SEVDA ŞENER TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞEHİR TİYATROLARI
“SEVDA ŞENER” TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
(2015)

1. AMAÇ
Türk Tiyatrosuna yeni yazarlar kazandırmak, teşvik etmek ve gelişen, değişen tiyatro literatürümüze
yeni eserler kazandırmak, ulusal tiyatromuzda genç ve farklı bakış açılarına yer vermek.

2. YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
a) Yarışma uluslararasıdır. Türkiye ve/ veya yurtdışında yaşayan, Türkçe yazabilen herkes yarışmaya
katılabilir.
b) Yarışmayı düzenleyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları çalışanları, değerlendirme
komisyonunda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları
yarışmaya katılamazlar.

3. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN NİTELİKLERİ
a) Yarışmaya katılacak eserler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının her yıl yeniden
belirleyeceği konu başlığı çerçevesinde olacaktır. 2015 yılı için belirlenen konu başlığı “değişen
toplumsal yaşamda aile” olarak belirlenmiştir. Yazarlar, ana temaya sadık kalmak şartıyla konuyu
serbestçe şekillendirebilir.
b) Her katılımcı en fazla üç eserle katılabilir.
c) Yarışmaya gönderilecek eserin dili Türkçe olmalıdır.
d) Yarışmaya daha önce sahnelenmemiş, yayınlanmamış, ödül almamış tiyatro oyunları kabul
edilecektir. Uyarlama eserlerin kaynağı açık bir şekilde belirtilecek ve uyarlamadan doğan tüm yasal
sorumluluklar katılımcıya ait olacaktır. Kaynağı belirtilmeyen uyarlama eserler yarışma dışı kalacaktır.
e) Başvuru sahipleri, yarışma şartlarını kabul etmiş sayılır. Yarışma şartnamesine uymayan başvurular
yarışma dışı bırakılacaktır.

4. YARIŞMAYA SON KATILMA TARİHİ
a) Eserler 15 NİSAN ÇARŞAMBA günü mesai saati bitimine kadar teslim edilmelidir.

5. ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ/TESLİM EDİLECEĞİ ADRES
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
Eskibağlar Mah. Üniversite Cad. Bağlarbaşı Apt. No:7/1 Eskişehir/ Türkiye
Tel: (0 222) 335 72 71 / 330 45 00 / 0533 307 57 27

6. ESERLERİN TESLİM EDİLMESİ
a) Eser 8 (sekiz) nüsha halinde ve 1 adet CD ortamında gönderilmeli/teslim edilmelidir.
b) Her nüshanın ilk sayfasına eserin adı açık biçimde yazılmalıdır.
c) Her nüshanın ilk sayfasında eser sahibinin sadece rumuzu yer almalıdır. Eser üzerinde yarışmacının
kimlik bilgileriyle ilgili herhangi bir not bulunmamalıdır.
d) Yarışmacılar, eserle birlikte kapalı bir zarfın içinde bir adet vesikalık fotoğrafla birlikte tiyatro
oyununun adını, kimlik fotokopisini, imzalı kısa özgeçmişini, posta ve e-posta adresini, telefon
numaralarını, yarışma son başvuru tarihi mesai bitimine kadar oyun nüshalarıyla birlikte belirtilen
adrese posta yoluyla ya da elden teslim edeceklerdir. Zarfı teslim eden her yarışmacı bu şartnameyi
okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.
e) Tiyatro oyunu A4 kâğıdın tek yüzüne 1,5 satır aralığında 12 punto ve Courier fontu ile en az 40
sayfa halinde yazılmış olmalıdır.
f) Yarışmaya tek kişi ya da bir grup tarafından hazırlanan tiyatro oyunu katılabilir. Eser, grup
tarafından hazırlanmışsa, yarışmaya katılmak için grup üyelerinin yazılı izni alınmalıdır. Aksi taktirde
eserin gönderen kişiye ait olduğu kabul edilir. Doğabilecek hukuki sorunlardan Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi Şehir Tiyatroları sorumlu değildir.
g) Yarışmaya gönderilen eserlerin üzerine yazarın kimliğini belirten ad, imza vb. işaret
konulmamalıdır.
h) Hangi nedenle olursa olsun belirtilen son katılım tarih ve saatinden sonra ilgili adrese ulaşacak
eserler değerlendirme dışı bırakılır. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan, Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sorumlu değildir.
ı) Üzerinde rumuz bulunan kapalı kimlik zarfı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
tarafından dereceye giren eserler açıklanıncaya kadar açılmayacaktır.

7. ESERLERİN İADE EDİLMESİ
a) Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir.

8. YARIŞMAYA GİREN ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Yarışma kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına gönderilen tiyatro
oyunları, değerlendirme kurul üyelerinin tamamı tarafından değerlendirilir.
b) Değerlendirme kurul üyeleri tarafından verilen puanların ortalaması tiyatro oyununun başarı
sırasını belirler.
c) Değerlendirme kurulunun verdiği kararlar kesindir.

9. DEĞERLENDİRME KURULU
a) Eserler, değerlendirme kurulu tarafından şartnamede belirtildiği şekilde değerlendirilir.
b) Değerlendirme Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:
1. Av. Atilla SAV (Avukat/Tiyatro Eleştirmeni, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
Repertuvar Kurulu Üyesi)
2. Doç. Dr. Türel EZİCİ (Oyun Yazarı, Dramaturg, Tiyatro Eleştirmeni , Hacettepe Üniversitesi Devlet
Konservatuarı Tiyatro Anasanat Dalı Öğretim Üyesi)
3. Prof.Dr Beliz Güçbilmez (Çevirmen, Oyun Yazarı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Tiyatro Bölümü Öğretim Üyesi)
4. Yunus Emre Bozdoğan (Devlet Tiyatroları Sanatçısı, Yönetmen)
5. Özcan Özer (Ankara Devlet Tiyatrosu Dramaturgu)

11. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER
a) Yarışma sonuçları 15 Haziran 2015 Pazartesi günü açıklanacak ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatrolarının resmi web sitesinden (www.tiyatro.eskişehir.bel.tr ) ilan edilecektir
b) 1)Değerlendirme sonucu birinci seçilen eser, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatroları’nda repertuvara uygunluk gözetilerek sahnelenecektir.
2)Değerlendirme sonucunda ikinci ve üçüncü seçilen eserler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatroları’nın Genel Repertuvar Havuzuna alınacaktır.
3) Dereceye giren eserlerin sahneleme önceliği (teslim tarihi esas alınacak şekilde) iki yıl
süreyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına aittir.

12. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

13. YARIŞMA SEKRETERYASI
Elif Mutlu /(0222) 335 72 71 / 7417
E-mail: sahnediretorlugu@eskisehir.bel.tr

14. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın Duyurulması: 07 Ocak 2015
Eserlerin Son Teslim Edilme Tarihi: 15 Nİsan 2015
Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması: 15 HAZİRAN 2015

16. YARIŞMA KURULU
a) Yarışma kurulu, yarışma sürecinde gerekli jüri ve değerlendirme aşamalarıyla ilgili değişiklikleri
yapabilir.

-Seyfi ARTAR ( Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı)
-Emre Basalak ( Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni )
-Ercüment Yılmaz (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yrd.)
-Mete Ayhan (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sanatçı Temsilcisi)
-Sibel Arıcan (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Dramaturgu)