SEPTO 2013

SEPTO
VII. ULUSLARARASI
SANAT EĞİTİMİ PROJE TASARIM ORGANİZASYONU

Yarışma Adı: Sanat Eğitimi Proje Tasarım Organizasyonu –SEPTO-
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş: Özel Yamanlar Eğitim Kurumları
Yarışmanın Amacı:
Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaşlar olarak yetiştirmek.
Öğrencilerimizin Güzel Sanatlara karşı ilgilerini arttırmak, Dünya çocukları ile kaynaşarak köprüler kurulması noktasında sanata farklı bir bakış açısı kazandırmak, Öğrencilerimizin kendini ifade etmelerine ve çevresiyle olumlu diyalog kurmalarına yardımcı olmak, Öğrencilerimizin hayal güçlerini, araştırma, yorumlama ve sunma becerilerini geliştirmek, Gelişim ve değişim düşüncesini öne çıkartma, reaktif değil proaktif tavrı geliştirme, yaşadığı toplumda her zaman tüketici değil, üretici ve katılımcı olmalarını sağlamak, Disiplin, düzen, sabır, temizlik alışkanlıklarını kazandırmak, Bağımsız olarak düşünme ve karar verme yeteneklerini geliştirmek, zaman kavramını sezmelerini, estetik sezgilerinin artmasını sağlamak, Sahneyi ve sanatı hayatın içinde daha aktif kullanabilmelerini sağlamak.
Yarışmanın Kapsamı: Uluslararası çapta İlkokul ve Ortaokullara yönelik.
Yarışma Kategorileri : 1) Rekreasyon, 2) Oyuncak Tasarımı, 3) Dramatizasyon,
4) Pandomim, 5) Kaligrafi, 6) Resim 7) Müzik

I.KATEGORi :
REKREASYON
Geri dönüşüme kazandırılabilecek, atık malzemelerle yapılan tasarım çalışmalarının eğitsel ve sanatsal değeri yüksektir. Bu tür çalışmalarda, kullanılan malzemelerin bolluğu, çeşitliliği ile zengin etkinlik ortamı hazırlanması, ekonomik olmaları oldukça önemli faktörlerdir. Temiz ve sağlık koşullarına uygun olan her çeşit atık malzeme(kağıt, ahşap, plastik, metal, doğal ürünler, elektrik, elektronik, bilgisayar parçaları vb.) bu tip tasarım çalışmalarında kullanılabilir. *Tüketici tarafından kullanılan malzemenin, farklı şekilde tasarımının yapılması, *Atık malzemeleri kullanarak, orijinal üç boyutlu görsel tasarımlar oluşturulması *Kullanılan atık malzemenin çevre kirliliğine sebep olan malzemelerden seçilmesi ve kullanılması, *İnsan yaşamına farklı zenginlikler sunarak, değişen ve gelişen yaşam sürecine yeni estetiksel ürünlerin ortaya çıkmasını sağlar.
*Günümüzün modern dünyasında kullanılan elektrik, elektronik ve bilgisayar parçaları da rekreasyon kategorisinde kullanılabilir.

Teknik Şartname:
1- Her okul, yarışmaya en fazla 3(üç) proje ile katılabilir.
2- Bir projeyi, en fazla iki kişi çalışabilir.
3- Yarışma iki aşamalı olacaktır. Birinci aşama ön eleme(Fotoğraflar ve Proje Raporu), ikinci aşama sergi ve değerlendirme(3 Boyutlu Sunum).
4- Birinci aşamada tasarımın gelişim aşamalarını anlatan ve projenin dört farklı açıdan (ön, arka, yan profil ve genel görüntüsü) fotoğrafı.
5- Çalışmanızı anlatan proje raporu.
6- Proje raporu ve fotoğraflar en geç 26.Nisan.2013 tarihine kadar www.septo.org adresine gönderilmelidir.
Proje Raporu ana hatları ile aşağıdaki gibi olmalıdır:
a.Proje Başlığı: Başlığın projeyi tam olarak yansıtması.
b.Konsept: Düşüncenizin tam olarak açıklanması ve fotoğraf ile örneklendirilmesi.
c.İşlevsellik: Tasarımınızın, hangi alanlarda kullanılabileceğinin açıklanması.
d.Yararlılık: Tasarımınızın hedef aldığı tüketici ihtiyaçlarının açıklanması.

Değerlendirme Kriterleri:
a.Orjinallik b.Projeyle birlikte gelen değişim c.Sonuca ulaşma ve uygulanması
d.Kullanılan materyaller e.Sunum

II.KATEGORİ :
OYUNCAK TASARIMI
19. yüzyılda Osmanlı döneminde var olan oyuncak tasarımlarının ana maddesini ahşap, metal parçalar, hayvansal maddeler ve kil oluşturuyordu. Basit maddelerden, el emeği ile yapılan bu oyuncaklar, plastik veya porselenden yapılan oyuncakların ortaya çıkmasıyla önemini yitirerek 1950’li yıllarda yok olmaya yüz tutmuştur.
Oyun ve oyuncaklar, çocuklarımızın gelişmesi, kişilik kazanması, sağlıklı ruhsal altyapısının oluşması için önemli bir unsurdur. Çocuklarımız, her geçen gün düşünsel aktivitelerden çok, daha basit, daha yalın ve “oyalayıcı” etkinlikleri tercih etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu da beraberinde üretkenliğin, aralarındaki birlik beraberlik bağlarının, zayıflamasına ve duygularının gelişmesine engel olmaktadır. TV izleme oranlarındaki artış, bilgisayar oyunları ve playstation gibi kurgu oyunlarının günümüzdeki etkisi ve yaygınlığı bunun en büyük göstergesidir. İşte bu düşünceden yola çıkarak çocuklarımıza diyoruz ki: “Kendi oyuncağımızı kendimiz yapalım”
Teknik Şartname:
1-Her okul, yarışmaya en fazla 3(üç) proje ile katılabilirler.
2-Bir projeyi, en fazla iki kişi çalışabilir.
3-Yarışma iki aşamalı olacaktır. Birinci aşama ön eleme(Fotoğraflar ve Proje raporu), ikinci aşama sergi ve değerlendirme(3 Boyutlu Sunum).
4-Birinci aşamadaki ön eleme, tasarımın gelişim aşamalarını anlatan ve yaptığınız projenin dört farklı açıdan (ön, arka, yan profil ve genel görüntüsü) fotoğrafı, proje raporunuzu en geç 26.Nisan. 2013 tarihine kadar www.septo.org adresine gönderilmelidir.

Proje Raporu ana hatları ile aşağıdaki gibi olmalıdır:
a.Proje Başlığı: Başlığın projeyi tam olarak yansıtması.
b.Konsept: Düşüncenizin tam olarak açıklanması ve fotoğraf ile örneklendirilmesi.
c.İşlevsellik: Tasarımınızın, hangi alanlarda kullanılabileceğinin açıklanması.
d.Yararlılık: Tasarımınızın hedef aldığı tüketici ihtiyaçlarının açıklanması.

Değerlendirme Kriterleri:
a.Yenilik boyutu, b.Farklı kesim ve yaş gruplarına hitap etmesi, c.Kolay algılanması, d.Oynanabilmesindeki pratiklik e.Kullanılan materyaller

III.KATEGORİ :
DRAMATİZASYON
Önceden belirlenmiş, açık ve net eğitim amaçları olan, tüm öğrencilerin kendilerini ifade etmeye, rol yapmaya, canlandırmaya ve tartışmaya dayalı eğitsel grup etkinlikleridir.
Drama, dramatizasyon kategorisine katılanların kendilerini özgürce ifade edebileceği ortamlar oluşturma, keşfetme, gözlem ve yargılama gücü, iletişim kurma becerisi özelliklerini geliştirme amacı güden, insanlar arası her türlü iletişim ve etkileşimdir.
Drama, öğretmenlerin öğrencilere sözcüklerle anlattıklarıyla değil, öğrencilerin fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri yaşantılarından alıntılarla gerçekleşir.
Drama, öğrencilerin, öykülere olan ilgilerinden hareketle, önceden bildikleri öyküleri ya da bilmedikleri yeni öyküleri, düşünce veya mesajı hareketlerle ya da sözlü ifadelerle canlandırmalarına dayanan bir tekniktir.
Teknik Şartname:
1-Yarışma iki aşamalı olacaktır:
BİRİNCİ AŞAMA: ön eleme(senaryo, oyunun görüntülü cd ve fotoğrafları “Kostüm ve çalışma aşamaları”), organizasyon merkezimize 26.Nisan.2013 tarihine kadar gönderilecektir.
İKİNCİ AŞAMA: Finalistlerin canlı performansı ve değerlendirme,
2- Öykü-Olay Canlandırma (Doğaçlama ve müzikli dramadan faydalanılabilir.)
3- Her okul bir gösteri ile (çevre, barış, uyuşturucu, sevgi, hoşgörü vb. evrensel değer içeren ) yarışmaya katılabilir.
4- Oyuncu sayısı en az 3 en çok 7 öğrenci ile sınırlıdır.
5- Sergilenen oyun 10 dakikayı geçmeyecektir.
6- Sabit dekor haricindeki dekor gereksinimleri katılımcılar tarafından getirilecektir.
7- Oyun arası ve Dekor değişim süresi 5 dakikadır.
8- Sahne genişlik, derinlik, yükseklik ve arka fon ölçülerimizi web sitemizden öğrenebilirsiniz.

Değerlendirme Kriterleri:
a.Metin Konusunun Uygunluğu(Senaryo) b.Dekor ve Kostüm Uygunluğu c.Grup Uyumu d.Oyun veya Gösterinin Uygunluğu (Rol Yeteneği) e.Orjinalliği f.Süre Kullanımı

IV.KATEGORİ :
PANDOMİM “Sessiz Konuşma Sanatı”
Bakışlarımızla, yüz çizgilerimiz, mimiklerimiz, el ve vücut hareketlerimizle istenen her şeyi anlatmak imkanına sahibiz. Pandomim olarak tanıdığımız sessiz tiyatro antik çağlardan beri sahnelerde sergilenen bir sanat türüdür.
Pandomim sanatı hayal gücünü ve yaşama sevincini geliştirir. Pandomim sırasında müzik çoğu kez gereklidir. Müziğin ritmine göre yürüme, koşma, sıçrama hareketlerinin yanı sıra çeşitli hayvan taklitleri, çiçeklerin açması, rüzgarın esmesi gibi durumlarda müzik ve ritim pandomime canlılık kazandırır.
Vücudun her çeşit duygusunu(kızgınlık, sevinç, keder, mutluluk vs.) ortaya çıkarmak için en uygun sözsüz ve vücut diliyle anlatım biçimidir.
Sözsüz öykü-olay canlandırma (müzikli – müziksiz olabilir.)

Teknik Şartname:
1-Yarışma iki aşamalı olacaktır:
BİRİNCİ AŞAMA: Ön eleme(senaryo, oyunun görüntülü cd ve fotoğrafları “Kostüm ve çalışma aşamaları”), organizasyon merkezimize 26.Nisan.2013 tarihine kadar gönderilecektir.
İKİNCİ AŞAMA: Finalistlerin canlı performansı ve değerlendirme,
2- Her okul bir gösteri ile yarışmaya katılabilir.
3–Sergilenen oyun 10 dakikayı geçmeyecektir.
4- Oyun arası ve Dekor değişim süresi 5 dakikadır.
5-Sabit dekor haricindeki dekor gereksinimleri katılımcılar tarafından getirilecektir.
6- Çevre, barış, uyuşturucu, sevgi, hoşgörü vb. evrensel konulardan birisi işlenebilir.
7- Sahne genişlik, derinlik, yükseklik ve arka fon ölçülerimizi web sitemizden öğrenebilirsiniz
8- Oyuncu sayısı en çok 3 öğrenci ile sınırlıdır.
Değerlendirme Kriterleri:
a.Metin Konusunun Uygunluğu(Senaryo) b.Vücut Dilinin Kullanımı c.Oyun veya Gösterinin Uygunluğu (Rol Yeteneği) d.Orjinalliği e.Süre Kullanımı

V.KATEGORİ :
KALİGRAFİ “Güzel Yazı”
Güzel yazı, duygu ve düşünceyi en kısa yoldan, en açık biçimde başkalarına ileten ve telkin eden bir sanat türüdür. Hem sanatın sembolik ve büyüleyici, hem de dilin açıklık anlatıcılık özelliklerini taşır. Güzel yazının bu çok yönle etkisi ve değeri her zaman geçerli olmuştur. Kişiyi görmeden yazısına bakarak onun hakkında görüş belirtilir. Temizlik, düzen, sabır, irade kavramları da yazı ile beraber gündeme gelir. Yazı insanın temel özelliklerinden biridir ve unutulmamalıdır ki, güzel bir yazı iyi bir tavsiye mektubudur.
Bir sözü aynı yazı alfabesiyle türlü biçimlerde yazıp incelediğimizde, bazılarının bize daha ilginç geldiğini, daha çok etkilediğini görürüz. Hatta yazıyı henüz okuyup anlamına varmadan sadece yazılış biçimine göre vardığımız bu yargı, yazıda blok türlerinin önemini ortaya koyar. Aynı boyda harflerden kurulmuş olan satırlar birbirinin aynı ise güzellik dış düzende geometrik ölçülerde, bazı harfler yerine ve yerleştirme biçimine göre yazının genel görünüşü ile ilgili olarak gövde ve duruş değişiklikleri gösteriyorsa güzellik geometrik ölçüler dışında ondan çok daha üstün olan bir iç düzende aranıyor demektir. Dış düzenleme gözü, iç düzenleme ise ruhu ve kalbi etkiler.
*Çocuklarımıza güzel yazının önemini kavratmak,
*Sanat yazılarına ilgi uyandırma ve programda yer alan yazı çeşitlerini yazabilme bilgi, beceri ve alışkanlıklarını kazandırmak.

Teknik Şartname:
1-Yarışma iki aşamalı olacaktır:
a)Birinci Aşama:
Ölçü : 50×70 cm boyutlarında ve her tür kalitede kağıt kullanılabilir
Her okul, yarışmaya en fazla 3(üç) çalışma ile katılabilir. Bir blok çalışmasını, sadece bir kişi yapabilir. Ön eleme için, blok yazı çalışmalarını üst ve yanlardan 6 cm., alttan 10 cm’lik uygun renkte paspartulayıp, zarar görmeyecek şekilde okul adresimize en geç 26.Nisan.2013 tarihine kadar gönderilecektir. (Yapılan çalışmanın arkasına, web sitemizden çıkaracağınız “KİŞİSEL BİLGİ FORMU” yapıştırılacaktır.) Posta veya kargo gönderimlerinde zarar gören eserlerden kurumumuz sorumlu değildir.
Seçici Kurul ön elemeyi yapacak, finale kalan okul ve eser sahipleri www.septo.org web adresimizden duyurulacaktır.

b)İkinci Aşama:
İsmi ilan edilen öğrenciler danışman öğretmenleriyle beraber final günü Karşıyaka Kampüsümüze geleceklerdir. Canlı performans gösterecekleri çalışma saat 10:00 ile 17:00 arasında uygulanacaktır.
Ölçü: 50×70 cm boyutlarında ve her tür kalitede kağıt kullanılabilir(Kullanılacak kağıt, kalem vb malzemeler öğrenci tarafından getirilecektir.)
Teknik: Serbest
2-Çalışmaların blok türünde yazılmış olması şarttır.
3-Konu ile ilgili motifler veya konunun anlamı ile ilgili fon ve biçimler kullanılabilir; özlü bir sözcüğün tekrarından veya yazının kendi özelliğinden yararlanılabilir; türlü uçlarla değişik renklerde yazı lekelerinden yararlanılabilir; anlamla ilgili formlar oluşturulabilir; resimli yazılar veya yazı ile resim düzenlenilebilir,
4-Yazılacak yazı, canlı performans öncesi SEPTO sorumlu öğretmenlerimiz tarafından, finalist öğrencilerin danışman öğretmenlerine verilecektir. Verilecek yazı, özlü söz, paragraf, slogan veya meşhur söz vb. olabilir..
Değerlendirme Kriterleri:
a)Yazı lekesinin kağıt yüzeyine iyi dağıtılması ve dengelenmesi, b)Dış veya iç düzenleme uygunluğu c)Harflerin yerleşme özellikleri, genel görünümü, yazıda elde edilmek istenen etki, d)Ritm-uyum-öz ve biçim ilişkisi

VI.KATEGORİ :
RESİM
İnsanlar resim yapmaya küçük yaşlarda başlıyor. Ellerine geçen gereçlerle kendini anlatmaya çabalayarak, çevresiyle bir uyum kurmaya ve denge sağlamaya çalışıyor.
Tüm insanlığın gereksinimi olan bu uğraş yaşamın tüm kesitlerinde yer alıyor. Amacımız çocuklarımızın, yaşamı ve doğayı gözlemleme duyarlılığı kazanmasını, görsel biçimlendirme yoluyla kendini ifade etmesini, grupla işbirliği yapmasını, paylaşmasını, sorumluluk almasını, kendi işine olduğu kadar başkalarının işine de saygı duyma bilinci ve duyarlılığı kazanmasına katkı sağlamaktır.

Teknik Şartname :
1.Yarışma iki aşamalı olacaktır:
a)Birinci Aşama:
Konu: Yaşadığımız Çevre (Yaşadığınız bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini yansıtan resim çalışması.)
Ölçü :50×70 cm. ebadında karton kağıt.
Teknik: Akrilik boya.
Her okul, yarışmaya en fazla 3(üç) resim ile katılabilir. Bir resim çalışmasını, iki kişi grup olarak çalışacaktır. Ön eleme için, bitmiş çalışmalarınız zarar görmeyecek şekilde okul adresimize en geç 26.Nisan.2013 tarihine kadar gönderilecektir. (Yapılan çalışmanın arkasına, web sitemizden çıkaracağınız “Kişisel Bilgi Formu” yapıştırılacaktır.) Posta veya kargo gönderimlerinde zarar gören eserlerden kurumumuz sorumlu değildir.
b)İkinci Aşama:
Ön elemeyi geçip finale kalan okul ve eser sahipleri web sitemiz üzerinden duyurulacaktır. İsmi ilan edilen öğrenciler danışman öğretmenleriyle beraber final günü kurumumuza geleceklerdir. Canlı performans gösterecekleri çalışma saat 10:00 ile 17:00 arasında uygulanacaktır.
Konu: Teknoloji ve Çocuk
Ölçü: 60×80 cm. ebadında tuval
Teknik: Akrilik Boya
Malzeme: Finale kalan öğrencilerin bu aşamada kullanacakları tuval, akrilik boya, önlük vb malzemeler sponsor firmalarımız tarafından karşılanacaktır.
Değerlendirme Kriterleri:
a.Boyanın teknik kullanımı, b.Kompozisyon tasarımı c.Konunun yorumlanması, d.Orjinalliği, e.Renklerin uyumu f.Süre Kullanımı

VII.KATEGORİ :

MÜZİK
Kulaktan kulağa ve kuşaktan kuşağa aktarılan müzik kültürü aslında toplumu ayakta tutan en önemli unsurlardan biridir. Geçmişten getirdiği kültür öğelerini ve geleneklerini çağın gerekleriyle geleceğe aktarabilen milletler, hiç kuşku yok ki harçlarını sağlam karmış olacaklardır. Son yıllarda yapılan ciddi araştırmalar müziğin insan ruhu üzerindeki etkileri ve insanların sosyalleşmesine yaptığı katkılar üzerinde yoğunlaşmaktadır. İnsanın içindeki yaşama enerjisine desteği, doğaçlama zenginlikleri, üreticiliği arttıran öğeleri barışa ve toplumlar arası dialoğa olan manevi katkısı ile müzik giderek insan eğitimindeki vazgeçilmez unsurlardan biri olmaya başlamıştır. Günlük iş hayatında performansı arttırıcı ve düzenleyici bir unsur olarak keşfedilmeye başlanan müzik, uzmanlara göre aile kavramı içerisinde barışık yaşamanın anahtarlarını sunar. Okul öncesi ve okul eğitiminde de müzik temel eğitim unsurudur. Çocukların daha hızlı okumaları; yazma, anlama ve düşünmede öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimleri, stresin ve sıkıntının azaltılması yine müzik ile başarılabilir. Ses dinleme ve ayırt etme, ritm, nefes açma ve şarkı söyleme, özgün hareket ve dans, gelişim ile ilgili müzik aletleri, eğitimcilerin vazgeçilmez araçları olmuştur. Çağdaş eğitim kurumları, müziğin çocukları motive eden yanını görmüş ve okullardaki müzik faaliyetlerini belli bir sistematiğe oturtmaya başlamışlardır.
Müzik Alt Kategorileri :
1.PİANO, 2.GİTAR, 3.BAĞLAMA, 4.NEY, 5.KANUN, 6.UD, 7.KEMAN, 8.RİTM, 9.ENSTRUMAN GRUP, 10.SES

Teknik Şartname :
1.Bir okul, müzik alt kategorilerine sadece bir eserle katılabilir. Yarışmacı öğrenci, “Müzik Alt Kategorileri”nden sadece birini tercih etmek zorundadır.
2.Müzik alt kategorilerinden herhangi birinden en az on(10) okul finale kaldığı taktirde, o kategori yarışmaya açılabilir.
3.Yarışma iki aşamalı olacaktır. Birinci aşama ön eleme(ses, görüntü cd ve nota ), ikinci aşama sahnede canlı icra ve değerlendirme,
4.Enstruman Grup, en fazla altı(6) öğrenci ile kurulabilir.
5. Enstrumanların temini yarışmacıya aittir. (Piano ve Bateri Hariç)
6. Enstumanın akordu sahneye çıkmadan yapılmak zorundadır.
7. Yarışmacı icra edeceği eseri herhangi bir türden seçebilir.(TSM, THM, Klasik, Popüler v.b)
8. Sergilenen icra 5 dakikayı geçmeyecektir.

Değerlendirme Kriterleri:
ENSTRUMAN KATEGORİSİ: a.Enstrumana teknik hakimiyet, b.Eserin zorluğu ve enstrumana uygun eser seçimi, c.Eserin doğru yorumlanması, d.Süre Kullanımı e.Grup katılımı için grup uyumu.

SES KATEGORİSİ: a.Ses kulanım tekniği, b.Diksiyon, c.Eserin zorluğu, d.Tonlama vurgu, e.Duygu f.Jest, mimik, sahne hakimiyeti.
(Not: Şarkıyı söyleyen öğrenci kendisi enstruman çalarak söyleyebilir ya da öğretmeni enstruman çalarak eşlik edebilir).

KATILIM ŞARTLARI
1- Yarışma, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yöneliktir.
2- Yarışmaya katılacak tüm çalışmalar Türk Milli Eğitimi’nin genel amaç ve ilkelerinin doğrultusunda olmalıdır.
3- Çalışmaların özgün olması şart olup tamamı ya da bir kısmı daha önce herhangi bir yere gönderilmemiş, hiçbir yerde yayımlanmamış ya da uygulanmamış olmalıdır. Ulusal ya da uluslar arası yarışmalara daha önce katılmış olan çalışmalar, ödül almış olsun ya da olmasın, bu yarışmaya katılamazlar. Müzik kategorisine katılacak öğrencilerin icra edeceği eserde tür kısıtlaması yapılmamıştır.
4- Okullar, yarışmaya tüm kategorilerde katılabilecekleri gibi sadece bir veya birkaç kategoride de katılabilirler.
5- Bir öğrenci birden fazla kategoriye başvuramaz.
6- Ön elemeyi geçerek finale katılmaya hak kazanan öğrencilerin yerine başka öğrenciler final aşamasına katılamaz.
7-Finalist öğrencilerin okul müdürlüğünce onaylı fotoğraflı öğrenci belgelerini yanında bulundurmaları gerekmektedir.
8- Yarışmaya grup halinde katılmak serbesttir. Ödül kazanılması halinde grup adına tek bir ödül verilecektir.
9- Yarışmaya katılacak çalışmaların her türlü sorumluluğu yarışmacıların kendilerine aittir.
10- Finale kalan katılımcılar ulaşım masraflarını kendi imkanları ile karşılayacaklardır. Yiyecek ve şehiriçi ulaşım gibi ihtiyaçlar organizasyon kurumlarımız tarafından karşılanacaktır.
11-Adresimize gönderilen projelerin, kargo gönderim ücretleri katılımcı okullar tarafından karşılanacaktır.
12- Katılımcıların yarışma takvimine uyması zorunludur. Organizatör kurum yarışma kuralları ve takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişikliği, yarışma öncesinde katılımcılara organizasyonun web sayfasından ilan eder.
13-Yarışmacılar organizasyon süresince organizasyon sekreteryasından ve kategori sorumlularından yarışma süreci, detayı, sergisi ve sunumu hakkında bilgi alabilecektir.
14- Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen koşulları ve jürinin kararlarını kabul etmiş olurlar.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Seçici Kurul tarafından finale kalan yarışmacılar www.septo.org adresinden ilan edilecektir. Tüm katılımcılara yarışmanın akışı ve sonuçları hakkında bilgiler kurumsal web sayfası aracılığı ile duyurulacaktır. Finalistler 11.Mayıs.2013’ de ‘SANAT EĞİTİMİ PROJE TASARIM ORGANİZASYONU FİNALİ’ nde eserlerini bizzat sergileyerek yarışmaya katılma fırsatı bulacaktır. Ödül Töreni Özel Yamanlar Koleji Karşıyaka Kampüsü’nde yapılacaktır. Derece alan projeler ödül törenini takip eden ilk gün web sayfasından duyurulacaktır. Sonuçlar, ödül törenini takip eden ilk hafta basın yoluyla da ilan edilecektir.

ÖDÜLLER

  1. I.            REKREASYON KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

 

Ödüller Öğrenci          Öğretmen                Okul                    

Birincilik Ödülü

750   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

 Hollanda Sanat Gezisi,

 Başarı Belgesi

Bilgisayar   ve

Plaket

 

İkincilik Ödülü

500   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

300   TL,

 Başarı Belgesi

Plaket

Üçüncülük Ödülü

250 TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

200   TL,

 Başarı Belgesi

Plaket

Mansiyon

125   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

Başarı   Belgesi

Plaket

Jüri Özel Ödülü

125   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

Başarı   Belgesi

Plaket

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. II.         OYUNCAK TASARIMI KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

 

Ödüller

Öğrenci

Öğretmen

Okul

Birincilik Ödülü

750   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

   Hollanda Sanat Gezisi,

 Başarı Belgesi

Bilgisayar   ve

Plaket

 

İkincilik Ödülü

500   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

300   TL,

 Başarı Belgesi

Plaket

Üçüncülük Ödülü

250   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

200   TL,

 Başarı Belgesi

Plaket

Mansiyon

125   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

Başarı   Belgesi

Plaket

Jüri Özel Ödülü

125   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

Başarı   Belgesi

Plaket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DRAMATİZASYON KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

 

Ödüller

Öğrenci

Öğretmen

Okul

Birincilik Ödülü

1400   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

 Hollanda Sanat Gezisi,

Başarı   Belgesi

Bilgisayar   ve

Plaket

İkincilik Ödülü

1000   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

300   TL,

 Başarı Belgesi

Plaket

Üçüncülük Ödülü

700   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

200   TL,

        Başarı Belgesi

Plaket

Mansiyon

250   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

 Başarı Belgesi

Plaket

Jüri Özel Ödülü

250   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

Başarı   Belgesi

Plaket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PANDOMİM KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

 

 

Ödüller

Öğrenci

Öğretmen

Okul

Birincilik Ödülü

750   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

 Hollanda Sanat Gezisi,

 Başarı Belgesi

Bilgisayar   ve

Plaket

İkincilik Ödülü

500   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

300   TL,

 Başarı Belgesi

Plaket

Üçüncülük Ödülü

250   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

200   TL,

 Başarı Belgesi

Plaket

Mansiyon

125   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

Başarı   Belgesi

Plaket

Jüri Özel Ödülü

125   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

Başarı   Belgesi

Plaket

       

 

 

 

 

 

 

 

 

V. KALİGRAFİ KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

 

Ödüller

Öğrenci

Öğretmen

Okul

Birincilik Ödülü

400   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

 Hollanda Sanat Gezisi,

 Başarı Belgesi

Bilgisayar   ve

Plaket

İkincilik Ödülü

300   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

300   TL,

 Başarı Belgesi

Plaket

Üçüncülük Ödülü

200   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

200   TL,

 Başarı Belgesi

Plaket

Mansiyon

125   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

Başarı   Belgesi

Plaket

Jüri Özel Ödülü

125   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

Başarı   Belgesi

Plaket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RESİM KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

 

Ödüller

Öğrenci

Öğretmen

Okul

Birincilik Ödülü

750   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

 Hollanda Sanat Gezisi,

 Başarı Belgesi

Bilgisayar   ve

   Plaket

İkincilik Ödülü

500   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

300   TL,

 Başarı Belgesi

Plaket

Üçüncülük Ödülü

250   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

200   TL,

 Başarı Belgesi

Plaket

Mansiyon

125   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

Başarı   Belgesi

Plaket

Jüri Özel Ödülü

125   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

Başarı   Belgesi

Plaket

 

 

VII. MÜZİK KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

1.piano, 2.gitar, 3.bağlama, 4.ney, 5.kanun, 6.ud, 7.keman, 8.ritm, 9.enstruman grup, 10.ses

 

Ödüller

Öğrenci

Öğretmen

Okul

Birincilik Ödülü

250   TL,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

400 TL

 Başarı Belgesi

Plaket

İkincilik Ödülü

Mp4   Çalar,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

 Başarı Belgesi

Plaket

Üçüncülük Ödülü

Mp4   Çalar,

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

 Başarı Belgesi

Plaket

Mansiyon

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

 Başarı Belgesi

Plaket

Jüri Özel Ödülü

Madalya   ve

Başarı   Belgesi

 Başarı Belgesi

Plaket

NOT: Müzik Alt Kategorilerinin her biri yukarıdaki şemaya göre ayrı ayrı ödüllendirilecektir. Müzik alt kategorisindeki birincilerden en yüksek puan alan yarışmacının öğretmeni, para ödülü yerine “Hollanda Sanat Gezisi”ne gitmeye hak kazanacaktır, ayrıca temsil ettiği okula bilgisayar ödülü verilecektir.

1-Ödüller, her kategori için ayrı ayrı verilecektir.
2-Ödüller esere verilecektir.
3-“YURT DIŞI SANAT-EĞİTİM GEZİSİ ÖZEL ÖDÜLÜ” ne layık görülen öğretmenlere para ödülü verilmeyecektir.
4-Yukarıdaki ödüller dışında, sponsor kuruluşların “SPONSOR ÖZEL ÖDÜLÜ” adı altında dereceye giren öğrencilere, hediye, plaket, madalya ile ödüllendirilebilecekleri gibi, finale kalan tüm okullara “KATILIM PLAKETİ”, yarışmacılara ve öğretmenlere de ayrı ayrı “KATILIM SERTİFİKASI” verilecektir.
5-Finale kalan katılımcılardan, yarışmaya ilk başvuran, yaşı en küçük olan, ülkemizin en uzak yerinden gelen, en güzel sunumu yapan, sergileme ve değerlendirme sırasında en güzel yöresel kıyafet giyen, diksiyonu en düzgün olan öğrencilere özel hediyeler ve madalyalar verilecektir.
6-Organizatör Kurum, önceden bildirmek üzere, ödüllerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

TELİF HAKLARI
1-Ödül ve mansiyon kazanan projelerin telif hakları proje sahibi tasarımcılara aittir.
2-Organizatör Kurumlar katılan projeleri sergilemek, yayımlamak ve arşivlemek hakkına sahiptir.
3-Dereceye giren projeler ve tasarımlar, jüri sonuçlarının açıklanmasından sonra sergileme ve arşivleme amacıyla organizatör kurum tarafından en az 1 yıl saklı tutulacaktır.
4-Dereceye giremeyen katılımcılar, tören sonunda geri götüremedikleri proje ve tasarımları ise, kendi imkanları ile, organizasyon merkezimizden en geç 15 gün içerisinde geri alabilirler.

YARIŞMA YERLERİ
Finale kalan katılımcılar 11.Mayıs.2013 tarihinde en geç saat 8.oo de Özel Yamanlar Eğitim Kurumları Karşıyaka Kampüsü(Örnekköy)’nde hazır bulunacaklardır.

SEÇİCİ KURULLAR(JÜRİ)
Seçici kurullar, üniversitelerden davet edilecek alanıyla ilgili akademisyenlerden ve sanatçılardan oluşmaktadır. Web sitemizde isimleri mevcuttur.

ORGANİZASYON ŞEMASI
1. ORGANİZASYON MERKEZİ : Özel Yamanlar Ortaokulu
2. ORGANİZASYON DENETÇİSİ : Sebahattin KASAP
3. ORGANİZASYON YÖNETİCİSİ : Bülent ALKIN
4. ORGANİZASYON DANIŞMANI : Fatih SADİ
5. ORGANİZASYON GENEL KOORDİNATÖRÜ : Ufuk ALKAN

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru : 26.Nisan.2013
Ön eleme değerlendirilmesi : 01.Mayıs.2013
Finalistlerin ilanı : 02.Mayıs.2013
Sergi – Değerlendirme Tarihi : 11 Mayıs 2013 Cumartesi
Ödül Töreni : 11 Mayıs 2013 Saat: 20:00
Özel Yamanlar Koleji Karşıyaka Kampüsü

YARIŞMA BAŞVURU
1.Organizasyon Koordinatörü: Şengül ALKAN
2. Organizasyon Takip Sorumlusu: Serkan DEMİR, Ayşe ŞENTÜRK
3.Organizasyon Müzik Sorumlusu: Cenk KAYNAK
4. Organizasyon Yurt Dışı Sorumlusu: Mustafa SİVRİ, Nesibe ARSLAN
5.Organizasyon Bilişim Danışmanı: Zekeriya CANBAL
6.Organizasyon Sekreteryası: : Semanur KARAYILAN ve Elvan DEMİRDEN
Tel (Pbx) :0 232 262 62 62 (Özel Yamanlar Ortaokulu)
Faks :0 232 227 06 77 (Özel Yamanlar Ortaokulu)
Web :www.yamanlar.k12.tr veya www.septo.org
Adres :3209 Sk. No:38 Bozyaka -Karabağlar/İZMİR
7.Reklam Birimi: Senkron Ajans/İZMİR

NOT: Organizasyonla ilgili tüm güncel bilgileri ve duyuruları www.septo.org veya www.yamanlar.k12.tr internet sitemizden takip edebilirsiniz.