STEM-ANTİK

STEM

STEM-ANTİK

Proje 4004 TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenmektedir.

Proje Özeti

Projenin amacı Karaman İli’ndesosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı, kısıtlı eğitsel imkânlara sahip, akademik başarısı yüksek, daha önceden antik yerleşim yeri görmemiş, kazı ya da yüzey araştırmasına katılmamış, gezi ve gözlem imkanları az olan ve pansiyonda kalan Lise 1. sınıf öğrencilerinin arkeoloji ve STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) alanlarında ilgilerinin ve farkındalıklarının arttırılmasıdır. Planlanan etkinlikler çerçevesinde katılımcıların disiplinler arası bir yaklaşımla, hedeflenen kazanımları yaparak-yaşayarak edinmeleri sağlanacaktır. Projenin hedef kitlesi Karaman il merkezinde bulunan pansiyona sahip 12 lisede öğrenim gören ve projeye gönüllü olarak katılmak isteyen lise 1. sınıf öğrencileri arasından akademik başarıları göz önünde bulundurularak seçilen toplam 24 öğrenciden oluşmaktadır. Özellikle Lise 1. sınıf öğrencilerin tercih edilme sebebi; branşlaşma ve meslekî kariyer planlama döneminin başlangıcında arkeoloji ve STEM alanı mesleklerine ilginin arttırılmasının hedeflenmesinden ileri gelmektedir. Ayrıca projeye katılacak öğrencilerin bölgemizin/ülkemizin yer altı ve yer üstü kültürel ve tarihi zenginliklerini fark etmelerini sağlamak, yeni araştırmalar için onları motive etmek ve araştırma kültürlerini geliştirmek hedeflenmektedir. Proje sürecinde görev alacak personel olan uzman, eğitmen ve rehberlerin seçiminde uzmanlık alanlarındaki deneyimleri göz önünde tutularak akademik bilgi ve beceri düzeyleri yüksek kişilerin projede görev almalarına hassasiyet gösterilmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler tasarlanırken Arkeoloji bilimine entegre edilen STEM yaklaşımıyla kazı yapma, araştırma, inceleme, gözlem ve tasarım yapma, saha çalışmaları, grup çalışmaları, oyun, drama, gezi gibi yaparak-yaşayarak öğrenmenin temel alındığı zengin öğretim yöntemlerini içermelerine özen gösterilmiştir. Katılımcıların proje sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri değerlendirmek ve bilimsel yorumlar yapmak amacıyla proje personeli tarafından geliştirilen görüşme formları, akademik başarı testleri, memnuniyet anketi ile alanyazından temin edilecek motivasyon, meslekî ilgi, 21. Yüzyıl beceri ve STEM farkındalık ölçekleri uygulanması planlanmaktadır. Bunun yanında süreç değerlendirmede büyük katkısının olacağını düşünülen öğrenci günlükleri, zihin haritaları ile gözlem gibi çeşitli ölçme araçları da kullanılacaktır. Elde edilen nicel verilerin analizinde SPSS 22, ITEMAN gibi programlar ile, nitel verilerin analizinde betimsel ve içerik analizleri kullanılması planlanmaktadır.

Proje Yürütücüsü
Dr. Öğ. Üyesi Mustafa ÇEVİK
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü

Uzmanlar

Doç. Dr. Cihat ABDİOĞLU
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü

Dr. Öğ. Üyesi Hasan Ertuğ ERGÜRER
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arkeoloji Bölümü