Sosyal Bilimler Olimpiyatı 2013

Bu organizasyonda öğrencilerin sosyal bilimlere ilgisini çekme, öğrencilere sosyal bilimleri sevdirme, öğrencilerin araştırma, yorumlama, sunma becerilerini ve toplumu olumlu yönde geliştirecek fikir üretme alışkanlıklarını geliştirme hedeflenmiştir

KATILIM ŞARTLARI
Türkiye genelindeki tüm ilköğretim kurumları Sosyal Bilimler Olimpiyatı na katılabilir.
2013 yılından itibaren SOBİO’da Genel Tema uygulamasına geçilmiştir. 2013 yılının teması: “Toplumsal Barış- Birlikte Yaşamak”.
Yarışmaya katılan okulların temaya uygun çalışmalar yapması tavsiye edilir.
SOBİO’ya katılacak olan okulların aşağıda belirtilen genel şartların yanı sıra her kategoride belirtilen özel şartları da kabul etmeleri gerekmektedir.

KATEGORİLER NELERDİR?

Forum: Kuralına ve usulüne uygun olarak bir konu üzerinde farklı kişilerin konuşması ve savunması temeline dayanan karşılıklı fikir alışverişidir.

Sahne Sanatları: Grup olarak kişilerin kendi orijinal eserlerini veya başkasına ait yazılı bir eseri sahnede gösterebilmeleridir. ,

Proje: Seçilmiş herhangi bir alanda geliştirilen bir fikrin toplum tarafından kullanılabilirliğini göstermek amacı ile hazırlanmış yeni bir taslak (Örnek projeler; geleceğin okul bahçesi projesi, yeni bir spor dalı projesi.)

Takdim:Bir kimseyi, bir filmi, bir yayımı, bir olayı, gezip gördüğü veya araştırdığı bir yeri, bir topluluğa takdim etmek, anlatılan konu hakkında belirli bir sürede açıklama yaparak tanıtmak, sunmak.

İngilizce Takdim: Bir kimseyi, bir olayı, bir yeri, kendi belirleyebileceği herhangi bir konuyu belirli bir sürede bir topluluğa İngilizce takdim etmek, anlatılan konu hakkında açıklama yaparak tanıtmak, İngilizceyi en iyi şekilde kullanarak sunmak.

SOBİO’DA YENİLİKLER :
1.İstatistik kategorisi SOBİO’dan çıkartılmıştır.
2.İngilizce Takdim SOBİO’ya eklenmiştir.
3.Tüm kategorilere ön eleme şartı konmuştur. Ön eleme koşulları kategori şartnamelerinde görülebilir.

KATILIM ŞARTLARI

Türkiye genelindeki tüm ilköğretim okulları Sosyal Bilimler Olimpiyatına katılabilir.

SOBİO’ya katılacak olan okulların aşağıda belirtilen genel şartlarının yanı sıra her kategoride belirtilen özel şartları da kabul etmeleri gerekmektedir.

Genel Şartlar

1. Bir öğrenci sadece 1 kategoride yarışmaya katılabilir.

2. Yarışmaya katılacak öğrenci sınıfları aşağıdaki gibidir.

KATEGORİ KATILACAK SINIFLAR

Takdim 5, 6, 7, 8. sınıflar

İngilizce Takdim 6, 7, 8. sınıflar

Forum 7, 8. sınıflar

Sahne Oyunları Tüm ilköğretim öğrencileriı

Proje 5, 6, 7, 8. sınıflar

3. Tüm kategorilerde ön eleme yapılacaktır. Kategorilerin ön eleme şartları “Kategorilerin Şartnameleri” bölümünde yer almaktadır. Ön eleme başvuruları en geç 23 Mart 2012 Cuma gününe kadar SOBİO’nun internet sayfası üzerinden yapılacaktır. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ön elemeyi geçip finallere kalan öğrenciler internet üzerinden duyurulacak, telefonlar ya da posta yoluyla bir duyuru yapılmayacaktır.

4. Tüm kategorilerde yarışmalara 14 Nisan 2012 Cumartesi günü başlanacaktır. (Yoğunluğa göre 15 Nisan 2012 Pazar günü de devam edilebilir.)

5. Yarışmacılar, seçecekleri tüm konuları “Sosyal Bilimler” alanından belirlemek zorundadırlar. Bu alan dışındaki çalışmalar ön elemede elenecektir.

6. Yarışma günü kılık kıyafet yönetmeliğine uymak şartıyla serbest kıyafetle gelinebilir.

7. Okullar, yarışmaya tüm kategorilerde katılabilecekleri gibi sadece bir veya birkaç kategoride de katılabilirler. (Yarışmaya katılmak isteyen okulların bütün kategorilere katılma şartı yoktur.)

8. Yarışmaya katılacak okullar ve öğrenciler 23 Mart 2012 Cuma akşam 17.00’ye kadar www.sobio.info adresinden ONLINE Başvuru yapmalıdırlar.

9. Yarışma esnasında fotoğraf ve video kamera çekimi olimpiyat heyetinin iznine tabidir.

10. Yarışmaya katılacak tüm çalışmaların her türlü sorumluluğu yarışmacıların kendilerine aittir.

11. Yarışma sırası, (İstanbul içinden ve dışından gelenler dikkate alınarak) belirlenecektir.

12. Yarışma sırasını kaçıran öğrenciler ve okullar hak talep edemezler.

13. Yarışma sırasını kaçıran öğrenciler ve okullar hak talep edemezler.

14. Yarışmaya katılacak tüm çalışmalar Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda olmalıdır.

15. Yarışma esnasında kullanılacak afiş, asetat, sunum, yazı v.s. arşivlenebilecek tüm materyallerin bir örneği en geç yarışma günü olimpiyat heyetine teslim edilecektir.

16. Olimpiyata katılan her öğrenciye ve okula katılım sertifikası verilecektir.

17. Yarışmaya katılacak okullar, katılımcıların ulaşım, konaklama, yeme-içme ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayacaklardır.

18. Öğrenciler bir rehber öğretmen eşliğinde çalışabilir. (Rehber öğretmen varsa, başvuru formunda belirtilmeli)

19. Olimpiyat heyeti, yarışma öncesinde katılacak okulları bilgilendirmek şartıyla olimpiyatla ilgili değişiklikler yapabilir. (Olimpiyata katılacakların www.sobio.info internet sitesinde yapılacak duyuruları dikkatle takip etmelerini öneririz)

KATEGORİLERİN ŞARTNAMELERİ

FORUM:
TANIM
Kuralına ve usulüne uygun olarak bir konu üzerinde farklı kişilerin konuşması ve savunması temeline dayanan karşılıklı fikir alışverişidir.
AMACI
Herhangi bir konuda düşüncelerini farklı insanlarla tartışabilme, kendisinin ve çevresindekilerin düşüncelerine eleştirel yaklaşıp sorgulayabilme.
KURALLARI
1- Okullar yarışmaya 1 öğrenciyle katılabilirler.
2- Öğrenci verilen konuyu istediği biçimde savunur, konunun istediği bölümünü ele alabilir.
3- Yarışmacılar oldukları yerde, ayağa kalkarak veya oturarak konuşmalarını yapabilirler.
4- Forum 4 aşamadan oluşacaktır:
1. aşamada öğrenciler aşağıda verilen konuyla ilgili görüşlerini kameraya çekip görüntü kaydını ön eleme için, geç 29 Mart 2013 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ulaştırması gerekmektedir. Ön eleme bu görüntüye göre yapılacağı için burada yer alan görüntülerin ve sesin net, anlaşılır olması gerekmektedir. Ön elemede, öğrencilerin konuya yaklaşımı, kendini ifade etme yeteneği değerlendirilecektir. Ön elemeyi geçen öğrenciler internet sitesi üzerinden duyurulacak ve 20 Nisan 2013 Cumartesi günü yapılacak olan 2. aşamaya katılacaklardır.
2. aşamada öğrenciler, diğer yarışmacılar ve değerlendirme heyeti önünde konuyla ilgili ve gönderdikleri kamera kaydı paralelinde en fazla 5 dakikalık bir konuşma yapacaklar, diğer yarışmacıların sorularını ve eleştirilerini yanıtlayacaklardır. Sürenin aşımı durumunda jüri puan kesintisi yapacaktır. 2. aşamanın sonunda değerlendirme heyeti konuşmalara bakarak eleme yapacaktır. Kaç öğrencinin 3. aşamaya kalacağı değerlendirme heyetinin takdirine bağlıdır. 3 ve 4. aşamalara kalan öğrencilerle devam edilecektir.
3. aşamada finale kalan öğrenciler jürinin belirlediği bir konu hakkında tekrar görüşlerini açıklayacaklar, diğer arkadaşlarına sorular sorup kendilerine sorulanlara cevap verecekler. ( Bu bölümde verilecek konu daha önce öğrencilere duyurulmayacak, 3. aşama sırasında bildirilecektir.)
4. aşamada değerlendirme heyeti ihtiyaç duyulursa öğrencilere sorular soracak, dereceye giren öğrenciler belirlenecektir.
4- Yarışmaya 7-8. sınıf öğrencileri katılabilir.
5- Bu kategoriye katılacak olan öğrenciler yarışma öncesinde, değerlendirme heyetinin onayını almak şartıyla, konuya uygun olarak kıyafet giyebilir, yardımcı materyal kullanabilir.

FORUMUN KONUSU: “Toplumsal barış nasıl sağlanır?”

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
1- Düşüncelerini anlatabilme ve fikrini savunabilme,
2- Diğer öğrencilerin fikirlerine yaklaşımı (olumlu – olumsuz eleştirel bakış),
3- Kendisine yöneltilen soru ve eleştirilere cevap verebilme,
4- Diğer yarışmacıları saygı çerçevesinde dinleme ve onlara soru sorabilme.

SAHNE SANATLARI
TANIM
Grup olarak kişilerin kendi orijinal eserlerini veya başkasına ait yazılı bir eseri sahnede gösterebilmeleridir.
AMACI
Herhangi bir düşünce veya mesajı drama, müzikal, komedi, pandomim, halk oyunları gibi gösterilerle farklı şekillerde verebilmek ve estetik düşünceyi geliştirmektir.
KURALLARI
1- Yarışmaya katılacak olan çalışmaların daha önceki SOBİO’lara katılmamış olması gerekmektedir.
2- Gösteri süresi sahne hazırlıkları dahil en fazla 15 dakikadır. ( Bu sürenin geçilmemesi değerlendirme adına önemlidir. Kullanılacak dekor bu süre dikkate alınarak seçilmelidir.)
3- Okullar yarışmaya 1 oyunla katılabilirler.
4- Yarışmacı okullar SOBİO’ya katılacakları oyunu kameraya çekip 29 Mart 2013 Cuma günü akşamına kadar online başvuru bölümünden ön eleme için göndermelidir. Yapılacak olan çekimlerin net, seslerin anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. Net olmayan, seslerin anlaşılmadığı oyunlar ön elemeyi geçemeyeceklerdir.
5- İlköğretim kurumlarının 1-8. sınıflarında okuyan öğrenciler yarışmaya katılabilirler.
6- Yarışmaya katılım, grup şeklinde olacaktır.(Tek kişilik gösteriler yarışmaya kabul edilmeyecektir.)
7- Ödüllendirmede grup esas alınıp gruba ödül verilecektir
8- Derece alan grup üyelerine ayrı ayrı başarı belgesi verilecektir.
9- Gösteride mikrofon kullanılmayacaktır.
10- Yarışmacılar dekorlarını kendileri temin edeceklerdir.
11- Kullanılacak dekor malzemeleri başvuru formunda mutlaka belirtilmelidir.
12- Dekor taşınması ve yerleştirilmesinden okulların kendileri sorumludur.
13- Sahne hazırlanması sırasında perde açık olacaktır.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1-Senaryo
2- Sahne Tasarımı (Dekor ve kostüm)
3- Rol yeteneği
4-Oyun veya gösterinin orijinalliği
5- Süre kullanımı

PROJE
TANIM
Seçilmiş herhangi bir alanda geliştirilen bir fikrin toplum tarafından kullanılabilirliğini göstermek amacı ile hazırlanmış yeni bir taslak (Örnek projeler; geleceğin okul bahçesi projesi, yeni bir spor dalı projesi.)
AMACI
Gelişim ve değişim düşüncesini öne çıkartma, reaktif değil proaktif tavrı geliştirme, yaşadığı toplumda her zaman üretici ve katılımcı olmak.
KURALLARI
1- Okullar yarışmaya 1 projeyle katılabilirler
2- Projeler grupça hazırlanmış olabileceği gibi bireysel katılım da olabilir.
3- Eğer grup olarak katılım olursa her öğrencinin proje konusuna hakim olması gerekmektedir. (Jüri üyeleri grup öğrencilerinden herhangi birine anlatım yaptırabilir.)
4- Proje konusu sosyal bilimler alanından seçilmelidir. Alan dışı çalışmalar ön elemeden geçemeyecektir.
5- Tamamen orijinal olmalıdır. (Proje öğrenci tarafından hazırlanmış olmalı)
6- Öğrenci, projesini hazırlarken bir rehber öğretmenle beraber çalışabilir.
7- Projeyle ilgili gerekli grafik, şekil, şablon v.s. yarışma esnasında proje sergisinde yer almalıdır.
8- 5-6-7-8. sınıf öğrencileri bu kategoriye katılabilir.
9- Yarışmacı okullar SOBİO’ya katılacakları projenin sunumunu, kameraya çekip 29 Mart 2013 Cuma günü saat 17.00’ye kadar online başvuru bölümünden ön eleme için göndermelidir.(Tanıtım sunumunu kamera karşısında projeyi hazırlayan öğrenci/öğrenciler yapmalıdır.) Yapılacak olan çekimlerin net, seslerin anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. Net olmayan, seslerin anlaşılamadığı oyunlar ön elemeyi geçemeyeceklerdir.
10- Projeler, tespit edilen günlerde sergilenecek ve bu sergi esnasında jüri heyeti tarafından değerlendirilecektir.
11- Sergide kullanılacak pano boyutları önceden yarışmacılara duyurulacaktır.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1- Orijinallik
2- Projeyle birlikte gelen değişim
3- Sonuca ulaşma ve uygulanabilirlik
4- Projeyi savunabilme
5- Yararlanılan veya kullanılan materyaller.

TAKDİM
TANIM
Bir kimseyi, bir filmi, bir yayımı, bir olayı, gezip gördüğü veya araştırdığı bir yeri, bir topluluğa takdim etmek, anlatılan konu hakkında belirli bir sürede açıklama yaparak tanıtmak, sunmak.
AMACI
Konuşma, hitap etme, dert ve düşüncelerini, duyup gördüklerini güzel bir şekilde ifade etme, sağlıklı iletişimin önemli unsuru olan dili etkili kullanma.
KURALLARI
1- Okullar yarışmaya 1 öğrenciyle katılabilirler.
2- Konu, sosyal bilimler alanından seçilmelidir (Her yarışmacı istediği konuyu seçebilir.)
3- Yarışmaya 5-6-7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilir.
4- Takdim süresi en fazla 10 dakikadır.
5- Yarışmacı okullar SOBİO’ya katılacakları takdimi kameraya çekip 29 Mart Cuma günü saat 17.00’ye kadar online başvuru bölümünden ön eleme için göndermelidir. Yapılacak olan çekimlerin net, seslerin anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. Net olmayan, seslerin anlaşılmadığı oyunlar ön elemeyi geçemeyeceklerdir.
6- Ön elemeyi geçen çalışmalar internet üzerinden bildirilecektir.
7- Öğrenciler takdimlerinde bilgisayar sunumu, afiş, broşür, katalog kullanabilir, müzikten yararlanabilirler.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1- Süreyi verimli kullanma
2- Konu bütünlüğünü sağlayabilme
3- Anlatabilme yeteneği
4- Vücut dilini kullanabilme
5- Kullanılan materyallerin çeşitliliği

İNGİLİZCE TAKDİM

TANIM
Bir kimseyi, bir olayı, bir yeri, kendi belirleyeceği herhangi bir konuyu belirli bir sürede bir topluluğa İngilizce takdim etmek, anlatılan konu hakkında açıklama yaparak tanıtmak, İngilizceyi en iyi şekilde kullanarak sunmak.
AMACI
İngilizce konuşma, hitap etme, dert ve düşüncelerini, duyup gördüklerini güzel bir şekilde ifade etme; sağlıklı iletişimin en önemli unsuru olan ve dünyanın en çok konuşulan dili olan İngilizceyi etkili kullanma.
KURALLARI
1- Okullar yarışmaya 1 öğrenciyle katılabilirler.
2- Konu, sosyal bilimler alanından seçilmelidir. Alan dışında yapılan seçimler ön elemede elenecektir.
3- Yarışmaya 5-6-7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilir.
4-Takdim süresi en fazla 10 dakikadır.
5- Yarışmacı okullar SOBİO’ya katılacakları takdimi kameraya çekip 29 Mart Cuma günü saat 17.00’ye kadar online başvuru bölümünden ön eleme için göndermelidir. Yapılacak olan çekimlerin net, seslerin anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. Net olmayan, seslerin anlaşılmadığı oyunlar ön elemeyi geçemeyeceklerdir.
6- Ön elemeyi geçen çalışmalar internet üzerinden bildirilecektir.
7- Öğrenciler takdimlerinde bilgisayar sunumu, afiş, broşür, katalog kullanabilir, müzikten yararlanabilirler.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1- İngilizceyi etkin kullanma ve dile hâkimiyet
2- Konuya hâkimiyet ve konu bütünlüğünü sağlayabilme
3- Akıcılık ve doğru telaffuz
4- Düzgün yapıda cümleler kurabilme ve zengin kelime çeşitliliği
5- Süreyi verimli kullanma
6- Anlatabilme yeteneği ve vücut dilini kullanabilme
7- Kullanılan materyallerin çeşitliliği

YARIŞMA MEKANLARI
Takdim, İngilizce Takdim, Forum, Proje kategorileri İstanbul Fatih Koleji Merkez Kampüsünde ( Çobançeşme), Sahne Sanatları kategorisi ise Bahçelievler Fatih Kolejinde yapılacaktır.

ÖDÜL TÖRENİ
SOBİO Ödül Töreni 20 Nisan 2013 Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezinde yapılacaktır. Saati daha sonra bildirilecektir.

SOBİO ÖDÜLLER

Yarışmaya Hak Kazanan Projelerden
Takdim, İngilizce Takdim ve Forum Kategorilerinde;

1-10. arası ALTIN Madalya
11-20. Arası GÜMÜŞ Madalya
21-30. Arası BRONZ madalya

Yarışmaya Hak Kazanan Projelerden
Sahne Sanatları Kategorisinde;

1-5. arası ALTIN Madalya
6-11. Arası GÜMÜŞ Madalya
12-20. Arası BRONZ madalya

Yarışmaya Hak Kazanan Projelerden
Proje Kategorisinde;

1-10. arası ALTIN Madalya
11-30. Arası GÜMÜŞ Madalya
31-60. Arası BRONZ madalya

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Ömer Çaha
Prof. Dr. Mahmut Kaplan
Doç. Dr. Hüseyin Özcan
Doç. Dr. Osman Tolga Arıcak
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Sözcü

ORGANİZASYON EKİBİ
Kemal Pehlivan
Serkan Göker
Ersin Tokdemir
Abdullah Eraslan
Metin Demirci
Ömer Seyrek
Ali Güneşli
Cahit Eker
Orhan Bilgin

KATEGORİ SORUMLULARI

Takdim Sorumlusu: Cahit Eker
İngilizce Takdim Sorumlusu: Metin Demirci
Forum Sorumlusu: Ersin Tokdemir
Sahne Sanatları Sorumlusu: Ömer Seyrek
Proje Sorumlusu: Ali Güneşli- Orhan Bilgin

SOBİO 2013 TAKVİMİ
Son Başvuru Tarihi :29 Mart Cuma
Finale Kalanların Duyurusu :03 Nisan Çarşamba
Finaller :20 Nisan Cumartesi
Ödül Töreni:20 Nisan Cumartesi akşamı

Başvuru Adresi Özel İstanbul Fatih İlköğretim Okulu

Yenibosna Mah. 1. Asena Sok. Nu.36
Çobançeşme / Bahçelievler / İstanbul
Tel: 0212 411 77 00

Yarışma Yeri Adresi

Yenibosna Mah. 1. Asena Sok. Nu.36
Çobançeşme / Bahçelievler / İstanbul
Tel: 0212 411 77 00

E-mail

[email protected]
[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin