Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileri Deneme Yazma Yarışması

Mehmet Akif ERSOY

“İstiklâl Marşı’mızın Dilinden 21. Yüzyılda Vatan” Konulu Deneme Yazma Yarışması

Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Türkiye geneli Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine yönelik “İstiklâl Marşımızın Dilinden 21. Yüzyılda Vatan” konulu deneme yarışması düzenlemektedir.

Amaç:
2021 yılının İstiklâl Marşı yılı olması nedeniyle Mehmet Akif ERSOY’un düşüncelerini
ve İstiklâl Marşı’nın anlam ve önemini hatırlatmak, Türkçe’nin etkin kullanımını özendirerek
öğrencileri düşünmeye, yazmaya yönlendirmek ve yorum becerilerini geliştirmek
amaçlanmıştır.

Konu:
Mehmet Akif ERSOY’un eserlerinin okunup incelenmesi ve İstiklâl Marşı
yorumlanarak 21. Yüzyıl Türkiye’si ile ilgili deneme yazılması.

Kapsam:
Türkiye genelindeki resmi Sosyal Bilimler liselerinde eğitim gören tüm öğrenciler
katılabilecektir.

Düzenleyen Kurum:
Yarışmayı Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde Mehmet Uzal Sosyal
Bilimler Lisesi düzenlemektedir.

Katılım Koşulları:
1- Yarışmaya Türkiye genelindeki resmi Sosyal Bilimler Liselerinde eğitim gören tüm
öğrenciler katılabilecektir.
2- Yarışmaya gönderilen eserler herhangi bir yerde yayımlanmamış, sergilenmemiş ve
herhangi bir ödül almamış olmalıdır.
3- Telif hakkı eser sahibine aittir. Eserler izin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı
yapılmayacaktır. Ancak gerekli durumlarda bu eserler muvafakat alınarak ücret ödemeden
kullanma hakkına sahip olunacaktır.
4- Sosyal etkinlikler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Millî Eğitiminin genel ve
özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata aykırılık teşkil etmeyecek şekilde
yapılacaktır.
5- Yarışmaya gönderilecek eserler deneme yazı türünün ölçütlerine uygun ve özgün
olmalıdır. Tür dışı eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.
6- Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir (1) eser ile katılabilir.
7- Yarışmaya rumuz ile katılım zorunludur.
8- Yarışmaya katılan dezavantajlı gruplar eserlerini ses kaydı olarak
burdursbl@gmail.com adresine gönderebileceklerdir.
9- Ayrıca Yarışmaya katılan tüm özel gereksinim duyan öğrencilerine Mehmet Akif
ERSOY’un Safahat adlı eseri hediye olarak gönderilecektir.
10- Yazılar Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığı
boşluk bırakarak 5 sayfayı aşmayacak şekilde düzenlenmelidir.
11- Yazılara başlık atılmalı, ad verilmeli ve yalnızca rumuz eklenmelidir. Katılımcın adı –
soyadı ve diğer gerekli bilgileri EK-1 formunda belirtilecektir.
12- Yarışmaya katılacak öğrenciler eserlerini EK-1 formu ile birlikte online ortamda
burdursbl@gmail.com adresine 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında göndereceklerdir. Ayrıca
başvuru sahibine alındı mesajı gönderilecektir.
13- Siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına
uymayan ve hakaret içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
14- Yarışma sonuçları 28 MAYIS 2021 tarihinde okulumuzun internet sitesinde
duyurulacaktır.
15- Yarışma sonuçları mehmetuzal.sbl.meb.k12.tr adresinde yayınlanacaktır.
16- Yarışma sonuçlarına itirazlar 31 Mayıs-01 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacaktır.
Sonraki günler için itiraz kabul edilmeyecek ve jüri üyelerinin incelemesi sonrasında alınan
kararlar kesindir.
17- Ödüller 2019-nCov Pandemisi nedeni ile çevrimiçi olarak yapılacaktır. Katılım için
bağlantı bilgileri dereceye giren yarışmacılarla paylaşılacaktır.
18- Yarışmacılar belirtilen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.
19- Yarışmaya eser gönderen tüm katılımcılar şartnamedeki tüm maddeleri kabul etmiş
sayılır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA:
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUAN DEĞERİ
İçerik, Konuyu yansıtma ve yorumlama 30 puan
Türkçenin etkin kullanımı 20 puan
Özgünlük 20 puan
Türe uygunluk 20 puan
Plan ve düzen 10 puan
Toplam 100 puan

Değerlendirme:
Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirilmesi ön değerlendirme adı altında Burdur İl
Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek jüri heyeti tarafından değerlendirme
kriterlerine göre puan sıralaması oluşturulacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda puan
sıralamasına göre ilk on eser bir sonraki son değerlendirme için Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi tarafından belirlenecek Edebiyat ve Türkçe Bölümleri Öğretim Üyelerinin
katılacağı jüri tarafından değerlendirilecektir.

Ödüller:
Birinci 1000 TL
İkinci 750 TL
Üçüncü 500 TL

Bütçe: Ödül toplamı olan 2.250 TL. ve engelli bireylere verilecek olan Safahat Kitabının Ücreti
ile tahmini olarak 2.500 TL. dereceye giren eser sahiplerine verilecek ödüller okulumuzun okul
aile birliği bütçesinden karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi:
Başvuruların alınması 17-21 Mayıs 2021
Değerlendirme 24-28 Mayıs 2021
Sonuçların İlanı 28 Mayıs 2021
Sonuçlara İtiraz Süresi 28 Mayıs -04 Haziran 2021
Çevrimiçi Ödül Töreni 04 Haziran 2021

İletişim:
Yarışmayla ilgili bütün duyurular Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi okul web
sayfasından yapılacaktır. (http://mehmetuzalsbl.meb.k12.tr)
Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi
Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi İsmail Hakkı
Tonguç Caddesi No.26 Merkez/BURDUR
Web: http://mehmetuzalsbl.meb.k12.tr
Tel:0(248)2331177

EK-1:
BURDUR MEHMET UZAL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
“İstiklâl Marşı’nın Dilinden 21. Yüzyılda Vatan” Konulu Deneme Yazma Yarışması
YARIŞMA BAŞVURU BİLGİ FORMU
Eserin (Denemenin Başlığı/Adı:
Öğrencinin Adı ve Soyadı:
Öğrencinin Rumuzu:
Öğrencinin Sınıfı ve Numarası:
Engel Durumu (Var/Yok)
Velinin Adı ve Soyadı:
Velinin Telefon Numarası:
Okul Adı:
Okulun Bulunduğu İl ve İlçe:

EK-2:
MEHMET UZAL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Aydınlatma Metni
Sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir.
Eserler, sahibinin izni olmaksızın basılamaz, yayımlanamaz, paylaşılamaz ve
sergilenemez. Telif hakları ile ilgili tüm işlemler 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak
yürütülür.
Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren ilgili birim veya etkinliği
düzenleyen kişi/kurum/kuruluş bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir. Bu
durum hazırlanacak olan sosyal etkinlik protokol/sözleşme/şartnamelerinde belirtilir.
Kurumumuzca, siz ve öğrencinize ait yazılı, görsel ve işitsel kişisel veriler yarışma
kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla 6698 sayılı
kanunun 5. Maddesinin 1. Fıkrası gereği ilgili kişinin “açık rızasının alınması” işleme şartına
dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir.
Kurumumuzda paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi
veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde adli makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara
aktarılacaktır.
Söz konusu Kanunun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki
taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Mehmet
Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi İsmail Hakkı Tonguç Caddesi
No.26 Merkez/BURDUR adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

EK-3:
AÇIK RIZA ONAY BELGESİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması kanunu kapsamında tarafıma bilgi verilmiştir. Bu
doğrultuda işlendiği belirtilen bana ve
…………………………………………………..okulunda öğrenim gören velisi/birinci derece
yakını bulunduğum………………………………………… isimli öğrenciye ait görsel, işitsel,
kişisel verilerimiz, yarışma kapsamında düzenlenen Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler
Lisesi İstiklâl Marşı’nın Dilinden 21. Yüzyılda Vatan” Konulu Deneme Yazma Yarışması
faaliyetinin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim
kurumu dahil Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarca kullanılan kurumsal
internet siteleri, sosyal medya hesapları ile basın yayın kuruluşlarında yayınlanmasına izin
veriyorum/vermiyorum.
Gereğini arzederim.
İzin Veriyorum [ ]
İzin Vermiyorum [ ]
Öğrencinin Adı ve Soyadı-İmzası Velinin Adı ve Soyadı-İmzası

… /…/ 2021 … /…/ 2021

EK-4:
ÖZGÜNLÜK TAAHHÜT BELGESİ
Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğüne
Yarışmaya gönderdiğim çalışmanın özgün olduğunu, farklı yarışma vb. gibi ortamlarda
sergilenmediğini beyan ederim. Aksi durumun tespiti halinde bu yarışmada elde edebileceğim
olası tüm başarıların geçersiz sayılacağını bilerek başvuru gerçekleştiriyorum.
Öğrencinin
Adı ve Soyadı-İmzası
… /…./ 2021
Velinin
Adı ve Soyadı-İmzası
… /…../ 2021

EK-5:
VELİ İZİN BELGESİ
Velisi bulunduğum…………………………………………………..Sosyal Bilimler
Lisesi………..….sınıfı……nolu…………………………….….…………….isimli öğrencinin
17/05/2021-21/05/2021 tarihleri arasında planlanan “İstiklal Marşımızın Dilinden 21.Yüzyılda
Vatan” konulu Deneme Yarışmasına katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm.
……../..…./ 2021
(İmza)
Veli Adı Soyadı
Tel :
e-Posta:

EK-6:
T.C.
BURDUR VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi
İSTİKLÂL MARŞI’MIZIN DİLİNDEN 21. YÜZYILDA VATAN”
KONULU DENEME YAZMA YARIŞMASI KATILIM FORMU VE
TAAHHÜTNAME
YAZARIN:
Adı ve Soyadı
Sınıfı
OKULUN :
Adı
Adresi
İli İlçesi
Telefon E-posta
ESERİN :
Adı
Rumuzu
Sayfa Sayısı
Yarışmaya göndermiş olduğum “eserin” bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir
yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini,
eserimin Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğünce her türlü yayın organında
yarışma süresince yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya
ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim.
……./……./20…..
Ad-Soyad – İmza
Öğrenci Velisinin
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Velisinin (KİŞİNİN AÇIK RIZASI İLE)
Adı-Soyadı :
Gsm Telefonu :
E-posta :

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

6 − two =