SOSYOLOJİ PROJESİ – DEPREMİN SOSYO-KÜLTÜREL ANALİZİ VE BİZ DUYGUSU

SOSYOLOJİ PROJESİ
DEPREMİN SOSYO-KÜLTÜREL ANALİZİ VE BİZ DUYGUSU: VAN İLİ ÖRNEĞİ

Amaç: Depremin sonuçlarının toplumsal yapı ve ilişkiler üstündeki etkilerini belirtmektir. Başat sorunların analiz edilerek bir Afet Sosyolojisi alanının oluşturulması ihtiyacını ortaya koymaktır. Deprem sonrasında bölgeye özgü yaşanan spesifik durumları belirlemek, toplumun depremi algılama düzeyini ve biçimini ortaya koymaktır.
Yöntem: Konu ile ilgili daha önce yapılmış bilimsel eserler incelenerek, kaynak tarama yöntemi kullanılmıştır.

Araştırmanın sonuçları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi için korelasyon yöntemi kullanılmıştır. Sonuçların analizi için istatiksel yöntem kullanılmıştır.

Bulgular:
-Deprem öncesinde insanların depreme hazırlık bilincinin çok zayıf olduğu: hatta bu konuda bilgilendirme yapılmış insanlarda bile böyle bir bilinç düzeyine rastlanmadığı görülür.

-Depremi yaşayan insanların büyük bir bölümü, depremle ilgili toplumun genelindeki dayanışmanın istenilen düzeyde olduğunu söylemesine rağmen; bu dayanışma duygusunun kendi aralarında yeterli düzeyde görülmediğini belirtmişlerdir.

-Depremler de biz-ben duygusunun aynı anda yaşanmasına neden olmakta ve takınılan tavır bu durumdan çok etkilenmektedir.

-Depremde bölgenin yapısından kaynaklanan genel bir güvensizlik ortamı oluşmuştur

-Bireyler deprem sonrasında yapılan yardımlann bölge insanı tarafından alınma biçiminin bölgenin saygınlığını olumsuz etkilediğini düşünmektedir.

-Araştırmaya katılan bireyler, yapılan yardımlarda binlerine ayrıcalıklı davranıldığını ve bu sonucun halkı olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir.

Sonuçlar:
-Depremin tüm sonuçları karşılıklı neden -sonuç ilişkisi üstüne değerlendirilmelidir.
-Deprem kurumlar arası uyumun en üst düzeyde olmasını gerektiren bir olgudur.
-Depremin medyada işlenme biçimi ve kullandığı dil son derece seçici olmalıdır.
-Deprem sonrasında toplumda oluşan güvensizlik ve yalnızlık duyguları insanların birbirlerine olan bakış açılarını etkilemekte, kendini koruma ve savunmaya geçme davranışını ortaya çıkarmaktadır.

ERZURUM ILICA İMKB YAVUZ SELİM
ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
DANIŞMAN: Hamza KOÇ

Muhammed Lütfi BAKIR
Furkan DEMIRKALE