Sarıçam Belediyesi Portakal Çiçeği Edebiyat Ödülleri

SARIÇAM BELEDİYESİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ EDEBİYAT ÖDÜLLERİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

Yarışmanın Adı: Sarıçam Belediyesi Portakal Çiçeği Edebiyat Ödülleri

Kapsam: Herhangi bir konuyla sınırlı olmayan hikâye, deneme, şiir türlerini kapsamaktadır.

Giriş: Katılımcıların kültür ve sanat bilincini, milli kültürüne odaklanarak edinebilmesi; kendi kültürel değerleri, özelde Adana’nın tarihine, dolayısıyla geleceğine sahip çıkacak nesillerin yetişmesi için çok önemlidir. Bu kapsamda, düzenlenecek olan bu yarışma ile katılımcıların her türden özgün eserler ortaya çıkarmasına fırsat verilerek, özelde Adana ile ilgili genelde herhangi bir konuyla sınırlı olmaksızın her türlü değerin edebi metinler üzerinden yarınlara kazandırmalarına ortam hazırlanmaktadır.

Katılımcı Kitle: 15 yaş üstü herkes

Yarışma Takvimi

 • Eserlerin Son Teslim Tarihi: 28 Şubat 2016
 • Dereceye giren eserlerin açıklanması: 21 Mart 2016
 • Ödül Töreni: Nisan 2016 (Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında)

 

Amaç:

 • Katılımcıların duygu, düşünce ve gözlemlerini yazarak ifade etmesini sağlamak; Türkçenin etkili ve doğru kullanımının yerleşmesine katkıda bulunmak, gençlerin öğrenim yaşamını yaratıcılık yoluyla zenginleştirmek ve geleceğin yazarlarının yetişmesine öncülük etmek
 • Nesiller arası köprülerin kurulmasını sağlamak,
 • Dilin doğru ve etkin biçimde kullanılmasını teşvik etmek,
 • Dil şuurunun toplumda yerleşmesi ve gelişmesini sağlamak.
 • Edebiyat dünyasına yeni yazarlar kazandırmak,
 • Sanatsal, kültürel, tarihi veya geleneksel değerlerimizin edebi eserlerle yazılı hale getirilmesini sağlamak,
 • Katılımcıların kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek,
 • Katılımcıların potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun zemini hazırlamak,
 • Katılımcıların edebi eserler yoluyla, Adana’nın sahip olduğu tarihi ve kültürel her türlü değeri tanıyıp benimsemelerine katkıda bulunmak,
 • Okuyan, düşünen ve yazan gençliğin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak,

 

Yarışmanın İçeriği: Herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.

 

Yarışmanın Duyurulması

Yarışma; yerel– yaygın dergi, gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla duyurulacaktır. Sorularınız için e-posta adresi: edebiyatodulleri@saricam.bel.tr

 

Katılım Şartları

 • Katılımcı, BAŞVURU FORMU’nda yer alan bilgileri ürünüyle birlikte eksiksiz olarak bilgisayar ortamında göndermelidir.
 • Yarışma Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Katılımcılar tüm edebi türlerden yalnızca 1 (bir) eserle yarışmaya katılabilir. Yarışmaya gönderilen eserin birden fazla yazarı olabilir.
 • Başvuruların şartnameye uygunluğu ön jüri tarafından denetlenecektir.
 • Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen tüm eserler, seçici kurul tarafından değerlendirilecek; basılmaya değer görülen eserler Sarıçam Belediyesi tarafından kitap haline getirilecektir.
 • Yarışmaya katılan eserlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Yarışma tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 15 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir. 18 yaşından küçük yarışmacıların izinleri, velileri tarafından onaylanmış olacaktır.
 • Yarışmaya katılmak üzere gönderilen eserler geri verilmeyecek ve metin sahibi hiç bir hak iddia edemeyecektir.
 • Eserler yarışmaya girilen edebi türün özelliklerine uygun olarak yazılmalıdır.
 • Sarıçam Belediyesi yarışma şartnamesiyle ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Yarışma Seçici Kurul kararları kesin olup sonuçlar veya eserler hakkında herhangi bir şekilde istenmiş olsa dahi bir değerlendirme ya da görüş bildirme zorunluluğu yoktur. Sonuçlara itiraz edilemez. Seçici kurul gerekli gördüğü takdirde katılan bir eseri / eserleri gerekçe belirtmeksizin yarışma dışı bırakabilir.
 • Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

 

Yarışmaya Katılacak Eserlerin Nitelikleri

 • Yarışma dili Türkçe’dir. Yarışmaya katılan eserler Türkçe’nin dil kurallarına, özgünlüğe uygun olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin tamamen veya kısmen yayımlanmış olması veya bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olması gibi durumlardan doğacak telif haklarının kanuni muhatabı katılımcıdır.
 • Alıntı, intihal v.s. gibi durumlarla ilgili telif hukukundan doğacak sorunlardan katılımcı sorumludur.
 • Eserler özgün olacak, herhangi bir eseri çağrıştırmayacak, bir eserden kopya olmayacaktır.
 • Yarışma sınıflamasında yer alan hikâye, deneme ve şiir türleri bu edebi türlerin içerdiği her türlü edebi formda yazılabilir.
 • Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
 • Eserler bilgisayarda 11 (on bir) punto 1,5 satır aralığında yazılmalı, A4 boyutunda üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde Times New Roman yazı karakteriyle, Word formatında yazılmalıdır.
 • Hikâyeler en az 1 en fazla 3 sayfa A4 sayfası uzunluğunda olmalıdır.
 • Denemeler en az 1, en fazla 2 sayfa A4 sayfası uzunluğunda olmalıdır.
 • Şiirler en az 1, en fazla 2 sayfa A4 sayfası uzunluğunda olmalıdır.

 

Başvuru:  edebiyatodulleri@saricam.bel.tr

 

Yarışmada Değerlendirmeye Alınmayacak Eserler

 • Temel değerler ile örtüşmeyen ve yarışma amacı ve konusu dışındaki konuları kapsayan eserler,
 • Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen eserler,
 • Çok sayıda imla hatası ve sözcüklerde yazım hatası içeren eserler,
 • Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen eserler,
 • Başvuru tarihinden sonra teslim edilen eserler,
 • Son başvuru tarihinden sonra ulaşan eserler,
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aykırılık teşkil eden eserler, jüri tarafından değerlendirme dışı bırakılır.
 • Katılımcıların, yarışmaya gönderecekleri eserlerin alıntı veya kopya olmadığına, herhangi bir şekilde kısmen ya da tamamen yayınlamadıklarına ilişkin doğruluk beyanını mutlaka belirtmiş olmaları gerekmektedir. Doğruluk beyanını belirtilmemiş yarışmacının eseri yarışmaya alınmayacaktır.
 • Alıntı ve kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler 05.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince Yarışma Seçici Kurulu tarafından iptal edilir.
 • Yarışmaya katılanlar, bu şartların tamamını kabul etmiş sayılır.

 

Eserlerin Telif Hakları

 • Eserler geri verilmeyecek ve metin sahibi hiç bir hak iddia edemeyecektir.
 • Sarıçam Belediyesi yarışmaya gönderilip dereceye giren eserlerin her türlü tanıtım ve yayın malzemesi olarak kullanma ve çeşitli mekânlarda sergileme, afiş, katalog, broşür, kitap, kitapçık vb. olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına 5 (beş) yıl süre ile sahip olacaktır.
 • Teslim tarihinden itibaren dereceye giren eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif hakları 5 (beş) yıllığına Sarıçam Belediyesi’ne geçecektir. Bu süre içinde eseri başka bir yayınevinde yayımlatmak isteyen eser sahipleri Sarıçam Belediyesi’nden, yazılı bir feragat belgesi almalıdır.
 • Ödül dışında başka bir telif ödemesi yapılmayacaktır. Yarışma sonucunda yayınlanmaya değer bulunup kitap haline getirilecek eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir. Yayınlansın yayınlanmasın yarışmaya gönderilen eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Özgün olmadığı ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen eserlerin yazarı, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserin özgün olmadığı belirlenirse yazarı, Sarıçam Belediyesi’nin uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler 05.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince yarışma seçici kurulu tarafından iptal edilir.
 • Yarışmaya katılanlar, bu şartların tamamını kabul etmiş sayılır.

 

Yarışma Seçici Kurulu

 • Ali Ural
 • Enis Batur
 • Haydar Ergülen
 • Nedim Ali Kısaoğlu
 • Servet Gündoğdu
 • Tahsin Yıldırım
 • Hüseyin Kaya

 

Değerlendirme

 • Seçici kurul tarafından her bir kategoride ilk üçe giren eserler ile mansiyon ödülü almaya hak kazanan 3 eserle birlikte her bir kategori için ilk dört eser ilan edilir.
 • Değerlendirme ölçütleri aşağıda belirtilmiştir.
  • Özgünlük
  • Kurgu
  • Üslup
  • Türkçenin doğru kullanılması
  • Konuya hâkimiyet

 

Sonuçların Açıklanması

Yarışma sonuçları saricam.bel.tr web sitesinde açıklanacak olup ödüller Nisan 2016’da Portakal Çiçeği Karnavalı’nda düzenlenecek bir törenle verilecektir.

 

Ödüller: Her kategoride ayrı ayrı aşağıdaki gibidir. Üç kişiye mansiyon ödülü verilecektir.

 • Birinci: 2.000 TL
 • İkinci: 1.500 TL
 • Üçüncü: 000 TL
 • Mansiyon Ödülleri: 500 TL

 

İletişim Bilgileri: edebiyatodulleri@saricam.bel.tr