Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması

Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması

ÇANAKKALE BELEDİYESİ
SOSYAL KONUTLAR MEVKİİ KENTSEL YENİLEME
ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI
YARIŞMA ŞARTNAMESİ İLAN METNİ

Son Başvuru Tarihi : 30/09/2014 (17:00’ye kadar)

İletişim Adresi : İsmetpaşa Mahallesi, 2. Demircioğlu Caddesi No:132
17100 ÇANAKKALE

Telefon : (0286) 444 17 17 _ 1136 – 1121 – 1183
Fax : (0286) 213 78 09
Web : www.canakkale.bel.tr
e-posta : yarisma@canakkale.bel.tr

1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ
Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışmasıdır.
Yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yapılacaktır. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplinini ve/ veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

2. YARIŞMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER
Çanakkale Belediyesi’nce 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile sınırları belirlenmiş alanda ve 32L.3A-32L.3D pafta 497, 498, 499, 500, 501, 505, 562, 565, 586, 860, 863, 864, 865 nolu adalar Çanakkale Sosyal Konutlar Mevkii Bölgesidir. Yarışma alanı güneyinde Sarıçay, batısında Tuğsavul Caddesi, kuzeyinde 116. Jandarma Alayı ve doğusunda 30 Ağustos Caddesi arasında kalan yaklaşık 83.440 m²’yi kapsamaktadır.

3. YARIŞMANIN AMACI, KONUSU VE KAPSAMI
Yarışma; Çanakkale’nin vizyonu koşutunda mekânsal, kültürel, sanatsal ve doğal değerlerin nitelikli bir biçimde geliştirilmesini amaçlamaktadır. Yanı sıra bu yarışma ile işlevsel, sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik çözümler içeren, özgün, kimlikli mekânlar oluşturarak yarışma alanının kentle bütünleşmesi ve kentsel yaşama kazandırılması hedeflenmektedir. Öte yandan yarışma alanı; kent bütününde izlenen değişimlerden kaynaklanan baskı nedeniyle konut, ticaret, kültür gibi işlevlere dayalı eksenler üzerinden hızlı bir dönüşüm sürecinin başlayacağını ifade etmektedir. Dolayısıyla yarışma söz konusu bu süreci disipline etmeyi, farklı boyutları da içerecek biçimde tasarım ve planlama ile yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yarışmacının söz konusu alana ilişkin sosyal, kültürel, ekonomik boyutlardaki bakışı ve gözlemlerinin de önem taşıdığının bilinmesi gerekmektedir.
Yarışma alanı yaklaşık 1980’li yıllarda sosyal konut olarak inşa edilen yapılardan ve 866 birimden oluşan bir konut alt bölgesidir. Geçen süre içerisinde kentle bütünleşmesi bu bağlamda kullanıcı profilin de olan değişimler ile birlikte gereksinme ve beklentilerin farklılaşması, öte yandan yapılarda görülen eskimişlik ile bakım, onarım ve deprem güvenliği arayışındaki zorluklar ile maliyet ve bu nedenlerle ortaya çıkan mevcut kullanıcı talepleri sonucunda kullanıcılarla yapılan görüşmeler ve alan araştırmaları sonucu elde edilen bulgular gözetilerek bu alanın yıkılarak yenilenmesi kararı alınmıştır. Bu amaca yönelik olarak 02.12.2013/179 gün ve sayılı karar ile Revizyon Nazım İmar Planı ve Revizyon Uygulama İmar Planı Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır. Bu planlarının kararları doğrultusunda değinilen sorunların aşılması ve daha yaşanılabilir bir konut alt bölgesi yaratma adına ulusal proje yarışması yapılmasına ve yarışmanın vazgeçilemez ilkesinin mevcut kullanıcının alanda korunmasına yine belediyesince karar verilmiştir.

4. YARIŞMADAN BEKLENTİLER
Yarışmanın konusu ya da amacı bir başka ifade ile “mekânın yeniden üretimi” olarak da betimlenebilir. Dolayısıyla bu üretim sürecine kaynaklık edecek kararları kapsayacak bir tasarımın önerilmesi yarışmacılardan beklenmektedir. Ortaya çıkacak öneriler sonrasında gereksinme duyulacak olası planlama kararları, kent bütünü kapsamında ele alınarak Çanakkale Belediyesi tarafından değerlendirilip, sonuçlandırılacaktır. Dolayısıyla yarışma alanı verilen sınır itibariyle bütün bir konut alt bölgesi olarak kabul edilecektir. Öte yandan revizyon uygulama imar planında tanımlanan yapı/imar adaları ve yollar yarışmacı tarafından yeniden yorumlanabilecektir. Ancak ekli belgelerde de işaretlendiği gibi alandaki mevcut okul, cami, ağaç ve ağaç grupları öneri tasarımlarda korunacak ve imar planı verisi olan toplam inşaat alanı değerine uyulacaktır.
Ayrıca;
Kuram ve pratiği örtüştüren çağdaş şehircilik ilkeleri doğrultusunda kullanıcıların gereksinmeleri, kentsel peyzaj, kentsel estetik, kullanılabilirlik, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik gibi kavramların dikkate alınarak çözümlerin geliştirilmesi,
Günümüz ve gelecek açısından kent bütünü, kent merkezi ve yakın çevre fonksiyonları ile olası ilişkilerin kurgulanması ve öneri tasarımın bütünleşmesinin sağlanması,
Tasarımın özgün ve kimlikli bir yaşam alanı yaratma niteliğini ifade etmesi,
Tasarımda açık ve kapalı alanlar ile fonksiyonlar arasında kabul edilebilir, uyumlu bir dengeye ulaşılmış olması,
Yarışma alanının tabi olduğu yasa ve yönetmeliklerin getirdiği hüküm ile koşullara uygunluk sağlanması,
Yukarıda da değinildiği gibi alanın kentle bütünleşmesinde ve kendi içerisinde önem kazanan ulaşım kurgusunun açıklıkla ifade edilmesi,
Etaplamalı bir yaklaşım, tasarımı belirleyen kriterlerden biri olacaktır. Ancak bu kritere alanın potansiyellerinin frenleyicisi olarak bakılmaması ve ileri fikirler ile yaklaşımların önemsenmesi,
Günümüzde gerek kavramsal boyut, gerekse uygulamanın örnekler üzerinde yoğun tartışma konusu olan kentsel yenileme düşüncesine bir örnek oluşturması,
Kentsel yenilemenin içeriğinde deprem güvenliğini dikkate alan ve ekonomik çözümler üreten modellerin oluşturulması,

yarışmacılardan beklenmektedir.

5. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI
Yarışmaya katılacak olan yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin bu koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, İdare ile ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten bir mimarın ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya en az bir Mimar, bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarı bulundurmak koşulu ile T.M.M.O.B. ilgili odalarına kayıtlı üyelerden oluşan ekipler katılabilir. Ekip başı kimlik zarfında belirtilecektir. Yarışmaya ekip olarak katılan müelliflerin her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

T.M.M.O.B. Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. ) Şartname Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 100.-TL bedelle CD ortamında satın alınabilir. Ayrıca Ziraat Bankası Kordon Şubesi TR050001000813115992405011 No’lu hesaba şartname tutarını yatırdıktan sonra alındı makbuzunu 0 286 213 78 09 nolu faksa veya “Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/İsmetpaşa Mahallesi, 2. Demircioğlu Caddesi No:132 ÇANAKKALE” adresine gönderdikleri takdirde şartname dokümanı adreslerine gönderilecektir.
Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir. Yarışma şartname ve eklerine www.canakkale.bel.tr internet adresinde yayınlanan yarışma bölümünden de ulaşılabilir.

6. JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

Seçici Kurul Danışman Üyeleri:
Ülgür GÖKHAN
Belediye Başkanı
Özleyiş ÇETİN
İmar ve Şehircilik Müdürü–Şehir Plancısı
Aydın BÜYÜKSARAÇ
Jeofizik Müh. – Doç. Dr.
Cumhur ASLAN
Sosyolog – Doç. Dr.
Ferhat HACIALİBEYOĞLU
Mimar – Dr.

Seçici Kurul Asıl Üyeleri:
Zekai GÖRGÜLÜ
Mimar-Şehir Plancısı – Prof. Dr. (Jüri Başkanı)
Ülkü ALTINOLUK
Mimar – Prof. Dr.
Mustafa ZORBOZAN
İnşaat Mühendisi – Prof. Dr.
Abdullah KELKİT
Peyzaj Mimarı – Prof. Dr.
Yasemen SAY ÖZER
Mimar – Doç.Dr.

Seçici Kurul Yedek Üyeleri:
Özgür Şahan ÖZER
Şehir Plancısı
Kadri Faik TETİK
İnş. Mühendisi
Kerem ÇINAR
Mimar

Raportörler:
Aynur ATAN
Hrt.-Kad. Teknikeri – Çanakkale Belediyesi
Seyyide GÜLTEKİN
İnşaat Teknikeri – Çanakkale Belediyesi
Suzan DEMİR
İnşaat Teknikeri – Çanakkale Belediyesi

Raportör Yardımcısı:
Meral HARPUT
Mimar – Çanakkale Belediyesi

7. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı : 15 / 05 / 2014
Sorular için son gün : 13 / 06 / 2014 – Saat: 17.00
Cevapların İlanı : 17 / 06 / 2014
Proje Teslim Tarihi ve Saati : 30 / 09 / 2014 – Saat: 17.00
Jüri Değerlendirme Tarihi : 15 / 10 / 2014
Sonuçların Açıklanma Tarihi : 24 / 10 / 2014

8. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucu seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir.

1. Ödül
90.000,00 TL.
2. Ödül
70.000,00 TL.
3. Ödül
50.000,00 TL.
Mansiyon
20.000,00 TL.
Mansiyon
20.000,00 TL.
Mansiyon
20.000,00 TL.

Jüri gerekli gördüğü takdirde satın almaya değer projeleri belirleyecektir. Bu amaçla jürinin kullanımına 20.000,00 TL. ayrılmıştır.
Belirtilen ödül ve mansiyonlar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri yarışma sonucunun açıklanmasını, izleyen 30 gün içerisinde 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. maddesine göre ödenecektir.