Selen Özel Bilgi Yarışması Başladı

1.Bölüm:
İsim, Düzenleyen, Amaç, Konu ve Tanımlar
Madde 1: Yarışmanın Adı, Selen Özel Bilgi Yarışması’dır.

Madde 2: Düzenleyen, Engelsiz Erişim Derneği’dir.

Amaç:
Madde 3: Selen Özel Bilgi Yarışması, Kişiler arasında bilgi alış verişinde bulunurken, bir yandan birlikteliği ve kaynaşmayı sağlamak, bir yandan da eğlenmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, Yarışmanın sunumundan puanlamasına kadar tüm aşamalarında, evrensel tasarım ilkesi doğrultusunda en erişilebilir çözümlerin ortaya konması esas alınmaktadır.

Yarışmanın Konusu
Madde 4: Bu etkinlik, 16 kategoride çoktan seçmeli ve tek yanıtlı sorulardan oluşan, 3 oturumda gerçekleşecek bir bilgi yarışmasıdır.

Tanımlar
Madde 5: Bu şartnamede Geçen

1. Yarışma: Selen Özel Bilgi Yarışmasını,

2. Grup: Yarışmaya katılan ve 3 kişiden oluşan yarışmacı gruplarını,

3. Oturum: Ön eleme ve finalde, her biri 16 asil soru ve eşitlik halinde yedek sorulardan oluşan yarışma oturumlarını,

4. Yarışma Bölümleri: Yarışmada her sorunun hazırlandığı ve toplam 16 adet olan soru kategorilerini,

5. Yarışma Sekretaryası: Yarışmanın düzenleme sürecinde etkin görev alacak Engelsiz Erişim Derneği üyelerini,

6. Yarışma Jürisi: Yarışma Sırasında Sorular, grupların aldığı puanlar ve benzeri konularda yetkili olacak kişileri,

7. Masa görevlisi: Yarışma sırasında soruları yanıtlayan her grubun masasında (Zoom odasında) bulunacak ve yanıtların bildirileceği görevlileri,

8. Yarışma sunucuları: yarışma sorularını seslendiren görevlileri,

9. Teknik görevli: soruları gruplara gönderen ve diğer teknik işleri yürüten kişileri ifade etmektedir

2. Bölüm:
Yarışma Oturum ve Bölümleri
Madde 6: Yarışma Oturumları:
1. Yarışma ikisi öne eleme, biri final olmak üzere 3 ana oturum biçiminde yapılır.

2. Ön eleme oturumlarının her birinde sıralamaya giren ilk dört grup final oturumuna yükselir; final oturumunda ise ilk 3 grup dereceye girerek ödül kazanır.

3. Oturumlarda gruplar arasında eşitlik olması durumunda yedek sorulara başvurulur.

4. Yedek sorular, Ön eleme oturumunda sorulan 16 kategorinin yedek soruları arasından seçilir. Eşitliğin bozulmasından sonra başka yedek soru sorulmaz ve o oturumun kazananı belli olur.

5. Bir kategoride hazırlanan soruların bir oturum için tamamlanmış olması durumunda, eşitlik hâlâ bozulmamışsa, diğer yedek sorular tek yanıt verilecek şekilde eşitlik bozulana dek sorulmaya devam edilir.

6. Final oturumunda ise, 16 kategorinin tamamı, açık uçlu ve tek cevaplı olacak şekilde yarışmacılara sorulur ve yedek sorular da yine tek yanıtlı sorulardan oluşur. Sorular ilk 3 grubu belirlemek amacıyla eşitlik bozuluncaya dek sorulmaya devam eder.

Madde 7: Yarışma Bölümleri:
1. Yarışma bölümleri; Bilişim, coğrafya, edebiyat, engellilik, kültür, psikoloji, Sesli soru, siyasal bilgiler, spor, tarih, matematik, fen bilimleri, felsefe, sesli betimleme, sanat ve güncel konularında soruları içermektedir.

2. Ön eleme oturumlarında, yukarıda bildirilen soru kategorilerinin tamamı çoktan seçmeli, Final oturumunda ise sorular açık uçlu ve tek cevaplı olarak sorulur.

3. Bölüm:
Yarışmanın Yapılış Şekli:
Madde 8: Sorular ve Süreleri
1. Yarışma, Zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilir. Her grup, Zoom’da oluşturulan alt odalar aracılığıyla kendi arasında iletişim kurar. Yarışmacılar; kamera ve mikrofonları açık olacak, kulaklıkları takılı olmayacak şekilde yarışmaya katılırlar. Sorular, odada bulunan masa görevlisi tarafından kendilerine iletilir.
Not: Zoom’a bilgisayar üzerinden katılım zorunludur. Güvenlik nedeniyle, telefondan katılımlar kabul edilmeyecektir.

2. Daha önceki maddelerde ifade edildiği üzere, ön eleme oturumlarında 16 adet çoktan seçmeli soru sorulur. Bu soruların her biri için dört seçenek verilir ve yarışmacılardan doğru seçeneği bulması ve masa görevlisine bildirmesi istenir.

3. Final oturumunda ise sorulan sorularla ilgili seçenek sunulmaz. Yarışmacıların doğru yanıtı soru için ayrılan süre içinde masa görevlisine söylemesi beklenir.

4. Matematik soruları hariç olmak üzere her bir soru için yarışmacılara 40 saniye süre verilir. Bu süre sonunda doğru yanıtı vermeleri istenir. Matematik bölümü ile ilgili sorularda ise bu süre 60 saniyedir.

5. Yanıtlama Süresi, sunucunun soruyu okumayı bitirip teknik sorumlunun “gong” sesini çalmasıyla başlar. Her soru süre başlamadan önce sunucular tarafından iki kez okunur. Soru, masa görevlisinin de ekranında bulunur.

Madde 9: Soruların Yanıtlanma Süreci:
1. Her bir grubun Zoom odasında iki görevli bulunur. Bu görevliler hiçbir şekilde yarışmacılara sorulan sorulara verilecek yanıtlara müdahil olmaz.

2. Gruplar doğru olduğunu düşündükleri cevabı, yanıttan emin olduktan sonra odalarındaki görevliye söylerler.

3. Soruların cevaplandığı esnada, yarışmacılardan herhangi birinin kamera veya mikrofonunun kapanması halinde, o grup söz konusu sorudan puan alamaz.

4. Grup üyelerinden birisi soru cevaplama esnasında düşerse, süre bitmeden masaya tekrar giriş yapamaz.

5. Soru cevaplama esnasında tüm grup üyeleri düşerse, grup o sorudan puan alamaz.

6. Grup sözcüsünün doğru olarak bildirdiği yanıt ile öncesinde masa görevlisine bildirilen yanıtın aynı olması şarttır. Yanıtların birbirini tutmaması durumunda Masa görevlisinin kendisine bildirildiğini söylediği yanıt geçerlidir.

7. Soru sonrası doğru yanıt ve puan alacak gruplarla ilgili son karar yarışma jürisine aittir.

8. Herhangi bir soruya itiraz gelmesi durumunda, itirazın sonucu mevcut oturum İçinde, Can Deniz BALKAYA, Çağrı ARTAN, Gülcan ALTUN ve Engin YILMAZ’dan oluşan Yarışma jürisi tarafından karara bağlanır. Yarışma jürisi, Soruyu İptal etme, yerine başka soru sorma veya sormama, Mevcut soruyla ilgili puan alacak ve alamayacak grupları belirleme yetkisine sahiptir.

9. Yanıtlama sürecinde yarışmacıların klavyeye veya fareye dokunmaları kesinlikle yasaktır.

10. soru yanıtlama sürecinde, yarışmacıların ellerinin kamera tarafından görünmesi sağlanmalıdır.

11. Yarışmacıların bulunduğu odada başka kimse bulunamaz.

13. Yarışmacının bulunduğu odada, bilgisayar dışında başka bir iletişim cihazı bulunamaz.

14. 12 ve 13. Maddelerdeki koşulların ihlali durumunda, ilgili soru iptal edilir ve grup o sorudan puan alamaz. Tekrarı durumunda grup yarışmadan diskalifiye edilir.

4. Bölüm:
Yarışmaya Katılım Bilgileri:
Madde 10: Yarışma Gruplarının Oluşumu:
1. Yarışmacılar, kendi belirleyecekleri üçer kişilik gruplar halinde yarışmaya başvurabilirler.

2. Bu 3 kişinin ikisi engelli biri engelsiz olabilir. Ancak en az birinin görmeyen olmak üzere ikisinin engelli kişilerden oluşması şarttır.

3. Yarışmacı olmak isteyenlerin 3 kişiyi toparlayamamaları durumunda, yapılacak tek kişilik başvurular Engelsiz Erişim Derneğince bir araya getirilerek grup oluşturulabilir.

4. Aynı ya da farklı gruplarda üç kez üst üste kazanan kişi veya kişiler bir sonraki sene yarışmaya katılamaz, istemesi halinde soru ekibi ya da jüride yer alabilir.

5. Yarışmaya daha önce başvurusunu yapıp, Son güne kadar katılamayacağını bildirmeyerek yarışmaya katılmayan grup üyeleri bir sonraki yıl yarışmaya katılamaz.

6. 3 kişilik yarışma grubunun bir elemanı bile yarışma günü hazır bulunmazsa, bu grup elenerek yerine yedek gruplardan ilki yarışmaya katılır.

7. Yarışmaya katılan grup sayısı belirlenen limiti aştığı takdirde, daha sonra gelecek başvurular sıralanarak yedek statüsünde değerlendirilecek ve yedek grupların yarışmaya katılımı asil gruplardan bir grup tüm üyeleriyle yarışmaya katılmadığı takdirde başvuru sırasına göre gerçekleşecektir.

8. Yarışmaya katılacak grup sayısı ortamın uygunluğuna göre daha sonra yarışma komitesince yeniden belirlenebilir.

5. Bölüm:
Ön Eleme Oturumlarında Yarışacak Grupların Belirlenmesi
Madde 11: Ön eleme oturumlarında yarışacak gruplar, grup sayısı ikiye bölünerek yarışır. Grupların kaçıncı oturumda yarışacağı kura yöntemiyle belirlenir. Kuranın yeri ve saati yarışmacılara daha sonra bildirilecektir.
1. Belirlenen saatte, tüm gruplar, kendilerine iletilen bağlantıdaki Zoom odasına katılır.

2. Tüm yarışmacıların kamera ve mikrofon ayarları, yarışma öncesinde yarışmacılar tarafından test edilir. Teknik sorunlar çözülmüş olmalıdır.

3. kameralar, odayı en iyi görecek şekilde konumlandırılmalıdır. Bu bağlamda gerekirse oda ışıkları açılır.

6. Bölüm:
Yarışma Takvimi, Sekretarya, Jüri ve Ödüller:
Madde 12: Takvim:
1. Yarışma 22.05.2021 Cumartesi günü,, Engelsiz Erişim Derneği Zoom odasında yapılacaktır.

2. Yarışma ön eleme oturumlarının ilki saat 10’da; ikincisi ise 13’de başlayacaktır. Final oturumu ise yine aynı gün saat 16’da yapılacaktır.

3. Yarışma başvuruları, 23 Nisan, 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Madde 13: Yarışma Sekretaryası ve ileti adresi aşağıdaki gibidir:
• Demet BUDAK

[email protected]

Madde 14: Yarışma Jürisi aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.
• Gülcan Altun

• Çağrı Artan

•Can Deniz Balkaya

• Engin Yılmaz.

Madde 12: Ödüller:
1. 1, 2 ve 3. olan grup üyelerine verilecek ödüller, ilerleyen günler içinde bildirilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

eleven − six =