SOSYOLOJİ PROJESİ – KADINA ŞİDDET/KADIN VE ERKEKLERDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ALGISI

SOSYOLOJİ PROJESİ – KADINA ŞİDDET/KADIN VE ERKEKLERDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ALGISI

Amaç: Türkiye’de “kadına yönelik şiddet” genellikle aile içi şiddet konusuyla iç içe işlenmiştir. Oysa sadece aile içinde değil toplumun her alanında (işyerinde, sokakta, kamusal ve özel alanda v. s.) kadınlara yönelik şiddet mevcuttur.

Bu araştırma kadınların ve erkeklerin “kadına yönelik şiddeti” nasıl tanımladığını, nasıl algıladığını ve kendilerinin bu şiddetin bir parçası olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu şekilde birfarkındalık yaratılmak amaçlanmıştır.

Kullanılan Teknik ve Yöntemler: Konunun detaylı bir biçimde ortaya konulabilmesi için önce ‘ kadına şiddet * kuramsal açıdan incelenmiş, toplumsal cinsiyet ve ataerkil aile yapısıyla ilişkilerine bakılmıştır. Daha sonra ise projenin uygulamalı çalışma bölümünde bir alan araştırması yapılmıştır.

Araştırma konusu “‘Samsun örnekleminde ” incelendiği için Samsun’da kadına şiddetin bölgelere ve yıllara göre dağılımına bakılmıştır.

Yaptığımız araştırma hem niteliksel hem de niceliksel bir araştırmadır.
41 sorudan oluşan anket, kadın ve erkeklere uygulanmış; ayrıca evli olanlara 10 sorudan oluşan anketin ikinci aşaması uygulanmıştır.

Gözlemle / Veri / Bulgular: Anket çalışmasının değerlendirilmesi sonucunda kadın ve erkeklerde “Kadına Yönelik Şiddet” konusuna farklı bakış açıları bulgulanmıştır. Eğitim seviyesi, gelir durumu, yaş. meslek, yaşanılan yer bu bakış açısının oluşmasında önemli değişkenler olarak saptanmıştır.

Sonuç: Araştırmamızın sonucunda kadınların ve erkeklerin şiddet konusunu farklı algıladıkları ve farklı tutumlar sergiledikleri saptanmıştır.

SAMSUN 19 MAYIS LİSESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Lütfiye İlknur ERDOĞAN

ÖĞRENCİ
Hanife Nur İKİZ