Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2016

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri
Bitirme Projesi Yarışması 2016

Yarışma Şartname

1. Yarışmayı Düzenleyen Kuruma İlişkin Bilgiler
Yarışma, Türkiye Planlama Okulları Birliği tarafından düzenlenmektedir. Yarışmanın sekretaryası,
TMMOB Şehir Plancıları Odası adına TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından
yürütülmektedir.

Adı TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
Adresi Cihannüma Mah. Akdoğan Sok. No:30 D: 6-7 Başar Apt.
Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon Numarası 0212 275 43 67
Faks Numarası 0212 272 91 19
Elektronik Posta Adresi spoist@spoist.org
Web Adresi www.spo.org.tr
İlgili Raportörler Akif Burak ATLAR, Murat ÖLMEZ
Yarışma Yeri TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

2. Yarışmanın Tanımı
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2016, 10 Şubat 2004 tarihinde
imzalanan “Türkiye Planlama Okulları Birliği” (TUPOB) İşbirliği Ön Protokolünde de belirtildiği
üzere, TMMOB Şehir Plancıları Odası ile planlama okulları arasında koordinasyonu, işbirliğini ve
sürekli bilgi akışını sağlama ilkesi doğrultusunda planlanmıştır.
Yarışma Türkiye„de yer alan Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‟nde; diploma projesi, bitirme
projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, rapor çalışmaları hazırlayan lisans öğrencileri
arasında düzenlenen bir yarışmadır.

3. Yarışmanın Amacı ve Konusu
Yarışmanın amacı, yakın gelecekte planlama mesleği uygulayıcıları olacak Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü öğrencilerinin meslek odası çatısı altında yarışma tecrübesini yaşama fırsatı yakalamalarını
sağlamak, meslek odası ile şehir ve bölge plancısı adaylar arasındaki bağı daha da güçlendirmektir.
Ayrıca planlama disiplini ile ilgili birimlerin; dinamik, girişimci, çözüm üretme konusunda yaratıcı
şehir ve bölge plancısı adaylarını keşfetmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir.
Yarışma, ülkemizde yer alan üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‟nde verilen eğitim
sistemlerinin karşılaştırılmasına, çıkarımlar yapılmasına olanak sağlamak, yarışmaya geleneksel bir
kimlik kazandırarak, planlama mesleğinin topluma anlatılması ve tanıtılmasında da önemli bir
uygulamadır.
Yarışmanın konusu; yarışmanın yapıldığı yıl, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‟nin diploma projesi,
bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje ile çalışma konu ve ölçeklerini kapsayacak
olan rapor çalışmalarıdır. Yarışma konuları her yıl Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‟nin diploma
konusu paralelinde değişebilmektedir.

4. Yarışmanın Türü ve Şekli
Yarışma, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‟nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya
bitirmeye esas proje ve rapor çalışmaları hazırlayan öğrencilere açık, serbest, ulusal ve tek
kademeli fikir yarışmasıdır.

5. Yarışma Dokümanının Temini
Yarışma dokümanı aşağıda belirtilen TMMOB Şehir Plancıları Odası Şubesi veya Şehir ve Bölge
Planlama Bölümleri‟nden ücretsiz olarak temin edinilebilir.
Yarışma dokümanının temin edilebileceği yerler:
TMMOB Şehir Plancıları Odası İnternet Sitesi (www.spo.org.tr)
TMMOB Şehir Plancıları Odası Adana Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası Konya Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası Samsun Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası Kayseri Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlıkları

Yarışma Başvurularının Yapılacağı Yer ve Son Başvuru Tarihi
Başvuruların yapılacağı yer TMMOB Şehir Plancıları Odası Şubeleri
Son başvuru tarih ve saati 23.09.2016, Saat:18.00

– Yarışma dokümanı ve gerekli belgeler bir dizi pusulası (verilen belge ve dokümanların sıra
numarası ile gösterildiği belge) ile birlikte verilir. Şehir Plancıları Odası‟nın yarışma ile ilgili yarışma
katılımcılarından, yarışma dokümanını oluşturan belgelerin tamamını teslim aldığına dair, dizi
pusulası üzerine imzalı beyanını alır.
– Yarışma katılımcıları yarışma başvurusunu yapmakla, yarışma koşul ve kurallarını kabul etmiş
sayılır.

6. Yarışmaya Katılım Esasları
* Türkiye‟deki bir Şehir ve Bölge Planlama Bölümü‟nde 2015 – 2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz
ve/veya Bahar yarıyılında diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje,
rapor çalışmaları hazırlayan ve/veya almaya hak kazanmış lisans öğrencisi olmak,
* Jüri üyeleri ve raportörlerle birinci dereceden akraba olmamaktır.
Kimlik Zarfı; yarışmacıların, projelerin teslim edildiği ambalaj içine proje ile aynı rumuzu (bkz.
şartname madde:13/b) taşıyan ve üzerinde “Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme
Projesi Yarışması 2015 -2016 Kimlik Zarfı” ibaresi yazılmış bir zarf şeklinde olacaktır.
Bu zarflara;
– Yarışmacıların yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten ve kimlik bilgilerinin (adı –
soyadı, okul numarası, üniversite adı, iletişim bilgileri) yer aldığı imzalı başvuru formu,
– Yarışmacının kayıtlı olduğu yarıyılı gösterir öğrenci belgesi veya mezun olduğu yarıyılı
gösterir mezuniyet belgesi,
– Yarışmacılardan istenen açıklama raporu (bkz. şartname madde:11/b)
konulacaktır.
Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler, jüri kararıyla tutanağa kaydedilerek yarışmaya
kabul edilemezler.

7. Yarışma Jüri Üyeleri, Raportörleri ve Sekretaryası
Asıl Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Ela BABALIK SUTCLIFFE
Doç. Dr. Adem Erdem ERBAŞ
Doç. Dr. Binnur ÖKTEM ÜNSAL
Yrd. Doç. Dr. Elif ÖRNEK
Dr. Burak BÜYÜKCİVELEK
Dr. Hasan Serdar KAYA
Tayfun KAHRAMAN


8. Yarışma Ödülleri

Ödüller
– Yarışma sonucunda seçilen ilk üç (3) projenin sahipleri, TMMOB Şehir Plancıları Odası Sürekli
Eğitim Merkezi tarafından verilmekte olan eğitimlerden seçtikleri birine ücretsiz olarak katılmaya
hak kazanacaktır*
– Birinciye; Dizüstü Bilgisayar
– İkinciye; Tablet Bilgisayar
– Üçüncüye; Dijital Fotoğraf makinesi
– Ayrıca tüm katılımcılara Oda yayınlarından oluşan kitap seti hediye edilecektir.
Mansiyonlar
Jürinin gerekli görmesi halinde 3 projeye kadar mansiyon verilebilecektir.
Jürinin, başvuran projeler arasından birine ya da birkaçına ödül verme zorunluluğu
bulunmamaktadır.
Ödüller yarışma sonuçlarının ilanı sonrasında; yarışma süresi ve takviminde (bkz. şartname
madde:10) belirtilen kolokyum tarihinde yarışmacılara sunulur.
* Eğitimlere yarışmanın ilan tarihinden itibaren iki (2) yıl içerisinde kayıt yaptırılması zorunludur.

9. Yarışmacılara Verilecek Dokümanlar
TMMOB Şehir Plancıları Odası Şubeleri ve İl/İlçe Temsilcilikleri tarafından yarışmacılara;
– Yarışma Şartnamesi,
– Yarışma Tip Başvuru Formu verilecektir.

10. Yarışma Süresi ve Takvimi
Yarışma, yarışmanın ilk ilan tarihi ile başlar ve tasarımların son teslim edileceği tarihte sona erer.
a) Yarışma ilanı : 20.07.2016
Son soru sorma tarihi : 08.08.2016
Soruların yanıtlanması : 12.08.2016
b) Projelerin son teslim tarihi ve saati : 23.09.2016, saat: 18.00
c) Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih : Daha sonra açıklanacaktır.
d) Yarışma sonucu ilan tarihi : 17.10.2016
e) Sergi ve Kolokyum tarihi : 07.11.2016 – 09.11.2016
f) Sergi ve Kolokyum yeri : Orta Doğu Teknik Üniversitesi

11. Yarışmacılardan İstenilenler ve Teslim Esasları
a. Yarışma projeleri;
– Çalışmanın vurgulanmak istenen ve önemli görülen tüm fikir ve tasarım detaylarını kapsar.
– Malzeme, biçim, teknik serbesttir.
– Çalışmaların en çok 2 adet (fazlası değerlendirme dışı bırakılacaktır) 70×100 cm ebatlarında
dikey poster olarak sunulmaları gerekmektedir.
b. Yarışmacıların projelerini; planlama tasarım ilkelerini, ana fikirlerini, ulaşılan sonucu
değerlendirdikleri ve içinde “anahtar kelimeleri” belirten bir açıklama raporu ile birlikte teslim
etmeleri gerekmektedir.
c. Yarışmacıların; yarışma projelerini, proje açıklama raporlarına ve kimlik zarfına kendilerinin
belirlemiş olduğu rumuz (bkz. şartname madde:13/b) ile tanımlamaları, ayrıca yarışma adının
(“Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2015 -2016) projenin,
açıklama raporunun kapağına ve kimlik zarfının üzerine yazılması, projelere hiçbir şekilde isim ya
da kimlik çağrıştırabilecek bir işaret konulmaması gerekmektedir.
d. Projeleri 1 takım çıktı (70×100), 1 adet CD olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

12. Soru ve Cevaplar
Yarışmacılar, 08.08.2016 saat 18.00‟e kadar yarışmaya ait sorularını spo@spo.org.tr adresine
göndererek sorabilirler. Yarışmacılar, sorularının sekretarya aracılığı ile ulaşıp ulaşmadığını kontrol
etmekle sorumludurlar. Sekretarya, 12.08.2016 tarihinde toplanarak soruları yanıtlayacak ve
yanıtlar şartname alan tüm yarışmacılara e-posta olarak gönderilecektir. Ayrıca sorular ve yanıtlar
12.08.2016 tarihinden itibaren Şehir Plancıları Odası‟nın internet sitesinde yayınlanacaktır.
13. Yarışma Projelerinin Teslim Tarihi – Yeri ve Esasları
a) Projeler; 23.09.2016 tarihinde mesai saati sonuna kadar Şehir Plancıları Odası Şubelerine
teslim edilecektir.
b) Rumuz ve ambalaj esasları; Rumuz 5 rakamlı, 1×4 cm ebatlarında olup; posterler üzerinde,
proje raporunun her sayfasında, zarflarda, ambalajda sağ üst köşeye yazılacaktır. Ambalaj
üzerinde; “Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2015 -2016”
yazılacaktır. Kimlik zarfı, açıklama raporu ve projenin katlanmadan düz olarak bir ambalaj
içerisinde teslimi yapılmalıdır.
14. Yarışma Sonucunun İlanı
Yarışma projelerinin değerlendirmeleri sonunda orijinal imzalı tutanak ve raporlar jüri başkanı
tarafından yarışmayı açan Şehir Plancıları Odası yetkilisine teslim edilir. Şehir Plancıları Odası,
yarışmanın sonucunu en geç on beş (15) gün içinde internet sitesi ve bülten kanalıyla ilan eder.
Jüri değerlendirme tutanakları, raporları ve üyelerin bireysel raporları, yarışma sonuçlarının odaya
bildirilmesini izleyen bir hafta içinde tüm katılımcılara bildirilir.
15. Yarışma Projelerinin Sergilenmesi
Yarışma sonucunun ilanından sonra, 07.11.2016-09.11.2016 tarihleri arasında ödül alan tüm projeler
sergilenecektir. Sergi ve kolokyumun yeri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi‟dir. Sergi ücretsiz olup,
halka açıktır. Şartname gereği, proje sahipleri, projelerinin sergilenmesini kabul etmiş sayılır.
16. Yarışma Projelerinin Geri Verilmesi
Sergi ve kolokyum sonrası bir (1) ay içinde projeler yarışmacılar veya vekilleri tarafından geri
alınmalıdırlar. Şehir Plancıları Odası ile ilgili şubeleri bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu
değildir.
17. Yarışmanın Yayınlanma Usulleri
Projeler, proje sahipleri belirtilerek; TMMOB Şehir Plancıları Odası ve şubelerinin internet sitesinde
“yarışmalar” bölümü başlığı altında yayınlanır ve yayına dönüştürülür. Yarışmaya katılmakla proje
sahipleri, projelerinin yarışma dolayısıyla yapılacak kitapçıkta, yayınlanmasını kabul etmiş sayılır.
18. Yarışmanın İptali
TMMOB Şehir Plancıları Odası, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada
yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

BAŞVURU FORMU
ADI SOYADI:
DOĞUM TARİHİ VE YERİ:
BABA ADI:
ANNE ADI:
CİNSİYETİ:
MEDENİ HALİ:
UYRUĞU:
ADRES:
TELEFON:
GSM:
E-POSTA:
ÇALIŞIYOR İSE İŞ UNVANI:
İŞ ADRESİ:
İŞ TELEFONU:
OKUDUĞU ÜNİVERSİTE:
BİTİRME PROJESİNİ KAÇINCI KEZ ALIYOR:
BİTİRME PROJESİNİ ALDIĞI ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ:
SON DÖNEM ORTALAMASI:
Bu projeyi hiçbir profesyonel yardım almadan kendi bilgi ve beceri birikimimle yaptığımı kabul ediyorum.
Yukarıda bilgilerin tümü bana aittir.
Tarih, Ad-Soyad, İmza
BÖLÜM BAŞKANI ONAYI:
Yukarıda bilgileri bulunan öğrenci bölümümüzde bitirme projesini almaya hak kazanmıştır.
Tarih, İmza