SOSYOLOJİ PROJESİ – ÇOCUKERKİL AİLELER

SOSYOLOJİ PROJESİ – SANAYİLEŞMEYLE GELEN SALTANAT: ÇOCUKERKİL AİLELER

Çağımız her anlamda değişimin hızlı yaşandığı bir çağdır. Bu değişim hem toplumsal yapıyı hem de toplumsal yapının tüm kurumlarını etkilemiştir. Özellikle toplumsal yapının en önemli kurumlarından biri olan aile bu değişimi en belirgin biçimde yansıtan kurumların başında gelmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte hem geleneksel aile yapımız olan geniş aile yerini çekirdek aileye bırakmış hem de ailede çocuk eğitiminin en önemli ayağı olan anne çalışma hayatına girmiştir. Bu durum aile içindeki tüm bireylerin görev ve sorumluluklarının yeniden yapılanması zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. İşte bu ortamda çocuğun zarar görmemesi adına gerek anne gerekse baba çocuklannın isteklerine kayıtsız şartsız yerine getirmeye başlamış, genel aile yaşantılarını dahi çocuklarının istekleri doğrultusunda yönlendirme seviyesine gelmişlerdir. Bu durumla birlikte çocuğun üstündeki aile otoritesi kalkmış ve kendi başına buyruk ve kısa vadeli kararlarıyla aile kuruntuna adeta yön vermeye başlamıştır. Bu durum karşımıza, karar verme merkezinin çocuk olduğu “çocukerkil aileleri” çıkarmıştır.

Araştırmamız sürecince bu aile yapısı incelenmeye çalışılmış ve bu yapının uzun vadede toplumda meydana getirebileceği bozulmalar üzennde durulmuş ve bu yeni çıkan aile yapısının daha çok toplumun hangi kesimlerinde yaygın olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun tespiti için bir anket hazırlanmış, farklı gelir ve eğitim düzeyine sahip iki ayrı gruba uygulanmıştır.

Bu anketin sonucunda yüksek gelir ve eğitim düzeyine sahip grubun daha çocukerkil olduğu yönünde verilere ulaşılmıştır. Bu ailelerin büyük çoğunluğu çocukerkil olduklarının farkında olmalarına karşın bu durum karşısında pasif bir tutum izledikleri saptanmıştır
Gün geçtikçe bu çocukerkil ailelerin sayısının artacağı tahmin edilmektedir. Bunun sonucunda anlayıştan yoksun ve toplumsal kuralları kabul etmeyen bireyler gelecekteki toplumun temel taşı haline gelecektir.

ANKARA TÜRK TELEKOM MEHMET KAPLAN SOSYAL BİLİMLE LİSESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Asuman ÖNDES

ÖĞRENCİ Ayşe Kübra ÖZDEMİR