SATIRLARDAN EKRANLARA

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
SATIRLARDAN EKRANLARA

Gürhan CABBAR
GİRESUN / PİRAZİZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

1. Giriş
Her geçen gün kitap okuma gibi sosyal bir ihtiyaca yönelim oranının azaldığı, kitaba
verilen değerin başka faaliyetlere oranla gölgede bırakıldığı ülkemizde ‘’gençlere kitap
okumayı sevdirmek amacıyla ne yapabilirim’’ diye düşünürken aklıma bu proje geldi. Kitap
okumayı sanal ortamların sunduğu olanaklarla cazip hale getirmek, sıradanlıktan eğlendirici
ve dikkat çekici bir faaliyete dönüştürmek fikriyle adım atmam öğrencilerimizin okudukları
kitapları dinleyip, izleyip ve canlandırmalarını sağlayan farklı bir çalışma yapma ihtiyacını
doğurdu.

Çalışmada ilk olarak edebi eserin bir bölümü seslendirilerek dinletilmiş, ikinci
aşamada seslendirilen bölümün film ya da dizisinde yer alan kısmı izlettirilmiş, son aşamada
da ilgili kısım canlandırılmıştır. Üç aşamadan ve yöntemden oluşan bu çalışmanın tüm
duyuları harekete geçirip aktif öğrenme ortamı oluşturması, etkileşimi kaçınılmaz kılarak
öğrenme sürecini kolaylaştırıcı ve eğlendirici hale getirmesi amaçlanmıştır. Daha önce böyle
bir çalışmanın yapılmamış olması özgünlüğünü kanıtlar niteliktedir.

2. Problem Durumu
Toplumumuzun okuma oranının giderek azaldığı, kitle iletişim araçlarına olan ilginin
ise aksine arttığı, bu durumun gençler arasında da yaygınlaşıp hızla geliştiği bir ortamdayız.
Nitekim TÜİK’in yaptığı kitap okuma araştırması bu durumu daha da somutlaştırıyor
araştırmaya göre Türk insanı günde 6 saat televizyon izlerken kitap okumaya sadece 1
dakika ayırıyor. Problem durumunu gözler önüne seren bir diğer veri ise 2015 PİSA Raporu,
rapora göre anadilde okuduğunu anlamada Türkiye 72 ülke içerisinde 50.sırada yer
almaktadır. Bu iki araştırma bilginin hızla üretilip tüketildiği çağımızda kitap okumanın
gençler arasında sıkıcı, tercih edilmeyen bir edim haline geldiğini göstermektedir.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Kitap okumayı eğlenceli, birden çok duyuya hitap edecek sosyalleşme aracı haline
dönüştürmek. Okunacak kitabı hem dinleyip, hem izleyip hem canlandırarak kitap okumaya
olan ilgi, merak ve sevginin artmasını sağlamak, edebi türler arasındaki fark ve benzerlikleri
mukayese ederek ortaya koyma, yaparak ve yaşayarak olayları anlama özümseme
sağlamaktır.

Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler:
– Etkili, sosyal ve işbirlikçi bir sınıf ve öğrenme ortamı oluşturmak.
– Öğrenmede kalıcılığını sağlamak, eğitim kültürü geliştirmek.
– Çağımız gençlerinin vazgeçilmezi olan teknolojiyi eğitim ortamında etkin bir şekilde
kullanmalarına fırsat tanımak.
– Gençlerimizin okuma kültürünü artırıp, seslendirme, canlandırma yeteneklerini
ortaya çıkarmak ve sosyalleşmelerini en üst düzeyde yaşamalarına olanak sunmak.
– Edebi türler arasında karşılaştırma yapma, bilgi kirliliğini gidermek.
– Edebi eserleri sadece kitap, yazar adı ve kişi adı ezberlemekten çıkarmak.
– Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmek.
– Okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmek.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Tanzimat’tan Milli Edebiyata kadar yazılmış olan ve aynı zamanda bu kitaplar
içerisinde dizisi ya da filmi çekilen eserler belirlenerek işe girilmiştir. Belirlenen eserlerin bir
bölümü seçilip seslendirilmiş, kayıt altına alınmış, kayıt altına alınan kısmın dizi ya da
filmdeki bölümü tespit edilip kesilmiştir. Seslendirilen ve filmden alınan kısım istekli
öğrenciler tarafından canlandırılmıştır. Tüm bu basamaklar, uygulamalar birleştirilmiş, tek
bir video materyal haline dönüştürülmüştür.