SOSYOLOJİ PROJESİ – SOKAK OYUNLARININ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

SOKAKTA OYNANAN OYUNLARIN İLKÖĞRETİM 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL
BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ
SOSYOLOJİ PROJESİ

Projemizin amacı sokakta oynanan oyunların 6.sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerindeki etkisini ortaya koyabilmek ve sokakta oynanan oyunların önemini vurgulamaktır. Sokak çocuğun oyun oynarken kendini özgür hissedebildiği ve kendini daha iyi ifade edebildiği bir mekândır.

Günümüzde sokakta oynamanın büyük bir eğitsel değeri olmadığı, dolayısıyla gerekli de olmadığı ve her şeyde fayda amacı güden modern topluma göre zaman kaybı olduğu düşüncesi gitgide artsa da, biz sokakta oyun oynamanın çocuklar için daha faydalı olduğunu ve sosyal beceri düzeylerinde daha etkili olduğunu düşündük.

Temel hipotezimiz; sokakta oynanan oyunların 6.sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerini arttırdığıdır. Bu amaçla hazırlanan 45 soruluk anket Kayseri’de bulunan 3 farklı ilköğretim okullarından 341 öğrenciye uygulanmıştır. Bunlardan 2 tanesi bazı nedenlerden dolayı geçersiz sayılmıştır. Bu uygulama da elde edilen veriler SPSS programı yardımı ile tablotaştırılıp analiz edilmiştir. Elde edilen son bulgularla grafik çıkarılmıştır.

Elde edilen bulgulardan çeşitli bağıntılar kurularak sokakta oyun oynamayı tercih eden öğrencilerin sayısının, internet üzerinden ve evde oyun oynamayı tercih eden öğrencilere kıyasla daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca sokakta oyun oynamayı tercih eden öğrenciler daha çok sosyal içerikli oyunlar oynamayı tercih etmektedir ve buradan hareketle bu öğrenciler farklı sosyal rolleri oynayabilirler, sosyal normlar hakkında bilgi sahibidirler ve herhangi bir sosyal durumda ortama uygun hareket edebilirler.

Sonuç itibariyle; teknolojinin etkisi altında olan günümüz toplumlarında. oyunun kurumsallaştırılmasıyla sokaktan koparılmaya çalışılan çocuklar, kitle iletişim araçlarına ve kapalı mekânlara mahkûm edilmektedir. Ayrıca bu çocukların sokakta oyun oynayan çocuklara kıyasla sosyal beceri düzeyleri daha düşüktür. Bu nedenle toplumumuzun çocuğun sosyal gelişiminde önemli rol oynayan, sokakta oynanan oyunlara karşı daha duyarlı olması gerektiği önerilmiştir.

KAYSERİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
DANIŞMAN: Halil NEBİOĞLU

ÖĞRENCİLER
Ela TÜZÜN
Eda TÜZÜN