SOSYOLOJİ PROJESİ – LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL HAYATLARINA İLİŞKİN ÖZ DENETİM PROFİLLERİ

SOSYOLOJİ PROJESİ
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL HAYATLARINA İLİŞKİN ÖZ DENETİM PROFİLLERİNİN
BELİRLENMESİ

Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin okul hayatını etkileyen faktörlerin öz denetimi açısından profillerini belirlemektir.

Araştırmanın evrenini Ankara ili Polatlı ilçesindeki liselerde okuyan lise öğrencileri oluşturmaktadır. Verileri toplamak için her zaman, çoğu zaman, ara sıra, nadiren ve hiçbir zaman seçeneklerinden oluşan 49 soruluk anket geliştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi, Genel Lise ve Kolejde öğrenim gören 10. ve 11. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Anket 500 öğrenciye uygulanmıştır. Veriler Excel programıyla analiz edilmiştir.

Araştırma sonuçlarında cinsiyet, okul türü, aile tutumu, kendini tanımlama gibi değişkenlerin lise öğrencilerinin okul hayatlarıyla ilgili durumların öz denetiminde çok fazla farklılaşmaya yol açmadığı, öğrencilerin öz denetimleriyle ilgili pek çok durumda benzer davranışlar sergilediği, öz denetimlerinin pek çok konuda yüksek olduğu fakat düzenli ders çalışma ve not tutma alışkanlığı, derslerde anlaşılmayan yerlerde soru sorma, okul başarısını negatif yönde etkileyen hatalardan ders çıkarma, sınavlara son gün çalışmama, sınav tarihlerini unutmama, örnek bir öğrenci olmak için çaba gösterme, derste sıkılınca arkadaşlarıyla konuşmama, sınavlara çalışırken ezberlememe, sınavlarda kopya vermeme, derste dikkatlerinin kolay dağılmaması gibi durumlar için öğrencilerin öz denetimlerinde eksikler olduğu ve geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Evdeki huzursuzluğun öğrencilerin okul başarılarını etkileyen öz denetimlerini olumsuz etkilediği görülmektedir. Benzer şekilde ilgisiz aile tutumunun öğrencilerin okul başarılarını etkileyen özdenetimlerini olumsuz etkilediği görülmektedir.

ANKARA POLATLI TEKNİK VE ENDÜSTRİ
MESLEK LİSESİ

DANIŞMAN: Püren İpek Tamer CETİNGÜL

ÖĞRENCİ :
Osman ALGI