ŞEHRİMİ TANIYORUM KÜLTÜRÜMÜ SEVİYORUM

ŞEHRİMİ TANIYORUM KÜLTÜRÜMÜ SEVİYORUM

Murat AĞAR
TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ /tokat@meb.gov.tr

1. Giriş
Öğretim programları, çocuklarımızın öz değerlerini ve kültürel miraslarını tanıyıp
aidiyet hissetmelerini sağlayan bir vizyona sahip olmalıdır. Çünkü bunlar bir toplumu diğer
toplumlardan ayıran ve öz kültürünü oluşturan temel unsurlardır. Eğitim sistemimizde yer
alan ve özellikle sosyal bilimler dersleri için hazırlanan öğretim programları ile öğrencilere
kültürel mirası aktarma ve onları iyi birer vatandaş olarak yetiştirme amacı
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.

2. Problem Durumu
Gelişerek devam eden yaşam biçimini bütün yönleriyle içselleştirmiş, şehir kültürünü
özümsemiş, bilinçli vatandaşların oluşturduğu bir şehir, gelecek nesillere bırakabileceğimiz
en önemli miras olacaktır. Bunu sağlamak öncelikle ilimizdeki eğitim kurumlarının görev ve
sorumluluklarından biridir. Mevcut öğretim programlarının genele yönelik içerikte olması,
öğrencilerimizin yaşadıkları şehrin tarihini bilmemeleri, tarihi ve coğrafi zenginliklerini
görmemiş olmaları durumunu yaratabilmektedir.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Proje ile ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin bir kültürel deneyim yaşaması
amaçlanmıştır. Bu kapsamda öğrenciler bir taraftan sınıf içi etkinlik ve uygulamalar ile
Şehir’e ilişkin bilgi sahibi olurken diğer taraftan Şehir’i görerek, dokunarak ve bizzat
yaşayarak tanıyabilmeleri amaçlanmıştır.
-Yaşadığı şehri tanıma, sevme, şehirli olma bilincini ve farkındalığını kazanmak
-Şehir’in tarihinin farkında olmak ve tarihi eserleri koruma bilinci edinmek
-Şehirdeki kültür ve sanat hayatını izlemek ve katkı sağlamak
– Şehir’e özgü yaşam kültürünü benimsemek
-Şehir’i sanat, edebiyat, bilim alanlarındaki ünlü simalarını tanımak ve Şehir’e ve insanlığa
katkılarını fark etmek
-Şehir’in kültür, sanat, bilim, spor vb. alanlardaki imkânlarından haberdar olmak ve
bunlardan yararlanmak
-Şehir’i konu eden sanat ve edebiyat eserlerini tanımak ve onlardan yararlanmak
-Şehir’in karşı karşıya kaldığı sorunların farkında olmak ve çözüm geliştirme sorumluluğu
kazanmak
– Şehir’deki yaşam biçimini içselleştirmek ve Şehir’in tanıtımına istekli olmak

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Öğretim programında yer verilen kazanımların akademik bilgi verilmesinden çok
yaşayarak edinilmesi önerilmektedir. Şehir-Kültür Köprüsü dersi öğretim programı; temalar,
kavramlar, kazanımlar, etkinlikler ve açıklamalar başlıkları altında yapılandırılmıştır. Şehir
ile ilgili bilgi ve beceriler, alışkanlıklar, duyarlılıklar sarmal bir mantıkla ele alınarak
ortaokullarda yedinci sınıf düzeyine göre hazırlanan bu program içerik ve etkinlikleri lise 9
sınıf düzeyine uyarlanarak uygulanabilir. Öğretim programı on temadan oluşmaktadır. Her
temanın içeriği öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun, diğer derslerin içeriklerine uyumlu
ve önceki öğrenilenleri tamamlayıcı nitelikte düzenlenmiştir. Oluşturulan program Temmuz
2015’te Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na ön inceleme için gönderilmiş ve program
geliştirme uzmanları tarafından program tekniğinin uygun bulunduğu belirtilmiştir. 11
Eylül 2015 tarihinde pilot okul müdürleri ve dersi okutması öngörülen Sosyal Bilgiler
Öğretmenlerine tanıtılarak, uygulamaya yönelik esaslar görüşülmüştür. Pilot okul Sosyal
Bilgiler öğretmenleri ile aylık materyal paylaşımı ve program değerlendirme toplantıları
gerçekleştirilmiştir.