SİVAS BELEDİYESİ ÖDÜLLÜ FİKİR YARIŞMASI

1. Yarışmanın Konusu ve Amacı
 
Sivas Belediyesi, şehrin genel problemlerine ortak çözümler üretebilmek, belediyenin ülkemizde ve dünyada tanıtılması ve bilinirliğinin artırılması amaçlarına yönelik fikirleri, anlaşılabilir, özgün, estetik, yenilikçi ve akılda kalıcı bir şekilde temsil edecek projeleri belirlemek üzere ÖDÜLLÜ FİKİR YARIŞMASI düzenlemektedir.
 
2. Yarışmaya Katılım Koşulları ve Teknik Gereklilikler
 
2.1. 18  yaşını  doldurmuş  her  üniversite  öğrencisi  ve mezunu  yarışmaya  katılabilir,  18  yaşını doldurmamış  olanlar  anne,  baba  veya  kanuni  mümessillerinden  birinin  yazılı  izni  ile yarışmaya katılabilirler. 
 
2.2.  Değerlendirme Jürisi üyelerinin eşleri ile birinci derece kan ve kayın hısımları, Değerlendirme Jürisi üyelerini belirleyen ve atayanlar arasında bulunanlar, jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylamakla görevli olanlar Yarışma’ya katılamazlar. 
 
2.3. Birden fazla kişinin ortak bir Projeyle Yarışma’ya katılması halinde proje sahiplerinin her birinin bu Şartname’de belirlenen şartları sağlaması zorunludur. Bu durumda proje sahiplerinin idare ile ilişkilerinin yürütülmesini teminen proje sahiplerinden birini temsilci olarak belirlemeleri gerekmektedir.Proje sahiplerinden her biri idareye karşı müşterek ve müteselsil olarak sorumludurlar. 
 
2.4. Katılımcılar  yarışma  koşullarına  uygun  nitelikte,  sınırsız  sayıda  projeyle yarışma’ya katılabilirler. 
 
2.5. Hazırlanan projeler uygulanabilir nitelikte olmalıdır. 
 
2.6.  Projeler    ornek_proje.doc  belgesinde  gösterildiği  şekilde  hazırlanmak  zorundadır.Proje  sahibi gerekli gördüğü taktirde görsel materyaller yada videolar kullanabilir.Projeler .doc veya  .pdf formatında olmak zorundadır. 
 
2.7. Yarışmaya  sunulan  proje  eğer  bir  icat  ise,  Türk  Patent  Enstitüsünce  (TPE)  daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olması gerekmektedir. 
 
2.8. Başvuru formunda istenen bilgiler eksiksiz olarak doldurulmak zorundadır. 
 
2.9. Yarışmaya başvurular  www.fikrinikapgel.com adresinden veya     www.facebook.com/fikrinikapgel sayfasından online olarak yapılmalıdır.
 
3. Değerlendirme
 
3.1. Aşağıda  belirtilen  hususlara  uymayan  projeler  Değerlendirme  Jürisi  kararı  ile yarışmadan çıkarılır:  
  Şartnamede belirtilen şekilde teslim edilmeyen projeler, 
  Şartnamede  uyulması  zorunlu  olduğu  belirtilen  hususlardan  herhangi  birine
uymayan projeler,   Başvuru formunda istenen bilgilerde eksiklik olması durumunda.
3.2. Projeler  uygulanabilir  anlaşılabilir,  özgün,  estetik  ve  akılda  kalıcı  bir  şekilde
temsil etme başarısı üzerinden değerlendirilecektir.  4. Ödüller
 
4.1. Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen projeler aşağıdaki miktarlarda ödül verilecektir: 
 
  Birincilik Ödülü  :5000 TL 
  İkincilik Ödülü  :3000 TL 
  Üçüncülük Ödülü  :2000 TL 
  Ön Elemeyi Geçen 10 Proje Sahibine  :500  TL
 
4.2. Birden fazla ödüle layık görülmesi durumunda katılımcı kazandığı en yüksek ödülü alır. 
 
4.3. Ödüle layık görülen projeler,  www.sivas.bel.tr sitesinden kamuoyuna duyurulur. Ayrıca sonuçlar katılımcıların adresine yazılı olarak bildirilir. 
 
4.4. Birincilik  ödülü,  aynı  veya  birbirine  çok  benzer  olduğu  düşünülen  proje  sahipleri
arasında paylaştırılabilir. Bu hususta takdir yetkisi Sivas Belediyesi’ne aittir.   
5. Yarışma Takvimi 
 
  Başvuru tarihleri  :26  Eylül 2011 – 20 Şubat 2012 
  Jüri değerlendirme tarihleri  :21 Şubat 2012 – 19 Mart 2012 
  Yarışma final tarihi  :14 Mayıs 2012 
  Ödül töreni  :19 Mayıs 2012
 
6. Diğer Hükümler
 
6.1.  Katılımcılar, Yarışma’ya gönderdikleri Projeler üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile patent ve markalara ilişkin olanlar dahil diğer mevzuattan kaynaklanan her türlü haklarını kendilerine ödenen ödül bedeli karşılığında, Sivas Belediyesi’nin her türlü basılı materyalinde, dijital ortamda,Sivas Belediye’si tarafından uygun görülecek diğer alanlarda kullanılmak üzere süresiz kısıtlamasız ve gayri kabili rücu olarak Sivas Belediyesi’ne tamamen devrettiklerini ve söz konusu hakların bütünüyle Sivas Belediyesi’ne ait olacağını, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan umuma arz salahiyeti hakkının kullanımı hususunda Sivas Belediyesi’ni yetkili kılarak, Projelerin Şartname’de belirtilen şekilde kullanılmasını sonradan men etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
 
6.2. Sivas Belediyesi, yarışmaya katılan ve ödüle layık görülen tasarımları, katılımcıların isimlerini vermek suretiyle, her türlü yayın organında kamuoyuna açıklayabilecek ve bültenlerinde söz edebilecektir.  

6.3. Birincilik  ödülünü  kazanan  projelerin  Sivas  Belediyesi  tarafından  kullanılıp kullanılmayacağı Sivas Belediyesi’nin takdir ve yetkisindedir. 
 
6.4. Ödüle  layık  görülen  projeler  Sivas  Belediyesi  tarafından  şehre  uygulanmak istenildiğinde, proje sahibinden uygulamada teknik destek isteyebilir. 
 
6.5 Sivas Belediyesi, ödülüne layık görülen projelerin uygulanmasına karar verilmesi halinde, proje üzerinde değişiklik isteme/yapma hakkına sahiptir.
 
6.6. Sivas Belediyesi, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada Yarışma’yı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Sivas Belediyesi teslim edilen projelerin tarafınca kullanılmayacağını taahhüt eder. 
 
6.7. Başvuru  formunu  gönderen  tüm  katılımcılar,  şartname  koşullarını,  yarışma  şartlarını  ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.