Ana SayfaÖzel Ders BlogSkolastik Düşünce Nedir, Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır? Skolastik Düşüncenin Özellikleri Nelerdir?

Skolastik Düşünce Nedir, Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır? Skolastik Düşüncenin Özellikleri Nelerdir?

Skolastik Düşünce Nedir?

Skolastik düşünce, Ortaçağ Avrupa’sında büyük bir etki yaratmış olan ve kilise eğitim sistemi içinde gelişen bir düşünce akımıdır. Skolastik düşünce, Antik Yunan ve Roma felsefesini Hristiyan teolojisi ile birleştirmeyi amaçlar. İsmi, skolastik kelimesinin Latince kökenli “skholē” kelimesinden gelir ve okul veya öğrenme anlamına gelir. Skolastik düşünce, Ortaçağ boyunca Avrupa’da egemen olan düşünce tarzıdır ve 12. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar etkili olmuştur.

Skolastik Düşüncenin Tarihi

Skolastik düşünce, 12. yüzyılda Ortaçağ Avrupa’sında ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, İslam dünyasından gelen ve Antik Yunan felsefesini içeren metinler Latin Batı’sına çevrilmeye başlandı. Özellikle Aristo’nun eserleri, skolastik düşüncenin temelini oluşturdu. Bu eserler, rasyonel düşünceyi kilise doktrinleriyle birleştirmeye çalışan düşünürlerin dikkatini çekti.

Skolastik düşünce, özellikle 13. yüzyılda büyük bir canlılık kazandı. Bu dönemde, önde gelen skolastik düşünürler, öğretim kurumları ve üniversitelerde dersler vererek skolastik geleneğin yayılmasına katkı sağladılar. Bu dönemin en tanınmış düşünürlerinden bazıları Thomas Aquinas, Augustine of Hippo ve Peter Abelard’dır.

Ortaçağ boyunca, skolastik düşünce Katolik Kilisesi’nin resmi öğretisi haline geldi. Skolastik düşünce, kilisenin inançlarını ve öğretilerini rasyonel ve felsefi temellere oturtmaya çalıştı. Bu, kilisenin otoritesini pekiştirdi ve skolastik düşünceyi kiliseye bağlılık ve sadakatle özdeşleştirdi.

Skolastik düşünce, Rönesans dönemiyle birlikte gerilemeye başladı. Rönesans, Antik Yunan ve Roma kültürünün yeniden keşfi ve vurgulanmasıyla birlikte, skolastik düşünceye karşı bir tepki olarak ortaya çıktı. Skolastik düşüncenin yerini daha insancıl ve rasyonel düşünce tarzları aldı.

Felsefi düşünce
Felsefi düşünce

Skolastik Düşüncenin Özellikleri

Skolastik düşüncenin temel özellikleri şunlardır:

  1. Aristoteles Etkisi: Skolastik düşünce, Antik Yunan filozofu Aristoteles’in eserlerine büyük bir vurgu yapar. Aristoteles’in felsefi yöntemleri, skolastik düşünceyi etkileyen temel unsurlardan biridir.
  2. Teoloji ve Felsefe Birliği: Skolastik düşünce, teoloji (ilahi öğreti) ile felsefe arasında bir bağ kurmaya çalışır. Kilise öğretileri ve rasyonel düşünce skolastik düşünceyi bir araya getirir.
  3. Doktrinlerin Tartışılması: Skolastik düşünce, özellikle üniversite ortamında, kilise öğretileri ve diğer felsefi konular üzerinde sürekli tartışmaların yapıldığı bir akımdır. Mantıksal argümanlar ve itirazlar üzerine yoğunlaşır.
  4. Soru-yanıt Metodu: Skolastik düşünce, soru-yanıt metodunu benimser. Bu metod, bir tez veya argüman ortaya atılır, ardından bu argümanı destekleyen veya eleştiren sorular ve yanıtlar sıralanır.
  5. Otoriteye Büyük Saygı: Skolastik düşünce, kilise otoritesine ve öğretisine büyük bir saygı gösterir. Kilisenin öğretileri skolastik düşüncenin temelini oluşturur.
  6. Mantık ve Akıl Kullanımı: Skolastik düşünce, mantığın ve akıl yürütmenin önemini vurgular. Mantık, düşünsel çelişkileri çözme ve argümanları daha iyi anlama amacıyla kullanılır.
  7. Ortaçağ Metinlerinin İncelenmesi: Skolastik düşünce, Antik Yunan ve Roma dönemi metinlerinin Latince’ye çevrilmesi ve incelenmesiyle büyüdü. Bu metinler, felsefi düşünceyi şekillendirmede kritik bir rol oynadı.
  8. İslam Etkisi: Skolastik düşünce, İslam dünyasından gelen felsefi eserlerden de etkilenmiştir. İslam filozofları, Antik Yunan felsefesini İslam teolojisi ile birleştirmeye çalışmıştır.
  9. Öğrenci-Öğretmen İlişkisi: Skolastik düşünce, öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşimi vurgular.

Ahlaki Sorumluluk ve İyilik Vurgusu: Skolastik düşünce, ahlaki sorumluluk ve erdemlilik konularına büyük bir vurgu yapar. İnsanların Tanrı’ya karşı sorumlulukları olduğuna inanılır ve bu sorumluluğun yerine getirilmesi için ahlaki erdemlerin geliştirilmesi teşvik edilir.

Öğrenme ve Bilgiye Değer Verme: Skolastik düşünce, öğrenmeye ve bilgiye büyük bir değer verir. Bilginin, Tanrı’nın yaratıcılığını anlamada ve ruhsal gelişimde önemli bir rol oynadığına inanılır.

Evrenin Düzeni ve Akılcılık: Skolastik düşünce, evrenin bir düzen içinde yaratıldığına ve bu düzenin akılcı bir şekilde anlaşılması gerektiğine inanır. Bu düşünce, evrenin bilimsel ve felsefi incelemelerine yol açmıştır.

Çeşitli Okullar ve Yorumlar: Skolastik düşünce, farklı okulların ve yorumların gelişmesine yol açmıştır. Örneğin, Thomizm (Thomas Aquinas’ın öğretilerini takip edenler), Augustinianizm (Augustine of Hippo’nun öğretilerini takip edenler) ve Scotism (Duns Scotus’un öğretilerini takip edenler) gibi farklı yorumlar meydana gelmiştir.

Modern Düşünceye Etkisi: Skolastik düşünce, Ortaçağ sonlarına doğru gerilese de, modern felsefe ve düşünceye önemli bir etki bırakmıştır. Rasyonalizm ve empirizm gibi daha sonraki felsefi akımlar, skolastik düşüncenin mirasını taşımıştır.

Kadim ve Sürekli Bir Düşünce Geleneği: Skolastik düşünce, Ortaçağ boyunca önemli bir düşünce geleneği olarak varlığını sürdürmüştür. Bu geleneğin temel öğretileri, günümüzde bile felsefe ve teoloji alanlarında tartışılmaktadır.

Skolastik düşünce, Ortaçağ Avrupa’sının düşünsel ve entelektüel hayatını derinden etkileyen bir düşünce akımıdır. Kilise ile rasyonel düşünce arasındaki dengeyi kurmaya çalışan skolastik düşünce, Ortaçağ dünyasının düşünce yapısını şekillendirmiş ve modern düşünceye önemli katkılarda bulunmuştur. Bu düşünce akımının özellikleri, dönemin düşünce ve eğitim dünyasının nasıl şekillendiğini anlamamıza yardımcı olur ve tarihsel bir perspektif sunar.

Deniz Eren SAVAŞ
Deniz Eren SAVAŞhttps://ozelders.bilimsenligi.com/
Online ve Yüzyüze Özel Ders Öğretmenlerinin Buluştuğu HUB. Özel ders taleplerini için öğretmen profillerini inceleyiniz.