdaki biçimde özetlenebilir:
• STEM eğitiminin tüm öğrencilere verilmesi gereklidir. Ayrıca meraklı, yetenekli ve üstün zekâlı
öğrencilerin belirlenerek onlara daha ileri düzey STEM eğitimi verilmesi için çalışmalar yapılabilir.
• MEB, TÜBİTAK, Üniversiteler ve TÜSİAD koordinesinde STEM eğitiminin çerçevesini ortaya koyacak bir
eylem planı geliştirilebilir ve STEM eğitimiyle ilgili görev alacak paydaşların rolleri bu eylem planında
ortaya konulabilir.
• STEM eğitimi merkezleri kurulabilir ve bu merkezler öğretmen ve öğrencilere eğitim ve etkinlik desteği
sağlayabilir. Ülkemizde STEM alanında uzman eğitimcilerin ve akademisyenlerin yer aldığı ve kar amacı
gütmeyen bu STEM eğitimi merkezlerinde STEM eğitimi araştırmaları ve projeleri yapılabilir.
• STEM eğitimini tanıtmak amacıyla STEM merkezlerinde öğretmenlere hizmetiçi eğitim verilebilir. Bu
eğitimlerde STEM nedir, nasıl olmalıdır gibi konulara değinilip öğretmenlerde farkındalık oluşturulabilir.
Bu eğitimlere STEM ile ilgili yapılan başarılı çalışmalar, bu konuyla ilgili öğretmenlerin başarı hikayeleri
eklenebilir.
• TÜSİAD, sanayi kuruluşları, firmalar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı STEM merkezlerinde bir araya
gelerek öğretim programı temelli bir STEM eğitimi öğretim programı oluşturulabilir.
• STEM eğitiminin öğretim programlarına entegrasyonu için öncelikle STEM Merkezleri tarafından ihtiyaç
analizleri yapılabilir.
• STEM eğitimiyle ilgili eğitim sistemine entegrasyon çalışmaları yapılırken acele edilmeden araştırma
sonuçlarına dayalı adım adım bir entegrasyon stratejisi izlenmelidir.
• Ders öğretim programlarına STEM eğitimi etkinliklerini entegre etmek için öncelikle ilköğretim ve
ortaöğretim fen ve matematik, vb. eğitimi öğretim programlarında yer alan ders içerikleri STEM eğitimi
etkinliklerine zaman kalacak biçimde azaltılabilir.
• Öğretim programlarında STEM eğitimi için ilk seferde, %100 değil adım adım geçiş yapılmalıdır. İlk
başlarda, öğretim programlarına, öğrencilere heyecan verecek STEM eğitimi etkinlikler eklenebilir.
Öğrencilere öncelikle alıştırıcı STEM ders etkinlikleri yaptırılabilir.
• Öğretim programlarında STEM entegrasyonu yapılırken, STEM eğitiminin hangi aşamada nasıl
kullanılacağına da dikkat edilmelidir. STEM eğitimi etkinliklerinde kullanılması gereken metot, denemeyanılma,
yaparak-bozarak öğrenmeyi içeren “tinkering metodu” olabilir.
• Merkezi öğrenci seçme sınavlarının öğrencilerin sorgulama, araştırma yapma, ürün geliştirme ve buluş
yapma gibi üst düzey becerileri ön plana çıkaracak şekilde düzenlenmesi sağlanabilir.
T 75
• STEM eğitimlerinin öğretim programı entegrasyonu tamamlandıktan sonra öğretmenler yıllık çalışma
planlarına bu eğitimleri ve uygulamaları eklemeleri için hizmet içi eğitimlerle desteklenebilir.
• STEM merkezleri tarafından gerçekleştirilen araştırma çalışmalarının sonuçlarına uygun biçimde
STEM eğitimi öğretmen yetiştirme öğretim programlarına entegre edilebilir.
• 81 ilde kurulacak STEM merkezleri desteğiyle öğretmenlere, hizmet içi eğitimlerle STEM öğretmenliği
becerilerini kazandırılabilir.
• Okullarda ilgili öğretmenlerden oluşan STEM eğitimi zümreleri kurulabilir. Bu zümreler tarafından
okullarda STEM ile ilgili neler yapılabileceğini planlanabilir.
• STEM merkezlerinde yapılan araştırmalarla STEM eğitimi için gerekli olan öğretim materyalleri (BT
araçları, deney malzemeleri, vb.) ihtiyaçları tespit ve temin edilebilir.
• FATİH Projesi ile sağlanan etkileşimli tahtalar, tabletler ve EBA olanakları STEM eğitimi için kullanılabilir.
• FATİH Projesi içerisinde yer alan Eğitim Bilişim Ağında (EBA) STEM eğitimine uygun e-içerikler ve
etkinliklerin artırılması için çalışmalar yapılabilir.
• MEB, TÜBİTAK ve TÜSİAD işbirliğinde STEM eğitimi projeleri yürütülebilir. Bu projelerde öncelikle
sınırlı sayıda okulda pilot çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar daha sonra daha fazla okulda
yaygınlaştırılabilir.
• Bakanlığımız tarafından öğrencilere yönelik STEM eğitiyle ilgili sorgulama, araştırma yapma, ürün
geliştirme, buluş yapma ve tasarım yarışmaları düzenlenebilir.
• Öğretmenlerin ve öğrencilerin STEM eğitimi konulu projeleri desteklenebilir ve ödüllendirilebilir.
• Bilgisayar Teknolojileri öğretim programında öğrencilere STEM eğitimini destekleyici nitelikte kodlama
tabanlı bir yaklaşımla eğitim verilebilir.
• STEM konferansları ve iyi uygulamaların tanıtımını yapan etkinlikler düzenlenebilir.
• STEM eğitim programı planlanırken eşitlik ilkesi dikkate alınmalı ve toplumun her kesiminden
öğrencilere eğitim verilmelidir.

Kaynak : MEB STEM EĞİTİMİ RAPORU