Sosyal Bilimler Liseleri X. Ulusal Öğrenci Sempozyumu

Sosyal Bilimler Liseleri X. Ulusal Öğrenci Sempozyumu

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
X. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Sempozyumun Konusu
Madde 1. Konu: “Eğitim Yoluyla Toplumsal Değişimde Genç İradenin Rolü”dür.

Sempozyumun Amacı
Madde 2. “Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim insanı yetiştirmeye kaynaklık etmek, ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanda yüksek öğretime hazırlamak, bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak, öğrencileri araştırmaya yöneltmek, sosyal bilimler alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak, öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duygular uyandırılmasını sağlamak, Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirerek toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunmak’’ amaçlarıyla kurulan Sosyal Bilimler liselerinin kurumsallaşmasına, geliştirilmesine ve kamuoyunda hak ettiği değeri görülerek farkındalık oluşmasına büyük katkı sağlayacak bu sempozyumda;

a) Gençlerimizin, demokrasinin ve hukukun evrensel ilkeleri ile ortak millî ve manevi değerlerimizi özümsemiş bireyler olarak yetişmesine katkı sağlanması,
b) Öğrencilerimizin, toplumsal dönüşümlerde nitelikli birey rolüne ilişkin farkındalıklarının artırılması,
c) Eğitimde kaliteyi yükseltmek ve 2023 vizyonuna ulaşmak için toplumsal değişimi sağlamada gençlerimizin kendi iradesiyle kendi geleceklerine yön verebilmelerine ilişkin bili ve becerilerinin geliştirilmesi,
d) Sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin kendi alanlarına özgü konuları tanımasını sağlayarak toplumsal konulara duyarlıklarının artırılması,
e) Sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin bilimsel düşünme, araştırma yapma gibi akademik çalışmalara alt yapı oluşturabilecek analitik düşünme becerilerini geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Sempozyumun Kapsamı
Madde 3. Resmi ve özel sosyal bilimler liselerinde öğrenim gören öğrenciler, bu okullardaki öğretmen ve yöneticiler ile alana ilgi duyan, destek sağlayan, bu konuda çalışmalar yapan akademisyenleri, araştırmacıları, demek ve vakıfları kapsamaktadır.

Sempozyumun Tarihi ve Yeri
Madde 4. Sempozyum. 27-28 Nisan 2018 tarihinde Balıkesir’de gerçekleştirilecektir. Sempozyumun Uygulaması ve Konuları
Madde 5. “Eğitim Yoluyla Toplumsal Değişimde Genç İradenin Rolü” başlıklı Sosyal Bilimler Liseleri X. Ulusal Öğrenci Sempozyumu’nda aşağıdaki konular bildiri/poster olarak sunulacaktır.

Konular:

A-Eğitimin Kalkınmaya Etkisi
a) İktisadi Kalkınmada Eğitimin Rolü
b) Bilimsel ve Teknolojik Gelişmede Eğitimin Rolü
c) Toplumsal ve Kültürel Gelişmede Eğitimin Rolü
d) Yaşam Kalitesinin Artırılmasında Eğitimin Rolü
e) Nitelikli İşgücü ve Eğitim
f ) Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim
g) Türkiye’de ve Dünyada Eğitim Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
h) Beşeri Sermayenin Kalkınma Açısından Önemi

B-Genç Nüfus ve Eğitim İhtiyacı
a) Gençlerin İstihdamı Açısından Türk Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi
b) Geleceğin Meslekleri ve Gençlerin Eğitimi
c) Endüstri 4.0 ve Eğitim
d) Göç Eden Genç Nüfusun Uyum ve Eğitim Sorunu
e) Gençlerin Toplumsal Kimliği ve Bu Kimliğin Oluşmasında Eğitimin Etkisi 1) Genç Nüfus ve Bilişsel-Duyusal Becerilerin Kazandırılması
g) Eğitimde Yapısal Değişim
h) Diploma ve Sertifikaların Uluslararası Geçerliliğinin Sağlanması

C-Demokrasimizin Geleceği ve Gençlik
a) Demokratik Tutum ve Değerler Açısından Eğitim
b) Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği
e) Gençlerin Sivil Toplum Kuruluşlarındaki Gönüllülük Faaliyetleri
d) Genç Gönüllüğü ve Toplumsal Gelişime Etkisi
e) 15 Temmuz Demokrasi Zaferi – Milli İradeye ve Demokrasiye Sahip Çıkan Gençler
f) Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri – Gençlerin Okul Yönetimine Katılımı
g) Hukuksal Gelişmede Eğitimin Rolü
h) Fikri Hür. İrfanı Hür, Vicdanı Hür Gençlerin Eğitimi

D-Değişim ve Genç İradenin Rolü
a) Gençleri ve Değişimi Anlamak
b) Küreselleşme, İnternet ve Gençlik Kültürü
c) Gençliğin Kimlik Gelişimi ve Sosyalleşme Sürecine Sosyal Medyanın Etkisi
d) Toplumsal Normların Değişiminde Genç İradenin Etkisi
e) Genç İrade ve Sorumluluk
f) Bilişim ve Sosyal Gençlik Ağları
g) Genç İrade ve Demografik Faktörler
h) Kültürel Faktörler ve Gençlik
i) Genç ve Kent Yaşamı (Fırsatlar ve Mekanlar)

E-2023 Vizyonu, Eğitim ve Genç İrade
a) 2023 Türkiye Vizyonu
b) 2023 Türkiyesi’nde Okulöncesi Eğitim
c) 2023 Türkiyesi’nde Temel Eğitim
d) 2023 Türkiyesi’nde Ortaöğretim
e) 2023 Türkiyesi’nde Mesleki Eğitim
0 2023 Türkiyesi’nde Yükseköğretim
g) 2023 Türkiyesi’nde özel Eğitim
h) 2023 Türkiyesi’nde Özel Öğretim
i) Milli Kültür – Çağdaş Medeniyet
j) Kültürel Mirasın Aktarılması ve Korunmasında Genç İradenin Rolü
k) İnovasyon ve Genç İrade
l) AB Eğitim Programları ve Türk Gençliği

Sempozyuma Katılım ve Başvuru Şekli:
Madde 6.- Sempozyuma; resmi ve özel sosyal bilimler liselerinde öğrenim gören öğrenciler bildirileri/posterleri ile katılacak olup bu okullardaki öğretmen ve yöneticiler ile alana ilgi duyan, destek sağlayan, bu konuda çalışmalar yapan akademisyenler, araştırmacılar, dernek ve vakıf temsilcileri ise dinleyici olarak katılabileceklerdir.
a) Alt başlıklar, oturum başlığının içeriğine uygun olmak şartıyla katılımcı okullar tarafından belirlenecektir.
b) Sunum metinlerinin içeriklerinin sorumluluğu bildiriyi/posteri sunan öğrenciye,
hazırlanmasına destek sağlayan danışman öğretmen/öğretmcnlerc ve bildiriyi/posteri
gönderen okulun müdürüne ait olacaktır. Her okul sempozyuma bir yönetici/öğretmen ve bir öğrenciyle katılacaktır. Bildiri metinlerinde veya poster sunumlarda belirtilecek kaynakçada ve içeriklerde,yasaklanmış yayınlar ve KHK ile ihraç edilmiş olan akademisyenlere yer verilmeyecektir. Aksi takdirde her türlü hukuki sorumluluk bildirinin/posterin hazırlanmasına destek sağlayan danışman öğretmen/öğretmenlere ve bildiriyi/posteri gönderen okulun müdürüne ait olacaktır.

c) Her sunum için en fazla 10 dakika süre verilecektir.
d) Sempozyuma katılımda 9’uncu, 10’uncu ve 11 ‘inci sınıflar öncelikli olacaktır.
e) Katılımcılar bildirilcrinin/posterlerinin son halini PDF ve Word dosyası olarak CD’ye kaydederek Sempozyum Düzenleme Kuruluna (İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi – Kııvayii illiye Mahallesi Cihar Bilgehan Caddesi No: 68-72 Karesi/BALI KESİR) teslim edeceklerdir.
f) Katılımcıların izin ve görevlendirme işlemleri mahallinde yapılacaktır. Katılımcılardan yönetici ve danışman öğretmenlerin yolluk ve yevmiyeleri kurumlarınca; yemek ve servis hizmetleri İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi tarafından karşılanacaktır.
g) Katılımcılardan bildirisi/posteri kabul edilen öğrencilerin barınma, yemek ve servis hizmetleri İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi tarafından karşılanacaktır.
h) Katılımcı okullara, bildiri/poster sunan öğrencilere, danışman öğretmenlere ve sempozyuma katkı sağlayanlara “Katılım Belgesi” verilecektir.
i) Bildiriler veya posterler, danışman öğretmen/öğretmenler rehberliğinde bilimsel araştırma tekniklerine uygun olarak hazırlanacaktır.
j) Bildiriler özgün, daha önce yayımlanmamış, herhangi bir sempozyumda veya bilimsel bir platformda sunulmamış olacaktır.
k) Akademik alanda ortak bir dil kullanılması hem literatür taramasının daha hızlı yapılmasına hem de ulaşılan kaynakların daha iyi incelenmesine katkı sağlayacağından, bildiriler APA formatına uygun olarak gönderilecektir.
l) Katılımcı okullar, 22 Aralık 2017 tarihine kadar hangi konu ve alt başlıkta bildiri sunacaklarını Sempozyum Düzenleme Kuruluna bildireceklerdir.
m) Sempozyum Düzenleme Kurulu, aynı konuda yoğunluk olması halinde önceliği ilk müracaatı yapan okula vermek suretiyle düzenleme yapmaya ve tekrar konu belirleme yönünde iade etmeye yetkilidir.
n) Bildiri özetleri 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanıp 26 Ocak 2018 tarihine, bildirilerin tam metni ise 23 Şubat 2018 tarihine kadar, ilgili Okul Müdürlüğü tarafından Sempozyum Düzenleme Kuruluna gönderilecektir.
o) Bildiri tam metinleri Sempozyum Düzenleme Kuruluna gönderilmeden önce, bildiriyi gönderen okulun 2 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ile danışman öğretmeninden oluşan 3 kişilik komisyonca dil ve bilimsel uygunluk açısından incelenecek ve inceleme onayı da bildirinin tam metniyle birlikte Sempozyum Düzenleme Kuruluna gönderilecektir.
p) Bildiri özetleri ile bildirilerin tam metni [email protected] adresine ili, okulu, konusu, sunum yapacak öğrenci ve rehberlik eden danışman öğretmen/öğretmenlerin adları da belirtilerek ilgili Okul Müdürlüğü tarafından gönderilecektir.
q) Sempozyuma katılacak yönetici/öğretmen ve öğrencinin isimleri en geç 23 Şubat 2018 tarihine kadar ilgili Okul Müdürlüğü tarafından Sempozyum Düzenleme Kuruluna bildirilecektir.
r) Sempozyuma katılmak üzere başvuran okullar. Sosyal Bilimler Liseleri X. Ulusal Öğrenci Sempozyumu Şartnamesini kabul etmiş sayılırlar. Bu şartnamede belirtilmeyen hususların yeniden düzenlemesine ve mevcut şartnamede gerektiğinde değişiklik yapmaya Sempozyum Düzenleme Kurulu yetkilidir.

Onay ve Uygulama
Madde 7- Bu şartname 7 (yedi) maddeden ibaret olup Millî Eğitim Bakanlığımın onayı ile uygulamaya konulacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.