Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2012

1.  Yarışmayı Düzenleyen Kuruma İlişkin Bilgiler
Yarışma,  Türkiye  Planlama  Okulları  Birliği  tarafından  düzenlenmektedir.  Yarışmanın  sekretaryası, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından yürütülmektedir.

2.  Yarışmanın Tanımı
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2012, 10 Şubat 2004 tarihinde imzalanan  “Türkiye  Planlama  Okulları  Birliği”  (TUPOB)  İşbirliği  Ön  Protokolünde  de  belirtildiği üzere,  TMMOB  Şehir  Plancıları  Odası  ile  planlama  okulları  arasında  koordinasyonu,  işbirliğini  ve sürekli bilgi akışını sağlama ilkesi doğrultusunda planlanmıştır. 
Yarışma  Türkiye„de  yer  alan  Şehir  ve  Bölge  Planlama  Bölümleri‟nde;  diploma  projesi,  bitirme projesi,  bitirme  tezi  veya  bitirmeye  esas  proje,  rapor  çalışmaları  hazırlayan  lisans  öğrencileri arasında düzenlenen bir yarışmadır.
3.  Yarışmanın Amacı ve Konusu
Yarışmanın amacı, yakın gelecekte planlama mesleği uygulayıcıları olacak Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin meslek odası çatısı altında yarışma tecrübesini yaşama fırsatı yakalamalarını sağlamak, meslek odası ile şehir ve bölge plancısı adaylar arasındaki bağı daha da güçlendirmektir. Ayrıca planlama disiplini  ile  ilgili birimlerin; dinamik, girişimci, çözüm üretme konusunda yaratıcı şehir ve bölge plancısı adaylarını keşfetmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir. Yarışma, ülkemizde  yer  alan üniversitelerin  Şehir  ve Bölge Planlama  Bölümleri‟nde  verilen eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasına, çıkarımlar yapılmasına olanak sağlamak, yarışmaya geleneksel bir  kimlik  kazandırarak,  planlama  mesleğinin  topluma  anlatılması  ve  tanıtılmasında  da  önemli  bir uygulamadır.
Yarışmanın konusu; yarışmanın yapıldığı yıl, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‟nin diploma projesi, bitirme projesi, bitirme  tezi veya bitirmeye esas proje  ile çalışma konu ve ölçeklerini kapsayacak olan  rapor  çalışmalarıdır. Yarışma  konuları her  yıl  Şehir  ve Bölge Planlama Bölümleri‟nin diploma konusu paralelinde değişebilmektedir.
4.  Yarışmanın Türü ve Şekli
Yarışma, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‟nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye  esas  proje  ve  rapor  çalışmaları  hazırlayan  öğrencilere  açık,  serbest,  ulusal  ve  tek kademeli fikir yarışmasıdır.
5.  Y Yarışma Dokümanının Temini 
Yarışma dokümanı aşağıda belirtilen, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‟nin bulunduğu ilde yer alan TMMOB Şehir Plancıları Odası Şubesi veya İl Temsilciliğinden bedelsiz olarak temin edinilebilir. 
Yarışma dokümanının temin edilebileceği yerler:
  TMMOB Şehir Plancıları Odası İnternet Sitesi  (www.spo.org.tr)
  TMMOB Şehir Plancıları Odası Adana Şubesi
  TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi 
  TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi 
  TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi 
  TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
  TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 
  TMMOB Şehir Plancıları Odası Konya Şubesi 
  TMMOB Şehir Plancıları Odası Samsun Şubesi
  TMMOB Şehir Plancıları Odası Kayseri Şubesi
  TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi
  TMMOB Şehir Plancıları Odası İl/İlçe Temsilcilikleri

Yarışma Başvurularının Yapılacağı Yer ve Son Başvuru Tarihi 
Başvuruların yapılacağı yer    TMMOB Şehir Plancıları Odası Şubeleri ve İl/İlçe Temsilcilikleri  
Son başvuru tarih ve saati    10.07.2012, Saat:18.00  
Değerlendirme için jüri tarihi, saati ve yeri  
21.07.2012, Saat:10.00 TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi

–  Yarışma  dokümanı  ve  gerekli  belgeler  bir  dizi  pusulası  (verilen  belge  ve  dokümanların  sıra numarası ile gösterildiği belge) ile birlikte verilir. Şehir Plancıları Odası‟nın yarışma ile ilgili yarışma katılımcılarından,  yarışma  dokümanını  oluşturan  belgelerin  tamamını  teslim  aldığına  dair,  dizi pusulası üzerine imzalı beyanını alır.
–  Yarışma  katılımcıları  yarışma  başvurusunu  yapmakla,  yarışma  koşul  ve  kurallarını  kabul  etmiş sayılır. 
6.  Yarışmaya Katılım Esasları
  Türkiye‟deki bir Şehir ve Bölge Planlama Bölümü‟nde 2011 – 2012 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz ve/veya Bahar yarıyılında diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, rapor çalışmaları hazırlayan ve/veya almaya hak kazanmış lisans öğrencisi olmak,   Jüri üyeleri ve raportörlerle birinci dereceden akraba olmamaktır.
Kimlik  Zarfı;  yarışmacıların,  projelerin  teslim  edildiği  ambalaj  içine  proje  ile  aynı  rumuzu  (bkz. şartname madde:13/b) taşıyan ve üzerinde “Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2011 -2012 Kimlik Zarfı” ibaresi yazılmış bir zarf şeklinde olacaktır.
Bu zarflara; 
–  Yarışmacıların yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten ve kimlik bilgilerinin (adı  – soyadı, okul numarası, üniversite adı, iletişim bilgileri) yer aldığı imzalı başvuru formu, –  Yarışmacının kayıtlı olduğu yarıyılı gösterir öğrenci belgesi, 
–  Yarışmacılardan istenen açıklama raporu (bkz. şartname madde:11/b) konulacaktır.
 
Ambalaj  içinde  kimlik  zarfı  bulunmayan  projeler,  jüri  kararıyla  tutanağa  kaydedilerek  yarışmaya kabul edilemezler.
7.  Yarışma Jüri Üyeleri, Raportörleri ve Sekreteryası 
Asıl Jüri Üyeleri 
Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur  Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem Güzey  Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Müge Akkar Ercan    Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Duygu Cihanger  Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Açalya Alpan Tüzüner  TMMOB Şehir Plancıları Odası
Orhan Sarıaltun  TMMOB Şehir Plancıları Odası
Yalçın Demirtaş  TMMOB Şehir Plancıları Odası
 
Yedek Jüri Üyeleri
Filiz Hekimoğlu    TMMOB Şehir Plancıları Odası
Gencay Serter    TMMOB Şehir Plancıları Odası
 
 
Raportörler
Deniz Kimyon     TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi
Zeynep Eliş    TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi
 
Sekreterya
Sultan Karasüleymanoğlu   TMMOB Şehir Plancıları Odası 
 
8.  Yarışma Ödülleri
Ödüller
  Yarışma sonucunda seçilen ilk üç (3) projenin sahipleri, TMMOB Şehir Plancıları Odası Sürekli Eğitim Merkezi  tarafından verilmekte olan eğitimlerden  seçtikleri birine ücretsiz olarak katılmaya hak kazanacaktır*
– Birinciye; Dizüstü Bilgisayar 
– İkinciye; Tablet Bilgisayar  
– Üçüncüye; Dijital Fotoğraf makinesi 
– Ayrıca tüm katılımcılara Oda yayınlarından oluşan kitap seti hediye edilecektir.
Mansiyonlar
Jürinin gerekli görmesi halinde 3 projeye kadar mansiyon verilebilecektir.  
Jürinin,  başvuran  projeler  arasından  birine  ya  da  birkaçına  ödül  verme  zorunluluğu bulunmamaktadır.
Ödüller  yarışma  sonuçlarının  ilanı  sonrasında;  yarışma  süresi  ve  takviminde  (bkz.  şartname madde:10) belirtilen kolokyum tarihinde yarışmacılara sunulur.
*  Eğitimlere yarışmanın ilan tarihinden itibaren iki (2) yıl içerisinde kayıt yaptırılması zorunludur.   Yarışmacılara Verilecek Dokümanlar  
TMMOB Şehir Plancıları Odası Şubeleri ve İl/İlçe Temsilcilikleri tarafından yarışmacılara;
–  Yarışma Şartnamesi,
–  Yarışma Tip Başvuru Formu verilecektir.
10.     Yarışma Süresi ve Takvimi
Yarışma, yarışmanın ilk ilan tarihi ile başlar ve tasarımların son teslim edileceği tarihte sona erer.
a) Yarışma ilanı          : 11.05.2012
    Son soru sorma tarihi        : 30.06.2012
    Soruların yanıtlanması        : 05.07.2012
b) Projelerin son teslim tarihi ve saati    : 10.07.2012, saat: 18.00
c) Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih  : 21.07.2012, saat: 10.00
d) Yarışma sonucu ilan tarihi       : 28.07.2012
e) Sergi tarihi ve yeri*         : 07.11.2012-09.11.2012
f) Kolokyum tarihi, saati ve yeri*      : 07.11.2012-09.11.2012
*Sergi ve Kolokyum yeri: Gazi Üniversitesi  
11.     Yarışmacılardan İstenilenler ve Teslim Esasları
a.  Yarışma projeleri;
–  Çalışmanın vurgulanmak istenen ve önemli görülen tüm fikir ve tasarım detaylarını kapsar.
–  Malzeme, biçim, teknik serbesttir.
–  Çalışmaların en çok 2 adet (fazlası değerlendirme dışı bırakılacaktır) 70×100 cm ebatlarında dikey poster olarak sunulmaları gerekmektedir.
b.  Yarışmacıların  projelerini;  planlama  tasarım  ilkelerini,  ana  fikirlerini,  ulaşılan  sonucu değerlendirdikleri  ve  içinde  “anahtar  kelimeleri”  belirten  en  çok  1000  kelimeden  oluşan  bir açıklama raporu ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.
c.  Yarışmacıların; yarışma projelerini, proje açıklama raporlarına ve kimlik zarfına kendilerinin belirlemiş  olduğu  rumuz  (bkz.  şartname  madde:13/b)  ile  tanımlamaları,  ayrıca  yarışma  adının (“Şehir  ve  Bölge  Planlama  Bölümü  Öğrencileri  Bitirme  Projesi  Yarışması  2011  -2012)   projenin, açıklama  raporunun kapağına ve kimlik zarfının üzerine yazılması, projelere hiçbir  şekilde  isim ya da kimlik çağrıştırabilecek bir işaret konulmaması gerekmektedir.
d.  Projeleri 1 takım çıktı (70×100), 1 adet CD olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
 
1 12 2. .                   Soru ve Cevaplar     
Yarışmacılar,  30.06.2012  saat  18.00‟e  kadar  yarışmaya  ait  sorularını  [email protected]  adresine göndererek  jüriye  sorabilirler. Yarışmacılar,  sorularının  sekreterya aracılığı  ile ulaşıp ulaşmadığını kontrol  etmekle  sorumludurlar.  Jüri,  05.07.2012  tarihinde  toplanarak  soruları  yanıtlayacak  ve yanıtlar şartname alan tüm yarışmacılara e-posta olarak gönderilecektir. Ayrıca sorular ve yanıtlar 07.07.2012 tarihinden itibaren Şehir Plancıları Odası‟nın internet sitesinde yayınlanacaktır.
 
13.     Yarışma Projelerinin Teslim Tarihi – Yeri ve Esasları 
a)  Projeler;  10.07.2012  tarihinde mesai  saati  sonuna  kadar  Şehir  Plancıları Odası  Şubelerine veya İl/İlçe Temsilciliklerine teslim edilecektir.
b)  Rumuz ve ambalaj esasları; Rumuz 5 rakamlı, 1×4 cm ebatlarında olup; posterler üzerinde, proje  raporunun  her  sayfasında,  zarflarda,  ambalajda  sağ  üst  köşeye  yazılacaktır.  Ambalaj üzerinde; “Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2011 -2012” ve TMMOB  Şehir  Plancıları Odası  Atatürk  Bulvarı  Bulvar  Apt.  219/7  Çankaya/  Ankara  adresi
yazılacaktır.  Kimlik  zarfı,  açıklama  raporu  ve  projenin  katlanmadan  düz  olarak  bir  ambalaj içerisinde teslimi yapılmalıdır.
1 14 4. .       Yarışma Sonucunun İlanı  
Yarışma  projelerinin  değerlendirmeleri  sonunda  orijinal  imzalı  tutanak  ve  raporlar  jüri  başkanı tarafından  yarışmayı  açan  Şehir  Plancıları  Odası  yetkilisine  teslim  edilir.  Şehir  Plancıları  Odası, yarışmanın sonucunu en geç onbeş (15) gün içinde internet sitesi ve bülten kanalıyla ilan eder.
 
Jüri değerlendirme tutanakları, raporları ve üyelerin bireysel raporları, yarışma sonuçlarının odaya bildirilmesini izleyen bir hafta içinde tüm katılımcılara bildirilir.
1 15 5. .       Yarışma Projelerinin Sergilenmesi   Yarışma sonucunun ilanından sonra, 07.11.2012-09.11.2012 tarihleri arasında ödül alan tüm projeler sergilenecektir.  Sergi  ve  kolokyumun  yeri, Gazi Üniversitesi Mimarlık  Fakültesi  /Ankara‟dır.  Sergi
ücretsiz  olup,  halka  açıktır.  Şartname  gereği,  proje  sahipleri,  projelerinin  sergilenmesini  kabul etmiş sayılır.
1 16 6. .       Yarışma Projelerinin Geri Verilmesi     
Sergi  ve  kolokyum  sonrası  bir  (1)  ay  içinde  projeler  yarışmacılar  veya  vekilleri  tarafından  geri alınmalıdırlar.  Şehir  Plancıları Odası  ile  ilgili  şube  ve  il/ilçe  temsilciliği  bu  süre  içinde  alınmayan projelerden sorumlu değildir.
1 17 7. .       Yarışmanın Yayınlanma Usulleri  
Projeler, proje sahipleri belirtilerek; TMMOB Şehir Plancıları Odası ve şubelerinin internet sitesinde “yarışmalar” bölümü başlığı altında yayınlanır ve yayına dönüştürülür. Yarışmaya katılmakla proje sahipleri, projelerinin yarışma dolayısıyla yapılacak kitapçıkta, yayınlanmasını kabul etmiş sayılır.
1 18 8. .       Yarışmanın İptali  
TMMOB  Şehir  Plancıları Odası,  yarışma  sonucunun  ilan  edilmesinden  önceki  herhangi  bir  aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin