Sen Bul, Diyabet Kolaylaşsın Proje Yarışması 2017

Sen Bul, Diyabet Kolaylaşsın ödüllü Sanofi Diyabet fikir ve buluş yarışması

YARIŞMA ŞARTNAMESİ
(“SEN BUL DİYABET KOLAYLAŞSIN”)

1 – Yarışmanın Adı: Sen Bul, Diyabet Kolaylaşsın ödüllü Sanofi Diyabet fikir ve buluş yarışması

2 – Düzenleyen Kurum:
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. – Diyabet İş Birimi (“Sanofi”)

3 – Yarışmanın Konusu ve Amacı:
Yarışmanın amacı, Sanofi Diyabet olarak 360 diyabet yönetimi bütünsel bakış açısıyla, üniversite öğrencilerinin diyabetli hastaların hayatlarını kolaylaştıracak fikir üretmelerini ve buluş yapmalarını sağlayacak açık bir yarışma platformu oluşturmak ve bu vesile ile diyabetli hastaların günlük tedavi süreçlerine destek sağlamaktır. Yarışmaya sunulan fikir ve buluşlar (“Proje”) dijital platformda www.senbuldiyabetkolaylassin.com web sitesi üzerinden sunulacaktır.
Yarışma, diyabetli hastaların hayatlarını kolaylaştıracak fikir üretme amacına yönelik olan (i) Ürün, (ii) Servis, ve (iii) Sosyal Sorumluluk kategorilerinden oluşmaktadır.

4 – Yarışma Kuralları ve Katılım Koşulları:
Yarışma kuralları ve katılım koşulları aşağıdaki şekildedir:
a – Katılımcıların Proje’nin Yarışma Şartnamesi’nin 8. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği surette www.senbuldiyabetkolaylassin.com vasıtasıyla teslim edildiği tarih itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulu bulunan devlet, vakıf ya da özel üniversitelerde lisans veya lisansüstü öğrencisi olması ve başvuru tarihi itibarıyla en az 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
b – Yarışma, Değerlendirme Kurulu üyeleri, üyelerin eşleri ile birinci derece kan ve kayın hısımlar, Sanofi grubu çalışanları haricinde işbu Yarışma Şartnamesi’nde yer verilen koşulları sağlayan tüm katılımcılara açıktır.
c – Yarışmaya her Katılımcı bizzat kendi eseri olan ve detaylandırılmış şekilde sunulacak yaratıcı bir proje ile katılabilir.
d – Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.
e – Birden fazla kişinin ortak bir proje ile yarışmaya katılması durumunda proje sahiplerinden her birsinin işbu Yarışma Şartnamesi’nde belirtilen şartları sağlaması zorunludur.
Birden fazla kişinin ortak bir proje ile yarışmaya katılması durumunda proje sahiplerinden birisini yasal temsilci olarak belirlemeleri gerekmektedir. Bu şekilde yasal temsilci olarak belirlenen kişinin Proje üzerinde hak sahibi olan tüm kişilerce yetkilendirildiğine dair yetkilendirme yazısı başvuru formu ekinde iletilecek ve söz konusu yazılı izin “Proje’ye dair fikri ve sınai hakların devri dahil olmak üzere Proje üzerinde her türlü tasarruf yetkisinin yasal temsilciye devredildiğine” dair bir ifade içerecektir.
f -Yarışmaya sunulan Proje ya da Proje’nin (esaslı olup olmadığına ilişkin takdir hakkı Sanofi’e ait olmak üzere) esaslı bir bölümüne dair Türk Patent Enstitüsü (TPE) ya da ulusal veya uluslararası bazda fikri sınai haklara dair tescil ve koruma sağlayan herhangi bir resmi ya da özel kurum veya kuruluş tarafından daha önce fikri mülkiyet hakkı kapsamında korunmaya alınmamış ve/veya tescil başvurusu yapılmamış olması gerekmektedir.
g – Yarışmaya sunulan Projelerin daha önce herhangi bir başka yarışma ya da benzeri organizasyonda ödül almamış olmaları, tamamen özgün ve ilgili Katılımcı ya da Katılımcılara ait olup daha önce herhangi bir suretle kullanılmamış olmaları gerekmektedir.
Katılımcılar, Yarışma’ya sunmuş oldukları Projelerin 5846 sayılı Fikri ve Sınai Haklar Kanunu anlamında tamamıyla kendi fikri eserleri olduğunu ve Yarışma’ya sunulmasının ve/veya Sanofi tarafından görüntülenmesinin, incelenmesinin ya da sair suretle herhangi bir işleme tabi tutulmasının üçüncü kişilerin tescil edilmiş olup olmamasına bakılmaksızın herhangi bir hakkını ihlal niteliği taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
Yarışma’ya sunulan Projelerin herhangi bir ülkenin mevzuatı uyarınca kişisel bilgilerin kullanımı, üçüncü kişilerin haklarının ihlali ve sair surette ihlal niteliğinde olmamasını sağlamak Sanofi’nin sorumluluğunda değildir. Bu sebepler ile Yarışmaya yapılan tüm başvuru ve/veya sunumlar ile ilgili tüm sorumluluk bu tür başvuruları kendi sorumluluk ve riskleri altında yapmış olan Katılımcılara ait olacaktır. Katılımcı(lar) nezdinde herhangi bir menfi durum ve/veya zarar ya da ziyanın meydana gelmesi halinde Sanofi bundan sorumlu tutulmayacaktır. Sanofi nezdinde be sebeple herhangi bir menfi durum ve/veya zarar ya da ziyanın meydana gelmesi durumunda ise Sanofi’nin hukuki yollara başvuru hakkı saklıdır.
h – Değerlendirme Kurulu tarafından, harici bir kaynaktan kısmen ve/veya tamamen alıntı olduğu anlaşılan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği veya sair surette işbu Yarışma Şartnamesi’ne aykırılık içerdiği Projeler derhal Yarışma harici tutulacak, bu hususun ödüle hak kazanılması ertesinde herhangi bir surette anlaşılması durumunda hak kazanılmış bir ödül söz konusu ise ilgili Katılımcı kendisine verilmiş ödülü derhal iade edecektir.
i – Katılımcılar, Yarışma’ya işbu Yarışma Şartnamesi uyarınca sunulan Projelere ilişkin olarak, Yarışmaya katılan Projelerin yalnızca Sanofi Aventis İlaçları Ltd Şti tarafından desteklenerek gerçekleştirileceğini ve aksi Katılımcı ile Sanofi arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça Sanofi dışında herhangi bir 3. kişi ve/veya kurum ile Proje’nin tamamına ya da bir kısmına dair herhangi bir bilgi ve/veya görsel paylaşımında bulunmayacaklarını ya da Proje’ye dair hakların devrine dair herhangi bir işlem yapmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Değerlendirme Heyeti tarafından işbu Şartname çerçevesinde Nihai Değerlendirme sunumu için seçilen katılımcıların bu taahhütleri Nihai Değerlendirme sunumu için seçildiklerinin kendilerine e-posta ile bildirilmesinden itibaren 6 (altı) aylık bir süre boyunca devam edecek, Nihai Değerlendirme sunumu için seçilmeyen katılımcılar açısından ise Nihai Değerlendirme için seçilmediklerinin kendilerine bildirildiği tarih itibarıyla sona erecektir.

5 – Başvuru Formunun Doldurulması ve Sunulması:
Başvuruların geçerli sayılması için www.senbuldiyabetkolaylassin.com adresinde yer alan başvuru formunun doldurularak yine bu adreste belirtilen elektronik posta adresine iletilmesi gerekmektedir.
Başvuru formlarının Sanofi’ye ulaştığı bilgisi Katılımcıların iletişim bilgileri altında belirtmiş oldukları e-posta adresine 2 (iki) iş günü içerisinde gönderilecek ve eksik bilgi ve/veya açıklama gerektiren bir husus olması durumunda bu konuda gerekli açıklamalar da e-posta yoluyla Katılımcılara bildirilecektir.
Başvuru formu ve/veya Projelerin işbu Yarışma Şartnamesi altında yer alan katılım koşulları ile kabul edilebilirliğe dair koşullara uygunluğunun sağlanması amacıyla aşağıda yer alan hususlara dikkat etmeleri önerilmektedir:
a – Başvuru formu altında sunmuş olduğunuz kişisel bilgiler, iletişim bilgileriniz ve Proje’ye dair bilgi ve açıklamaların tam, doğru ve Proje’ye dair ön değerlendirme yapılması için yeterli ve elverişli olduğundan emin olunuz.
b – Projenizle ilgili olarak “gerek teknik gerekse içerik olarak gizli olmadığını düşündüğünüz” verileri açık, net ve anlaşılır şekilde yazdığınıza emin olunuz.
c – Yarışma’ya sunmuş olduğunuz Proje’nin hangi kategoriye yönelik olarak sunulduğunu belirtiniz; Sanofi’nin herhangi bir Proje’yi ilgili Katılımcı’nın başvuru esnasında belirtmiş olduğu kategori dışında farklı bir kategoride değerlendirmeye alma hakkı saklıdır.
d – Projeniz ile ilgili paylaştığınız bilgilerin fikri-sınai haklar ve/veya gizlilik gibi herhangi bir açıdan hukuki koruma altında olmadığından ve “Sen Bul, Diyabet Kolaylaşsın” Yarışması amacı ile ilişkili olduğundan emin olunuz.
e – Başvuru sahipleri Sanofi’nin talebi doğrultusunda Yarışmaya sunulan Projelerinin kendilerine ait olduğunu ispatlamakla yükümlüdürler.

6 – Değerlendirme Kurulu ve Değerlendirme Kriterleri:
Yarışma’ya sunulan Projeler öncelikle aşağıda yer verilen Değerlendirme Kurulu tarafından diyabet hastalarının hayatını kolaylaştırma amacına uygunluğu en iyi şekilde ifade etme, özgünlük, farklılık, uygulanabilirlik, yaygın etki ve hukuki anlamda bir fikri mülkiyete konu olabilme gibi kriterler dikkate alınarak bir ön değerlendirmeye (“Ön Değerlendirme”) tabi tutulacaktır.
Değerlendirme Kurulu, Yarışma sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar kurul üyelerinin kişisel mazeretleri ve/veya sair nedenlerle üyelerde değişiklik yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla, aşağıda yer verilen üyelerden oluşmaktadır:
Değerlendirme Kurulu:
Prof. Dr. Temel Yılmaz (Türkiye Diyabet Vakfı Kurucu Başkan)Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli (Marmara Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyesi) Doç. Dr. Aybek Korugan (Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Fatoş Karahasan ( Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Mehmet Pala (Ulusal Beslenme Platformu 2. Başkanı) Prof. Dr. Mitat Uysal (Doğuş Üniversitesi Rektörü) Emine Alemdar (Diyabetle Yaşam Derneği Başkanı) Pelin Yunusoğlu (Diyabet ve Yenilikçi Ürünler İş Birimi Direktörü – Sanofi)
Değerlendirme Kurulu, Yarışma’ya sunulan tüm Projeler açısından yukarıda bahsi geçen değerlendirme kriterleri çerçevesinde yapacağı Ön Değerlendirme sonucunda, Değerlendirme Heyeti huzurunda gerçekleştirilecek olan nihai değerlendirme sunumuna (“Nihai Değerlendirme”) katılacak 12 (oniki) Proje’yi belirleyecektir.
Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenerek Nihai Değerlendirme sunumuna katılacağı kendilerine e-posta ile bildirilen Proje sahiplerine, Nihai Değerlendirme sunumu öncesinde Sanofi tarafından belirlenecek olan yer ve zamanda Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından diyabet ile ilgili ve/veya Katılımcıların projelendirme ya da sunum yapmasında göz önüne alması faydalı olacak hususlarda kısa eğitimler verilecek ve aynı zamanda ilerleyen aşamalar ile bu aşamalarda kendilerinden beklenen hususlar konusunda bilgilendirme yapılacaktır.
Katılımcılar, Yarışma’ya katılmakla birlikte burada yer alan koşul ve şartları kabul ettiklerine dair beyan ve taahhütleri saklı kalmak kaydıyla, Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından yapılacak eğitim ve bilgilendirme toplantısı öncesinde işbu şartnamenin bir kopyası ile Proje’lerine dair bir gizlilik sözleşmesini imzalayarak Sanofi’ye ileteceklerdir. Eğitim ve bilgilendirme toplantısına iştirak etmeyen ve/veya şartname ile gizlilik sözleşmesi imzalanmamış Proje’ler Nihai Değerlendirme kapsamı dışında bırakılabilecektir.
Sanofi, uygun gördüğü ve Yarışma kapsamındaki Projelerin hayata geçirilmesine ilişkin olarak Katılımcılara imkânları dahilinde gerekli fırsatları sağlama niyetindedir.
Bu kapsamda, Nihai Değerlendirme sunumu öncesinde, sunum esnasında ya da ertesinde Proje’nin Sanofi açısından yatırım yapılabilir olarak görülmesi durumunda, (i) Katılımcı’nın fikri katkısı; (ii) Sanofi ve/veya Sanofi tarafından belirlenerek ilgili Katılımcı’ya tahsis edilecek danışmanın katkısı; ve (iii) tescil, uygulama ve sair süreçler için gerekli olacak yatırım maliyetleri de göz önüne alınarak ilgili Katılımcılar ile Sanofi arasında Proje’nin Sanofi’ye devri ve/veya uygulanması aşamasında birlikte çalışılmasına ilişkin olarak ek bir sözleşme akdedilebilir. Yine bu çerçevede, ödüle hak kazanan Projelerin hayata geçirilmesinin sağlanması amacıyla Sanofi tarafından tahsis edilecek danışman ilgili Katılımcı(lar) ile birlikte çalışacak ve Sanofi tarafından gerekli görülmesi durumunda Değerlendirme Kurulu üyelerinden de bu amaçla danışmanlık alınacaktır.

7 – Ödül:
Projeler, (i) Ürün, (ii) Servis, ve (iii) Sosyal Sorumluluk olmak üzere her bir kategori açısından ayrı ayrı değerlendirilecek ve ödüle hak kazanacaklardır.
Bu çerçevede, her bir kategorinin birincileri, 10.000 TL (Onbin Türk Lirası) tutarında para ödülüne hak kazanacak ve aşağıda yer alan koşulları sağlamaları kaydıyla 2018 yılı staj döneminde Sanofi’de staj yapma imkanına sahip olacaklardır.
Yukarıda bahsi geçen para ödülleri “Sen Bul, Diyabet Kolaylaşsın” Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek tarih ve mahalde düzenlenecek ödül töreni ile bizzat hak sahiplerine takdim edilecektir.
Yarışma kategorilerinden herhangi birisi açısından birincilik ödülü kazanan Katılımcılar aynı zamanda aşağıda yer alan koşullara tabi olmak kaydıyla 2018 yılı staj döneminde Sanofi’de staj yapma imkanına sahip olacaklardır:
Okul tarafından zorunlu stajı olan ya da gönüllü olarak staj yapmak isteyen ve Sanofi’de stajyer olacak Katılımcıların staj süresi boyunca mutlaka eğitimlerinin devam ediyor olması gerekmektedir.Stajyer olacak Katılımcılar sigortalı olarak staj yaparlar (okulları tarafından sigortalanabilirler ve sigortası okul tarafından yapılmayan Katılımcılar Sanofi tarafından sigortalanır).Stajyerlere Sanofi’de staj yaptıkları sürece yemek kartı verilir.Stajyerler, uygun güzergahın olması durumunda servis imkanından faydalanabilirler.Stajyer öğrencilere herhangi bir maaş ve/veya ücret ödemesi yapılmamaktadır.
Katılımcıların her biri, Yarışma’ya sunulan Proje içeriklerine ilişkin olarak, işbu şartnamede kabul ve taahhüt edilen gizlilik yükümlülüklerine her daim riayet edeceklerini ve bunlara dair hiçbir surette 3. kişilerle iş ve işlem yapmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Aynı zamanda, ödüle hak kazanan Katılımcılar, (i) Yarışma’ya sunulan Proje’nin kapsam ve içeriğine dair her türlü fikri ve sınai hakkı ödüle hak kazanması karşılığında başkaca herhangi bir ek bedel talep etmeksizin Sanofi’ye devretmiş olduğunu; (ii) Sanofi tarafından yatırım kararı alınarak Proje’nin devralınmak ya da hayata geçirilmek istenmesi durumunda bu hususta akdedilecek sözleşme ile Proje kapsam ve içeriğine dair tüm haklarını Sanofi’ye devredeceğini ya da Proje’nin hayata geçirilmesi amacıyla Sanofi ile birlikte çalışacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8 – Süreç ve Gizlilik:
Sanofi Grubu, Katılımcıları sürecin her aşamasında bilgilendirmeyi taahhüt eder. Yarışma süreci boyunca gizlilik esastır ve Katılımcıya dair hiçbir bilgi, işbu maddede yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla ilgili Katılımcının onayı olmadan 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.

Katılımcılar, Yarışmaya iştirak etmek suretiyle Projeleri, isim ve soyadları, okul adları ve fotoğrafları gibi bilgilerin Projelerinin Sanofi tarafından hayata geçirilmesi ve/veya Yarışmanın sonuçlandırılarak tamamlanması ve sonuçların ilanına ilişkin olarak kullanılması amacıyla Sanofi’yi süresiz olarak yetkilendirmektedirler.

Yarışmaya sunulacak olan Proje’ye ilişkin olarak Katılımcı tarafından gizli olmadığı düşünülen bilgiler ve başvuru formları e-posta yolu ile www.senbuldiyabetkolaylassin.com adresi üzerinden kabul edilecektir.

9 – Yarışma Takvimi:
Yarışmaya sunulan Projelerin kabul edilebilirliğe dair bir ön incelemeye tabi tutularak ek bilgi/belge talebinde bulunulması gibi ek süreçlerden kaynaklanan değişiklikler saklı kalmak kaydıyla, Yarışma Takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır:
a. İlk Başvuru Tarihi : [19 Nisan] b. Son Başvuru Tarihi : [1 Eylül] c. Finalistlerin Belirlenmesi : [1 Eylül – 1 Ekim] d. Nihai Değerlendirme sunumları : [20 Ekim] e. Sonuçların Açıklanması : [14 Kasım]
Yarışma Takvimi süresince Sanofi’nin takdirine bağlı olarak Yarışma Şartnamesinde yapılabilecek her türlü değişiklik ile Yarışma sonuçları www.senbuldiyabetkolaylassin.com adresindeki web-sitesi yoluyla ilan edilecektir.

10 – Yarışmadan Çıkarma ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Katılımcılar, başvuru formunu doldurarak www.senbuldiyabetkolaylassin.com adresinde yer alan e-posta adresine iletmeleri ve Projelerini Yarışma’ya sunmaları ile eşzamanlı olarak, başvuru formunun eki niteliğindeki işbu Yarışma Şartnamesi altında yer alan tüm koşul ve şartları kabul etmiş sayılırlar.
Sanofi’nin işbu Yarışma Şartnamesi altında yer alan koşul ve şartlara aykırılık durumunda ilgili Katılımcı’yı yarışmadan çıkarma ve/veya Sanofi nezdinde neden olunan zarar ve ziyana dair hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.
İşbu Yarışma Şartnamesi, Yarışma ve/veya Projelere dair her türlü uyuşmazlıkta Sanofi kayıtları münhasıran kesin delil teşkil edecek ve bahsi geçen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

http://senbuldiyabetkolaylassin.com